ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mobilize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mobilize*, -mobilize-

mobilize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mobilize (vi.) ระดมกำลัง See also: ชุมนุมคน, รวมพล Syn. assemble, gather Ops. immobilize
mobilize (vt.) ระดมกำลัง See also: ชุมนุมคน, รวมพล Syn. assemble, gather Ops. immobilize
English-Thai: HOPE Dictionary
mobilize(โม'บิไลซ) vt.,vi. เคลื่อนพล,ระดมพล,ระดม,เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis (z) ation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
mobilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์,ชุมนุม,เกณฑ์,ระดมพล,เคลื่อนพล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกกำลัง (v.) mobilize See also: assemble, prepare, gather, raise an army Syn. รวมพล
รวมพล (v.) mobilize See also: assemble, prepare, gather, raise an army
ระดม (v.) mobilize See also: assemble, muster, gather, come in force
โหม (v.) mobilize See also: concentrate, strain, exert Syn. ระดม
รวมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength
รวมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength
ระดมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength Syn. รวมกำลัง
ระดมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength Syn. รวมกำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If RIPLEY gives us an opening, we gotta mobilize against those decon units.ถ้าริปลี่ยอมให้เราทำ เราจะส่งจรวดไปทำลาย ดีคอน
All Joes mobilize and ready check for Operation Mongoose.หน่วยเคลื่อนที่ Joes ทุกหน่วย ขอให้เตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการณ์ Mongoose
Could you even mobilize the board on my behalf?คุณรวมผลด้านคณะกรรมการในนามของฉันได้ไหม
We need to mobilize now. Get the men together.เราต้องรวมพลเดี๋ยวนี้ เรียกทหารมารวมกัน
Now, I don't know who else is working with them, sir, but we need to mobilize now.ตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าใครทำงานกับเขาบ้าง ครับ พวกเราต้องเคลื่อนไหวเดี๋ยวนี้
Should you mobilize troops away from the capital... and face a critical quandary?ถ้าท่านเคลื่อนทัพออกจากเมืองหลวง และเจอความลังเลตอนวิกฤต
It is said that the Qing government has to mobilize the army from Hubei province to Sichuan.เพื่อปกป้องทางรถไฟจาก รัฐบาลในราชวงศ์ชิงที่ฉ้อฉลพึ่งพาไม่ได้ พูดกันว่ารัฐบาลของชิงได้เคลื่อนทัพ จากมณฑลหูเป่ยไปยังเสฉวน
If the others know we're mobile, they'll want to mobilize and move on.เธ–เน‰เธฒเธ„เธ™เธญเธทเนˆเธ™เธฃเธนเน‰เธงเนˆเธฒเน€เธฃเธฒเน„เธ›เน„เธ”เน‰ เธžเธงเธเน€เธ‚เธฒเธˆเธฐเธญเธขเธฒเธเน€เธ”เธดเธ™เธ—เธฒเธ‡เธ•เนˆเธญ
That will mobilize him.นั่นจะทำให้เขาขยับไม่ได้
The disease would spread faster and more efficiently than we could mobilize the vaccine.โรคจะแพร่เร็วและได้ผลดี จนเราเตรียมวัคซีนไม่ทัน
They're gonna mobilize after me, so we need to separate.พวกมันต้องตามล่าผมแน่ ดังนั้นเราต้องแยกกัน
So how could they mobilize to Starling City so fast?ดังนั้นวิธีการที่พวกเขาสามารถที่จะระดมตาร์ลิ่งเมืองอย่างรวดเร็วได้อย่างไร

mobilize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阻雨[zǔ yǔ, ㄗㄨˇ ㄩˇ, 阻雨] immobilized by rain
动员[dòng yuán, ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, 动员 / 動員] mobilize; arouse

mobilize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s,vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P)
押さえ込む;押え込む;押さえこむ[おさえこむ, osaekomu] (v5m,vt) to pin down; to immobilize; to immobilise; to control; to suppress
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)

mobilize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
กระโหม[v.] (krahōm) EN: dash upon ; rush on ; mobilize FR:
กรีธาทัพ[v.] (krīthāthap) EN: advance an army ; march ; mobilize FR:
ปลุกระดม[v.] (plukradom) EN: mobilize ; rouse ; stir up ; excite FR:
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; raise ; marshal ; pool ; come in force FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
ระดมกำลัง[v. exp.] (radom kamla) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; mobilize forces FR: mobiliser
ระดมพล[v.] (radomphon) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; mobilize forces ; marshal forces FR:
ปลดปล่อยทหาร[v. exp.] (plotplǿi th) EN: demobilize FR:
ปลดประจำการ[v. exp.] (plot prajam) EN: discharge from active duty ; discharge from active service ; demobilize FR:
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mobilize
Back to top