ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกี่ยว*, -เกี่ยว-

เกี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกี่ยว (v.) hook See also: seize, catch, fasten, hitch, clasp Syn. จับ, รวบ, คล้อง, เกาะเกี่ยว
เกี่ยว (v.) connect See also: relate, involve, link, deal with Syn. เกี่ยวข้อง, ข้องเกี่ยว, เนื่อง
เกี๊ยว (n.) dumpling
เกี้ยว (n.) cart See also: litter, palanquin Syn. คานหาม
เกี้ยว (v.) court See also: woo, entice, encircle, flirt, bind around Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยวพาน
เกี่ยว (v.) reap See also: harvest, mow, cut down Syn. เก็บเกี่ยว
เกี่ยวก้อย (v.) hook each other´s little finger See also: be hand in hand
เกี่ยวกับ (prep.) about See also: regarding, concerning
เกี่ยวกับ (v.) concern See also: involve, relate, connect Syn. เกี่ยวข้อง, เกี่ยว
เกี่ยวข้อง (v.) relate See also: concern, involve, connect, deal, link Syn. เกี่ยวกับ, เกี่ยว, เกี่ยวพัน
เกี่ยวข้องกัน (v.) be related See also: be involved, have to do with, be relevant to, concern
เกี่ยวข้าว (v.) harvest See also: reap, mow
เกี่ยวดอง (v.) relate See also: link, associate, involve Syn. เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์, ดอง
เกี้ยวนวม (n.) protector
เกี่ยวพัน (v.) concern See also: deal, involve, relate, drag in, get involve Syn. เกี่ยวข้อง, เนื่อง, เกี่ยว
เกี้ยวพา (v.) court See also: advances, flirt (with), woo ( a woman) Syn. เกี้ยว
เกี้ยวพาน (v.) court See also: woo, entice, encircle, assail, flirt Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยว
เกี้ยวพาราสี (v.) court See also: woo, entice, encircle, flirt Syn. เกี้ยว, จีบ, เกี้ยวพาน
เกี่ยวเนื่อง (v.) connect See also: relate, link, involve Syn. สัมพันธ์, เกี่ยวข้อง, เนื่อง
เกี่ยวเนื่องกัน (v.) overlap See also: be interrelated, be connected, extend over Syn. ติดต่อกัน
เกี่ยวเบ็ด (v.) hook See also: catch, entrap
เกี่ยวโยง (v.) affect See also: connect, involve, link, relate to Syn. เกี่ยว, เชื่อม, เชื่อมโยง
English-Thai: HOPE Dictionary
amnemonicเกี่ยวกับการเสื่อมหรือสูญเสียความจำ
gray-financedเกี่ยวกับการโฆษณา
high churchเกี่ยวกับศาสนาคริสเตียนนิกายประจำชาติของอังกฤษ, Syn. Anglican Church
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
aaronic(แอร็อน' นิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ Aaron
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)
acarology(แอคคาร็อล' โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับตัวเห็บหรือหมัด -acarologist n.
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
accipitrine(แอคซิพ' พิทริน -ไทรน์) adj. ซึ่งเกี่ยวกับนกจำพวกเหยี่ยว, ซึ่งคล้ายเหยี่ยว., Syn. accipitral
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
acetic(อะซี' ทิค, อะเซท' ทิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูหรือ acetic acid
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)
aclinic(เอคลิน' นิค) adj. เกี่ยวกับเส้นที่ไม่เอียงหรือเฉียง
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
acromegalic(แอคโรมิแกล' ลิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ acromegaly คนที่เป็น acromegaly
acrylic(อะคริส' ลิค) adj. เกี่ยวกับ acrylic acid และอนุพันธ์ของมัน
actin(แอค' ทิน) globulin ที่เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
ad(แอด) n. การโฆษณา. -adj. เกี่ยวกับการโฆษณา, Syn. advertisement, advertising)
ad hoc(แอด ฮอค') สำหรับสิ่งนี้สิ่งนั้น,เกี่ยวกับสิ่งนี้, Syn. for this
ad rem(อาดเรม' แอดเรม') L. ซึ่งเกี่ยวข้อง, โดยตรง (relevant, pertinent)
adamic(แอด' ดะมิค) adj. เกี่ยวกับอาดัม., Syn. Adamical
adjectival(แอคจิคไท' เวิล) adj. เกี่ยวกับหรือใช้เป็นคุณศัพท์ (of an adjective)
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aeronautical(adj) เกี่ยวกับการบิน
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
alkaline(adj) เกี่ยวกับด่าง,เป็นด่าง,ประกอบด้วยด่าง
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก,เจ้าชู้,เกี่ยวกับเรื่องรัก
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
amorous(adj) เกี่ยวกับความรัก
anal(adj) เกี่ยวกับทวาร
analytic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย
ancestral(adj) เกี่ยวกับบรรพบุรุษ
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
antarctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกใต้
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
appertain(vi) เกี่ยวกับ,พาดพิงถึง,เป็นของ
aquatic(adj) เกี่ยวกับน้ำ
aqueous(adj) เกี่ยวกับน้ำ,ที่มีน้ำ,ประกอบด้วยน้ำ
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
arboreal(adj) เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
Arctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aff.เกี่ยวดอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
civicเกี่ยวกับพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscalเกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
in rem (L.)เกี่ยวกับทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicialเกี่ยวกับฝ่ายตุลาการ, เกี่ยวกับการศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juridicalเกี่ยวกับกฎหมาย, เกี่ยวกับศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marital; matrimonialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metropolitanเกี่ยวกับมหานคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migratoryเกี่ยวกับการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
modalเกี่ยวกับฐานนิยม, เกี่ยวกับรูปแบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
monetaryเกี่ยวกับเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipalเกี่ยวกับเทศบาล, เกี่ยวกับท้องถิ่น, เกี่ยวกับกิจการภายในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nauticalเกี่ยวกับการเดินเรือ, นาวิก- [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
navalเกี่ยวกับกองทัพเรือ, เกี่ยวกับทหารเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuptialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pluvialเกี่ยวกับฝนชุก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
politicalเกี่ยวกับการเมือง, ทางการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessoryเกี่ยวกับการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proletarianเกี่ยวกับกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relevantเกี่ยวกับประเด็น, เกี่ยวเนื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorialเกี่ยวกับดินแดน, เกี่ยวกับอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canon lawsประมวลกฎหมายโรมันเกี่ยวกับศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil๑. แพ่ง๒. พลเรือน๓. เกี่ยวกับพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cofactorตัวประกอบร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
colatitudeละติจูดร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connecting factorsปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณี (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dictumข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู obitor dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidential factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู relevant fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciary๑. เกี่ยวกับความไว้วางใจ๒. ผู้ดูแลผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finance billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interested personบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย, บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interfereสอดเข้าเกี่ยวข้อง, สอดแทรก, รบกวนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlockingการเกี่ยวติด (ทารกแฝดคลอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fact, irrelevantข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marine๑. ภาคพื้นสมุทร๒. เกี่ยวกับทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
obiter dictum (L.)ข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
other insurance clauseข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันภัยอื่น ๆ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate actionคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Aeronautical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการบิน สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการบิน [สิ่งแวดล้อม]
Aesthetic Needs่ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียะ [การแพทย์]
Allergic Effectsผลเกี่ยวกับภูมิแพ้, การแพ้ยา [การแพทย์]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
astronomical unit (AU)หน่วยดาราศาสตร์, หน่วยวัดระยะทางที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีสัญลักษณ์ AU โดยกำหนดให้ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าเป็น 1 AU 1 AU = 1.49 x 1011 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
AUเอยู, สัญลักษณ์หน่วยวัดระยะทางเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ดู astronomical unit [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blood Dyscrasiaโรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,การเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดในจอตาเนื่องจากโรค,การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด,ระบบโลหิต,เลือดออกร่วมกับโรคทางโลหิต,ความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด,โรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,ความผิดปกติในเลือด [การแพทย์]
Blood Group Factorsปัจจัยเกี่ยวกับหมู่เลือด [การแพทย์]
ribosomeไรโบโซม, ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ ลอยอยู่ในไซโทพลาซึม หรือเกาะอยู่กับร่างแหเอนโดพลาซึม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Captureเก็บเกี่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Choses in actionสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
Cochleaโคเคลียร์;โคเคลีย,หู;โคเคลีย;กระดูกโฆเคลีย;อวัยวะรูปหอยโข่ง;หูชั้นใน;โคเคลีย;อวัยวะที่เกี่ยวกับการได้ยิน [การแพทย์]
Connecting Peptideเปปไทด์เกาะเกี่ยว [การแพทย์]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
Courtshipการเกี้ยวพาน [TU Subject Heading]
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง"
Delusional Jealousyอาการหลงผิดเกี่ยวกับความอิจฉาริษยา [การแพทย์]
Denomination นิกาย ในทางประชากรศาสตร์หมายถึง การจำแนกประชากรออกตามสถิติที่เกี่ยวกับนิกายหรือลัทธิความเชื่อ โดยทั่วไปนิยมจำแนกบุคคลตามศาสนา [สิ่งแวดล้อม]
Dependabilityปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง [การแพทย์]
Detonation การระเบิดกัมปนาท ขบวนการที่มีการสลายตัวของสารหรือวัตถุที่ ระเบิดได้ ภายใต้ความดันสูง แล้วปล่อยความดันออกมาผ่านวัตถุต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วของเสียง ในการนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีออกซิเจนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
diagramแผนภาพ, ภาพที่มีความหมายแทนข้อมูลชุดหนึ่ง เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นได้ดีขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Derrick manพนักงานบนแท่นเจาะ, พนักงานบนแท่นเจาะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ Monkey boardมีหน้าที่คอยจับส่วนบนสุดของก้านเจาะเมื่อเวลาดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุมหรือเวลาหย่อนก้านเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปั๊มหรืออุปกรณ์สำหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใช้ระหว่างการเจาะ (drilling fluid) [ปิโตรเลี่ยม]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Discriminatory currency arrangementsการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
DNAดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid)ดีเอ็นเอ มีชื่อเต็มคือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) มีหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มี 2 กระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ของดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยให้มีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปยังรุ่นลูก คือ
Documentationเอกสารกำกับโปรแกรมเอกสารอธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์]
Dysarthriaพูดไม่ชัด,ลิ้นแข็ง,อาการพูดลำบาก,พูดลำบาก,ความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด,การพูดตะกุกตะกัก [การแพทย์]
Ectodermเอกโตเดิร์มโครงสร้างชั้นนอกสุดของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์ เอกโตเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ผิวหนังและโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
facility agreementความตกลงเกี่ยวกับสถานที่ (รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ) [การทูต]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch (vt.) เกี่ยว Syn. grip, hook
hook (vi.) เกี่ยว See also: ติดตะขอ
hook (vt.) เกี่ยว See also: ติดตะขอ
palankeen (n.) เกี้ยว See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม Syn. palanquin
palanquin (n.) เกี้ยว See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม Syn. palankeen
sedan chair (n.) เกี้ยว See also: วอ, เสลี่ยง Syn. palanquin
flirt with (phrv.) เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น See also: เกี้ยว, จีบเล่น Syn. dally with, play with, sport with, toy with, trifle with
toy with (phrv.) เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น See also: เกี้ยว, จีบเล่น Syn. dally with, play with, sport with, trifle with
trifle with (phrv.) เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น See also: เกี้ยว, จีบเล่น Syn. dally with, play with, sport with, toy with
lock (vt.) เกี่ยว (แขน) เข้ากับคนอื่นอย่างแน่น
about (prep.) เกี่ยวกับ Syn. regarding, concerning, with regard to
ac (suf.) เกี่ยวกับ
an (suf.) เกี่ยวกับ See also: เป็นของ
ar (suf.) เกี่ยวกับ
ary (suf.) เกี่ยวกับ
as to (idm.) เกี่ยวกับ See also: เนื่องจาก, สำหรับ
concerning (prep.) เกี่ยวกับ Syn. about, in regard to
ic (suf.) เกี่ยวกับ
ical (suf.) เกี่ยวกับ
in terms of (idm.) เกี่ยวกับ See also: เกี่ยวข้องกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
I'm really sorry about thatฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
I had never heard of themฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I've never heard of itฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I know nothing of thisฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้
I'd rather not talk about itฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมัน
We'd like to talk to you about…พวกเราอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่อง...
How well do you know about this?คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแค่ไหน
I've heard nothing about itฉันไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันเลย
I have no idea about itฉันไม่ทราบเกี่ยวกับมัน
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
Could you tell me something about...?คุณช่วยเล่าบางสิ่งเกี่ยวกับ...ได้ไหม
You'd better see a doctor about that cutคุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
There's something wrong with the phoneต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับโทรศัพท์
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
Who else knows about this?มีใครอื่นบ้างที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
Sir, I would like to talk about…ท่านครับ ผมอยากพูดคุยเกี่ยวกับ...
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
You know what I like about you?คุณรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรเกี่ยวกับคุณ
He expressed concerns about…เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
Tell me what this is all about!บอกฉันมาว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร
You don't have to worry about feeding a catฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารแมว
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
But I've heard many things about itแต่ฉันได้ยินหลายเรื่องเกี่ยวกับมัน
They have very good memories about Franceพวกเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฝรั่งเศส
I just feel really good about rainy daysฉันก็แค่รู้สึกดีจริงๆเกี่ยวกันวันที่ฝนตก
How did you get involved with this?คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไร
Do you know much about him?คุณรู้เกี่ยวกับเขามากไหม?
Any disturbance should be reported to me immediatelyควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
You know about the ugly side of lifeคุณรู้เกี่ยวกับด้านที่ไม่น่าดูของชีวิต
I don't care about my nameฉันไม่สนใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของตนเอง
I never stopped thinking about youฉันไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับคุณเลย
I don't have time to talk about this nowฉันไม่มีเวลามาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้
I'll let him explain itฉันจะปล่อยให้เขาอธิบายเกี่ยวกับมัน
Do me a favor? Just don't worry about meช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? แค่อย่ากังวลเกี่ยวกับฉันก็พอแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will have... 2 fried dumplings, 2 of the wantons... and 6 of the fried 'pork-thingies'.เราจะเอา... ป่อเปี้ยทอด 2 ที่ เกี้ยว 2 ที่ แล้วก็เอาหมูทอดที่ๆมา6อัน
What about, what about Darby then?อะไร คือ สิ่ง ที่ เกี่ยว กับ \ NDarby แล้ว?
I could never hurt these people.ผมไม่เคยได้ยิน เกี่ยว คนพวกนี้เลย
Well, that's just not what this is about no more.ดีที่ เป็นเพียงไม่ สิ่ง นี้เป็นเรื่อง เกี่ยว ไม่มาก
And I had to insert two hooks into my pectoral muscles and hoist myself up to a platform.แล้วขยับไปตรงชานชาลา / เกี่ยวตะขอลงไปในตัวคุณเหรอ? ใช่ เกี่ยว ฉันรู้ตัววว่าฉันคงทนได้ไม่นาน
And if it doesn't, two best things about China-- wontons and no extradition treaty.แต่ถ้าไม่ ยังมีสองอย่างที่ดีในจีน เกี๊ยว และก็ไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
What about the rest of the forensic evidence?เกี่ยว กับ การ พักผ่อน \ Nof หลักฐาน เวช?
About my family.เกี่ยว กับครอบครัวของชั้น
Pinky swears, borrow each other's bras--เกี่ยวก้อยสัญญา ยืมบราใส่กัน
A pinky swear?เกี่ยวก้อยสัญญาเนี่ยนะ?
Pinkie swear.เกี่ยวก้อยสัญญาไงค่ะ
A pinkie swear?เกี่ยวก้อยสัญญาได้รึเปล่า
Read the bottom.เกี่ยวกะ เกาหลีเหนือ อ่านข้างล่างดิ
About respecting other people's property, all right?เกี่ยวกันการเคารพในทรัพย์สิน ส่วนตัวของคนอื่น ได้มั้ยจ้ะ?
It always has, and it always will.เกี่ยวกันเสมอ และจะเกี่ยวตลอดไป
About the b-a-b-e-e.เกี่ยวกับ "ดอ สระ เอ กอ เด็ก"
About this 'muse' thing...เกี่ยวกับ "เทพี" นั่นน่ะ
About 1.6 million.เกี่ยวกับ 1,600,000.
About the CIA, if it even has a future.เกี่ยวกับ CIA, อนาคตเรา
Some DNA pathogen that he passed on to our child.เกี่ยวกับ DNA ของเขาที่ถ่ายทอดไปยังลูก
Prepare a nice slow meal for a change.เกี่ยวกับ forest god ใช่ไหม
About the kumite, I'm sorry.เกี่ยวกับ kumite, แมงมเสียใจ
About "the magic flute."เกี่ยวกับ magic flute
It's about taking care of your children.เกี่ยวกับ การดูแลลูกๆ
About the h-bomb tests.เกี่ยวกับ การทดลอง ระเบิด ไฮโดรเจน
About blackmailing Conrad Grayson, threatening to kill a man while I was in prison?เกี่ยวกับ การแบล็คเมล์ พวกเกรย์สัน การข่มขู่ที่จะฆ่าคน ในขณะที่ผมอยู่ในเรือนจำ?
You have the right to when it comes to her.เกี่ยวกับ กิมราอิม คุณมีสิทธิพูด
Listen, what I said earlier about not needing an extra burden... - That's me.เกี่ยวกับ ความไม่ต้องการ ให้เป็นภาระเพิ่ม
By trying to escape his fate,เกี่ยวกับ คำทำนายส่วนตัว โดยจะหนีจากชะตากรรมของเขา
About me. About Alejandro.เกี่ยวกับ ฉัน เกี่ยวกับ อเลฮันโดร
About life, hope and the long journey ahead.เกี่ยวกับ ชีวิต. ความหวัง และการเดินทางที่แสนยาวไกล
It's about Sara Wolfe. Sorry, sorry. No, no, it's okay.เกี่ยวกับ ซารา วูฟ โทษที โทษที ไม่ ไม่เป็นไร
It's about You-Know-What in vault you-know-which.เกี่ยวกับ ที่คุณรู้ ในตู้ ที่คุณรู้
It's just she was going on and on and on about how there's this secret room off of the oval office where they've met, and I've read about the White House.เกี่ยวกับ ที่มันมีห้อง รูปไข่ในทำเนียบขาว ที่ๆเธอเจอเขา ฉันลองหาอ่านดูแล้วเกี่ยวกับทำเนียบขาว มันมีห้องเล็กๆ
My step brother Julian.เกี่ยวกับ ลูกของพ่อเลี้ยง พี่ชาย ของผม จูเลี่บน
With half a bottle Vodka in my stomach...เกี่ยวกับ ว๊อดกา ครึ่งขวด ในท้องฉัน
About Stonehaven.เกี่ยวกับ สโตนเฮเว่น
About this, Elizabeth Keen... says her father has some kind of criminal record?เกี่ยวกับ อลิซาเบธ คีน ที่บอกว่าพ่อของเธอเคยมีประวัติ ทางอาชญากรรมอะไรซักอย่าง
It's about Ataman.เกี่ยวกับ อะตามันน่ะ
It's concerning Alexander Pierceเกี่ยวกับ อเล็กซานเดอร์ เพียซ

เกี่ยว ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
係る[かかる, kakaru] Thai: เกี่ยวข้อง
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
神話[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in
関係[かんけい, kankei] Thai: ความเกี่ยวเนื่อง English: connection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกี่ยว
Back to top