ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mow*, -mow-

mow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mow (vi.) ตัดหญ้า See also: ถาง, ถากออก, ดายหญ้า Syn. reap, shear, sythe
mow (vt.) ตัดหญ้า See also: ถาง, ถากออก, ดายหญ้า Syn. reap, shear, sythe
mow (vi.) สังหารหมู่ See also: ตายเป็นเบือ
mow (n.) โรงนา See also: ที่เก็บฟางหรือหญ้าแห้ง
mow down (phrv.) ตัดหญ้าหรือต้นไม้
mow down (phrv.) ทำลายหรือฆ่า (จำนวนมาก)
mower (n.) เครื่องตัดหญ้า
mower (n.) คนตัดหญ้า
mown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ mow
English-Thai: HOPE Dictionary
mow(โม) {mowed,mowed/mown,mowing,mows} v. ตัดหญ้า,ดายหญ้า,ทำลายหรือฆ่าอย่างไม่ปรานีหรือเป็นจำนวนมาก, Syn. cut,hack,trim
mown(โมน) v. กริยาช่อง 3 ของ mow (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
mow(vt) ตัด,เกี่ยว,ดายหญ้า
mower(n) คนตัดหญ้า,คนดายหญ้า,เครื่องตัดหญ้า
mown(vt) pp ของ mow
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถาง (v.) mow See also: clear, cut Syn. ดาย, แผ้ว
mown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ mow
เครื่องตัดหญ้า (n.) lawnmower See also: mowing machine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last call for the "Smow amd Sky Express"'... mow boardomg om Platform 12.เรียกครั้งสุดท้าย สำหรับ "รถด่วนขบวนหิมะและท้องฟ้า"'... ที่ชานชะลา 12.
He used to mow my lawn.เค้าเคยไปตัดหญ้าที่บ้านชั้นน่ะ.
Boy, you shoulda heard me on Giddy-up, Oom Papa Mow Mow.บอย, คุณน่าจะได้ยินฉันหวิวขึ้น อูมพะพะเมา ๆ
When you found out that kid who you were paying to mow your lawn was doing your wife, how did you not kill him?เมื่อคุณพบว่าเด็กที่คุณจ้างมาเล็มหญ้าหน้าบ้าน มันดันไปเล็มนาของเมียคุณแทนเนี่ย คุณไม่ฆ่าเค้าได้ยังไง?
I seen him and a bunch of other Pinks mow down 32 Apache women and children.ฉันเคยเห็นเขา และพวก " พิงค์ " อีกโขยง ทารุณกรรมกับพวกอาปาชี่ 32 คน ทั้งผู้หญิง และเด็ก
The sort that offers to mow your lawn...เพื่อนบ้านที่ช่วยคุณตัดหญ้า
I was the one who used to mow his lawn every Sunday.พี่ไปตัดหญ้าให้แกทุกอาทิตย์
You know, i had to mow lawns for a living,คุณรู้ไหม แต่ก่อนผมต้องตัดหญ้าเพื่อเลี้ยงตัวเอง
Arnold Hollings, you mow the lawn at the Bowers' house.อาร์โนลด์ ฮอลลิ่งส์ คุณเป็นคนตัดหญ้าสนาม บ้านบาวเวอร์
Someone had to mow the lawn.ต้องมีใครสักคนคอยตัดหญ้า
Line 'em up, mow 'em down.จับมันมาเรียงเป็นแถว..
Half the people in this town have seen you mow lawns in your pajama bottoms.คนครึ่งเมือง เห็นเธอแล้ว mow lawns in your pajama bottoms.

mow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
割草[gē cǎo, ㄍㄜ ㄘㄠˇ, 割草] mow grass
[ài, ㄞˋ, 乂] to regulate; to govern; to control; to mow
[shān, ㄕㄢ, 芟] cut down; mow; scythe
剪草机[jiǎn cǎo jī, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄠˇ ㄐㄧ, 剪草机 / 剪草機] grass mower
[yì, ㄧˋ, 乂] to regulate; to govern; to control; to mow
草坪扫除机[cǎo píng sǎo chú jī, ㄘㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ ㄐㄧ, 草坪扫除机 / 草坪掃除機] lawn mower
[yì, ㄧˋ, 刈] mow

mow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刈る(P);苅る[かる, karu] (v5r,vt) to cut (hair); to mow (grass); to harvest; to clip; to shear; to reap; to trim; to prune; (P)
薙ぐ[なぐ, nagu] (v5g,vt) to mow down; to scythe down; to knock someone off their feet
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells
ク語法[クごほう, ku gohou] (n) creating a noun by affixing "ku" to the end of an inflectable word (i.e. "omowaku", "osoraku", etc.)
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be
メモワール[, memowa-ru] (n) remembrances (fre
人を人とも思わない[ひとをひとともおもわない, hitowohitotomoomowanai] (exp) disdaining everybody; not caring an ounce about other people's feelings
刈除[がいじょ;かいじょ, gaijo ; kaijo] (n,vs) removal; cut off; mowing
子供を妊む[こどもをはらむ, kodomowoharamu] (exp,v5m) to conceive; to become pregnant
子供を抱く[こどもをだく, kodomowodaku] (exp,v5k) (1) to hold a child in one's arms; to embrace a child; (2) to provide for a child (children)
度胆を抜く;度肝を抜く;ド肝を抜く[どぎもをぬく(度胆を抜く;度肝を抜く);ドぎもをぬく(ド肝を抜く), dogimowonuku ( do tan wo nuku ; dogimo wo nuku ); do gimowonuku ( do kimo wo nuku )] (exp,v5k) to knock or scare (someone) out of his or her wits; to strike a person dumb; to dumbfound; to take (someone) aback
思わしい[おもわしい, omowashii] (adj-i) suitable; satisfactory; desirable
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P)
思わせ振り[おもわせぶり, omowaseburi] (adj-na,n) suggestive behavior; suggestive behaviour; insinuations
思わぬ[おもわぬ, omowanu] (adj-f) unexpected; unforeseen
思わぬ幸運[おもわぬこううん, omowanukouun] (n) godsend; big win
思惑(P);思わく(P)[おもわく, omowaku] (n,adj-no) (1) expectation; prediction; forecast; (2) anticipation; speculation; (P)
思惑師[おもわくし, omowakushi] (n) speculator
思惑買;思惑買い[おもわくがい, omowakugai] (n) speculative buying
思惑違い[おもわくちがい, omowakuchigai] (n) miscalculation; disappointment
我も我も[われもわれも, waremowaremo] (n) vying with one another
桃割れ[ももわれ, momoware] (n) hairstyle of Meiji and Taisho era, featuring a bun resembling a halved peach
泥の木;泥柳;白楊[どろのき(泥の木;白楊);どろやなぎ(泥柳;白楊);ドロノキ;ドロヤナギ, doronoki ( doro no ki ; shiro you ); doroyanagi ( doro yanagi ; shiro you ); dorono] (n) (uk) Japanese poplar (Populus maximowiczii)
海の物とも山の物とも判らない[うみのものともやまのものともわからない, uminomonotomoyamanomonotomowakaranai] (exp) neither fish nor fowl; cannot be foreseen
深山桜[みやまざくら, miyamazakura] (n) (1) Miyama cherry (Prunus maximowiczii); Korean cherry; (2) (arch) mountain cherry tree
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death
肝を据える[きもをすえる, kimowosueru] (exp,v1) to do with determination
芝刈り;芝刈[しばかり, shibakari] (n) lawn mowing
芝刈り機;芝刈機[しばかりき, shibakariki] (n) lawnmower
草刈機;草刈り機[くさかりき, kusakariki] (n) (1) weed cutter; grass cutter; brush cutter; (2) (See 芝刈り機) lawn mower
蓬;蕭;艾;蒿[よもぎ, yomogi] (n) (1) Japanese mugwort (Artemisia princeps, Artemisia indica var. maximowiczii); (2) general term for plants in the Artemisia genus; mugwort; sagebrush; wormwood
霜を置いた[しもをおいた, shimowooita] (adj-f) gray; grey; frosted; hoary
類は友を呼ぶ[るいはともをよぶ, ruihatomowoyobu] (exp,v5b) birds of a feather flock together
鵜松明樺[うだいかんば;ウダイカンバ, udaikanba ; udaikanba] (n) (uk) monarch birch (Betula maximowicziana); Japanese birch

mow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow FR: faucher ; sarcler ; désherber
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: reap ; harvest ; mow ; cut down FR: couper ; faucher ; moissonner
เกี่ยวข้าว[v. exp.] (kīo khāo) EN: harvest rice ; reap the rice ; mow FR: faire la moisson ; moissonner (le riz) ; faucher (le riz) ; récolter le riz
ตัดหญ้า[v. exp.] (tat yā) EN: mow ; mox grass ; weed FR: couper l'herbe ; tondre le gazon ; tondre la pelouse
ถาง[n.] (thāng) EN: mow ; clear ; cut FR: défricher
ถางหญ้า[v. exp.] (thāng yā) EN: remove grass ; clear of grass ; cut grass ; mow grass FR:

mow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Möwe {f} [ornith.] | Möwen
Rasenmäher {m}lawn mower

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mow
Back to top