ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวข้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวข้อ*, -หัวข้อ-

หัวข้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวข้อ (n.) topic See also: subject Syn. หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง
หัวข้อ (n.) point See also: issue, keystone, gist, aspect Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่
หัวข้อ (n.) motion See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution Syn. เรื่อง, โจทย์, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา
หัวข้อ (n.) item See also: provision, clause, point, section Syn. เรื่อง, หัวเรื่อง, ประเด็น, ข้อความ
หัวข้อย่อย (n.) subtopic See also: secondary subject Ops. หัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย (n.) subtopic See also: secondary subject Ops. หัวข้อใหญ่
หัวข้อเรื่อง (n.) topic See also: subject Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง
หัวข้อใหญ่ (n.) topic See also: subject
English-Thai: HOPE Dictionary
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bullet(บูล'ลิท) {bulletted,bulletting,bullets} n. กระสุนปืน,กระสุน,หัวกระสุน,ลูกตะกั่ว,ลูกกลม เล็ก. vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก, Syn. shot เครื่องหมายนำสายตา จุดนำหมายถึงสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ที่นำมาวางหน้าข้อความ หรือหัวข้อเพื่อเน้นให้ดูเด่นหรือเห็นชัดขึ้นเช่น* ตัวอักษร* ตัวเลข* เครื่องหมายต่าง ๆ
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
caption(แคพ'เชิน) {captioned,captioning,captions} n. หัวข้อ,ข้อความจ่าหน้า,คำอธิบายภาพ vt. เพิ่มหัวข้อ,จ่าหน้า, Syn. heading, title, head
catchwordn. คำอ้างอิง,คำขวัญ,คำหัวข้อของพจนานุกรม,คำนำหน้า
entitle(เอนไท'เทิล) vt. ให้ชื่อ,ตั้งชื่อ, ให้หัวข้อ,ให้สิทธิ., See also: entitlement n. ดูentitle, Syn. intitle
heading(เฮด'ดิง) n. ส่วนหน้า,หัวข้อ,หัวเรื่อง,หัวจดหมาย,หัวข่าว,ทิศทางการเดินเรือหรือการบิน, Syn. caption,title
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text
keyword in contextคำหลักในบริบทนิยมใช้ตัวย่อว่า KWIC (อ่านว่า ควิก) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากหัวข้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม
proposition(พรอพพะซิซ'เชิน) n. การสอน,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,หัวข้อ,ข้อวินิจฉัย,ญัตติ,เรื่องราว,ปัญหา,จุดประสงค์,ข้อเสนอเพื่อร่วมประเวณีที่ไม่ถูกกฎหมาย. vt. เสนอ,เสนอข้อเรียกร้อง, See also: propositional adj.
staple(สเท'เพิล) n. สินค้าหลัก,วัตถุดิบหลัก,ผลิตภัณฑ์หลัก,อาหารหลัก (เช่นขนมปัง/ข้าวหรือเกลือ) ,ใย (ขนสัตว์ ฝ้ายป่าน ปอหรืออื่น ๆ) ,ส่วนสำคัญ,หัวข้อสำคัญ. adj. สำคัญ,ที่เป็นพื้น,เป็นหลัก,เป็นแก่น vt. แยกชนิดตามอาหารหลัก วัตถุหลักหรือเส้นใย n. ลวดรูปตัว'U'หรือตะปูรูป 'U'
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
subtitle(ซับไท'เทิล) n.,vt. (บรรยายเป็น) หัวข่าวรอง,หัวข่าวเล็ก,หัวข้อเล็ก,หัวข้อย่อย,ข้อย่อย,ชื่อย่อย,ภาพคำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ (มักเป็นคำแปล) ,ชื่อหนังสือรอง., See also: subtitular adj.
sum(ซัม) n. ผลบวก,ยอด,จำนวนรวม,จำนวนเงิน,เลขคณิต,ข้อสรุป,หัวข้อ,สาระสำคัญ,จุดสุดยอด. vt. รวม,รวบยอด,มีใจความย่อ,สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน, Syn. cash
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
theme(ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย,หัวข้อในการสนทนา,หัวข้อหนังสือ,เรื่องของหนังสือ,ใจความ,สาระสำคัญ,แก่นสาร,หัวข้อความเรียง,แกนคำศัพท์,แนวบทเพลง., Syn. topic,subject
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial,local,thematic,pertinent
touch screenจอสัมผัสหมายถึง จอภาพที่รับข้อมูลได้จากการสัมผัสที่ผิวจอ เป็นต้นว่า บนจอแสดงหัวข้อให้เลือก เราสามารถเลือกได้โดยใช้นิ้วจิ้มลงไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ เป็นการแสดงว่า คอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
caption(n) คำอธิบายภาพ,คำบรรยายภาพ,หัวข้อ
gist(n) ใจความ,หัวใจ,หัวข้อ,เนื้อหาสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น
heading(n) หัวเรื่อง,หัวข้อ,หัวข้อข่าว,หัวจดหมาย,ส่วนหัว
headline(n) บรรทัดพาดหน้า,หัวข้อข่าว,หัวเรื่อง
SUBJECT subject matter(n) ประเด็น,เนื้อเรื่อง,หัวข้อ
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ
theme(n) หัวข้อ,สาระสำคัญ,แก่นเรื่อง,แนว,แกนคำศัพท์
topic(n) หัวข้อเรื่อง,ญัตติ,กฎเกณฑ์
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
reportรายงานการนำสารสนเทศมาจัดพิมพ์บนกระดาษให้เรียบร้อย ประกอบด้วยชื่อ หัวข้อเรื่อง หมายเลขหน้า เช่น รายงานผลสอบของนักเรียนทั้งชั้น [คอมพิวเตอร์]
spider mapแผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[แผนผังใยแมงมุม], ผังที่ใช้สรุปความคิดรวบยอด โดยกำหนดหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหัวข้อรองและหัวข้อย่อย ตามลำดับ มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
content (n.) หัวข้อ
question (n.) หัวข้อ See also: ประเด็นที่นำขึ้นมาพูด, เรื่องที่นำมาพิจารณา Syn. topic, issue, proposal
subject (n.) หัวข้อ See also: ประเด็น, เนื้อหาสาระ Syn. point, topic, substance
theme (n.) หัวข้อ See also: ประเด็นหลัก, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ, แก่นสาร Syn. subject, topic
topic (n.) หัวข้อ See also: หัวข้อเรื่อง, เรื่อง, หัวเรื่อง Syn. theme, subject, theorem, point
thesis (n.) หัวข้อของบทความ
lead (n.) หัวข้อข่าว See also: หัวเรื่อง Syn. headline
sub (n.) หัวข้อย่อย Syn. subtitle
subtitle (n.) หัวข้อย่อย See also: หัวข้อรอง Syn. caption, heading
text (n.) หัวข้อสำคัญ Syn. topic, thesis, theme
change the subject (idm.) เปลี่ยนหัวข้อ See also: เปลี่ยนเรื่อง
come back to (phrv.) กลับสู่ (หัวข้อเดิม, สภาพเดิม ฯลฯ) Syn. get back to
come back to (phrv.) กลับสู่ (หัวข้อหรือสภาพเดิม) Syn. get back
get back (phrv.) กลับสู่ (หัวข้อเดิม, สภาพเดิม ฯลฯ) Syn. come back to, get back to
get back to (phrv.) กลับสู่ (หัวข้อหรือสภาพเดิม) Syn. come back to, get back
go off (phrv.) เปลี่ยนหัวข้อทันที
moot (vt.) เสนอความคิดหรือหัวข้อเพื่อการอภิปราย (มักใช้รูป passive voice) Syn. broach, raise, propose Ops. repress, conceal
Order Paper (n.) รายการหัวข้อที่อภิปรายในรัฐสภาแต่ละวัน
progress to (phrv.) ดำเนินต่อไปยัง (หัวข้อ) Syn. proceed to
revert (vi.) กลับไปกล่าวถึงหัวข้อเดิม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
Going back to the topicกลับมาสู่หัวข้อได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Math workbook pg.216, #14-8!จากหนังสือคณิตศาสตร์ หน้า 216 หัวข้อ 14-8
Page 28, "Perspective".หน้า 28 หัวข้อ "ทัศนียภาพ"
And how long have you been preparing a "you're not good enough" speech?แล้วเธอเตรียมตัวบรรยาย หัวข้อ "เธอไม่ดีพอ" นานเท่าไรแล้วล่ะ?
Subject... Listen. Listen.- หัวข้อ "เรื่องด่วน นี่ไม่ใช่เมล์ขยะ"
2 Illegals heading Northeast in zone 3.2 illegals หัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขต 3
A Look Back." I'll try to catch it.หัวข้อ สัมมนาย้อนรอย จำหิมะได้ไหม
Subject... Elizabeth Scott Keen.หัวข้อ อลิซาเบธ สก็อต คีน
The headline will read: "If Jonathan is fired, Hollywood flies."หัวข้อการประท้วงก็คือ ถ้าโจนาธานถูกไล่ออก,ฮอลลีวูดจะโดดตึกตาม
Top story on my home page:หัวข้อข่าว เว็บเพจของฉัน
Now for the main newsหัวข้อข่าวชั่วโมงนี้
The subject should eat hastily, at odd hours, to overload the stomachหัวข้อควรจะกินเร่งรีบ, at odd ชั่วโมง, เพื่อบรรทุกเกินกระเพาะอาหาร
Tonight. Policing a free internet.หัวข้อคืนนี้ "การควบคุมฟรีอินเตอร์เน็ต
Yes, but... ahjussi.หัวข้อคือ " เนื้อดิบและการดำเนินชีวิต "
Well, if it's of any help, I've read all the great moral philosophers, including Dr. Seuss.หัวข้อคือ ความซื่อสัตย์ในเรื่องเพศ คงจะไม่เกี่ยวข้องกับ Seuss One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish(ท่องจากหนัง Dr.Seuss)
Title: Capturing the real worldหัวข้อคือ ภาพถ่ายโลกแห่งความจริง
The theme is '90s horse party.หัวข้องานคือ ปาร์ตี้ม้ายุค90s
The largest considerations are budgetary.หัวข้อที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องงบประมาณ
Our topic for today.หัวข้อที่หนึ่งของวันนี้
Five up from the bottom.หัวข้อที่ห้าจากข้างล่าง
New Money wouldn't understand.หัวข้อนี้คงยุ่งยากเกินไป ที่จะคุยกับเศรษฐีใหม่ ใช่ไหม
This is not the conversation you guys should be having.หัวข้อนี้้ต้องห้ามสำหรับพวกนายตอนนี้
The section on infidelity is highlighted.หัวข้อนี้ถูกเน้นคำเอาไว้
Maybe a topic for conversation at a more non-naked time, Kenzi.หัวข้อนี้ไว้พูดกันตอน ไม่โป๊นะ เคนซี่
Today's topic is interpretation of poetry.หัวข้อวันนี้คือ การตีความบทกวีนิพนธ์
My dissertation is -- is on the history of this town and, uh, its connection to the Underground Railroad and -- and -- and whatnot.หัวข้อวิทยานิพนธ์ของฉันมันเกียวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ เเล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเส้นทางลับใต้ดิน เเล้วก็ๆๆ อะไรเทือกนั้นๆ
Subject Amelia Robbins, ten years old, non-verbal since birth.หัวข้อศึกษา อมีเลีย รอบบิ้นส์ อายุสิบปี ไม่พูดมาตั้งแต่กำเนิด
This discussion is exactly what I hoped to avoid.หัวข้อสนทนาแบบนี้แหละ ที่ผมอยากหลีกเลี่ยง
The main topic of conversation was riley.หัวข้อหลักของการสนทนาคือ ไรลี่ย์
What headlines are we talking about?หัวข้ออะไร ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย
Subject line is "Do not reference Iran."หัวข้ออีเมล "ห้ามกล่าวถึงอิหร่าน"
Fairy-tale theme is hard.หัวข้อเทพนิยายมันยากนะ
The topic ofyour thesis changed dramatically.หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ของคุณ เปลี่ยนไปมากเลยนะ
That conversation is the last thing he needs right now.หัวข้อแบบนั้น คือสิ่งสุดท้าย ที่เขาต้องการตอนนี้
The topic of the day: New beginnings. Getting over losses.หัวข้อในวันนี้คือการเริ่มต้นใหม่ การทำใจให้ลืมความสูญเสีย
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย
Then on the west porch, we have a symposium by Rabbi Maurice Sherman... on the psychology of insult comedians.ระเบียงด้านตะวันตก มีการจับกลุ่มเสวนา นำทีมโดย รอบบี้ มัวริช เชอร์แมน ในหัวข้อ จิตวิทยาของนักตลก
At present, I'm writing the definitive work on the subject.ตอนนี้ ข้ากำลังเขียนบทสรุปขั้นสุดท้าย ของหัวข้อนี้อยู่
The King's stinking son fired me, and thank you so much for bringing up such a painful subject.ลูกชายตัวเหม็นของพระราชาไล่ข้าออกมา และขอบคุณมากที่พาข้าวกไปสู่หัวข้อที่ขมขื่นนั่นได้
The survivors were shocked to learn that the hero who appeared and pulled them to safety was indigent and hadn't slept in a bed in more than three years.วันนี้ชั้นสนใจหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์มากเลยล่ะ เรื่องคนที่มีเรื่องกับนักข่าว แฃ้วก้อคนที่เขียนข่าวมั่วๆ จะมาเปิดหนังสือพิมพ์ด้วยกัน

หัวข้อ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
副題[ふくだい, fukudai] Thai: หัวข้อย่อย English: subtitle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวข้อ
Back to top