ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุก*, -รุก-

รุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุก (v.) invade See also: attack, enter Syn. รุกราน, บุกรุก, ละเมิด
รุกขชาติ (n.) tree See also: plant Syn. ต้นไม้
รุกข์ (n.) tree Syn. รุกขชาติ, พืชพันธุ์, ต้นไม้, ไม้
รุกข์ (n.) tree See also: plant Syn. ไม้, ต้น, พืช, พืชพันธุ์, พฤกษ์, พฤกษา
รุกคืบ (v.) advance See also: move forward
รุกฆาต (v.) check See also: checkmate
รุกร้น (v.) hasten See also: hurry, rush, dash Syn. รีบเร่ง
รุกราน (v.) invade See also: attack, assault, encroach, raid, infringe
รุกราน (v.) attack See also: burst into, intrude, assault Syn. บุกลุก, ล่วงล้ำ
รุกล้ำ (v.) trespass See also: intrude, encroach on, invade
รุกไล่ (v.) smash See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one´s way into, go through without fear of opposition, bear down on, make a raid upon Syn. บุก, บุกขยี้
English-Thai: HOPE Dictionary
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent)
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive,aggressive)
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
checkers}n. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkmatevt.,n. (การ) รุกจนแต้ม,ทำให้แพ้
chequer(เชค'เคอะ) {chequered,chequering,chequers} n. หมากรุก (หนึ่งเม็ด) ,ตาหมากรุก,ลายตาหมากรุก -vt. สับเปลี่ยน,กลับกัน, Syn. checker)
chequered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
chess(เชส) n. เกมหมากรุก
chessboardn. กระดานหมากรุก
chessman(เชส'เมิน) n.,เม็ดหมากรุก,เบี้ยหมากรุก
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defensible(ดิเฟน'ซิเบิล) adj. ซึ่งต่อต้านการรุกรานได้,ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งสามารถแก้ต่างหรือแก้คดีได้., See also: defensibility n. ดูdefensible
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
draughtboard(ดราฟทฺ'บอร์ด) n. กระดานหมากรุก, Syn. draughtsboard
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
etymologist(เอททะมอล'โลจิสทฺ) n. นักนิรุกติศาสตร์
etymology(เอททะมอล'โลจี) n. นิรุกติศาสตร์,เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคำ., See also: etymological adj. ดูetymology
frug(ฟรุก) n. การเต้นรำชนิดหนึ่ง
gambit(แกม'บิท) n. การเล่นหมากรุกโดยการยอมเสียสละหมากเพื่อเดินได้เปรียบขึ้น,กลเม็ด,แผนที่สุขุมรอบคอบ, Syn. stratagem,plan
gumption(กัมพ'เชิน) n. การริเริ่ม,ความกล้าหาญ,การรุก
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
horn(ฮอร์น) n. เขาสัตว์,แตรรูปเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงด้วยเขา,ทิ่มด้วยเขา. -Phr. (horn in บุกรุก) . adj. ทำด้วยเขา, Syn. outgrowth,
housebreakern. ผู้บุกรุกเข้าบ้าน,ขโมยงัดบ้าน,คนรับจ้างรื้อบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
checker(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก
checkerboard(n) กระดานหมากรุก
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
checkmate(n) การรุกจนแต้ม
chequer(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก,ตัวหมากรุก
chess(n) เกมหมากรุก
chessboard(n) กระดานหมากรุก
chessman(n) เบี้ยหมากรุก
draughts(n) การเล่นหมากฮอส,การเล่นหมากรุก
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
etymology(n) นิรุกติศาสตร์,วิชาว่าด้วยประวัติที่มาของคำ
horse(n) ม้า,กำลังม้า,ม้าหมากรุก
impinge(vt) กระทบ,บุกรุก,รุกราน
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
initiative(adj) ริเริ่ม,รุก,เริ่มต้น
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
interloper(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกล้ำ,ผีซ้ำด้ามพลอย
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
intrusive(adj) ซึ่งบุกรุก,ซึ่งก้าวร้าว,ซึ่งล่วงล้ำ
invade(vt) บุกรุก,ย่ำยี,ร้าวราน
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
invasion(n) การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม
knight(n) ขุนนาง,อัศวิน,ม้าหมากรุก
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
move(n) รอบ,คราว,อุบาย,แต้ม,การเดินหมากรุก,การเคลื่อนไหว
obtrude(vt) ยุ่ง,เสนอหน้า,เสือก,ถลัน,บุกรุก
obtrusive(adj) สะเออะ,เสือก,ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advanceการรุกหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aggressionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arboretumสวนรุกขชาติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
encroachmentการรุกล้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invasionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leave and licenceการต่อสู้คดีบุกรุกว่าได้รับความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-aggression pactกติกาสัญญาไม่รุกรานกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offensiveการรุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
poachingการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quaking bogรุกระเพื่อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
squatterผู้บุกรุกที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
transgressionการรุกล้ำของทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trespass๑. การบุกรุก [ดู intrusion]๒. การล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arboretumsสวนรุกขชาติ [TU Subject Heading]
Checker Board Patternภาพที่เป็นตาหมากรุก [การแพทย์]
Chessหมากรุก [TU Subject Heading]
Etymologistsนักนิรุกติศาสตร์ [การแพทย์]
Etymologyนิรุกติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Infestationการติดเชื้อ, บุกรุกเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกาย [การแพทย์]
Invasionแทรกซึม, การแทรกลง, การรุกราน, ลุกลาม [การแพทย์]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Political activistsนักปฏิบัติการเชิงรุกทางการเมือง [TU Subject Heading]
proactive foreign policyนโยบายต่างประเทศเชิงรุก
Trespassความผิดฐานบุกรุก [TU Subject Heading]
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ เริ่มการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2536 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี จากประเทศภาคี เพื่อเปิดการเจรจาที่เมืองปุนต้า เดล เอสเต้ ประเทศอุรุกวัย จึงได้ใช้ชื่อการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพ การเจรจารอบนี้ถือได้ว่าเป็นการเจรจาที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ (ดู GATT) ได้เคยขยายการเจรจาออกไปยังเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าที่เกี่ยวกับมาตรการลงทุน และการค้าสินค้าบริการ ผลทางการเจรจาครอบคลุมกว้างขวางถึงการเปิดเสรีในการค้าสินค้าและการค้า บริการ รวมทั้งการปฏิรูประบบและกลไกของแกตต์ อาทิ ข้อตกลงเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการห้ามนำเข้าหรือการจำกัด การนำเข้ามาเป็นภาษีศุลกากร (ดู Tariffication) การลดการอุดหนุนการส่งออก การปรับปรุงกระบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์ การกำหนดกรอบของการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา (ดู IPRs) การเปลี่ยนรูปแบบข้อตกลงแกตต์เป็นสถาบันที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mate (vt.) รุก (หมากรุก)
check (vi.) รุกฆาต
miff (vi.) รุกราน See also: ระราน, ทำให้เคือง Syn. provoke, offend
miff (vt.) รุกราน See also: ระราน, ทำให้เคือง Syn. provoke, offend
encroach on (phrv.) รุกล้ำ See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก Syn. encroach upon
encroach upon (phrv.) รุกล้ำ See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก Syn. encroach on
poach (vt.) รุกล้ำ See also: บุกรุก
transgress (vt.) รุกล้ำ
push round (phrv.) รุกเร้า See also: รุกเข้ามา
a curse on! (n.) ผู้เล่นหมากรุก Syn. confound on!
aggression (n.) การบุกรุก See also: การรุกราน
aggressor (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. assailant, invader, offender, attacker
assailant (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. invader, offender, attacker
assult (vt.) บุกรุก See also: บุก, รุกราน Syn. attack, raid Ops. defend
assult (n.) การรุกราน See also: การโจมตี Syn. attack, inroad Ops. defense, protection
attacker (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. assailant, invader, offender
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. raider, trespasser Ops. defender
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน
bishop (n.) ตัวหมากรุกที่มีวิธีเดินทแยงมุม
break into (phrv.) บุกรุก (ด้วยกำลัง) See also: พังเข้าไป Syn. burst into
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
You broke into our hideoutคุณบุกรุกเข้ามาในที่ซ่อนตัวของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Check. Checkmate 3 moves.รุก รุกฆาตในอีกสามตา
Just show a little gumption. Careful now, careful.รุกๆ หน่อยสิ ระวังหน่อย
Offense is the best defense?รุกก่อน เป็นการปกป้องที่ดีที่สุด
Checkmate, lester. Checkmate.รุกฆาต เลสเตอร์ นายแพ้แล้ว
"minimally invasive," my ass.รุกรานตูดฉันน้อยที่สุด
Native Americans with longstanding territory disputes.รุกรานพื้นที่ของชาวอเมริกันพื้นเมือง
"Invasion of my privacy!" "Don't tell me what to do!"รุกล้ำความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องมาสั่งให้ฉันทำอะไร
They say it's an act of American aggression... against peace-loving people.{\cHFFFFFF}พวกเขาบอกว่ามันเป็นการกระทำที่ การรุกรานของชาวอเมริกัน ... {\cHFFFFFF}กับคนรักสันติภาพ
You don't actually believe that America has... aggressive aims in Sarkhan?{\cHFFFFFF}คุณไม่จริงเชื่อว่า ที่อเมริกามี ... {\cHFFFFFF}จุดมุ่งหมายในเชิงรุก Sarkhan?
So we invade, or we stop.เราจะรุกคืบหน้า ไม่หยุดยั้ง
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน
Play chess screw.- ไม่รู้สิ เล่นหมากรุกมั้ง...
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ
Survivor of countless incursions behind enemy lines.รอดชีวิตจากการรุกรานที่นับไม่ถ้วนของศัตรู
Poor baby, you're startin' to lose it, aren't ya ?ม้ารุกสาม หนูน้อย, เธอเริ่มจะแพ้แล้ว
My move: rook to knight six.คิงรุกหนึ่งตัว ฉันเดินเรือไป 96
What grudge do the two of you have with Quan Zhen Sect to involve with so many men?เจ้ามีเรื่องบาดหมางอะไรกับสำนักช้วนจิน ถึงได้พาคนมารุกรานที่นี่?
Chong Yang Palace was attacked by Prince Huo Du and his men because of Miss Long.ตำหนักเต็งเอี๊ยงถูกองคืชายฮั่วตูและพวกบุกรุก ก็เพราะแม่นางเล้งนี่แหละ.
Would you like to play a game of chess?คุณต้องการที่จะเล่นเกม หมากรุกหรือไม่?
Then we will overrun the Muslims.แล้วเราจะบุกรุกชาวมุสลิม
History demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน
"No Trespassing" was enforced by Milo Pressman, the junkman and his dog, Chopper."ห้ามบุกรุก" สั่งโดย ไมโล เพลสแมน พนักงานเก็บขยะ และสุนัขของเขา ช็อปเปอร์
You're invading my dance space. This is my dance space.คุณบุกรุกพื้นที่เต้นของฉันแล้ว นี่เขตของฉัน
I didn't know there was danger of invasion.ผมไม่คิดว่าจะมีอันตรายจากผู้บุกรุกหรอกนะครับ
Have encountered intruders and am engaging! Request backup!มีผู้บุกรุกอยู่ที่นี่และ เราถูกโจมตี ร้องขอกำลังเสริม!
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ
But over two million civilians, mostly peasants farmers and their families, have been systematically slaughtered by invading Russian armies.ประชากรมากกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร ชาวไร่Nชาวนากับครอบครัวพวกเขา กำลังถูกกองทัพรัสเซียรุกราน เข่นฆ่า
They'd rather die than be slaves to an invading army.พวกเขายอมตายดีกว่าอยู่เป็นทาสของพวกรุกราน
Let's talk about something else. How about chess?ขอพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งอื่น วิธีการเกี่ยวกับหมากรุก?
Oh, chess. In chess there are no lies. But in my game lies are everything.โอ้หมากรุก ในเกมหมากรุกที่ไม่มีอยู่ แต่ในเกมของฉันโกหกทุกอย่าง
Did you ever play chess with him?คุณเคยเล่นหมากรุกกับเขา?
And I thought insurance salesmen were pushy.และฉันคิดว่าพนักงานขายประกันเป็นรุก
He'd walk in the door and everybody who worked the room just went wild.เขาเดินผ่านเข้าประตูมา พนักงานในร้านถึงกับรุกรี้รุกรนกันใหญ่
Only Morrie was driving us nuts.มอร์รี่คนเดียวที่รุกรี้รุกรน
Trespassing now!ตออนี้ เป็นผู้บุกรุกแล้ว !
Someone penetrates the house, gets upstairs, jerks off on the bed.มีคนบุกรุกเข้ามาในบ้าน..
I'm looking for Crooks. This mule's got a hurt foot.ผมมาหาครุกส์ ล่อตัวนี้ขาเจ็บ
You shouldn't be in here.มาทำอะไรในห้องครุกส์ นายไม่ควรอยู่ที่นี่นะ
Come on, Crooks, put it in.เริ่มล่ะนะ เร็ว ครุกส์ โยนมันลงไป
Mom was sick of hearing Auntie Lindo brag about her daughter Waverly, who was Chinatown's chess champion.แม่เบื่อกับการต้องได้ยินป้าลินโด คุยโม้เรื่องเวฟเวอรี่ลูกสาวของเธอ... ที่ได้เป็นแชมป์หมากรุกของย่านไชน่าเทาน์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุก
Back to top