ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รี่*, -รี่-

รี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รี (adj.) oval See also: tapering Syn. เรียว
รี (v.) go straight in See also: make straight for, rush, approach directly in, dash directly in Syn. ปรี่ Ops. รีรอ
รี (adv.) make straight for See also: move in a straight line Syn. ปรี่ Ops. รีรอ
รี (adv.) make straight for See also: move in a straight line, unhesitantly, unhesitatingly Syn. ปรี่ Ops. รีรอ
รี (adv.) make straight for See also: move in a straight line, unhesitantly, unhesitatingly Syn. ปรี่ Ops. รีรอ
รีๆ ขวางๆ (v.) obstruct See also: block, impede, hinder Syn. ขวางๆ รีๆ, กีดเกะกะ, เก้งก้าง
รีๆ รอๆ (v.) hesitate See also: be undecided (as regarding action), be uncertain Syn. รีรอ
รี (v.) press See also: compress, crush, squeeze, force down, mash, push Syn. บีบ, กด, เค้น
รี (v.) fleece See also: squeeze Syn. รีดไถ, ไถ, รีดนาทาเร้น
รีดนม (v.) milk See also: draw milk from
รีดนาทาเร้น (v.) squeeze See also: extort (some thing from someone), fleece, extract Syn. รีดไถ, ขูดรีด
รีดผ้า (v.) iron See also: press clothes
รีดลูก (v.) abort See also: terminate, have an abortion Syn. ทำแท้ง
รีดเงิน (v.) squeeze money Syn. ไถเงิน, รีดไถเงิน Ops. ให้เงิน
รีดไถ (v.) squeeze See also: extort, extract Syn. รีด
รีดไถเงิน (v.) squeeze money Syn. ไถเงิน Ops. ให้เงิน
รี (n.) custom See also: tradition, ritual, convention Syn. ประเพณี, จารีต, เยี่ยงอย่าง, แบบแผน
รี (v.) enthuse See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager Syn. กระวีกระวาด, ขมีขมัน Ops. เฉื่อยชา
รี (adv.) hurriedly See also: hastily, in a hurry Syn. เร่งร้อน
รี (v.) hurry See also: rush, hasten, make haste, scurry Syn. เร่งร้อน
รี (adj.) hurried See also: hasty Syn. เร่งร้อน
รี (adv.) flurriedly See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบร้อน Ops. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า
รี (v.) speed See also: rush, go very fast Syn. เร่ง, รีบเร่ง
รี (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. ด่วน, เร่ง
รี (v.) rush See also: dash, hurry, speed, hasten
รี (v.) hurry See also: bustle, hustle, hasten Syn. รีบเร่ง, เร่ง Ops. เฉื่อยชา, อืดอาด
รี (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรีบ
รี (v.) hurry See also: rush, be hasty, be snap Syn. เร่งรีบ
รี (v.) hasten See also: hurry, rush
รี (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. รีบเร่ง
รี (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. รีบเร่ง
รีบด่วน (adv.) very fast Syn. เร็วมาก Ops. ช้า, เอื่อย
รีบด่วน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
รีบร้อน (adv.) hurriedly See also: hastily, in a hurry Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบร้อน (v.) hurry See also: rush, hasten, make haste, scurry Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบร้อน (adj.) hurried See also: hasty Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบรุด (adv.) hurriedly See also: quickly
รีบรุด (v.) rush See also: dash, hurry, speed, hasten Syn. รีบ
รีบเร่ง (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรีบ, รีบ
รีบเร่ง (v.) hurry See also: rush, be hasty, be snap Syn. เร่งรีบ, รีบ
English-Thai: HOPE Dictionary
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abranchiate(เอแบรง' คิเอท) ซึ่งไร้ครีบ, Syn. abranchial (having no gills)
abri(เอบรี') n. (pl. abris) ที่พักอาศัยของผู้อพยพ (place of refuge)
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accrete(อะครีท') vi.,vt. เกิดร่วมกัน, เพิ่มทวี, เพิ่ม,พอก,งอกร่วมกัน. -accretion n.
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acetobactorเชื้อพวกแอโรบิคแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในตระกูล Pseudomonadacae
acetous(แอส' ซิทัส) adj. ประกอบด้วย acetic acid, เปรี้ยว., Syn. acetose
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์
acid(adj) เปรี้ยว,ฉุนเฉียว,สาหัส,รุนแรง
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
aery(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
ague(n) ไข้มาลาเรี
ahoy(int) เสียงเรียก
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก,เป็นเชิงเปรียบเทียบ
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
already(adv) เรียบร้อยแล้ว,แล้ว
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
handsome(adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
apply(vi) สมัครงาน,ร้องเรียน,ขอ,ร้องขอ,บอกกล่าว
arraign(vt) ออกหมายเรียกตัว,กล่าวหา,นำตัวมาขึ้นศาล,ฟ้องร้อง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
arrange(vi,vt) จัดการ,เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
classroom(n) ห้องเรียน
athlete(n) นักกรีฑา,นักกีฬา
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
athletics(n) การกรีฑา,การกีฬา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blink reflexรีเฟล็กซ์กะพริบตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chin reflex; jerk, jaw; reflex, jaw; reflex, jaw jerk; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consensual reflex; reflex, crossed; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cutout relayรีเลย์สะพานไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
defaecation reflex; reflex, defecation; reflex, rectalรีเฟล็กซ์ถ่ายอุจจาระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyelid closure reflexรีเฟล็กซ์หลับตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laughter reflexรีเฟล็กซ์หัวเราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Recentรีเซนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
relayรีเลย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reluctorรีลักเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trained reflex; reflex, acquired; reflex, conditioned; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconditioned reflex; reflex, inbornรีเฟล็กซ์โดยกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abacterialไร้แบคทีเรีย, ไร้บัคเตรี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortionistนักรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory nerveประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
achalasiaภาวะกล้ามเนื้อเรียบไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid-fast bacteriaแบคทีเรียติดสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acidity๑. สภาพกรด๒. ภาวะเปรี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acuminateรียวแหลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aegirineอีจิรีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerobeอินทรีย์ใช้ออกซิเจน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aestheticสุนทรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticismสุนทรียนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticsสุนทรียศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ala; wing๑. กลีบคู่ข้าง๒. ปีก, ครีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aldermanเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Alexandrianหินสมัยอะเลกซานเดรียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alexandrineบทร้อยกรองอะเล็กซันดรีน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
allianceความเป็นพันธมิตร, พันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
antibacterial๑. สารต้านแบคทีเรีย๒. -ต้านแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antimalarial๑. ยาต้านมาลาเรีย๒. -ต้านมาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aquamarineอะความารีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ascendantsบุพการี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assistance callการเรียกผ่านพนักงานสลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aversionการยับยั้งเชื้ออื่น [จุลินทรีย์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bacillicideสารฆ่าแบคทีเรียทรงแท่ง, สารฆ่าบาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillusแบคทีเรียทรงแท่ง, บาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacteriaแบคทีเรีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blanchingรีดผิวหนัง [การแพทย์]
Milkingรีด, การบีบรูดสายยาง, การบีบรัดสายยาง, การชะ [การแพทย์]
Redox รีด็อกซ์ ปฏิกิริยาเคมีซึ่งทำให้เกิดการออกซิเดชันและ รีดักชันระหว่างสาร 2 ชนิด [สิ่งแวดล้อม]
Reducing Agent รีดิวซิ้ง เอเจนท์ สารที่ทำปฏิกริยาโดยให้อีเล็คตรอน [สิ่งแวดล้อม]
Reduction (Chemical) รีดักชัน(ทางเคมี) การเพิ่มอิเล็กตรอนให้กับอะตอมหรือไอออนใน ปฏิกิริยาเคมี [สิ่งแวดล้อม]
Reflexรีเฟล็กซ์ [TU Subject Heading]
Remixesรีมิกซ์ [TU Subject Heading]
Retrieversรีทริฟเวอร์ [TU Subject Heading]
Accessory Nerveประสาทสมองเส้นที่ 11, ประสาทสมองคู่ที่ 11, ประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทแอกเซสซอรีย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองที่สิบเอ็ด, ประสาทที่ 11 [การแพทย์]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Achlorhydriaกรดในกระเพาะ; กระเพาะไม่มีกรด; ขาดกรดในกระเพาะ; ไม่มีกรดในกระเพาะ; การไร้กรดเกลือในกระเพาะอาหาร; การไม่มีกรด; ไม่มีกรดเกลือ; กระเพาะไม่มีกรดเกลือ; กรด, ภาวะไม่มี; อะคลอฮัยเดรีย; ไม่มีกรดในน้ำย่อย, กระเพาะไม่หลั่งกรด, ไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Acidic Taste, Sharpรสเปรี้ยวมาก [การแพทย์]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]
Ad Valorem Tax ภาษีตามมูลค่า ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้านั้น คำว่า "Ad valorem" เป็นภาษาละติน แปลว่า ตามมูลค่า ใช้ในการคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะมีอัตราต่อมูลค่าของสินค้านั้น ๆ คงที่ โดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้านั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Adenohypophysisต่อมใต้สมองส่วนหน้า, กลีบหน้าของต่อมใต้สมอง, กลีบหน้าของต่อมปิตูอิตารีย์, อดีโนฮัยโปฟัยซิส, ต่อมใต้สมองด้านหน้า, ต่อมพิตูอิตารีย์ส่วนหน้า [การแพทย์]
Admissionการรับนักเรียน [TU Subject Heading]
Adrenalต่อมอัดรีนัล [การแพทย์]
Adrenalineแอดรีนาลีน, แอดรีนะลีน, แอดรีนาลิน, ยากระตุ้นหัวใจ, แอดรีนะลิน, อัดรีนาลิน, แอดรินาลิน, แอเดรนาลิน, อะเดรนาลีน, อะดรินาลิน [การแพทย์]
Adrenocorticotropic Hormoneแอดรีโนคอร์ติโกโทปิคฮอร์โมน, อะดริโนคอร์ติโคโทรปิคฮอร์โมน, ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอก, แอดรีโนคอรติโทรปิคฮอรโมน [การแพทย์]
Aerobeแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน, ต้องการออกซิเจน, ที่มีออกซิเจน [การแพทย์]
Aesthetic Needs่ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียะ [การแพทย์]
Aestheticsสุนทรียศาสตร์ [TU Subject Heading]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Alarm Functionภาวะตึงเครียด [การแพทย์]
Albuminuriaอัลบูมินูเรีย [TU Subject Heading]
Aldose Reductaseเอ็นชายม์อัลโดสรีดัคเตส [การแพทย์]
Algidมาลาเรียชนิดเย็นเฉียบ [การแพทย์]
Aliphatic อะลิฟาทิก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งอะตอมของคาร์บอนมีโครง สร้างแบบลูกโซ่เปิด ประกอบด้วยพาราฟิน โอเลฟิน และ อะเซทิลีนไฮโดรคาร์บอนและอนุมูล [สิ่งแวดล้อม]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkaneแอลเคน, สารอินทรีย์ประเภทอิ่มตัวพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งสิ้น สูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n+2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkeneแอลคีน, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง สูตรเคมีทั่วไป คือ CnH2n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkyneแอลไคน์, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะสามอยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย  1 ตำแหน่งสูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Alpha rayรังสีแอลฟา, กระแสของอนุภาคแอลฟา หรืออาจใช้เรียกแทนอนุภาคแอลฟาได้
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Amanita Muscariaเห็ดพันธุ์อะมานิตามัสคาเรีย [การแพทย์]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
iron (vt.) รีด (เสื้อผ้า) See also: ทับให้เรียบ Syn. press
milk (vt.) รีดนม Syn. drain, sap, squeeze
strip (vt.) รีดนมวัวหรือแพะจนหมด See also: รีดนมส่วนสุดท้ายจนหมด
iron out (phrv.) รีดผ้า See also: รีดรอยยับของผ้า Syn. smooth out
press (vt.) รีดผ้า See also: รีดให้เรียบ
get from (phrv.) รีดเค้น (บางสิ่ง) จากคนที่ไม่เต็มใจ See also: รีดไถ
screw out of (phrv.) รีดเอาเงินจาก See also: ขู่เอาเงินจาก, บังคับเอาเงินจาก
milk (vt.) รีดไถ See also: ปอกลอก, หลอกเอาประโยชน์ Syn. overcharge, extort, fleece Ops. undercharge
squeeze out (phrv.) รีดไถ See also: ขูดรีด, บังคับเอา Syn. squeeze from
clap together (phrv.) รีSyn. fit up
hurry (vi.) รีSee also: รีบเร่ง, เร่งรีบ, รีบร้อน
look smart (phrv.) รีSee also: ด่วน, เร็วเข้า
look spry (phrv.) รีSee also: ด่วน, เร็วเข้า
wazz (sl.) รีSee also: เร่งรีบ
buck up (phrv.) รีบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เร็วๆหน่อย, เร็วๆเข้า, รีบเข้า Syn. bustle up, hurry up
pour on (phrv.) รีบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เร็ว
scribble down (phrv.) รีบๆ จด See also: จดลวกๆ, บันทึกอย่างรีบเร่ง Syn. write down
chuck together (phrv.) รีบๆเก็บมารวมกัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กอบมารวมกันอย่างรีบๆ Syn. fling together, throw together, toss together
toss together (phrv.) รีบๆเก็บมารวมกัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กอบมารวมกันอย่างรีบๆ Syn. fling together, throw together
run up (phrv.) รีบกระทำ See also: เร่งรีบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Make up your mind before it's too lateรีบตัดสินใจเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไป
Let's hurry, so we can get a seatรีบไปกันเถอะ เราจะได้มีที่นั่ง
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
That work is now doneงานนั้นได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
You are in no position to make demandsคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องอะไร
Just call me Tomรียกฉันว่าทอมก็พอ
Helloสวัสดีครับ ขอพบคุณกรีนได้ไหม
Sorry Mr Green can't see you nowขอโทษค่ะ คุณกรีนไม่สามารถพบคุณตอนนี้ได้
Mr Green, Mr Smith is hereคุณกรีน คุณสมิทอยู่ที่นี่แล้ว
How long have you studied English?คุณเรียนภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้ว
I started school at the age of 6ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
I hurried to my officeฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
I'll further my studyฉันจะเรียนต่อ
If there's anything you need, please call meถ้ามีอะไรที่คุณต้องการได้โปรดเรียกผม
We'll call you if we need youเราจะเรียกคุณถ้าเราต้องการคุณ
I'm in a rushฉันกำลังรีบอยู่
I'm in a hurry, I don't have timeฉันกำลังรีบอยู่ ฉันไม่มีเวลา
You've been call hereคุณถูกเรียกตัวมาที่นี่
Call them back immediatelyรียกพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้
I already made contactฉันติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
You need to learn patienceคุณต้องเรียนรู้ที่จะอดทน
Were you at school together with her?คุณเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับเธอหรือ
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
I had already done itฉันทำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
It seems like everyone is in a rushดูเหมือนว่าทุกคนเร่งรี
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
I would like to have some more time to play musicฉันอยากมีเวลามากกว่านี้บ้างเพื่อเล่นดนตรี
I really need to learn how to save money betterฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
And he won't pay for me to go and learn thereและเขาจะไม่จ่ายเงินให้ฉันไปเรียนที่นั่น
He has studied hard for 2 yearsเขาเรียนหนักมาสองปีแล้ว
He used to be a heavy smokerเขาเคยเป็นคนที่สูบบุหรี่หนัก
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอีก
Where have you been since school finished?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียน?
I'm in quite a hurry tooฉันก็กำลังรีบด้วยเหมือนกัน
I have a class nowฉันมีเรียนตอนนี้
We're usually serious about thingsพวกเรามักจะเครียดกับสิ่งต่างๆ
She's always seriousเธอเครียดเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look at the middle of Discovery.มองไปที่ตรงกลางของดิสคัเฟอ รี ตรงกลางไม่สิ้นสุด
You think you can stitch me up after I get back from surfing?โฮนา รี คืนนี้แกว่างมาเย็บให้หน่อยนะหลังจากที่ ชั้นกลับจากเล่นโต้คลื่นได้มั้ย
Not while the rees runnin' it.ไม่ ขณะที่ รี วิ่งตามมัน
I thought you said that you saw 20 ree before.ฉันคิดว่าคุณพูดว่าคุณเห็น 20 รี มาก่อน
You said you saw 20 ree down by the creek.คุณบอกว่าคุณเห็น 20 รี ลงลำห้วย
If it's the ree, you turn right back around and meet me back here.ถ้ามันเป็น รี คุณเลี้ยวขวากลับไปรอบ ๆแลกลับมาพบฉันที่นี่.
Bridge, there's about 20 of them down by the creek.รี มีประมาณ 20 คน พวกเขาลงจากลำห้วย
Ree own that river.รี เป็นเจ้าของแม่น้ำ
Rhi, I cannot go camping with you, okay?รี, ฉันไม่ได้แคมป์ปิ้ง กับเธอ, โอเค?
Reek, tell Father where are Bran and Rickon Stark?รี้ก บอกพ่อสิ ว่าแบรนกับริคค่อน สตาร์คอยู่ไหน
Reek, how could you let me stand before my father unshaven?รี้ก เจ้าปล่อยให้ข้ามาพบพ่อ โดยที่ไม่โกนหนวดเคราได้ยังไง
Reek, did you murder the Stark boys?รี้ก เจ้าได้ฆ่าพวกเด็กสตาร์กหรือเปล่า
Reek here is the nearest thing to living kin that you have left.รีกคือญาติใกล้ชิดที่สุดของท่าน ที่ท่านเหลืออยู่
Regal house is as private as it gets.รีกอล เฮ้าส์เป็นที่ส่วนตัว อย่างที่มันเป็นนั่นแหละ
Rhi and I don't have anything in common.รีกับฉันไม่มีอะไร เข้ากันได้
My name is Reek.รี้ค ข้าชื่อรี้ค ri·x q·acw'ori·x
Reek told me you wanted to leave.รีคบอกว่าเจ้าอยากไปจากที่นี่
It's an 8-bit register.รีจิตเตอร์ขนาด 8 บิต
Regis Glendauer or someone from his shop.รีจิส เกลนดาเยอร์ ไม่ก็ใครสักคน ที่ร้านของเขา
Reacher. First name Jack. No middle name.รีชเชอร์ ชื่อแจ็ค ไม่มีชื่อกลาง
Reacher, what if she is yours?รีชเชอร์ ถ้าเธอเป็นลูกคุณล่ะ
Reacher, it's him.รีชเชอร์ เขามาที่นี่
This Reacher guy is interesting.รีชเชอร์คนนี้ น่าสนใจ
If he smells heat, he'll bolt.รีชเชอร์เจนสนาม ถ้าได้กลิ่นไอ เขาเผ่นแน่
Reese, why are the Russians backing up?รีซ ทำไมชาวรัสเซียถึงหนุนหลัง
Hanna's resume speaks for itself.รีซูเม่ของฮานน่า พูดเพื่อตัวมันเอง
Reid and I will get set up at the station.รีด กบผมจะไปที่สถานี เพื่อประสานงาน
Reid and Rossi, the bodies. Find out what you can there.รี้ด กับ รอสซี่ ไปดูศพ สืบมาให้ได้มากที่สุด
Reid and Rossi, go to the Archer house and see if you can figure out what her plan was.รี้ด กับรอสซี่ ไปที่บ้านของอาร์เชอร์ แล้วลองหาข้อมูลNเกี่ยวกับแผนการณ์ของเขาดู
Reed is gonna fix me up, okay?รีด กำลังหาทางช่วยฉันอยู่, เข้าใจไม๊?
Reid, you and JJ go to Terry Rodgers' cabin.รี้ด คุณกับเจเจ ไปที่กระท่อมของเทอร์รี่ รอดเจอร์ส
Reid, you and JJ go to Juarez and look at Richard Hubbell's body.รี้ด คุณกับเจเจไปที่ฮัวเรซ และตรวจดูศพของริชาร์ด ฮับเบล
Reid, you and Dave talk to the former mayor, see who had access to the 1988 time capsule.รี้ด คุณกับเดฟ ไปคุยกับอดีตนายกเทศมนตรี ดูว่าใครที่เข้าถึงแคปซูลเวลาตอนปี 1988 ได้บ้าง
Reid, you and Dave check out John Doe's cell.รี้ด คุณกับเดฟไปที่ห้องขังของจอห์น โด
Reid, you and Blake talk to Carla Hines.รี้ด คุณกับเบลค ไปคุยกับคาร์ล่า ไฮนส์
Reid, you left that crime scene and came back with a major break.รี้ด คุณทิ้งที่เกิดเหตุไป และกลับมาคลี่คลายคดีได้
Reid, you stay at the command center in case they double back.รี้ด คุณอยู่ที่ศูนย์บัญชาการ เผื่อว่าทั้งคู่ย้อนกลับมา
Reid,are you in front of a map?รี้ด คุณอยู่หน้าแผนที่หรือเปล่า
Reid. You're good with this?รีด คุณเก่งเรื่องนี้ใช่ไหม?
Reid, you mentioned the possibility of a physical limitation,รี้ด คุณเคยพูดถึงความเป็นไปได้ที่คนร้ายจะมีข้อจำกัดทางกายภาพ

รี ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
シリーズ[しりーず, shiri-zu] Thai: ซีรีส์
下調べ[したしらべ, shitashirabe] Thai: การเตรียมหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า
割合[わりあい, wariai] Thai: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น English: comparatively
叫ぶ[さけぶ, sakebu] Thai: เรียกร้อง
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกออกมา English: to summon
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกมารับสาย English: to call (e.g. phone)
呼ぶ[よぶ, yobu] Thai: เรียก English: to call
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นพิธีรีตรอง English: ceremonious
大人[おとな, otona] Thai: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ English: adult
女権[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights
学び[まなび, manabi] Thai: การเรียน English: Study
学ぶ[まなぶ, manabu] Thai: เรียน
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
急ぐ[いそぐ, isogu] Thai: รีบ English: to hurry
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: จัดเตรียมให้พร้อม English: to arrange
教わる[おそわる, osowaru] Thai: เรียนจาก
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
[つき, tsuki] Thai: คำเรียกเดือน เช่น เดือนมกราคม English: month
済ませる[すませる, sumaseru] Thai: ทำให้เสร็จเรียบร้อย English: to be finished
焦る[あせる, aseru] Thai: รีบร้อน English: to be in a hurry
[べい, bei] Thai: คำเรียกประเทศอเมริกา English: Bei (pl)
[くみ, kumi] Thai: คำเรียกระดับชั้นเรียน English: class
絹子[きぬこ, kinuko] Thai: ชื่อเรียกของผู้หญิง English: Kinuko (fem pn)
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: การรวบรวมเรียบเรียง
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement
進学[しんがく, shingaku] Thai: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย English: going on to university (vs)
[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
音楽[おんがく, ongaku] Thai: ดนตรี English: music

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รี่
Back to top