ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

urgently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *urgently*, -urgently-

urgently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
urgently (adv.) โดยด่วน See also: อย่างรีบด่วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาราม (adv.) urgently See also: impetuously, in haste, in a hurry
โดยด่วน (adv.) urgently See also: immediately Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน
โดยเร่งด่วน (adv.) urgently See also: immediately Syn. โดยเร็ว
ด่วนจี๋ (adv.) most urgently See also: extremely pressingly, immediately, instantly Syn. ด่วนมาก
ด่วนมาก (adv.) most urgently See also: extremely pressingly, immediately, instantly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน
The Queen asked for it urgently this morning and... the rest were in bad conditionเมื่อเช้าพระพันโปรดสั่งให้ตั้งเครื่องทะเล จึงส่งไปจำนวนนึง เมื่อครู่นี้ข้าดูที่เหลือแล้ว เกรงจะไม่พอเจ้าค่ะ
Reinforcements urgently needed.กำลังเสริมเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วน
Olympius requires your presence urgently in the Serapeum.ท่านโอลิมเปียสเรียกหาท่านโดยด่วน ที่ลานเซอราเพียมครับ
Needs to speak urgently about your sister's wedding.บอกว่าต้องการจะคุยกับคุณเรื่องด่วน เกี่ยวกับงานแต่งงานของน้องสาวคุณ
You're needed urgently in the Council Chambers.ท่านจำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมโดยด่วน
If he's a friend, I suggest you urgently get the hell out of my face.ถ้าเขาเป็นเพื่อน ผมขอแนะนำ ให้ไปให้พ้นหน้าเดี๋ยวนี้เลย
I need to urgently go somewhere.ฉันต้องรีบไปที่แห่งหนึ่ง
There's only one thing that needs to be done urgently now.มีอย่างเดียวที่ต้องรีบตอนนี้
The man is so handsome he has me urgently questioning my own sexuality.เขาหล่อขนาดผมเอง ยังไขว้เขว ว่าตัวเองชอบเพศไหนแน่
Father, I need you urgently... because I have doubts... terrible doubts tormenting my soul.คุณพ่อ, ผมต้องการตัวคุณพ่ออย่างเร่งด่วนเลย... เพราะว่าผมมีข้อสงสัย... ข้อสงสัยอันเลวร้าย ที่กำลังทรมานจิตวิญญาณของผมอยู่.
Can you print this for me urgently?คุณช่วยพิมพ์นี่ให้หน่อยได้ไหม ฉันรีบน่ะ

urgently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)
急着[jí zhe, ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙, 急着 / 急著] urgently

urgently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently

urgently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = ) EN: urgently ; immediately FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยเร่งด่วน[adv.] (dōi rengdua) EN: urgently FR:
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ด่วน[adv.] (dūan = duan) EN: quickly ; urgently ; with dispatch FR: rapidement ; d'urgence
ด่วนจี๋[adv.] (dūan jī) EN: extremely urgently ; immediately ; with utmost haste FR:
จี๋[adv.] (jī) EN: very ; extremely ; urgently ; intensely FR:
เป็นการด่วน[adv.] (pen kān dūa) EN: urgently FR: d'urgence
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
เร็ว[adv.] (reo) EN: quickly ; hurriedly ; hastily ; urgently FR: rapidement ; vite
อย่างเร่งด่วน [adv.] (yāng rengdu) EN: urgently FR: d'urgnece ; urgemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า urgently
Back to top