ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drain*, -drain-

drain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drain (n.) การใช้จนหมดสิ้น
drain (vt.) ใช้จนหมด Syn. sap, bleed, dry up deplete
drain (n.) ท่อระบายน้ำ See also: ระบบการระบายน้ำ Syn. drainpipe, out let
drain (vt.) ทำให้เหนื่อย See also: ทำให้อ่อนเพลีย Syn. fatigue, enfeeble Ops. energize, vitalize
drain (vi.) ระบายออก See also: ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก Syn. unload, empty Ops. lade, load, pack
drain (vt.) ระบายออก See also: ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก Syn. unload, empty Ops. lade, load, pack
drain (vi.) หมด See also: ไม่มีเหลือ Syn. empty, void, evacuate Ops. fill, replenish
drain away (phrv.) ไหลออกไป See also: ระบายออกไป Syn. drain off
drain away (phrv.) หลั่งไหลไป
drain away (phrv.) ทำให้หมดแรง See also: ทำให้เหนื่อยอ่อน
drain away (phrv.) ถูกใช้ไปจนหมด
drain from (phrv.) ทำให้ประทับใจ See also: ดึงดูดที่จะไป
drain from (phrv.) ละทิ้งจาก See also: ออกจาก
drain into (phrv.) ไหลลงสู่ (แม่น้ำ, ผืนดิน) Syn. empty into, flow into
drain of (phrv.) ทำให้ว่าง See also: ทำให้หมด
drain of (phrv.) ทำให้หมด See also: ทำให้ว่าง, ทำให้โล่ง
drain off (phrv.) ระบายออกไป Syn. drain away
drain off (phrv.) ดื่มจนหมด
drain out (phrv.) ระบายออกได้ดี See also: ไหลออกดี
drain out (phrv.) หายไปหมด See also: หมด, สิ้นสุด
drainage (n.) การระบายน้ำ
drainage basin (n.) พื้นที่รับน้ำของแม่น้ำหรือทะเลสาบ
drained (adj.) ดับ (ไฟ) See also: ซึ่งไม่ทำงาน, เสีย, หมด (เช่น แบตเตอรี่, ไฟ เป็นต้น) Syn. inactive, inoperative, not working, no longer functioning, no longer operating, no longer productive, out of operation Ops. active, functioning, operative, working
drained (adj.) ซึ่งว่างเปล่า Syn. emptied
drainer (n.) เครื่องระบายน้ำ
draining (n.) การระบายของเสียในร่างกายออก See also: การถ่ายของเสียในร่างกายออก Syn. discharge
drainpipe (n.) ท่อระบายน้ำ See also: ระบบการระบายน้ำ Syn. out let
drainpipe (n.) ท่อน้ำเสีย See also: ท่อระบายน้ำ Syn. drain, conduit, tube
English-Thai: HOPE Dictionary
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก,ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย,สิ่งที่ใช้ระบาย,การค่อย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลือง,การสูญเสีย,นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร,ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
drainage(เดรน'นิจฺ) n. การระบายน้ำ,ระบบการระบายน้ำ
drainer(เดรน'เนอะ) n. เครื่องระบายน้ำ,ช่างติดตั้งหรือซ่อมท่อระบายน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
drain(n) ท่อระบายน้ำ,คลองระบายน้ำ,เครื่องระบาย
drainage(n) การระบายน้ำ,การถ่ายเทของเหลว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drainท่อระบายทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drainageการระบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drain ทางระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำ ทางน้ำสำหรับระบายน้ำออกจากพื้นที่; ท่อระบายน้ำฝนหรือน้ำเสียจากอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Drainageการระบายน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่อระบายน้ำ (n.) drain
รั่วไหล (v.) drain
สะเด็ด (v.) drain See also: be wrung dry, be dried
สมองไหล (n.) brain drain
สมองไหล (n.) brain drain
สมองไหล (v.) brain drain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The seacocks are the valves to drain out the boat.ถังอับเฉาคือประตูเปิดปิดเพื่อไล่น้ำออกจากเรือ
But now, I must drain my bladder.ตอนนี้ข้าอยากเข้าห้องน้ำนะ
Captain! There was stuff down the drain just like he said. [Whimpering]ผู้กองครับ มีของถูกทิ้งลงท่อ อย่างที่เขาพูดเลยครับ ไม่ๆๆครับแม่ ผมยังไม่ได้ออกข่าว
I need a bottle of drain line root control, sooner than later.ฉันต้องการ น้ำยาล้างของอุดตันในท่อ อย่างด่วนที่สุด
Once we get the shunt in,any excess spinal fluid will drain to his abdomen.ตอนที่เราผ่าตัด ของเหลวจากไขสันหลังรั่วเข้าไปที่ช่องท้องของเค้า
Changelings can drain them for a few weeks before mom finally croaks.เชนจลิงค์จะดูดกินสารนั้นได้ 2-3 อาทิตย์ ก่อนที่แม่เด็กจะตายในที่สุด
There's an underground storage area in the workshop that has a drain cover that joins up with the sewers.มีห้องเก็บของอยู่ชั้นใต้ดินของโรงงาน มีท่อระบายน้ำที่เชื่อมถึงท่อของเทศบาล
And I can hear a marriage going down the drain from a hundred yards.และผมสามารถได้ยินเรื่องที่ใกล้จะจบลงของพวกแต่งงาน ในช่วงห่างเกือบ100ยาร์ด
It should help us drain Some of this excess fluid.มันจะช่วยเราเอาของเหลวออกไป
Here Charlie's got one all trussed up and all set to drain him.... ...and the beef comes to.วันหนึ่งชาร์ลีก็จับวัวตัวหนึ่งมามัด เตรียมจะเชือด
You turn the lights on, it's going to drain them quick.มันใช้ได้, อีกไม่นานนักหรอก.
The Rattrays. They're gonna drain him and sell his blood.สองผัวเมียนั่น มันจะเจาะเลือดเขาไปขาย

drain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuāi, ㄔㄨㄞ, 搋] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat
废水[fèi shuǐ, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, 废水 / 廢水] drain water; effluent
[sī, ㄙ, 澌] drain dry; to exhaust
宣泄[xuān xiè, ㄒㄩㄢ ㄒㄧㄝˋ, 宣泄 / 宣洩] to drain (by leading off water); to unburden oneself; to divulge; to leak a secret
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 淋] to drain; to drench; to drip; diseases of the bladder
人才外流[rén cái wài liú, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ, 人才外流] brain drain
才外流[cái wài liú, ㄘㄞˊ ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ, 才外流] brain drain
涵洞[hán dòng, ㄏㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, 涵洞] culvert; covered drain
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, 地漏] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month
排水[pái shuǐ, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, 排水] drain
排水渠[pái shuǐ qú, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄩˊ, 排水渠] drainage
排水管[pái shuǐ guǎn, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, 排水管] drainpipe; waste pipe
水系[shuǐ xì, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧˋ, 水系] drainage system
泄流[xiè liú, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧㄡˊ, 泄流 / 洩流] drainage
流失[liú shī, ㄌㄧㄡˊ ㄕ, 流失] drainage; to run off; to wash away
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 浍 / 澮] drain; stream
[zhèn, ㄓㄣˋ, 圳] furrow in field, small drainage
内陆河[nèi lù hé, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ ㄏㄜˊ, 内陆河 / 內陸河] inland river; river draining to inland sea
流理台[liú lǐ tái, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˇ ㄊㄞˊ, 流理台] kitchen counter; drainer
外流[wài liú, ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ, 外流] outflow; to flow out; to drain
搋子[chuāi zi, ㄔㄨㄞ ㄗ˙, 搋子] plunger (for clearing drains)
流域[liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, 流域] river basin; valley; drainage area
精疲力尽[jīng pí lì jìn, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 精疲力尽 / 精疲力盡] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
精疲力竭[jīng pí lì jié, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 精疲力竭] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out

drain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カレントドレイン[, karentodorein] (n) {comp} current drain
ドレーン[, dore-n] (n) drain
ドレーンコック[, dore-nkokku] (n) drain cock
ドレイン[, dorein] (n) drain
乾ききる[かわききる, kawakikiru] (v5r) (1) to drain dry; to dry out; (2) to scorch
干す(P);乾す[ほす, hosu] (v5s,vt) (1) to air; to dry; to desiccate; (2) to drain (off); (3) to drink up; (4) to deprive of a role, job, etc. (usu. in the passive); (P)
捌かす;捌す[はかす, hakasu] (v5s,vt) (1) to drain away; (2) to sell off; to dispose of
汲み干す;汲干す[くみほす, kumihosu] (v5s,vt) to empty out; to drain out; to pump dry
溝溜[こうりゅう, kouryuu] (n) drain and pool for collecting sewage, etc.
飲み干す;飲干す(io);飲み乾す;飲乾す(io);飲みほす[のみほす, nomihosu] (v5s,vt) to drink up; to drain (cup)
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P)
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce)
どぶに捨てる;溝に捨てる[どぶにすてる, dobunisuteru] (exp,v1) to throw down the drain; to waste
ドブ板;どぶ板;溝板[どぶいた(どぶ板;溝板);ドブいた(ドブ板), dobuita ( dobu ita ; mizo ita ); dobu ita ( dobu ita )] (n) boards covering a ditch (drainage, sewage, etc.)
ドレナージ[, dorena-ji] (n) drainage
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P)
下水工事[げすいこうじ, gesuikouji] (n) drainage (sewerage) works
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal
下水道[げすいどう, gesuidou] (n) drain; sewer; drainage system; (P)
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath
捌け[はけ, hake] (n) drainage; draining
排液[はいえき, haieki] (n) drainage; sewerage
暗渠;暗きょ[あんきょ, ankyo] (n) (See 明渠) subterranean drain; culvert; conduit
暗渠排水[あんきょはいすい, ankyohaisui] (n) underdrainage
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water
水切りかご;水切り籠[みずきりかご, mizukirikago] (n) dish drainer; drainer tray; draining basket; perforated basket
油切り;油きり[あぶらきり, aburakiri] (n) oil deflector; shallow tray with rack for draining food after deep frying
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P)
疎通[そつう, sotsuu] (n,vs) (1) (mutual) understanding; communication; (2) removal of blockage (esp. medical); drainage; (P)
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish
簀の子;簀子[すのこ, sunoko] (n) drainboard; floor grates; duckboard; slatted wood (e.g. used as a base for storing futons inside a cupboard)
給排水[きゅうはいすい, kyuuhaisui] (n,vs) water supply and drainage
縦樋;竪樋[たてどい, tatedoi] (n) downpipe; drainspout; water pipe
脱力[だつりょく, datsuryoku] (n,vs) exhaustion; draining of strength
部分的肺静脈還流異常[ぶぶんてきはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubuntekihaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR

drain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช็ดน้ำ[v.] (chetnām) EN: pour the water from the boiled rice ; drain off water from the boiled rice FR:
การลอกท่อ[n. exp.] (kān løk thø) EN: drain clearance FR: débouchage d'une canalisation [m]
ระบายน้ำ[v. exp.] (rabāi nām) EN: drain ; release the water FR: drainer ; assécher ; évacuer l'eau
ระบายน้ำออก[v. exp.] (rabāi nām ø) EN: drain water FR: drainer les eaux
ระบายออก[v. exp.] (rabāi øk) EN: drain FR:
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
สะเด็ด[v.] (sadet) EN: drain ; be wrung dry ; be dried ; be drained ; dry rapidly FR: essorer ; assécher
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain FR: partir en ruines ; devenir une épave
ท่อ[n.] (thø) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m] ; buse [f] ; canalisation [f] ; pipe [f] ; canal [m] ; trompe [f]
ท่อน้ำทิ้ง[n. exp.] (thø nām thi) EN: drain ; sewer FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]
ท่อระบายน้ำ[n. exp.] (thø rabāi n) EN: drainage pipe ; drain ; sewer FR: égout [m] ; tuyau d'évacuation [m]
แบบรูปทางน้ำ[n. exp.] (baēp rūp th) EN: drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำหนีศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centrifugal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำสู่ศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centripetal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำวงแหวน[n. exp.] (baēp rūp th) EN: annular drainage pattern FR:
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted ; fatigued ; drained ; worn out FR: courbatu ; courbaturé ; las ; défait
การระบายกรดจากเหมือง[n. exp.] (kān rabāi k) EN: acid mine drainage (AMD) ; acid rock drainage (ARD) FR:
การระบายน้ำ[n. exp.] (kān rabāi n) EN: drainage FR: drainage [m]
คลองระบายน้ำ[n. exp.] (khløng rabā) EN: FR: canal de drainage [m]
ลอกท่อ[v. exp.] (løk thø) EN: clear drains ; clear drainage pipes FR: déboucher une canalisation
พื้นที่รับน้ำ[n. exp.] (pheūnthī ra) EN: catchment area ; watershed ; drainage basin ; drainage area FR:
ร่องระบายน้ำ[n. exp.] (rǿng rabāi ) EN: drainage ditches FR:
สำนักการระบายน้ำ[org.] (Samnak Kān ) EN: Department of Drainage and Sewerage (DDS) FR:
ทดน้ำ[v. exp.] (thot nām) EN: dam ; dam up water ; pump up water ; irrigate ; channel water ; carry water FR: dériver un cours d'eau ; irriguer ; drainer

drain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwanderung {f} von hochqualifizierten Arbeitskräftenbrain drain
Bodeneinlauf {m}floor drain
Bodenablauf {m}floor drainage
Wassereinzugsgebiet {n}catchment area; watershed [Am.]; drainage area
Dachentwässerung {f}roof drainage
Abflussloch {n}drain hole
Ablasshahn {m}drain cock
Ablaufwanne {f}drain pan
Ablaufblende {f}drain orifice
Ablaufrohr {n}drain pipe
Drainagekoeffizient {m}drainage coefficient
Entleerungshahn {m}drain cock
Entleerungsleitung {f}drain pipe
Entwässerungsleitung {f}drain pipe
Entwässerungsventil {n}drain valve
Erdungsdraht {m} [electr.]drain wire
Dränageöffnung {f}drainage opening
Entwässerungskanal {m}drainage ditch
Abtropfbrett {n}draining board
Quelle-Senke-Abstand {m}source-drain spacing
Abflussrohr {m}drainpipe; waste pipe; spout; outlet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drain
Back to top