ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hustle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hustle*, -hustle-

hustle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hustle (n.) การเบียดเสียด
hustle (n.) การเร่ง See also: การดัน, การผลัก
hustle (vt.) ขอร้อง See also: วิงวอนขอ
hustle (n.) ความรีบเร่ง
hustle (vi.) เบียด See also: เบียดเสียด, เบียดดัน, ผลัก
hustle (vt.) เร่ง See also: ดัน, ผลัก
hustle (vt.) เร่งรีบ See also: รีบ
hustle (vi.) เร่งเร้า See also: กระตุ้น
hustler (sl.) หญิงโสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
hustler(ฮัส'เลอะ) n. นักธุรกิจ,คนรีบเร่ง,คนทำงาน, Syn. go-getter
English-Thai: Nontri Dictionary
hustle(n) ความรีบ,ความเร่งรีบ,การเร่งรัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then hustle on back.เสร็จแล้วนายก็กลับมา
We must strike in the hustle and the bustle beforehand.พวกเราต้องรีบอย่างด่วนๆเลย
Yes ma'am! Hustle now, and get the women to help themเร่งมือกันหน่อย แล้วไปหาคนมาช่วยอีก
Follow the signs. Hustle back here for rounds.เดินตามป้ายบอกทางไป รีบกลับมาตรวจคนไข้
Point taken. Now, hustle your bustles.เอาหล่ะ จับปลายไว้่ให้แน่น
And don't ever page me to hustle a surgery again.และอย่าเพจฉัน เพื่อที่จะขอร้องเรื่องการผ่าตัดอีก
The sheriff's detached me to hustle you around in your business here, whatever that is, he wouldn't say.นายอำเภอส่งผมมาดูแล คุณทำธุระของคุณที่นี่ ธุระอะไรเขาไม่ได้บอก
When I'm not being chased out of the damn Bronx trying to hustle up you some money, I'll be a little more alert.เมื่อฉันไม่ได้ถูกขับไล่ ออกมาจากถิ่น บล๊องค์ ระยำนั่น พยายามที่จะขอร้องให้เงินนายมาบ้าง เงินฉันกำลังมีเพียงเล็กน้อยจะเตือนนาย
The hustle began hours ago. You just didn't notice it.มันเพิ่งจะเริ่ม คุณไม่สังเกตุเอง
We like to get away from the hustle and bustle.We like to get away from the hustle and bustle.
I can hustle like that.ฉันจะเร่งรีบก็เป็นนะ
Look, I've watched you hustle plenty of poker...ฉันเห็นนายเล่นโป๊กเกอร์มามาก --

hustle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil
喧騒;喧噪;諠譟[けんそう, kensou] (n,adj-na) tumult; great noise; clatter; hustle and bustle
雑踏(P);雑沓;雑鬧[ざっとう, zattou] (n,vs) congestion; traffic jam; throng; hustle and bustle; (P)
ハッスル[, hassuru] (n,vs) hustle; (P)
苛ち[いらち, irachi] (n) (uk) in a hurry; hustle; person who's always in a rush

hustle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมีขมัน[v.] (khamīkhaman) EN: be enthusiastic ; rush ; hurry ; hustle FR:

hustle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stricherszene {f}hustle scene

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hustle
Back to top