ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมตัวกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมตัวกัน*, -รวมตัวกัน-

รวมตัวกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมตัวกัน (v.) be formed See also: be shaped, be made, be built, be created Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นรูปเป็นร่าง, จับตัว, แข็งตัว
รวมตัวกันขึ้น (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, ก่อรูป
English-Thai: HOPE Dictionary
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
composite(คอม'พะซิท,คัมพอส'ซิท) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ประกอบขึ้น,ผสมเป็น,เกี่ยวกับพืชตระกูล Compositae (เช่น ต้นเบญจมาศ) n. ของที่รวมตัวกัน,สารประกอบ,รูปผสม,พืชตระกูลเบญจมาศ., See also: compositeness n. ดูcomposite, Syn. manifol
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
condensate(คันเดน'เซท) n. สิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันแน่น
condensation(คอนเดนเซ'เชิน) n. การรวมตัวกันแน่น, See also: condensative adj. ดูcondensation
fusion(ฟิว'เชิน) n. การหลอมละลาย,การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมละลาย,การผสมของพรรคการเมือง,ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น (nuclear, See also: fusion), Syn. coalescence,combine ###A. separate
ifips(ไอฟิปส์) ย่อมาจาก International Federation of Information Processing Societies แปลว่า สหพันธ์สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการประมวลผลสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกัน ในอันที่จะพัฒนาวิทยาการสารสนเทศ (information science) และการประมวลผลข้อมูลให้ก้าวหน้า
incoherence(อินโคเฮีย' เรินซฺ) n. การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน,สิ่งที่ไม่เกาะติดกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน
incorporated(อินคอร์' พะเรททิด) adj.เป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมตัวกัน., See also: incorporatedness n., Syn. include, involve
incorporation(อินคอร์พะเร' เชิน) n. การรวมเข้าเป็นบริษัท, การรวมตัวกัน
integrate(อิน'ทะเกรท) vt. ทำให้รวมตัวกันเป็นก้อน,รวบรวม vi. รวมตัวกันเป็นกลุ่ม,ประสานกัน., See also: integrative adj., Syn. unify
integrated(อิน'ทะเกรททิด) adj. รวมตัวกัน,ประสานกัน
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
renninทำให้โปรตีนในนมรวมตัวกันเป็นก้อนเรียกว่า carsinogen
reunion(รียู'เนียน) n. การรวมตัวกันใหม่,การชุมนุมกันใหม่,การทำให้สามัคคีกันใหม่,การพบกันใหม่, Syn. remeeting
pixel(พิก'เซลฺ) ย่อมาจาก picture element หมายถึง จุดที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพ เหมือนอะตอมที่รวมตัวกันเป็นโมเลกุล (อะตอมนั้นไม่อาจจะแยกแยะต่อไปได้อีกแล้ว) จอภาพที่แสดงภาพที่มีจุด เล็ก ๆ มาก จะยิ่งให้ภาพที่คมชัด ในปัจจุบัน จอภาพชั้นดีและมีประสิทธิภาพสูง จะมีถึง 1,280 จุดในแนวตั้ง และ 1,024 จุดในแนวนอน
unification(ยูนิฟิเค'เชิน) n. การรวมตัวกัน,ความสอดคล้องกัน
unifier(ยู'นิไฟเออะ) n. ผู้รวม,ผู้ที่ทำให้สอดคล้องกัน,ตัวทำให้รวมตัวกัน
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ
vendor groupกลุ่มผู้ขายหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู user group เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
agglomeration(n) การรวมตัวกัน,การเกาะกัน
incorporation(n) บรรษัท,บริษัท,ห้างร้าน,การรวมตัวกัน
integration(n) การรวบรวม,การรวมตัวกัน
merge(vi,vt) กลมกลืนกัน,รวมตัวกัน,ผสมกับ,กลายเป็น
reunion(n) การพบกันอีก,การรวมตัวกันใหม่
reunite(vi) รวมตัวกันใหม่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Clinker ก้อนเถ้า กากที่เกิดจากการเผาซึ่งหลอมรวมตัวกันเป็นก้อน แข็ง เช่น ก้อนเถ้า โลหะ แก้ว และกระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Coalescenceการรวมตัวกัน,รวมตัวกัน,การเกิดโคอะเลสเซนส์,จับกันเป็นก้อน [การแพทย์]
follicular cellเซลล์ฟอลลิเคิล, เซลล์ที่รวมตัวกันเป็นฟอลลิเคิล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mucusเมือก, สารที่เป็นเมือกลื่น ๆ สร้างขึ้นจากต่อมบางชนิด เช่น เมือกจากต่อมน้ำลาย ทำหน้าที่ช่วยให้อาหารมารวมตัวกันเป็นก้อนเหนียวและลื่น เพื่อสะดวกในการกลืน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rock หิน มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หินอัคนี (igneous rock) หินชั้นหรือหินตะกอน (sedimentary rock) และหินแปร (metamorphic rock) [สิ่งแวดล้อม]
Sequestering Agent สารจับแบบซีเควสต์, สารซีเควสต์ สารเคมีซึ่งทำให้เกิดการจับคู่รวมตัวกันเป็น โครงสร้างที่ซับซ้อนของเกลือฟอสเฟตชนิดหนึ่งกับไอออนของโลหะในสารละลาย ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เฮกซาเมตาฟอสเฟต (hexameta phosphates) การตกตะกอนของสบู่แคลเซี่ยมไม่ได้เกิดจากน้ำกระด้างที่ ; อาจใช้เรียกตัวการอื่นๆ ที่ป้องกันไม่ให้ไอออนแสดงคุณสมบัติตามปกติของมัออกมา เนื่องจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นกับสารหรือวัตถุอื่น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ally (vi.) รวมตัวกัน See also: เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน
get together (phrv.) รวมตัวกัน Syn. gather together
knit together (phrv.) รวมตัวกัน See also: รวมเป็นหนึ่งเดียว
league together (phrv.) รวมตัวกัน
unite (vi.) รวมตัวกัน See also: รวมกันเป็นหนึ่งเดียว Syn. merge Ops. separate, divide
ingather (vi.) รวมตัวกัน (วรรณคดี) See also: ชุมนุมกัน Syn. converge, assemble
keep together (phrv.) รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว See also: ร่วมกัน, อยู่ร่วมกัน Syn. stick together
flock together (phrv.) รวมตัวกันเพื่อ See also: ชุมนุมกันเพื่อ
reassemble (vi.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reconvene, rejoin
reassemble (vt.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reconvene, rejoin
reunite (vi.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reassemble, reconvene, rejoin
reunite (vt.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reassemble, reconvene, rejoin
accumulating (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, amassing, convening
agglomeration (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, amassment, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
ally (vt.) ทำให้รวมตัวกัน See also: ทำให้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน Syn. unite
amassing (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, accumulating, convening
amassment (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
assembling (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, amassing, accumulating, convening
chamber of commerce (n.) กลุ่มผู้ทำธุรกิจที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าขาย See also: หอการค้า
close-knit (adj.) ที่รวมตัวกัน See also: ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน Syn. close
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The news reports said the violent faction coordinated using social media.รายงานข่าว ว่าพวกกลุ่มหัวรุนแรง รวมตัวกัน ผ่านทาง สังคมออนไลน์
The other addicts at Hemdale would often gather in the common room to watch the matches on the telly.คนติดยาคนอื่นที่เฮมเดล รวมตัวกัน ในห้องรวมนั่งดู การแข่งขันในทีวี
Patch-over bash, man.รวมตัวกัน งานเลี้ยงที่รื่นเริง
Moving into assault formation. Weapons live.รวมตัวกันเป็นรูปแบบจู่โจม อาวุณพร้อม
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน
I ain't goin' with him. I'll go with Childs.แล้วพวกเราจะกลับมารวมตัวกันที่นี้ ภายใน 20 นาทีนี้
The funny thing is, there's a whole group of people here having some sort of party,ที่น่าตลกก็คือ มีกลุ่มคนรวมตัวกันที่นี่ เหมือนมีงานปาร์ตี้
Somebody's helping them. Somebody's bringing them together.มีบางคนช่วยพวกมัน ช่วยให้พวกมันรวมตัวกัน
(THUDDING) GRANDFATHER: "Fezzik and Inigo were reunited.เฟสสิกกับอินนิโกรวมตัวกันอีกครั้ง
Marriage is what brings us together today.การแต่งงานคือสาเหตุที่เรามารวมตัวกันในวันนี้
I see we have some youngsters doing their thing in spite of the tight checkpoints.ฉันเห็นว่าเรามีหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งกำลังทำ สิ่งที่รวมตัวกันที่จุดจุดหนึ่ง
And wiseguys were all over the place.พวกมาเฟียมารวมตัวกัน
It's so wonderful, Rosie, how everybody's here.มันช่างวิเศษเหลือเกิน โรสซี่ ที่ทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่
This is what I've always dreamed of... a big, loving family gathered around the table... the way it was when I was a girl.นี่คือสิ่งที่ผมเคยฝันเสมอของ ... ใหญ่รักครอบครัวรวมตัวกันรอบโต๊ะ ... วิธีที่มันก็คือตอนที่ฉันเป็นเด็กผู้หญิง
And now, we are joined together.และตอนนี้ เราก็มารวมตัวกันแล้ว
It's pretty boring but sometimes when we get together we have fun.แม่งโคตรจะน่าเบื่อเลยเวลาอยู่คนเดียว แต่ถ้าเมื่อไหร่ พวกเราได้มารวมตัวกันละก็... บอกได้คำเดียว เฟี้ยวสุดๆ
That's right, I am. But we well know that the reason most of us are here is because of our affinity for disobedience.ใช่ ผมขออย่างนั้น แต่พวกเราทุกคนต่างก็รู้กันดีอยู่ว่าการที่พวกเรามารวมตัวกันที่นี่
The presence of the fleet and the persistence of rumors must be addressed.การรวมตัวกันของกองทัพและข่าวลือต่างๆ ต้องได้รับการชี้แจง
But today the Inn National Lawyer's Guild and 29 other groups and individuals are fighting back.แต่วันนี้ สมาคมทนายความแห่งชาติ รวมทั้งกลุ่มอีก 29 กลุ่มและบุคคลอีกจำนวนมาก กำลังรวมตัวกันตอบโต้
Wait. It looks like they've joined and formed one large tornado.เดี๋ยว มันรวมตัวกันเป็นทอร์นาโดลูกมหึมา
Of all the words written here about freedom, there's a line here that's at the heart of all the others.จากความคิดที่รวมตัวกันเป็นอเมริกา... ...อยู่ที่นี่. เจตนารมณ์เพื่อทุกคน.
We are all gathered here to congratulate the new beginning of groom, Park Sangmin and bride, Suh Boeun...เรามารวมตัวกันในที่นี้ เพื่อแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นครั้งใหม่ ของ เจ้าบ่าว ปาร์ค ซังมิน และ เจ้าสาว ซู โบอ้วน
In the CDC, we'd call this a statistically significant disease cluster.ในดี.ซี. เราเรียกมันว่า ความสำคัญทางสถิติ การรวมตัวกันของกลุ่มโรค
Everybody called it a rest home, but I knew what that really was.สมาชิกทุกคนในบ้านมารวมตัวกัน เเต่ฉันรู้ดีว่านั่นที่จริงมันหมายถึงอะไร
On November 8th, at the fair ball where the big wheels of the Byern state will gather, the leader of the Germen National Socialist party will be shot.วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางงานนั้น กงล้อแห่งรัฐไบรเอินจะมารวมตัวกัน ผู้นำของอาณาจักรเยอรมัน จะถูกกำจัด
Barney, Robin-- we all used to hang out at this one bar called McClaren's.บาร์นีย์ โรบิน พวกเรามักจะไปรวมตัวกันที่บาร์ชื่อ แมคแคลเรนส์
The guys that get along, get to work.นักโทษมารวมตัวกัน แล้วทำงาน
I'm not sure i'm ready for the j. l. a. just yet... unless you promise to stop blowing things up.ผมยังไม่พร้อมสำหรับ JLA ตอนนี้ (JLA ตอนหลังใช้เป็นชื่อย่อของ Justice league of Amarica : กลุ่มยอดมนุษย์ที่รวมตัวกันปกป้องโลก) นอกจากจะสัญญาว่าจะไม่วางระเบิดอีก
You guys having a reunion or something ?พวกนายมารวมตัวกันอีกครั้งหรือทำอย่างอื่น?
I'm calling about the Order of the Reunification.ผมโทรมาเกี่ยวกับระเบียบการมารวมตัวกันอีกครั้ง
Demonstrators are now gathering at the Agent Yellow release point.กลุ่มผู้ต่อต้านได้มารวมตัวกัน บริเวณจุดปล่อยเอเจ้นเยลโล่
We are assembled here to review an application for the launching of a spacecraft.เรามารวมตัวกันที่นี่ เพื่อพิจารณาถึงคำร้อง... ...ในการทำการปล่อยยานอวกาศ
Celebrity-studded funeral services were held today for Fey Sommers, the much loved and hated editor in chief of fashion bible "Mode" magazine.วันนี้บรรดาแฟนๆ คนดัง มารวมตัวกันที่พิธีศพของเพย์ ซัมเมอร์ส บรรณาธิการที่มีคนทั้งรักและเกลียด ของแม็กกาซีนแฟชั่นชื่อดัง Mode
They all comin' around here for a big family reunion at the Ku Klux Ranch.แล้วพวกมันทั้งหมดจะมารวมตัวกันที่นี่ ที่ไร่ Ku Klux (Double K)
They said they'll speak to farm workers, get everyone together.พวกเขาบอกว่าจะคุยกับคนงานในไร่ ให้มารวมตัวกันด้วย
So that's why we're having this King's Park gathering.เราถึงจะไปรวมตัวกันที่คิงส์ปาร์ค
There was this guy some bar back in a biker joint.ตอนนั้นเจอกับชายคนนี้ในบาร์ ย้อนไปตอนที่พวกสิงค์มอ'ไซค์รวมตัวกัน
30 years ago, a group of us came together to change the world, to fix it.30ปีที่แล้ว พวกเรารวมตัวกัน เพื่อเปลี่ยนโลก เพื่อแก้ไขมัน
Your old basketball team's getting together for Christmas on the 25th.ทีมบาสเก็ตบอลเก่าของนายจะรวมตัวกันจัดงานคริสมาสต์ในวันที่ 25

รวมตัวกัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合体[がったい, gattai] Thai: รวมตัวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมตัวกัน
Back to top