ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reassemble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reassemble*, -reassemble-

reassemble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reassemble (vi.) กลับเข้าร่วมอีก See also: ร่วมกันใหม่, รวมกันใหม่
reassemble (vt.) ร่วมกันใหม่ See also: ผนึกกันใหม่
reassemble (vi.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reconvene, rejoin
reassemble (vt.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reconvene, rejoin
English-Thai: HOPE Dictionary
reassemble(รีอะเซม'เบิล) vt.,vi. รวมตัวใหม่,ประกอบใหม่,ชุมนุมกันใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
reassemble(vi) ชุมนุมกันใหม่,รวมกันอีกครั้ง,ประกอบขึ้นใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Hey, if television can break up a photograph into millions and millions of tiny pieces and send it whizzing through the air then reassemble it on the other end why can't I do the same with chocolate?เฮ้ ถ้าทีวีสามารถแบ่งภาพ อกเป้นล้านๆชิ้น แล้วก็ส่งผ่านอากาศ มาประกอบรวมที่อีกด้านหนึ่ง
Okay, I photographed each piece of the silicone elastomer, and I used the photos to reassemble a virtual prosthetic.โอเค ฉันได้ถ่ายภาพของแต่ละชิ้นส่วนที่ได้จาก silicone elastomer แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปของอวัยวะเทียม
# As he tried to reassemble it ## ท่านพยายามประกอบมันคืน #
"But, prophecy spoke of the man, who would someday, try to reassemble the mask..แต่มีคำทำนายถึงบุรุษผู้หนึ่ง ที่พยายามจะนำหน้ากากกลับมา
I need you to reassemble all of the documents that have been shredded.ฉันอยากให้คุณรวบรวมเอกสารทุกอัน ที่ถูกทำลาย เอามาต่อเรียงกันใหม่
The engineers that Corwin had reassemble the machine after we shipped it off?พวกวิศวกรที่คอร์วิน เรียกมาเพื่อทำการ ประกอบแมชชีนขึ้นใหม่ หลังจากที่เราส่งมอบให้พวกเขา
Yeah, I think we should reassemble in this room after the call takes place, so that's around midnight.ใช่ เราน่ากลับมาเจอกันห้องนี้ หลังจบประชุม
Dr. Stockman should be inventive enough to reassemble the arc capacitor.ดร. สต็อคแมนน่าจะเปรื่องพอ ประกอบเครื่องควบประจุอาร์คใหม่ได้
Oh,great. You've reassembled the bomb.โอ้ เยี่ยมเลย คุณประกอบระเบิดขึ้นมาใหม่
But when they reassemble, they come together all wrong.แต่เมื่อมารวมกัน พวกมันมารวมกันอย่างผิดๆ
The skeleton has been reassembled, quite amateurishly.โครงกระดูก ถูกแยกออกแล้วเอามาประกอบใหม่แบบคนที่ขาดทักษะ
This car was taken apart piece by piece and reassembled inside this room.รถนี่ถูกนำมาชิ้นต่อชิ้น และประกอบขึ้นที่ห้องนี้

reassemble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプリッター[, supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再度組み立て[さいどふくみたて, saidofukumitate] reassemble

reassemble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำเร็จรูป[adj.] (samretrūp) EN: readymade ; ready-made ; prefabricated ; instant ; processed ; premixed ; finished ; ready to serve FR: prêt à ; tout prêt ; tout fait ; instantané ; préfabriqué ; prêt à l'emploi ; préassemblé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reassemble
Back to top