ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มารยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มารยา*, -มารยา-

มารยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มารยา (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย
มารยา (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย
มารยา (n.) manners See also: ethics Syn. มรรยาท
มารยาสาไถย (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่
มารยาสาไถย (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่
English-Thai: HOPE Dictionary
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)
anglicise(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
anglicize(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
bonton(บอน'ทอน) n. รูปแบบ ที่ดี,สังคมผู้ดี,มารยาทที่ดี
circeanadj. มีมารยา,มีเล่ห์,ล่อลวง
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
comity(คอม'มะ) n มารยาทที่มีต่อกัน,ไมตรีจิตที่มีต่อกัน
comport(คัมพอร์ท',-โพร์ท') {comported,comporting,comports} vt . ประพฤติ,แสดงออก. vi. เข้าได้กับ n. ความประพฤติ,พฤติการณ์,กิริยามารยาท, Syn. conduct,act, See also: comportment n. ดูcomport
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite,civil ###A. impolite
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness,graciousness
debonair(เดบบะแนรฺ') adj. มีมารยาท,น่ารัก,มีเล่ห์,ร่าเริง,สบายอกสบายใจ., See also: debonairness n., Syn. debonaire,debonnaire
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด
devoir(ดิวาร์') n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเคารพ,ภารกิจ,หน้าที่
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility
etiquette(เอท'ทะเค็ท,-คิท) n. สมบัติผู้ดี,มารยาท,จรรยาบรรณ,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
gaffe(แกฟ) n. การผิดมารยาทสังคม,การเสียมารยา
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
histrionicsn. การแสดงละครหรือเสแสร้ง,มารยา, Syn. acting
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
ill-mannered(อิล'แมน'เนอร์ดฺ) adj. ซึ่งมีมารยาทเลว,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite
impolite(อิมพะไลทฺ') adj. ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท., See also: impolitely adv. impoliteness n., Syn. uncivil, rude)
incivility(อินซะวิล' ลิที) n. ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท, ความไม่สุภาพ., See also: incivil adj.
insolence(อิน'ซะเลินซฺ) n. ความอวดดี,ความทะลึ่ง,ความดูถูก,ความไร้มารยาท.
insolent(อิน'ซะเลินทฺ) n..adj. (คนที่) อวดดี,ทะลึ่ง,ไร้มารยาท., Syn. disrespect
inurbane(อินเออเบน') adj. ไม่มีมารยาท,หยาบคาย,ไม่ได้รับการอบรม., See also: inurbanity n.
legerdemain(เลจ'เจอดะเมน') n. การเล่นกล,ความชำนาญหรือวิธีการในการเล่นกล,การหลอกลวง,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. deception
lout(เลาทฺ) {louted,louting,loutsว n. คนที่โง่ งุ่มง่ามและมีมารยาทเลว vt. ดุว่า,ด่า,ยั่วเย้า,ถือเป็นตัวตลก vi. แสดงคารวะ,น้อมศีรษะให้,คำนับ, Syn. oaf
manner(แมน'เนอะ) n. กิริยา,ลักษณะท่าทาง,มารยาท,วิธีการกระทำ., See also: manners ขนบธรรมเนียมประเพณี,กิริยาท่าทาง,ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แฟชั่น,สมบัติผู้ดี
mannered(แมน'เนอร์ด) adj. มีกิริยามารยาท,ตามนิสัย,มีผล, Syn. affected
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.
mince(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้น ๆ ที่เล็กมาก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้าวสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล,พูดหรือประพฤติอย่างมีมารยาท n. สิ่งที่สับละเอียด,ขนมสับ,เนื้อสับ., See also: mincer n.
mincing(มิน'ซิง) adj. งดงาม,นุ่มนวล,มีมารยา
English-Thai: Nontri Dictionary
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยา
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยา
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
coquette(n) หญิงเจ้าชู้,หญิงเจ้ามารยา,หญิงยั่วสวาท
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ
debonair(adj) สุภาพ,มีมารยาท,อ่อนโยน,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีเสน่ห์,น่ารัก
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
decorous(adj) มีมารยาท,มีกิริยาดี,มีการอบรมดี,มีสมบัติผู้ดี,งดงาม
decorum(n) ความมีมารยาท,ความมีกิริยาดี,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยา
etiquette(n) มารยาท,สมบัติผู้ดี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จรรยาบรรณ
genteel(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,งดงาม,มีมารยาทดี,เรียบร้อย
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
guile(n) เล่ห์กระเท่ห์,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การโกง
guileless(adj) ตรงไปตรงมา,ไม่มีมารยา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
humbug(n) การโกง,การตบตา,การเสแสร้ง,การหลอก,มารยา
hypocrite(n) คนเสแสร้ง,คนหลอกลวง,คนเจ้ามารยา
hypocritical(adj) เสแสร้ง,หลอกลวง,เจ้ามารยา,ปากว่าตาขยิบ
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
incivility(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยา
make(n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยา
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ
mask(n) หน้ากาก,สิ่งปกคลุม,เครื่องกำบัง,การหลอกลวง,มารยา
pert(adj) ทะเล้น,ทะลึ่ง,กล้า,ฮึกเหิม,ไร้มารยา
polite(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,มีมารยาท,เรียบร้อย,มีสัมมาคารวะ
pretence(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretension(n) การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ์,การอวดอ้าง,มารยา
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น
punctilio(n) ความเจ้าระเบียบ,มารยาท,ข้อปลีกย่อย,เรื่องหยุมหยิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
etiquetteมารยาท, จรรยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
senatorial courtesyมารยาทของวุฒิสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtesyอัธยาศัยไมตรี, มารยาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etiquetteมารยาทและการสมาคม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decorum (n.) มารยาSee also: สมบัติผู้ดี Syn. propriety, dignity
etiquette (n.) มารยาSee also: สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยา Syn. custom, decorum, manners
grace (n.) มารยาSee also: คุณงามความดี, ความนุ่มนวล, ความกรุณา Syn. elegance Ops. ungracefulness
manners (n.) มารยาทสังคม
courteousness (n.) ความมีมารยาSee also: ความนอบน้อม Syn. politeness, civility
courtesy (n.) ความมีมารยาSee also: ความนอบน้อม, ความสุภาพ Syn. politeness, civility
courtesy (adj.) ซึ่งมีมารยา
faux (n.) การประพฤติผิดมารยาทสังคม See also: การเสียมารยาท, คำพูดเสียมารยาท Syn. blunder
flatterer (n.) สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ)
gaffe (n.) การประพฤติผิดมารยาทสังคม See also: การเสียมารยาท, คำพูดเสียมารยาท Syn. blunder, faux
gracious (adj.) ซึ่งมีมารยาSee also: งดงาม, สง่างาม Syn. chivalrous Ops. rude, unchivalrous
highbred (adj.) ซึ่งมีกริยามารยาทดี (คำโบราณ) See also: ซึ่งมีกริยามารยาทเรียบร้อย
ill-mannered (adj.) ซึ่งไม่มีมารยาSee also: ไม่สุภาพ, หยาบคาย Syn. ill-bred, impolite, rude Ops. polite, well-bred
jejune (adj.) ไร้มารยา See also: ไร้เดียงสา Syn. naive, very simple Ops. sophisticated, wise
lout (n.) คนที่มีมารยาททราม See also: คนบัดซบ Syn. oaf, boor, clown
mannered (adj.) ซึ่งมีมารยาท (ดีหรือเลว)
mannerist (n.) ผู้มีมารยาท (ดีหรือเลว) See also: ผู้ยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน
mincing (adj.) ซึ่งมีมารยาSyn. insincere, unnatural
mincingly (adv.) อย่างมีมารยา
short (adv.) อย่างไม่มีมารยาSee also: อย่างหยาบกระด้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where are my manners?มารยาทของข้าอยู่ที่ไหนกัน?
Courtesy would be sharing your lab results on that video.มารยาทคือการแชร์ผล ของห้องทดลอง ที่ได้จากวิดีโอ
Where are your manners?มารยาทคุณหายไปไหนหมด?
"Advanced Bedside Manner."มารยาทชั้นสูงบนเตียง
Not to pry, but you guys-มารยาทดีเยี่ยม ขอผมถามอะไรหน่อย
Her manners are excellent and she's skilled at French.มารยาทดีและเชี่ยวชาญเรื่องฝรั่งเศส
Good manners cost nothing, you know?มารยาทดีไม่มีต้นทุน นายรู้ไหม
Stupid to bootมารยาททรามเกินกว่าจะทำงานในที่หรูๆ แบบนี้ได้
Which country's manner is this? Slamming the door open in front of a person's face?มารยาทประเทศไหนเป็นอย่างนี้เนี้ยะ กระแทกประตูใส่หน้าคนหนะ?
How about a little southern hospitality?มารยาทเจ้าบ้านที่ดีของคนตอนใต้ไปไหนหมด?
Given to all manner of drinking and mischief.มารยาทแย่จากการดื่มหนัก และความร้ายกาจ
A little professional courtesy would make this a lot less awkward.มารยานักแสดงตื้นๆ แบบนี้ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
Nothin' sells pathetic like stripper tears.มารยาไหนรึจะสู้น้ำตาดาวโป๊
She's spoiled, Mr. De Winter, that's her trouble.- หล่อนเป็นเด็กไร้มารยาทน่ะคะ คุณเดอ วินเทอร์
I'm sorry I was so rude to you yesterday.ต้องขอโทษด้วยที่เมื่อวานผมเสียมารยา
I was making a hasty departure. It was so rude of me not to let you know.ฉันต้องไปอย่างฉุกละหุก เสียมารยาทจริงที่ไม่ได้บอกให้คุณทราบ
And, uh, I don't like your coarse manners.{\cHFFFFFF}และเอ่อฉันไม่ชอบ มารยาทของคุณหยาบ
For my bad behavior at the meeting.ที่ฉันมารยาทไม่ดีตอนประชุม
Why do you forget yourselves?ทำไม ลืมรักษามารยาท?
Got to keep a sense of decorum. Otherwise we'll all end up like savages.เตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้สึกของ มารยาท มิฉะนั้นเราทุกคนจะจบลงเช่นป่า
I will try to teach John some rudimentary manners... and a greater understanding of the language.ฉันจะพยายามที่จะสอนให้ จอห์นมารยาทพื้นฐานบางอย่าง ... และความเข้าใจมากขึ้นของภาษา
Ray, don't be rude. Get out of our way.เรย์ อย่าเสียมารยาท ถอยไปซะ
I wasn't gonna eat that. I didn't want to be rude.ผมไม่ได้จะกิน แต่ไม่อยากเสียมารยา
You do something rude, you say, "Sorry about that."ถ้ากลัวเสียมารยาทก็บอก"ขอโทษ"พอ
Generosity, wit, courtesy, sang-froid, saxophone and reckless folly.ความเอื้ออาทรปัญญามารยาท Sang-Froid, แซกโซโฟนและความเขลาบ้าบิ่น
Are you nuts? Teach this kid a little fucking manners. What's right is right.สอนมารยาทให้เด็กนี่หน่อย ว่าใครเป็นใคร
Hey, if I were as rich as you, I could afford some mannersเฮ้ ถ้าข้าร่ำรวยเหมือนท่านล่ะก็ ข้าจะไม่แสดงมารยาทแบบนี้เป็นอันขาด
Oh--I teach you some manners!โอ้ งั้นข้าจะสอนมารยาทบางอย่างให้เจ้าละกัน
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ
Don't they teach you any manners at school?ที่โรงเรียนสอนมารยาทแกบ้างรึเปล่า?
Put the Englishman under heavy, heavy manners.ใส่อังกฤษ ภายใต้มารยาทหนักหนัก
What? Manners to him?เป็นอย่างไร มารยาทกับเขา?
Thank God I already prepped him on the Emily Post of Chinese manners.ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันเตรียมตัวเขา ในเรื่องมารยาทของคนจีนเอาไว้แล้ว
Terribly bad taste, I find.ฉันว่าไร้มารยาทมากเลย
Good. It lends such an elegance to our misfortune! Another time I'll do the same.ดี มันแสดงความมีมารยาทในเรื่องความอับโชคของพวกเรา ถ้ามีอีกครั้งนึง พ่อก็คงทำแบบเดียวกัน
He told you the story once before.หัดมีมารยาทมั่งฟังเขาพูดให้จบก่อน
I take it you have no manners, then.งั้นเจ้าก็กำลังเป็นพวกไร้มารยา
An envoy approaches. Remember your manners.วิธีการทูต จำมารยาทของคุณ
Your expedition is at the center of a storm... of controversy over salvage rights, and even ethics.การสำรวจของคุณเกิดความขัดแย้ง เรื่องสิทธิการกู้เรือและมารยา
They say you're a good boy... well-mannered and clean.ในนี้บอกว่าเธอเป็นเด็กดี มารยาทดี รักความสะอาด ฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มารยา
Back to top