ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

propriety

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *propriety*, -propriety-

propriety ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
propriety (n.) ความเหมาะสม See also: ความถูกต้อง Syn. aptness, suitability, accordance Ops. inconsistencey, incongruity
English-Thai: HOPE Dictionary
propriety(โพรไพร'อะที) n. ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,สิทธิ,กรรมสิทธิ์., See also: proprieties n.,pl. มารยาทหรือขนบธรรมเนียมประเพณี, Syn. decorum,decency
English-Thai: Nontri Dictionary
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proprietyความเหมาะสม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาลเทศะ (n.) propriety See also: suitability, balance, rightness, appropriateness Syn. ความเหมาะสม, ความสมควร, ความเหมาะเจาะ
ความสมควร (n.) propriety See also: suitability, balance, rightness, appropriateness Syn. ความเหมาะสม, ความเหมาะเจาะ
ความเหมาะเจาะ (n.) propriety See also: suitability, balance, rightness, appropriateness Syn. ความเหมาะสม, ความสมควร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The lack of propriety shown by your mother, younger sisters and your father.กริยาอันไม่เหมาะสมของแม่คุณ น้องๆคุณ และพ่อของคุณ
You don't need to show formal propriety and see me as a mother-in-law.เจ้าไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตอง และเห็นข้าเป็นแม่สามี
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..."
I desire women to dress modestly, with decency and propriety not with braided hairคริสเตียนทุกคนที่จับมาได้ เป็นเชลย
No, but I decided to screw propriety after you tried to have my son killed.-เปล่า แต่ฉันตัดสินใจ ช่างหัวเรื่องความเหมาะสมหลังจกาที่คุณพยามฆ่าลูกชายฉัน
Exactly, but my sense of propriety has its limits.ถูกต้อง แต่ความสัตย์ตรงของผมมีขอบเขต
Who invest as propriety demandsซึ่งเป็นผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม
Propriety commands me to ignorance.ความถูกต้องทำให้ฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้
This revelation is disturbing to an institution that prides itself on propriety.ซึ่งเป็นการสร้าง ความเสื่อมเสียต่อสถาบัน... ที่ภาคภูมิใจในกฎระเบียบ
Helen, propriety.มันเป็นสมบัติของเธอแล้วเฮเลน

propriety ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 体统 / 體統] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing)
[lǐ, ㄌㄧˇ, 礼 / 禮] gift; propriety; rite
失体统[shī tǐ tǒng, ㄕ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 失体统 / 失體統] lacking in propriety; bad form
分寸[fēn cùn, ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, 分寸] propriety; appropriate behavior; proper speech or action; within the norms

propriety ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主人顔[しゅじんがお, shujingao] (n) propriety air
妥当性[だとうせい, datousei] (n) validity; verification; propriety
是非善悪[ぜひぜんあく, zehizen'aku] (n) rights and wrongs; the relative merits (of a case); propriety
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P)
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不穏[ふおん, fuon] (adj-na,n) unrest; turbulence; impropriety; (P)
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P)
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na,n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P)
事理[じり, jiri] (n) reason; facts; propriety; sense
作法[さほう, sahou] (n) manners; etiquette; propriety; (P)
可否[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) propriety; right and wrong; advisability; (2) pro and con; ayes and noes; (P)
大不敬[だいふけい, daifukei] (n) (1) (arch) great impropriety (esp. towards the imperial family); (2) (See 八虐) crime against the imperial family (or a shrine dedicated to them, etc.)
失当[しっとう, shittou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy
礼節[れいせつ, reisetsu] (n) decorum; propriety; politeness
適否[てきひ, tekihi] (n) propriety; fitness; aptitude
頃合;頃合い[ころあい, koroai] (n,adj-no) (1) suitable time; good time; (2) propriety; moderation

propriety ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัธยาศัยในสมาคม[n. exp.] (atthayāsai ) EN: social propriety FR:
ความไม่เหมาะสม[n. exp.] (khwām mai m) EN: impropriety FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า propriety
Back to top