ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอเพียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอเพียง*, -พอเพียง-

พอเพียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอเพียง (adv.) enough See also: sufficiently, adequately Syn. เพียงพอ, พอ Ops. ขาดแคลน, ขาด
English-Thai: HOPE Dictionary
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
commensurate(คะเมน'เซอริท,-เชอริท) adj. ซึ่งเทียบเท่า,พอเพียง,ซึ่งได้สัดส่วนกับ, See also: commensurtion n.
commodius(คะโม'เดียส) adj. กว้าง,กว้างขวาง,มากพอเพียง, See also: commodiousness n., Syn. roomy,ample
competence(คอม'พิเทินซฺ) n. ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง, Syn. fitness
condign(คันไดน์') adj. พอเพียง,เหมาะสม,สมควร, Syn. deserved,adequate,meet
data setชุดข้อมูลหมายถึง การนำข้อมูลมาจัดเป็นชุด ให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูล พอเพียงที่จะนำไปใช้ประมวลผลได้ บางทีใช้มีความหมายเหมือนแฟ้มข้อมูล (file)
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
enough(อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate
meager(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
meagre(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง
q.s.abbr. (Latin) quantum sufficit พอเพียง,quarter sectionหนึ่งในสี่ส่วน
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
scanty(สแคน'ที) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่พอ., See also: scantily adv. scantiness n., Syn. few,scarce
suffice(ซะไฟสฺ',ซะไฟซฺ') vi.,vt. พอเพียง,พอ,พอใจ., Syn. serve,satisfy,fulfill,do
sufficiency(ซะฟิช'เซินซี) n. ความพอเพียง,จำนวนที่พอเพียง,ปริมาณที่พอเพียง,สัมภาระที่พอเพียง, Syn. adequacy)
sufficient(ซะฟิช'เชินทฺ) adj. พอ,พอเพียง,พอใจ,เต็มที่., See also: sufficiently adv., Syn. enough
suffocate(ซัฟ'ฟะเคท) vt. ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ทำให้หายใจไม่ออก,ขัดขวางการหายใจ,รัดคอ,อุดปาก,ทำให้สำลัก,ทำให้หอบ,ดับ,ขัดขวาง,ขยี้,เอาชนะ. vi. หายใจไม่ออก,สำลัก,หอบ,รู้สึกอึดอัดเพราะไม่มีอากาศพอเพียง., See also: suffocatingly adv. suffocation n.
underage(อันเดอะเอจฺ') adj. ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ต่ำกว่ากำหนดอายุ,ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ n. ความขาดแคลน,ความไม่พอเพียง,การยังไม่บรรลุนิติภาวะ
underdone(อัน'เดอะดัน) adj. ไม่ได้ต้มให้สุก,ไม่ค่อยสุก,ไม่ได้ต้มพอเพียง,หายาก
English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
competence(n) ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง,ธนทรัพย์
meagre(adj) น้อย,ผอม,ขาดแคลน,ไม่พอเพียง
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
enough(adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
suffice(vi) เพียงพอ,พอเพียง,พอ
sufficiency(n) ความพอเพียง,ความเพียงพอ,ความพอ
sufficient(adj) เพียงพอ,พอเพียง,พอ
undernourished(adj) ได้อาหารไม่พอเพียง,ได้อาหารน้อย,ขาดอาหาร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depletion การขาดแคลน การลดลงอย่างต่อเนื่องของน้ำในลำธารหรือน้ำใต้ ดิน หรือแอ่งน้ำ ในอัตรามากกว่าการเติมเข้า การที่มีสิ่งนั้นไม่พอเพียง เช่น การขาดออกซิเจนหรือสารอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Subsistence economyเศรษฐกิจพอเพียง [TU Subject Heading]
upgradeยกระดับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amply (adv.) พอเพียง
do (vi.) พอเพียง See also: เหมาะสมกัน
enough (adj.) พอเพียง See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ Syn. adequate, ample, sufficient
enough (adv.) พอเพียง See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้ Syn. adequately, amply, sufficiently
sufficient (adj.) พอเพียง See also: พอ Syn. adequate, enough
abbreviated (adj.) ไม่พอเพียง
adequacy (n.) ความพอเพียง See also: ความพอเหมาะ Syn. sufficiency, enough Ops. insufficiency, deficiency
adequately (adv.) อย่างพอเพียง See also: พอประมาณ Syn. sufficiently, enough, satisfactorily Ops. inadequately, insufficiently
be suitable for (vt.) มีพอเพียง See also: เหมาะสม
do (vt.) มีพอเพียง See also: เหมาะสม Syn. be suitable for
enough (n.) จำนวนที่พอเพียง See also: ความพอเพียง Syn. abundance, adequacy, sufficiency
inadequate (adj.) ไม่พอเพียง See also: ไม่ดีพอ Syn. deficient, insufficient Ops. adequate, sufficient
prima facie evidence (n.) พยานหลักฐานที่พอเพียง
sufficiency (n.) จำนวนที่พอเพียง See also: ปริมาณที่พอเพียง Syn. completion, capacity, enough
sufficiency (n.) ความพอเพียง Syn. adequacy, plenty, satiety
underbuy (vi.) ซื้อได้ไม่พอเพียง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There are not enough carsมีรถไม่พอเพียง
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry. Adequate, settled, comfortable.ฉันขอโทษ พอเพียง พอใจ สบายใจ
I'm sure it's perfectly adequate... settled, comfortable.ก็ดี ฉันว่ามันแบบ.. พอเพียง พอใจ และสบายใจสุดๆ
A moment ago, only the slightest effort would suffice, but now...เวลาชั่วครู่,ที่แล้ว slight effort เท่านั้น จะพอเพียง, แต่ตอนนี้...
We got all the apples we need.เรามีแอปเปิลมากพอเพียง
I'm just scared enough as it is.ฉันกลัวพอเพียงตามที่มันเป็น
And that was enough before. It'll be enough again, so....แค่นั้นมันเคยเพียงพอ แล้วมันก็จะพอเพียงด้วย
Your most humble servant, Your Highness.สาวกผู้พอเพียงของท่าน, ฝ่าบาท.
I can hear you dialing 91 1. It was a mistake to call.เขาทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ และเมื่อมันไม่พอเพียง
It's little things like that make me happy.สิ่งเล็กๆ น้ยๆ ก็ทำให้ข้าสุขแบบพอเพียงได้
And then, some of my friends, they lost their way.เอ่อ,นับแล้วไม่มีอะไรเลย และผมก็เรียนรู้ว่าการเยียวยา ครั้งละหนึ่งคนนั้นมันไม่พอเพียง
Something to make the days ahead a Iittle easier.เขาทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ และเมื่อมันไม่พอเพียง
But is the discovery of my body enough?แต่แค่พบร่างของฉัน จะพอเพียงแล้วหรือ?
I hope the meal was sufficient.หวังว่าอาหารจะพอเพียง
They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.มันได้วางแนวทาง การผจญภัยใหม่ของมนุษย์ อิงความพอเพียง,ภูมิปัญญา และการแบ่งปัน
And my personal favorite, a 10-millimeter caseless Gatling submachine gun, capable of firing 50 rounds per second.และที่ฉันชอบเป็นการส่วนตัว ปืนกึ่งปืนกลแกตลิ่งไร้ปลอกขนาด 10 มม. สามารถยิงกระสุนได้วินาทีละ 50 นัด เป็นกำลังรบที่พอเพียงแน่นอน
You know, all the power in the world doesn't matter if you've lived an unsatisfied life.เพราะมันจะไม่มีความท้าทายในนั้น ลูกก็รู้ พลังทั้งหมดในโลกนี้จะไม่สำคัญ เมื่อลูกใช้ชีวิตอย่างไม่พอเพียง
Your new identity, everything you need to start over.ทุกอย่างที่พอเพียงต่อการเริ่มชีวิตใหม่ของคุณ
Promise me no more.ยากจนแต่พอเพียงก็เหมือนรวยจนพอแล้ว
This will be enough to frame Han for the embezzlement.นี่ก็พอเพียงที่จะใส่ร้ายเจ้าฮัง ว่าฉ้อฉลแล้ว
But a psychopath, by definition, is incapable of remorse.จิตอำมหิต ว่ากันตามความหมายแล้ว มันไม่พอเพียง กับการสำนึกผิดได้
A single drop in a cup of wine suffices to soothe ragged nerves.หยดเดียว ในถ้วยของไวน์ พอเพียงเพื่อปลอบ เส้นประสาทขาดกะรุ่งกะริ่ง
There's enough magic to touch the other side, just not to get us there.มันมีเวทมนต์พอเพียง ที่จะสัมผัสอีกด้านหนึ่งได้ แค่เราไปที่นั่นไม่ได้
I have to believe the money you're making can't possibly be enough to just...ฉันต้องเชื่อว่าเงินที่คุณกำลังทำ ไม่อาจจะพอเพียง
It's powered by an arc reactor, a self-sustaining energy source.ใช้พลังงานจาก ปฏิกรณ์อาร์ค เป็นแหล่งพลังงานด้วยตัวเอง ที่พอเพียง
Bilbo Baggins and undeceased ?อะไร? ดีเจ้าหน้าที่บางสิ่งบางอย่าง ที่ชื่อของเขาจะพอเพียง
Far enough for only a fool to go.ไกลพอเพียงเป็นคนโง่ที่จะไป
No, Varga, you are merely adequate.ไม่มี ฟากา คุณมีเพียงพอเพียง

พอเพียง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足りる[たりる, tariru] Thai: พอเพียง English: to be sufficient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอเพียง
Back to top