ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insufficiency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insufficiency*, -insufficiency-

insufficiency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insufficiency (n.) ความขาดแคลน See also: ความไม่เพียงพอ Syn. deficiency, inadequacy Ops. adequacy, sufficiency
English-Thai: HOPE Dictionary
insufficiency(อินซัฟฟีช'เชินซี) n. ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน.
English-Thai: Nontri Dictionary
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insufficiency of evidenceการมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rules out adrenal insufficiency.ตัดเรื่อง ต่อมหมวกไตทำงานบกพร่องออก
An episode of acute coronary insufficiency.หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

insufficiency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冠不全[かんふぜん, kanfuzen] (n) coronary insufficiency
力不足[ちからぶそく, chikarabusoku] (adj-na,n) strong weakness; great insufficiency
機能不全[きのうふぜん, kinoufuzen] (n) dysfunction (often medical); malfunction; insufficiency
半可[はんか, hanka] (adj-na,n) insufficiency; half ripe
足し[たし, tashi] (n) (See 足しになる) top up (e.g. a little bit to remedy an insufficiency)
足しにする[たしにする, tashinisuru] (exp,vs-i) (See 足しになる) to make up (an insufficiency); to ease (a lack)

insufficiency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzklappenfehler {m} [med.]valvular defect; valvular heart defect; valvular insufficiency; heart valve defect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insufficiency
Back to top