ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิดปกติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิดปกติ*, -ผิดปกติ-

ผิดปกติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดปกติ (adj.) strange See also: odd, uncommon, queer, weird, peculiar Syn. พิศดาร, เพี้ยน, พิลึก Ops. ธรรมดา, ปกติ
ผิดปกติ (adj.) unusual See also: strange, odd, uncommon Syn. แปลกๆ Ops. ปกติ
English-Thai: HOPE Dictionary
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
adeniaต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติ
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้
alkalemia(แอลคะลี' เมีย) n. ภาวะโลหิตมีปริมาณด่างมากผิดปกติ. -alkalescence, alkalescency n.
alkalosis(แอลคะโล' ซิส) n. ภาวะที่โลหิตหรือของเหลวร่างกายมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากผิดปกติ
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal ###A. regular, normal)
anomie(แอน' นะมี) n. ภาวะผิดหลักหรือผิดปกติของบุคคลหรือสังคม. -anomic adj.
anomy(แอน' นะมี) n. ภาวะผิดหลักหรือผิดปกติของบุคคลหรือสังคม. -anomic adj.
anoxia(แอนออค' เซีย) n. ภาวะที่มีอ็อกซิเจนในเนื้อเยื่อร่างกายต่ำกว่าปกติ, ภาวะผิดปกติทางกายและจิตที่เนื่องจากภาวะดังกล่าว. -anoxic adj. (abnormally low amount of oxygen)
anuria(อะนิว' เรีย) n. ภาวะไร้ปัสสาวะหรือปัสสาวะน้อยผิดปกติ. -anuric, anuretic adj.
apraxia(อะแพรด'เซีย) n. ความผิดปกติของระบบประสาทที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวบางอย่างได้. -apraxic adj.
atypical(อะทิพ'พิเคิล) adj. ผิดแบบ,ผิดพวก, ผิดปกติ, Syn. atypic (abnormal, unusual)
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
bilious(บิล'เยิส) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ซึ่งมีน้ำดีออกมากผิดปกติ,เป็นโรคตับหรือน้ำดี,มีอารมณ์ร้าย
blood dyscrasiasความผิดปกติทางเม็ดเลือด
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
breathyadj. มีลมหายใจออกมากผิดปกติ,มีเสียงลมหายใจ, See also: breathiness n. ดูbreathy
bruit(บรูท) vt. กระจายข่าว n. เสียงผิดปกติที่ได้ยินจากการตรวจฟัง,ข่าวลือ,รายงาน
bulimian. ความอยากอาหารมากผิดปกติ
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
bustern. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ใหญ่มากผิดปกติ,การดื่มจนเมา
cracking(แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม)
demon for workn. คนที่ขยันงานมากผิดปกติ
depraved(ดิเพรฟวดฺ') adj. ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,ผิดปกติ., See also: depravedness n. ดูdepraved, Syn. corrupt,evil
deviant(ดี'วิเอินทฺ) n. บุคคลที่ผิดปกติ,สิ่งที่ผิดปกติ adj. ผิดปกติจากธรรมดา, Syn. deviating
deviate(ดี'วิเอท) vi.,n. (ทำให้) หันเห,บ่ายเบน,เฉ,ไถล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.
different(ดิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน,หลากหลาย,ผิดปกติ', Syn. dissimilar
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
distemperature(ดิสเทม'เพอระเชอะ) n. ภาวะผิดปกติ,อารมณ์ร้าย,สุขภาพจิตหรืออารมณ์ทิ่ผิดปกติ
English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
anomalous(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ผิดหลัก,ผิดที่
anomaly(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน,ไม่ลงตัว,ผิดปกติ,ไม่เต็มเต็ง,ไม่สมดุลย์
bizarre(adj) แปลกประหลาด,วิตถาร,ผิดปกติ,มหัศจรรย์
deform(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ผิดปกติ,ทำให้พิการ
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
erratic(adj) จาริก,ไม่มีจุดหมาย,ผิดปกติ,เอาแน่ไม่ได้,ไม่อยู่กับร่องกับรอย
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
excrescence(n) เนื้องอก,สิ่งที่งอกออกมาอย่างผิดปกติ
grotesque(adj) พิลึก,พิกล,วิตถาร,ประหลาด,วิปลาส,ผิดปกติ
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน
monstrous(adj) ใหญ่โต,น่ากลัว,โหดร้าย,มหึมา,ผิดปกติ
morbid(adj) ไม่สบาย,เป็นโรค,ร้าย,ผิดปกติ,น่ากลัว
perverse(adj) ดันทุรัง,ออกนอกลู่นอกทาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
perversion(n) ความรั้น,การกระทำผิดปกติ,ความดันทุรัง
preposterous(adj) น่าขัน,ประหลาด,บ้า,ผิดปกติ,วิปริต
prodigy(n) สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งประหลาด,สิ่งผิดปกติ,อัจฉริยบุคคล
psychosis(n) โรคจิต,ความพิการทางจิต,ความผิดปกติทางจิต
thwart(adj) ตามขวาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
uncommon(adj) แปลก,ไม่ธรรมดา,ผิดปกติ,เด่น,พิเศษ
unusual(adj) ผิดธรรมดา,ผิดปกติ,เป็นข้อยกเว้น
wry(adj) บิด,เบี้ยว,บิดเบือน,คดเคี้ยว,ผิดปกติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guardedผิดปกติ [การแพทย์]
Abnormalความผิดปกติ [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]
Adventitiousเสียงหายใจผิดปกติ [การแพทย์]
Ametropiaอเมโทรเปีย, สายตาผิดปกติ [การแพทย์]
Amnesiaการเสียความจำ, ความจำเสีย, การลืม, แอมนีเซีย, ความผิดปกติของความจำ, ความจำเสื่อม, อาการลืม [การแพทย์]
Anamaleous Trichomatesพวกเห็นสีผิดปกติ [การแพทย์]
Arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเสียจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, การเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Blood Dyscrasiaโรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,การเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดในจอตาเนื่องจากโรค,การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด,ระบบโลหิต,เลือดออกร่วมกับโรคทางโลหิต,ความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด,โรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,ความผิดปกติในเลือด [การแพทย์]
Bruitเสียงฟู่,เสียงดัง,เสียงผิดปกติที่ฟังได้ที่หลอดเลือดหรือหัวใจ [การแพทย์]
Caput Medusaeบริเวณสะดือดำผิดปกติ,หลอดเลือดรอบสะดือ [การแพทย์]
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Cervical intraepithelial neoplasiaเซลล์ผิดปกติก่อนเป็นเนื้องอกปากมดลูก [TU Subject Heading]
Esophageal achalasiaความผิดปกติของการบีบตัวของหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Choreaสันนิบาต,การเคลื่อนไหวผิดปกติ,คอเรีย,โฆเรีย,โคเรีย,ประสาทชักกระตุก [การแพทย์]
colour blindnessตาบอดสี, ความผิดปกติในการมองเห็นสีเนื่องจากไม่สามารถรับความรู้สึกจากแสงสีปฐมภูมิสีใดสีหนึ่งหรือทั้งสามสีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Constituents, Abnormalองค์ประกอบที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Contractureการหดค้าง,การหดรั้ง,ข้อยึด,กล้ามเนื้อหดถาวร,การดึงรั้ง,การยึด,การยึดติดกันของข้อต่อ,การหดรั้งข้อต่อยึดติดแข็ง,หดสั้นผิดปกติ,การหดสั้น [การแพทย์]
Correct Resultant Deformityแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างที่เกิดขึ้น [การแพทย์]
Correctiveตัวแต่ง,แก้ไขความผิดปกติ [การแพทย์]
Cusp Diseasesความผิดปกติของใบลิ้น [การแพทย์]
Derangementการเสียระเบียบ,ความผิดปกติ [การแพทย์]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Dermatitisผิวหนังอักเสบ,อาการทางผิวหนัง,โรคผิวหนังอักเสบ,ผื่นคันตามผิวหนัง,อาการผิดปกติที่ผิวหนัง,โรคผิวหนัง,ผิวหนังอักเสบ,โรคผิวหนังอักเสบ,ผิวหนังอักเสบ,โรคแพ้ผื่นคัน [การแพทย์]
Discrepancyความผิดปกติในความสั้น-ยาว [การแพทย์]
Disorders, Functionalความผิดปกติทางจิต [การแพทย์]
Dysarthriaพูดไม่ชัด,ลิ้นแข็ง,อาการพูดลำบาก,พูดลำบาก,ความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด,การพูดตะกุกตะกัก [การแพทย์]
Dysfunctionการทำงานที่ผิดปกติ,ความผิดปกติทางหน้าที่,การเสื่อมเสียหน้าที่ [การแพทย์]
Egomaniaการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างมากผิดปกติ [การแพทย์]
Fluoride ฟลูออไรด์ เป็นชื่อเรียกไอออนของธาตุฟลูออรีน พบทั่วไปในดิน หิน และน้ำ โดยจะพบในรูปของสารประกอบหลายชนิด ดังนั้น ในการดำรงชีวิตร่างกายจึงรับฟลูออไรด์ตลอดเวลาจากอาหารและน้ำดื่ม ตามปกติจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น ฟันมีลักษณะจุดเป็นด่างและขรุขระ ส่วนผู้ที่ได้ฟลูออไรด์จากควันเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า "ฟลูออโรซิส" (Fluorosis) [สิ่งแวดล้อม]
Galactorrheaน้ำนมไหลผิดปกติ, มีน้ำนมไหล, น้ำนมไหล, การหลั่งน้ำนมผิดปกติ [การแพทย์]
Gender Identity Disordersความผิดปกติในการรับรู้เพศประจำตัวของตน [การแพทย์]
Giantismเจริญผิดปกติ, [การแพทย์]
Gyral Pattern, Anormalies ofความผิดปกติเกี่ยวกับไจรัส [การแพทย์]
Keratoconusโรคกระจกตาผิดปกติ; โรคเคอราโตโคนัส; เคอราโตโคนัส, กระจกตา; เคอราโตโคนัส [การแพทย์]
Lesionsรอยแผล, รอยโรค, ตำแหน่งที่เกิด, ร่องรอย, ความผิดปกติทางโครงสร้าง [การแพทย์]
Malpositionท่าผิดปกติ [การแพทย์]
Manic Depressive Diseaseความผิดปกติทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยมีอาการคลั่ง [การแพทย์]
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abnormal (adj.) ผิดปกติ See also: ผิดธรรมดา, ผิดวิสัย, ผิดแปลก, แปลก Syn. deviant, unnatural
be amiss (phrv.) ผิดปกติ See also: เสีย Syn. come amss, go amiss
be up (phrv.) ผิดปกติ See also: ไม่ปกติ
come amss (phrv.) ผิดปกติ See also: เสีย Syn. go amiss
dredful (adj.) ผิดปกติ See also: น่ากลัว, น่ารังเกียจ Syn. terrific Ops. normal, usual, lovely, pleasant
eccentric (adj.) ผิดปกติ See also: แปลก, ประหลาด Syn. odd, strange, unconventional
irregular (adj.) ผิดปกติ Syn. abnormal, unusual Ops. regular, normal
morbid (adj.) ผิดปกติ See also: น่ากลัว, น่ารังเกียจ Syn. dredful, terrific Ops. normal, usual, lovely, pleasant
preposterous (adj.) ผิดปกติ See also: ประหลาด Syn. absurd, outrageous, impossible
preternatural (adj.) ผิดปกติ See also: ผิดธรรมดา, ผิดธรรมชาติ Syn. supernatural, unearthly Ops. earthly, terrestrial
unusual (adj.) ผิดปกติ See also: ผิดจากธรรมดา Syn. uncommon Ops. common
unwonted (adj.) ผิดปกติ See also: ผิดธรรมดา Syn. unusual, uncommon Ops. usual, common
wrong (adj.) ผิดปกติ
abnormally (adv.) อย่างผิดปกติ See also: ผิดสังเกต
aeroneurosis (n.) ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน
alienation (n.) สภาวะผิดปกติ See also: สภาวะวิกลจริต
anomaly (n.) ความผิดปกติ Syn. abnormality, peculiarity, oddity
anomie (n.) ภาวะผิดปกติของบุคคลหรือสังคม Syn. anomy
anomy (n.) ภาวะผิดปกติของบุคคลหรือสังคม Syn. anomie
autism (n.) ความผิดปกติทางการสื่อสารและอารมณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's something wrong with the phoneต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับโทรศัพท์
We've found something extraordinaryเราพบบางสิ่งผิดปกติ
Is there something wrong?มีอะไรผิดปกติหรือ? เกิดอะไรขึ้นหรือ?
I think there's something wrong with me, could you please hurry home?ฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับฉัน คุณช่วยรีบกลับมาหน่อยได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dong Chul, I heard that Dok Sa is rather well-to-do these days.ดงชอล, ฉันได้ยินมาว่าด็อกซา ค่อนข้างจะร่ำรวย ผิดปกติ ในทุกวันนี้
Define "unusual". - Excuse me.อธิบายคำว่า ผิดปกติ สิคะ
"Usual", isn't a big part of our day.คำว่า ผิดปกติ มันเป็นเรื่องปกติ ของที่นี่
Well, did you see anyone... or anything... unusual in the infirmary that night?แล้ว คุณสังเกตุเห็นใคร... หรืออะไร ผิดปกติ ในโรงพยาบาลคืนนั้นไหม
Pretty fucking aberrant, Bernie.ผิดปกติ มากที่เดียว Bernie
Out of the way. What just happened?ผิดปกติ เกิดอะไรขึ้น?
Oddly, the truth is there is no way out of this mess.ผิดปกติ, ความจริงไม่มีทางที่จะออกจากไปจากความยุ่งเหยิงนี้
How unusual. These are taken properly.ผิดปกติตรงไหน ก็ดูดีนี่นา
Your staff made it sound as if he was having a heart attack.ผิดปกติที่กระเพาะอาหาร
That's unusual. She wouldn't miss a chance to drink alcoholผิดปกตินี่ เธอไม่เคยพลาดงานดื่มฉลองแบบนี้
Oddly enough, I'm 90% Chicano, 10% Inuit.ผิดปกติพอ ผม 90% ชิคา 10% เอสกิโม
Wrong with me? It's not my fault. Why can't you give me decent food?ผิดปกติหรอมันไม่ใช่ความผิดของฉันเพราะเธอไม่ให้อาหารที่เหมาะกับฉัน
Highly irregular. No mind.ผิดปกติอย่างมาก ขอโทษนะ
Prove-the-killer kind of anomalies?ผิดปกติแบบที่จับฆาตกรได้หรือเปล่า
Something's happened. The storm troopers helped me up.มีบางอย่างผิดปกติ พวกสารวัตรทหารพยุงฉันขึ้น
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.นี่ไม่ใช่มีดธรรมดา มันมีที่จับแกะสลักผิดปกติอย่างมากและใบมีด
It's a very unusual knife.มันเป็นมีดที่ผิดปกติมาก
My blood group is very unusual.กรุ๊ปเลือดของฉันคือเรื่องผิดปกติ มาก ดู
Not unusual.ไม่ได้ผิดปกติ ตบตูดขาว กระเพื่อม
Be respectful.อะไรคือสิ่งที่ผิดปกติกับ กองทัพในทั่วไป
Personality disorder.ความผิดปกติของบุคลิกภาพ
What happened? What went wrong?เกิดอะไรขึ้น มีอะไรผิดปกติเหรอคะ
What's wrong with you, Clinton?มีอะไรผิดปกติกับคุณ คลินตัน
He led us on to things usual and unusual,เขาพาเราไปตามปกติ และผิดปกติ,
It's unusual, but right.มันผิดปกติ แต่ถูกต้อง
But I have to. We have to know why Hal malfunctioned.เราต้องรู้ว่าทำไม แฮล ผิดปกติ
We've spoken about Hal's anomalous behavior.เราได้พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรม ที่ผิดปกติของ แฮล
I agree that we need more information, so that we may solve the anomalies.ฉันยอมรับว่าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาความ ผิดปกติ
Don't worry, there is nothing wrong.ไม่ต้องกังวลว่ามีอะไรผิดปกติ
This is a very unusual phenomenon.นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ อย่างมาก
And we have found out that sometimes the brain malfunctions.และบางครั้งเราพบว่าสมองทำงานผิดปกติ
Do you think something is wrong?คิดว่ามีอะไรผิดปกติมั้ย?
Something's strange here...ที่นี่มีอะไรบางอย่างผิดปกติ...
There's no sign of any abnormalities in her ECG or EEG, either.ไม่มีสัญญาณใดๆ ที่ผิดปกติ ของ ECG หรือ EEG จากส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวเธอ
No abnormalities detected in any of the rooms' Dewar Walls or in the defense system.ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆ อยู่ภายในห้อง... กำแพงแก้วหรือภายใน ระบบป้องกัน
No abnormal atmospheric concentrations or reactions recorded.ไม่มีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับ\ชั้นบรรยกาศหรือการบันทึกปฎิกิริยา
Something seemed strange about him from the second I saw him.มีบางอย่างผิดปกติหลังจากที่ฉันเจอเขา
But there was something wrong with my tape. Halfway through, it went into disco music.เทปของผมผิดปกติ ครึ่งนึงเป็นเพลงดิสโก้
Being together all the time made everything seem all the more normal.อยู่ด้วยกันตลอดเวลาและ ทำเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ
On the surface, everything was supposed to be fine.ทุกๆอย่างดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิดปกติ
Back to top