ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oddity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oddity*, -oddity-

oddity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oddity (n.) คนหรือสิ่งที่แตกต่าง Syn. peculiarity, freak
English-Thai: HOPE Dictionary
oddity(ออด'ดิที) n. คนพิกล,สิ่งประหลาด,สิ่งที่แปลก,ความแปลกประหลาด,ความพิกล, Syn. peculiarity
English-Thai: Nontri Dictionary
oddity(n) ความแปลก,ของประหลาด,เงินปลีก,เศษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Such as? Being a space oddity?อย่างเช่นอะไรล่ะ ระยะเวลาที่ห่างกันผิดปกติงั้นเหรอ
The tree sap is used in the Forge, a precious commoddity.กำมะถันที่ใช้ในโรงเหล็ก ของมีค่าอย่างนี้

oddity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍闻[zhēn wén, ㄓㄣ ㄨㄣˊ, 珍闻 / 珍聞] oddity; news tidbits; strange and interesting item

oddity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oddity
Back to top