ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anomie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anomie*, -anomie-

anomie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anomie (n.) ภาวะผิดปกติของบุคคลหรือสังคม Syn. anomy
English-Thai: HOPE Dictionary
anomie(แอน' นะมี) n. ภาวะผิดหลักหรือผิดปกติของบุคคลหรือสังคม. -anomic adj.

anomie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノミー[, anomi-] (n) anomie (fre

anomie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anomie {f}anomie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anomie
Back to top