ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anomy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anomy*, -anomy-

anomy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anomy (n.) ภาวะผิดปกติของบุคคลหรือสังคม Syn. anomie
English-Thai: HOPE Dictionary
anomy(แอน' นะมี) n. ภาวะผิดหลักหรือผิดปกติของบุคคลหรือสังคม. -anomic adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anomyอโนมี [TU Subject Heading]

anomy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
造化の妙[ぞうかのみょう, zoukanomyou] (n) the mystery of creation

anomy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรีดี พนมยงค์[n. prop.] (Prīdī Phano) EN: Pridi Banomyong ; Pridi Phanomyong ; Preedee Phanomyong FR: Pridi Banomyong ; Pridi Phanomyong
วันปรีดี พนมยงค์ ; วันปรีดี[n. prop.] (Wan Prīdī P) EN: Pridi Banomyong Day FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anomy
Back to top