ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปล่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปล่อย*, -ปล่อย-

ปล่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อย (v.) allow Syn. อนุญาต, ยอม
ปล่อย (v.) to release See also: to let go
ปล่อยกาย (v.) be a licentious woman See also: be a wanton woman, be a dissolute woman, be a promiscuous woman Syn. ทอดกาย, ทอดตัว, ปล่อยตัวปล่อยใจ, ปล่อยตัว
ปล่อยของ (v.) let the magic thing go See also: release an amulet to harm the other
ปล่อยของ (v.) sell something See also: dispose of something Syn. ขายของ
ปล่อยข่าว (v.) spread the news
ปล่อยชายผ้า (adv.) edges floating See also: edges flapping about, wear the loincloth with unrolled edges and not fastened up at the back
ปล่อยตัว (v.) be dissolute See also: be dissipated, be loose Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ปล่อยตัวปล่อยใจ (v.) be unrestrained See also: be self-indulgent
ปล่อยทิ้ง (v.) neglect See also: skimp, omit, be remiss Syn. ละเลย
ปล่อยทีเด็ด (v.) demonstrate a trick Syn. ปล่อยหมัดเด็ด
ปล่อยนก (v.) take no action against guilty person Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) take no action against guilty person
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
ปล่อยปละละเลย (v.) neglect See also: abandon, leave, be careless Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง
ปล่อยมือ (v.) give up Syn. วางมือ, ทิ้ง
ปล่อยมือ (v.) relinquish See also: loosen the grip, release, let go
ปล่อยวาง (v.) let oneself on See also: not take something to heart Syn. คิดตก
ปล่อยหมัด (v.) punch See also: strike with the fist, box Syn. ต่อย, กระแทก
ปล่อยหมัดเด็ด (v.) demonstrate a trick
ปล่อยอารมณ์ (v.) relax Syn. คลายอารมณ์
ปล่อยเกาะ (v.) leave See also: abandon, forsake Syn. ลอยแพ, ละทิ้ง
ปล่อยเกาะ (v.) expel to the island See also: exile to an island, expatriate a person to live in an island
ปล่อยเนื้อปล่อยตัว (v.) be dissolute See also: be dissipated, be loose
ปล่อยเนื้อปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties
ปล่อยเนื้อปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties
ปล่อยแก่ (v.) pretend to be young
ปล่อยแสง (v.) give out light See also: emit light, radiate Syn. กระจายแสง, ฉายแสง
ปล่อยโฮ (v.) cry out See also: cry loudly Syn. ร้องไห้โฮ
ปล่อยใจ (v.) think aimlessly See also: be lost in reverie Syn. เคลิบเคลิ้ม, คิดฝันไป
ปล่อยไก่ (v.) make a fool See also: manifest one´s stupidity
ปล่อยไป (v.) allow one to go (by) See also: let one pass (by), let go
ปล่อยไป (v.) allow one to go (by) See also: let one pass (by), let go
English-Thai: HOPE Dictionary
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
amine oxidaseซึ่งเป็นเอนไซมที่ deaminase tysamine และ tryptamine โดย oxidation เป็น aldehyde และปล่อย ammonia ออก
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
blooper(บลูพ'เพอะ) n. ความผิด,การปล่อยไก่
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
christening(คริส'เซินนิง) n. พิธีชำระล้าง (baptism) ของศาสนาคริสต์,พิธีตั้งเรือและปล่อยเรือลงน้ำ,พิธีตั้งชื่อ
cockbill {cockbilledvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
commonable(คอม'มะนะเบิล) adj. ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์,สาธารณะ,เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ร่วม,พอจะปล่อยเลี้ยงในที่สาธารณะได้
crossbow(ครอส'โบ) n. หน้าไม้,ธนูมีคานสำหรับวางลูกธนู มีที่เหนี่ยวและปล่อยลูกธนู
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
daydreamvi.,n. (การ) ฝันกลางวัน,ปล่อยความคิดไปตามอารมณ์, See also: daydreamer n. ดูdaydream daydreamy adj. ดูdaydream, Syn. wish
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
deflate(ดิเฟลท') vt. ปล่อยอากาศหรือแก๊สพิษออก,ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดราคา,ทำให้น้อยลง,ทำให้แฟบ, See also: deflator n., Syn. empty ###A. inflate
deflation(ดิเฟล'เชิน) n. การปล่อยอากาศหรือแก๊สออก,การเพิ่มค่าเงินสูง,ภาวะเงินฝืด., See also: deflationary adj. ดูdeflation
deliver(ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว., See also: deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver
demobilise(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
demobilize(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
diliverance(ดิลิฟ'เวอเรินซฺ) n. การนำส่ง,การส่งต่อ,การช่วยชีวิต,การปลดปล่อย,ข้อคิดเห็น,การแถลงการณ์
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
disenthral(ดิสเอนธรอล') vt. ทำให้อิสระ,ปล่อยทาส -enthralment,enthrallment n., Syn. liberate
disenthrall(ดิสเอนธรอล') vt. ทำให้อิสระ,ปล่อยทาส -enthralment,enthrallment n., Syn. liberate
disgorge(ดิสกอร์จฺ') vt.,vi. อาเจียน,สำรอก,คาย,ยอม,ปล่อยออกอย่างแรง, See also: disgorgement n., Syn. vomit
drag and dropลากแล้วปล่อยลากไปวางหมายถึง การใช้เมาส์ลากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ภาพหรือข้อความทั้งบล็อก) บนจอภาพ ไปวางไว้ยังตำแหน่งใหม่ โดยต้องกำหนด (select) ให้คอมพิวเตอร์รู้ก่อน แล้วจึงใช้เมาส์ลากไป การลากด้วยเมาส์นั้น จะต้องกดนิ้วชี้บนปุ่มซ้ายของเมาส์แช่ไว้ ในขณะที่ลากเมาส์เพื่อนำไปวางในที่ ๆ ต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะยกนิ้วออกจากเมาส์ได้ ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) อาจลากไปได้ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก,ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย,สิ่งที่ใช้ระบาย,การค่อย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลือง,การสูญเสีย,นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร,ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
drivel(ดริฟ'เวิล) {drivelled,driveling,drivels} v ปล่อยให้น้ำมูกหรือน้ำลายไหลย้อนออกมา,พูดเหลวไหล n. คำพูดที่เหลวไหล,น้ำมูกหรือน้ำลายที่ไหลย้อยออกมา., See also: driveler n. ดูdrivel driveller n. ดูdrivel drivelingly adv. ดูdrivel drivellingly a
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
effluenceadj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งปล่อยออก, See also: effuent adj. ดูeffluence
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
egest(อีเจสทฺ') vt. ปล่อยออก,ขับออก, See also: egestion n. ดูegest egestive adj. ดูegest
electrify(อีเลค'ทริไฟ) vt. อัดไฟ,อัดไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,ทำให้ตื่นตระหนกมาก,ทำให้ตื่นเต้นมาก, See also: electrification n. ดูelectrify electrifier n. ดูelectrify, Syn. terrify
English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
belch(vi,vt) เรอ,ปล่อยออก,พ่นออก
dawdle(vt) ฆ่าเวลา,ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
deflate(vt) ทำให้แฟบ,ทำให้แบน,ยุบ,ปล่อยลมออก,ลดราคา
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง
dismiss(vt) ปล่อยไป,ไล่ออก,เลิก(แถว),ยกฟ้อง,ยกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
effluence(n) การไหลออก,การปล่อยออก
effusion(n) การไหลออก,การปล่อยออก,การเทออก
eject(vt) ขับออก,ปล่อยไป,ขับไล่,ไล่ไป,เป่า,พ่น
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
electrify(vt) ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า,วัดไฟฟ้า,ต่อไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า
emanation(n) การออกไป,การระเหยออก,บ่อเกิด,การกำเนิด,การปล่อยออกมา
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
emission(n) การส่งออกไป,การแพร่ออกมา,การฉาย,การปล่อยออกมา
exhale(vi,vt) หายใจออก,ฟุ้ง,กระจายออก,ระเหยออก,ส่งออกมา,ปล่อยออก
fallow(adj) ปล่อยให้รกร้าง,ไม่ได้เพาะปลูก,ซึ่งไถคราดไว้
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
let(vt) ปล่อย,อนุญาต,บอก,ให้เช่า,เปิดเผย,ขอให้,จง
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย
libertine(adj) ไร้ศีลธรรม,ปล่อยตัว,หลงระเริง
manumission(n) การปลดปล่อยทาส
pad(n) เบาะ,ฐานปล่อยจรวด,เท้าสัตว์,กระดาษกลัดติดกัน
pour(vi,vt) เท,ริน,ราด,ไหล,หลั่ง,ปล่อย
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง
radiate(vi,vt) แผ่รังสี,ส่งแสง,กระจายเสียง,ปล่อยออกมา
radiator(n) หม้อน้ำรถยนต์,ท่อนำความร้อน,ผู้ปล่อยรังสี
relax(vi,vt) ผ่อนคลาย,หย่อนลง,ผ่อน,ปล่อย,ระบาย
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
relinquish(vt) ปล่อย,ละทิ้ง,ยกเลิก,สละ
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unlockปล่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abjectionการปล่อยสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
absolutionการปล่อยให้พ้นผิดไป (เพราะไม่ได้กระทำความผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquit๑. ปล่อยตัว (จำเลย)๒. ปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backed for bail, warrantหมายปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emission๑. การทำให้แพร่หลาย๒. การปล่อยของเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape๑. การหลบหนี๒. ความผิดฐานปล่อยให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี (ก. อังกฤษ)๓. การรอดพ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedmanทาสที่ได้รับการปลดปล่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infusion๑. ยาชง๒. การแช่ชุ่ม๓. การปล่อยให้ไหลเข้าหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laissez-passer (Fr.)๑. ปล่อยให้ผ่านไป (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม)๒. หนังสือผ่านแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leakการปล่อยข่าว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parole๑. การปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroleeผู้ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ, ผู้ได้รับการปล่อยโดยมีการคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regenerative coolingการทำความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
release๑. ปล่อย ๒. ฉบับที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
serifluxสิ่งปล่อยไหลใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surrender๑. คืน, เวนคืน, ปล่อย, สละ๒. ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Detonation การระเบิดกัมปนาท ขบวนการที่มีการสลายตัวของสารหรือวัตถุที่ ระเบิดได้ ภายใต้ความดันสูง แล้วปล่อยความดันออกมาผ่านวัตถุต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วของเสียง ในการนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีออกซิเจนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Drag and dropลากแล้วปล่อย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Drip Irrigation การให้น้ำแบบหยด วิธีการให้น้ำแก่พืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลาย จุดบนผิวดิน หรือในเขตรากพืช โดยการปล่อยน้ำไหลเป็นหยด ๆ ติดต่อกัน [สิ่งแวดล้อม]
Elaborateการปลดปล่อย [การแพทย์]
Eliminationปฏิกิริยาการกำจัด,ปล่อยสิ่งแปลกปลอมที่ถูกทำลายแล้วออกไปจากเซลล์ [การแพทย์]
Emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
Emissionการปล่อยแสง [การแพทย์]
Dehydrationถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Exhaust ไอเสีย ก๊าซที่ปล่อยระบายออกจากแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส [สิ่งแวดล้อม]
Explosion การระเบิด การเกิดความดันอย่างกระทันหัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพียงแต่เป็นการปลดปล่อยความดันสูงให้ลดลงมาอย่างกระทันหัน [สิ่งแวดล้อม]
Fallow การพักดิน การปล่อยที่ดินปลูกพืชให้ว่างเปล่าไว้ เกือบหรือตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยจะมีการไถพรวนหรือไม่ก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
filamentไส้หลอด, ตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบของหลอดวิทยุ หลอดโทรทัศน์ หรือหลอดไฟฟ้า เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปไส้หลอดจะร้อนให้แสงสว่างหรือปล่อยอิเล็กตรอนได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fissionฟิชชัน, การแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Floating Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน ระบบนี้ได้รับการนำมาใช้โดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเห็นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหนึ่งจะอ่อนหรือแข็ง ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้นที่เป็นเงินตราสกุล แข็ง (ดู Hard Currency) และทองคำ รวมทั้งอัตราภาวะเงิเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Flexible Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Fusionฟิวชัน, การหลอมนิวเคลียส, ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบาสองนิวเคลียส เป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมา เช่น การหลอมนิวเคลียสของดิวเทอเรียมกับทริเทียมเป็นฮีเลียม
Glow dischargesการปล่อยประจุแบบมีแสง [TU Subject Heading]
graafian follicleกราเฟียนฟอลลิเคิล, กลุ่มเซลล์ภายในรังไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งเป็นที่อยู่ของไข่  หลังจากปล่อยไข่ออกไปแล้วกราเฟียนฟอลลิเคิลกลายเป็นคอร์ปัสลูเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Marginal Abatement Cost Curvesเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้าย [เศรษฐศาสตร์]
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Ore สินแร่ หินหรือแร่ประกอบหินที่มีแร่เศรษฐกิจปนอยู่ใน ปริมาณ ที่จะทำเหมืองได้กำไร สินแร่ที่แต่งให้สะอาดแล้ว เรียกว่า "หัวแร่" (Concentrate) และกากที่ปล่อยทิ้งไป เรียกว่า "หางแร่" (Tailing) [สิ่งแวดล้อม]
Outfallจุดระบายน้ำทิ้งจุดตำแหน่ง หรือสถานที่ ซึ่งน้ำเสียหรือน้ำที่จะระบายทิ้งถูกปล่อยออกมาจากท่อระบาย ท่อน้ำ หรือรางน้ำอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Outlet จุดน้ำออก จุดปลายของท่อหรือทางน้ำที่ปล่อยน้ำไหลออก [สิ่งแวดล้อม]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์
phosphorescenceการเรืองแสง, การปล่อยแสงจากสารบางชนิดโดยไม่อาศัยความร้อน แต่อาศัยพลังงานรูปอื่น เช่น รังสีเอกซ์ รังสีอัลตราไวโอเลต เป็นต้น  เมื่อหยุดการให้พลังงาน สารก็ยังคงเปล่งแสงอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกับการวาวแสง เมื่อหยุดให้พลังงานสารก็จะหยุดเปล่งแสงทันที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
posterior lobe (of pituitary gland)ต่อมใต้สมองส่วนหลัง, บริเวณส่วนหลังของต่อมใต้สมอง เป็นส่วนของเนื้อเยื่อประสาทที่มีกลุ่มปลายแอกซอนของเซลล์ประสาทจากสมองมาติดต่อด้วย  ซึ่งที่ปลายแอกซอนจะปล่อยฮอร์โมนวาโซเพรสซินและออกซิโทซินออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี
Room and Pillar อุโมงค์ห้องและเสาหิน เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่ชั้นแร่วางตัวค่อน ข้างราบ หนา และมีขนาดใหญ่ โดยการเปิดอุโมงค์แล้ว ปล่อยเสาหินค้ำไว้เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ [สิ่งแวดล้อม]
screen saverโปรแกรมรักษาจอหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานจนได้ผลลัพธ์ หรือระหว่างใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์กำลังแสดงข้อความบางอย่างบนจอนั้น ผู้ใช้อาจมีกิจธุระอื่น เช่น รับโทรศัพท์ หรือเดินไปห้องน้ำเป็นเวลานาน การปล่อยให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อความขึ้นบนจอเป็นเวลานานๆ จุดภาพบนจอจะเสื่อมเพราะถูกยิงด้วยลำแสงอิเล็กตรอนตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีโปรแกรมรักษาจอเอาไว้ใช้งาน โปรกรมรักษาจอนี้จะเปลี่ยนภาพที่ค้างบนจอให้กลายเป็นภาพอื่นที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เป็นภาพปลากำลังว่ายน้ำไปมา เมื่อผู้ใช้ต้องการกลับมาทำงานต่อก็เพียงแต่เคาะแป้นใดแป้นหนึ่งเท่านั้น ภาพที่โปรแกรมรักษาหน้าจอแสดงอยู่ก็จะหายไป [คอมพิวเตอร์]
Separator เครื่องแยก อุปกรณ์ที่ใช้แยกขยะหรือกรรมวิธีแยกวัตถุ แบ่งเป็น 1) Cinder Separator เครื่องแยกขยะกากเถ้า : สายพานเอียงใช้สำหรับ แยกขยะกากเถ้า โดยขยะประเภทสารอินทรีย์จะค้างอยู่บนสายพาน ปล่อย ให้กากเถ้าหรือขยะเม็ดผ่านรูสายพานออกไป 2) Inclined-Belt Separator [สิ่งแวดล้อม]
Sleek คราบมัน คราบน้ำมันบนผิวน้ำ ซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำเสียลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deliver (vt.) ปล่อย See also: ช่วยให้พ้นจากที่คุมขัง, ปลดปล่อย, ปล่อยตัว Syn. release, rescue, save Ops. imprison, intern
leave go (phrv.) ปล่อย See also: ทิ้ง, ไม่จับ, ไม่ยึดไว้ Syn. let of
leave go of (phrv.) ปล่อย See also: ทิ้ง, ไม่จับ, ไม่ยึดไว้ Syn. leave go, let of
let go (of something) (vt.) ปล่อย Syn. leave
let go of (idm.) ปล่อย See also: ปล่อยตัว
let out (phrv.) ปล่อย Syn. release
loose (vi.) ปล่อย See also: ปล่อยตัว
relinquish (vt.) ปล่อย Syn. leave, let go (of something)
turn (vt.) ปล่อย See also: เปลี่ยนถ่าย
unleash (vt.) ปล่อย See also: คลาย, ได้อิสระ, แก้ออก Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, unloosen, untie, unlock Ops. fasten, bind, lock, chain, hitch
give forth (phrv.) ปล่อย (กลิ่น, เสียงหรืออื่นๆ) ออกไป Syn. fling off, give off, give out
slop out (phrv.) ปล่อย (ของเหลว) ออกจนหมด
launch (vt.) ปล่อย (จรวด, ขีปนาวุธ, ดาวเทียม, ฯลฯ) See also: ยิง Syn. release, fire, send
let go of (phrv.) ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ) Syn. let hold of
let hold of (phrv.) ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ)
plant (vt.) ปล่อย (ปลา)
launch into (phrv.) ปล่อย (เรือ) ลง (น้ำ) See also: ส่งเข้าสู่, ปล่อยเข้าสู่
burst out laughing (idm.) ปล่อยก๊าก See also: ปล่อยหัวเราะออกมา
tap (vt.) ปล่อยของเหลวออกจากก๊อก See also: ไขก๊อก, ปล่อยให้ไหลออก
noise abroad (phrv.) ปล่อยข่าว See also: กระจายข่าว Syn. blaze abroad, bruit abroad
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let her leaveปล่อยเธอไป
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
From now on, he is to be left aloneปล่อยเขาไว้ตามลำพังจากนี้เป็นต้นไป
Let go of her!ปล่อยเธอไป
My orders are to leave you hereคำสั่งของฉันคือปล่อยคุณไว้ที่นี่
Don't let chances pass byอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
But don't let them get you downแต่อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณไม่มีความสุข
Just don't let it happen againแค่อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก
How did we let it get this far?พวกเราปล่อยให้มันล่วงเลยมายาวนานขนาดนี้ได้อย่างไร
They won't let you back nowพวกเขาจะไม่ปล่อยคุณกลับไปตอนนี้
Nobody will let me do anything?ไม่มีใครยอมปล่อยให้ฉันทำอะไรเลย
I let it get out of controlฉันปล่อยให้มันระเกะระกะ(ควบคุมไม่ได้)
How did I let this happen again?ฉันปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกหนได้อย่างไรนี่?
I won't let any of the children out aloneฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
Why doesn't he let you do what you want?ทำไมเขาไม่ปล่อยให้คุณทำสิ่งที่คุณอยากทำ?
I'll let him explain itฉันจะปล่อยให้เขาอธิบายเกี่ยวกับมัน
I give up on himฉันตัดหางปล่อยวัดเขาแล้ว
Don't let chances pass by!อย่าปล่อยให้โอกาสต่างๆ ผ่านเลยไป
You'd better let her aloneคุณควรปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังดีกว่า
I think we should leave these two aloneฉันคิดว่าเราควรปล่อยพวกเขาสองคนไว้ตามลำพัง
The teacher let us leave earlyครูปล่อยพวกเราเร็วขึ้น
She won't allow us to have a partyเธอจะไม่ปล่อยให้เราจัดปาร์ตี้
Do not let others shame you for thisอย่าปล่อยให้ใครทำให้คุณอับอายในเรื่องนี้
This is the time where you need to learn to let goนี่เป็นเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมั่ง
I say you keep your mouth shut and let her dreamฉันว่าคุณปิดปากให้สนิทและปล่อยให้เธอฝันไปเถอะ
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
Just relax and let your mind go blankแค่ผ่อนคลายและปล่อยใจให้ว่างเปล่า
Just keep your mouth shut and let him do the talkingแค่ปิดปากเงียบไว้แล้วปล่อยให้เขาเป็นคนพูด
Please let me go homeได้โปรดปล่อยฉันกลับบ้านเถอะ
Just let me do the talkingแค่ปล่อยให้ฉันเป็นคนพูด
I promise I will get out of the way and let the two of you be happyฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข
Don't let it annoy youอย่าปล่อยให้มันรบกวนคุณ
I'm not a man if I let them laugh at me like thatฉันคงไม่ใช่ผู้ชายถ้าปล่อยให้พวกนั้นหัวเราะฉันอย่างนี้
You're going to let me make a fool of myself?นายกำลังจะปล่อยให้ฉันทำเรื่องหน้าแตกอย่างนั้นหรือ
We shouldn't let her work on her ownพวกเราไม่ควรปล่อยให้เธอเหนื่อยเพียงลำพัง
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยให้หัวใจของเธอรุ่มร้อน
We're gonna step outside, leave you two to talk things overพวกเราจะถอยออกไปด้านนอก ปล่อยคุณสองคนให้ปรึกษาหารือกัน
So you're saying if I want you, I have to let go of him?นี่เธอกำลังพูดว่าถ้าฉันต้องการเธอ ฉันต้องปล่อยเขาไปใช่ไหม
Then I'll leave her in your careถ้างั้นฉันจะปล่อยเธอไว้ในความดูแลของคุณ
I don't care about that, let them say whatever they want!ฉันไม่สนเรื่องนั้นหรอก ปล่อยให้พวกเขาพูดไปอย่างที่อยากจะพูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When your thing gets wild Chilly down, chilly downเวลาที่อะไรๆเริ่มโหดร้ายย ปล่อย สบายๆ
No, wait.No, damn it. I'm going after him.x- ปล่อย ฉันจะไปตามเขา
I said, let me go, Arthur.ฉันบอกให้ ปล่อย ฉัน ไป อาเธอร์
Let it go. Let it go. I said let it go.ปล่อยสิ ปล่อย ผมบอกให้ปล่อย
Oh, she's a destitute Lounge singer somewhere in Quebec, and let's keep it that way, please.เธอเป็นนักร้องเลาจ์แร้นแค้น สักที่ในควิเบก แล้วได้โปรด ปล่อย ให้มันเป็นแบบนั้นเถิด
Sometimes you have to close your eyes and turn your head... and push, push your feelings away!หันหน้าไปข้างๆ แล้ว ปล่อย ปล่อยให้ความรู้สึกที่มีออกมาแบบนี้!
Not him, moron. Drop. Leave it.ไม่ใช่เขา ไอ้งั่ง หยุดๆ ปล่อย ใจเย็นๆกันสิ
The only fucking loose end is Sonny.พวกโง่ที่จะเชื่อเท่านั้น ปล่อย ซอนนี้
When things changed, I tried to leave, but they wouldn't let me and they've been after me ever since, so I called Matt.เมื่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ฉันพยายามจะ ปล่อย แต่พวกเขาจะไม่ให้ฉัน หลังจากจากนั้น ดังนั้นฉันจะคุยกับแมท
Hey, let go. Let go then we talk.นี่ ปล่อย ปล่อยแล้วพวกเราคุยกันนะ
Bond Air is go. 'Bond Air is go, that's decided.ปล่อย บอนด์แอร์ ได้ ปล่อย บอนด์แอร์ ได้ ผลอนุมัติแล้ว
Sophie, let go, seriously.โซฟี ปล่อย เดี๋ยวนี้นะ
Look, the better question to ask is who unleashed Carrion, and why.นี่, ถามได้ดี เป็น คนที่ ปล่อย Carrion, และทำไม
Richie, get off!- ริชชี่ ปล่อย ปล่อย
[ Chuckling ] Leave two guards behind!ปล่อย การ์ดทั้งสองไว้ข้างหลัง
Let the wave carry you Cody.ปล่อย คลื่นพานายไป โดดี้
Just release it. Release it, yeah.ปล่อย ค่อยๆปล่อยวาง อืม.
Yes, I'm gonna let Marty go if you do.ปล่อย ฉันจะปล่อยมาร์ตี้ถ้านายให้
Let go. I said let go of me!ปล่อย ฉันบอกให้ปล่อยฉันไง!
Relieve T. In a few hours. I'm gonna take the graveyard.ปล่อย ที ไว้ซักชั่วโมง / ชั้นจะไปขุดหลุม
Let go, you little...ปล่อย นะ เจ้าตัวแสบ...
Let go. - You dare to grab me?ปล่อย นายกล้ามาจับฉันไว้เลยเหรอ
Bond Air is go, that's decided. Check with the Coventry lot.ปล่อย บอนด์แอร์ ได้ ผลอนุมัติแล้ว ยืนยันกับพวกคัฟเวนทรีให้ชัดอีกทีด้วย
Let Marsha and her bitches send D'Artagnan to nigger heaven.ปล่อย มาช่ากับเพื่อนๆมา ส่งดอร์ทแทนไปสวรรค์ของนิโกร
Let him go.ปล่อย เขาไป เขาต้องการ
Please, let me see my father.ปล่อย! ให้ข้าเจอพ่อข้าเถอะ!
Now, I'm standing in front of a beautiful woman in this ridiculous garb with a... an IV and a catheter connected to my... skididdibup.ปล่อยๆ บ้างเหอะน่า เพิ่งถูกยิงมานะ แถมยังยืนอยู่ต่อหน้าสาวสวย ในชุดเห่ยนี่กับ..
Let it go. Have a burger every now and then.ปล่อยๆบ้าง กินเบอร์บ้างก็ได้
Spare the strikers and permit them to return to work.ปล่อยๆไป และให้พวกมันกลับมาทำงาน
Let go of the bag, sir.ปล่อยกระเป๋าด้วยครับ
Let go of the bag, man. You got no meds in your bag?ปล่อยกระเป๋าไปเพื่อน นายไม่มียาในกระเป๋าเลยเหรอ?
Leave your luggage where it is for the moment.ปล่อยกระเป๋าไว้ตรงนั้นสักพัก
Make quick or it's the Locker for us all!ปล่อยก่อนที่เขาจมเรา
Release poison gas on people?ปล่อยก๊าซพิษใส่ฝูงชนงั้นเหรอ?
Ah. Leaving the knife-fighting up to the pros.ปล่อยการต่อสู้ด้วยมีดไว้กับผู้เชี่ยวชาญ
Leave this fight to me.ปล่อยการต่อสู้นี้ไว้ให้ข้า.
Then release me because I have learned it already.ปล่อยข้า \ เพราะข้าได้เรียนรู้มันแล้ว
Let me go. What are you doing?ปล่อยข้า พวกเจ้าจะทำอะไร?
Set me free, you'll need my help.ปล่อยข้า เจ้าต้องพึ่งข้าแล้ว
Drop me Conan, please.ปล่อยข้า โคแนน ได้โปรด

ปล่อย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ปล่อยให้เขาไป English: to assign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปล่อย
Back to top