ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unloosen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unloosen*, -unloosen-

unloosen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unloosen (vt.) คลายออก See also: ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, แก้ออก Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, untie, unlock, unleash Ops. fasten, bind, lock, chain, hitch
English-Thai: HOPE Dictionary
unloosen(อันลู'เซิน) vt. คลายออก,ปล่อยออก,ผ่อนคลาย, Syn. unloose,loosen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unloosen
Back to top