ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่รัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่รัก*, -ที่รัก-

ที่รัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่รัก (n.) dear See also: beloved, darling, sweetheart, love, honey Syn. สุดที่รัก, ทูนหัว, สุดสวาท, หวานใจ
ที่รักยิ่ง (adj.) dear See also: dearest, favorite, cherished Syn. คนโปรด
English-Thai: HOPE Dictionary
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
beloved(บิเลิฟ'วิด) adj. สุดที่รัก n. ผู้เป็นที่รักยิ่ง, Syn. cherished
cherie(เชรีช) n.,Fr. ที่รัก
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
deary(เดีย'รี) n., ที่รัก, Syn. dearie pl. dearies
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
indiscriminating(อินดิสคริม'มะเนททิง) adj. ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง,ซึ่งขาดการพิจารณา., See also: indiscriminatingly adv.
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
discriminativeadj. ซึ่งแยกแยะ,ซึ่งแบ่งออก,เกี่ยวกับการเลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. discriminating
duck(ดัค) n. เป็ด,ที่รัก,ทูนหัว,สัตว์เลี้ยง, Syn. immerse,submerse,dip
endear(เอนเดียร์') vt. ทำให้เป็นที่รัก
fairy(แฟ'รี) n. เทพธิดา,นางฟ้า,ชายที่รักร่วมเพศ. adj. เกี่ยวกับเทพธิดา,คล้ายนางฟ้า., Syn. elf
hinny(ฮิน'นี) n. ม้าพ่อ (เกิดจากม้าตัวผู้ผสมกับแม่ลา) ,ขวัญใจ,ที่รัก
honeybunchn. ที่รัก,น้ำผึ้ง
hospitalization(ฮอสพเทิลเซ'เชิน) n. การนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล,ระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล
incurable(อินเคียว' ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาไม่หาย. -n. บุคคลที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย., See also: incurability, incurableness n. incurably adv.
jo(โจ) n. คนรัก ที่รัก
lief(ลีฟ) n. อย่างดีใจ,อย่างเต็มใจ adj. เต็มใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ยินยอม,เป็นที่รัก.
machree(มะครี') n. ที่รัก,ผู้เป็นที่รัก
obstinacy(ออบ'สทะนาซี) n. ความดันทุรัง,ความดื้อดึง,โรคที่รักษายาก, Syn. stubbornness
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.
polyclinic(พอลลิคลิน'นิค) adj. คลีนิกหรือโรงพยาบาลที่รักษาหลายโรค
precious(เพรช'เชิส) adj. มีค่า,ล้ำค่า,เป็นที่รัก,ทูนหัว,อย่างยิ่ง,เต็มที่,พิถีพิถัน,ละเอียดถี่ถ้วน,สำคัญมาก. n. ผู้เป็นที่รัก,ทูนหัว., See also: preciousness n., Syn. beloved,costly
psyche(ไซ'คี) n. จิตใจ,วิญญาณ,Psyche เทพธิดางามในเทพนิยายกรีกโบราณที่รักกับกามเทพ (Cupid) vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก., Syn. human soul
soul maten. คู่รัก,คนที่รักกันมาก
squire(สไคว'เออะ) n. (ในอังกฤษ) ผู้ดีบ้านนอก,คหบดีบ้านนอก,ผู้รับใช้นักรบสมัยก่อน,นาย,ทนายความ,ตุลาการ,ผู้เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ. vt. รับใช้นักรบ,ปรน-นิบัติ,เอาอกเอาใจ., Syn. valet,attendant,page
sugar(ชู'กะ) n. น้ำตาล,ที่รัก vt. ใส่น้ำตาล
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
sweetheart(สวีท'ฮาร์ท) n. คนที่รัก,ที่รัก
sweetie(สวีท'ที) n. คนรัก,ที่รัก,ของหวาน
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
beloved(adj) ที่รัก,สุดที่รัก,เป็นที่รักยิ่ง
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
dear(adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
fond(adj) ที่รัก,ชอบ,ติดอกติดใจ,หลงงมงาย
honey(n) ความหวาน,น้ำผึ้ง,ที่รัก
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
precious(adj) ล้ำค่า,เป็นที่รัก,มีค่ามาก,สำคัญมาก,อย่างยิ่ง
reserved(adj) สงบเสงี่ยม,ขรึม,ที่สงวนไว้,ที่รักษาไว้
sweetheart(n) ที่รัก,คู่รัก,ยอดรัก,สุดที่รัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incurableที่ไม่มีทางหาย, ที่รักษาไม่หาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bereavementการสูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย [TU Subject Heading]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beloved (n.) ที่รัก See also: ขวัญใจ Syn. dear
dear (n.) ที่รัก See also: สุดที่รัก, ทูนหัว, ยอดรัก, ผู้เป็นที่รัก Syn. darling
sweetheart (n.) ที่รัก (คำที่ใช้เรียกระหว่างคู่รัก) Syn. darling, dear
dearie (n.) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน) Syn. deary
deary (n.) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน)
acting (adj.) ที่รักษาการแทน See also: รักษาการแทน, ทำหน้าที่แทน, ทำหน้าที่ชั่วคราว Syn. temporary, substitute, substituting Ops. official, confirmed
substituting (adj.) ที่รักษาการแทน See also: รักษาการแทน, ทำหน้าที่แทน, ทำหน้าที่ชั่วคราว Syn. temporary, substitute Ops. official, confirmed
clannish (adj.) ที่รักแต่พวกพ้องตัวเอง Syn. select, cliquish
cliquish (adj.) ที่รักแต่พวกพ้องตัวเอง Syn. select
beloved (adj.) เป็นที่รัก See also: ที่รักมาก
cherished (adj.) อันเป็นที่รัก See also: เป็นที่รัก Syn. inestimable, prized
darling (adj.) ซึ่งเป็นที่รัก See also: อันเป็นที่รัก Syn. favorite, beloved, dear
darling (n.) บุคคลอันเป็นที่รัก See also: คนซึ่งเป็นที่รัก, คนน่ารัก, สุดที่รัก, ยอดรัก, คนรัก, คนโปรด, ขวัญใจ Syn. beloved, dear, sweetheart, love
dear (adj.) ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง See also: ซึ่งเป็นสุดที่รัก Syn. loved, beloved
dilettante (n.) คนที่รักความสวยงามโดยเฉพาะในงานศิลปะ Syn. aesthete
discriminate against (phrv.) ปฏิบัติอย่างเลือกที่รักมักที่ชังกับ See also: เลือกปฏิบัติกับ, แบ่งแยกกับ
endear (vt.) ทำให้เป็นที่รักใคร่ See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ Syn. attach, charm
endear to (phrv.) ทำให้เป็นที่รักสำหรับ See also: ทำให้เป็นที่รักของ
endearing (adj.) ซึ่งเป็นที่รัก See also: น่ารัก, เป็นที่รัก Syn. appealing, likable, lovable
endearment (n.) การทำให้เป็นที่รัก See also: การแสดงความรัก Syn. affection, fondness, love
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've loved you, my darling.ผมรักคุณมาเสมอนะ ที่รัก เเละผมจะรักคุณตลอดไป
No, darling. It'll be very tiring for you. I'll be back the very first thing in the morning.ไม่ล่ะ ที่รัก มันจะยิ่งทำให้คุณเหนื่อย พรุ่งนี้ผมจะรีบกลับมาแต่เช้าเลย
That's what you were looking for, wasn't it, my dear?นั่นคือสิ่งที่เธอหาอยู่ใช่มั๊ยล่ะ ที่รัก ?
Better to stay in here, dear. Yes.เธออยู่ในนี้ดีกว่า ที่รัก คะ
What's the matter, my dear? Don't you like your toys?มีอะไรเหรอ ที่รัก เธอไม่ชอบของเล่นพวกนี้เหรอ
This is our last night together, lover. I've got something worked out for us.คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเราแล้ว ที่รัก ฉันมีอะไรพิเศษ สำหรับเราสองคน
Create, honey, create!สร้างสรรค์, ที่รัก สร้างสรรค์...
Come on, honey, wash up. We got the PTA meeting after dinner.เร็วเข้า ที่รัก เราต้องไปงานประชุมผู้ปกครอง
While other people were chanting, "Burn, baby, burn,"ขณะที่คนอื่นกำลังร้องตะโกน "เผามัน ที่รัก เผามัน"
It's not me, darling. It's the work of Spretzle.ไม่ใช่แม่นะ ที่รัก มันเป็นผลงานของสเปร็ทเซิลเค้า
And very soon, my darling, you will be alive and belong to his great, great, great, great, great, great, great, great grandson.และอีกไม่นานหรอก ที่รัก เธอก็จะตื่นขึ้นมา และก็จะเป็นของ เหลนของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน
Come on. Come on, baby. Come on.ไม่เอานะ ฟื้นสิ ที่รัก ฟื้นสิ
Only one little gun? Honey, I am from North Philadelphia!แค่ปืนเล็กๆเนี่ยนะ ที่รัก ฉันมาจากนอร์ธฟิลาเดลเฟียนะยะ
Oh, dear. Don't worry, Prince Ali.โอ้ ที่รัก อย่ากังวลเลย เจ้าชายอาลี
What do you say, my dear? Why, with you as my queen...เจ้าจะว่าอย่างไร ที่รัก ด้วยเธอเป็น ราชินีของข้า
That's hardly the case.ฉันรู้ ที่รัก มันก็แค่...
It's a phase, my dear. It'll pass.มันเป็นไปตามขั้นตอน ที่รัก เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง
All right, breathe, honey. Just breathe.เอาละ หายใจลึกๆ ที่รัก หายใจไว้
Hello, beauty. I'm your mama.สวัสดี ที่รัก ฉันเป็นแม่เธอนะ
Please, go now, baby. Go.ได้โปรดไปเดี๋ยวนี้ ที่รัก ไป
What, dear? What was that?อะไรจ๊ะ ที่รัก นั่นคืออะไร
I'll have to put my light on. Oh! Oh!ฉันไม่ได้ยินเธอ ที่รัก ฉันจะส่องไฟให้
Oh, dear. You have to leave now. Yes.โอ้ ที่รัก เธอต้องไปแล้ว ใช่
This guy in the back of the plane's like, "Hey, hon, don't forget the coffee."ผู้ชายที่นั่งตอนหลังของเครื่องบินตะโกนว่า ที่รัก อย่าลืมกาแฟล่ะ
Not right now, honey. How many?เดี๋ยวก่อนนะ ที่รัก มีกี่คน
It's OK. I'm proud of you, baby.ไม่เป็นไร / ที่รัก ฉันภูมิใจในตัวเธอ
Oh, baby. Oh, come on.โอ้ ที่รัก โธ่เอ๊ย ไม่เอาน่า
Come on, sweetie. What would you like to wear today?มานี่มา ที่รัก วันนี้จะใส่ชุดอะไรดี?
Hey, babe. You look great.เฮ้ ที่รัก คุณดูดีนะ
If you want to be reunited with your baby, you'll come.ถ้าคุณต้องการ ร่วมกับเรา ที่รัก คุณต้องมา
Marla doesn't need a lover, just a caseworker.มาร์ล่า/ โอ.. ที่รัก แต่ผมก็ไม่ได้ย้าย
It´s power, baby. It´s power.มันมีพลัง ที่รัก มันมีพลัง
No, no, baby, we might forget later.ไม่ ไม่ ที่รัก เดี๋ยวเราจะลืม
Jane, honey, are you trying to look unattractive?เจน ที่รัก ลูกกำลังพยายาม ทำให้ตัวเองหมดสวยเหรอ
Don't interrupt me, honey. And another thing.อย่าขัดผม ที่รัก มีอีกอย่าง
Loads of it.ไม่ต้องห่วงน่า ที่รัก ..ฉันจะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือเอง
Are you sure?ได้สิ ที่รัก ลีลี่ไม่ได้อยู่แอลเอนะ
Honey, you have to leave this room.คนหลอกลวง! ที่รัก เธอต้องออกไปข้างนอกบ้างนะ
Oh, honey. Why are you crying?โอ ที่รัก ร้องไห้ทำไม?
Come again, darling Byeแล้วมาอีกนะ ที่รัก บาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่รัก
Back to top