ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cherished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cherished*, -cherished-

cherished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cherished (adj.) อันเป็นที่รัก See also: เป็นที่รัก Syn. inestimable, prized
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวัญ (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล
ขวัญ (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล
มิ่ง (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล, ขวัญ
มิ่ง (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล, ขวัญ

cherished ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, 心愿 / 心願] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration
[sù, ㄙㄨˋ, 夙] morning; early; long-held; long-cherished

cherished ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such)
念願成就[ねんがんじょうじゅ, nenganjouju] (n,vs) attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
愛蔵[あいぞう, aizou] (n,adj-no,vs) treasured; cherished
持説[じせつ, jisetsu] (n) one's cherished opinion
本懐成就[ほんかいじょうじゅ, honkaijouju] (n,vs) realization of a great ambition; attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
止ん事無い;止ん事ない[やんごとない, yangotonai] (adj-i) (uk) high class; esteemed; cherished
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured
久懐[きゅうかい, kyuukai] (n) long-cherished hope

cherished ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันเป็นที่รัก[X] (an pen thīr) EN: cherished FR:
มิ่ง[n.] (ming) EN: cherished possession FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cherished
Back to top