ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loved*, -loved-

loved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loved (adj.) ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง See also: ซึ่งเป็นสุดที่รัก Syn. beloved
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวัญใจ (n.) beloved See also: dear, darling, sweetheart
ของรัก (n.) beloved (thing) See also: precious thing, treasured object Syn. ของหวง, ของรักของหวง
ของรักของหวง (n.) beloved (thing) See also: precious thing, treasured object Syn. ของหวง
ของหวง (n.) beloved (thing) See also: precious thing, treasured object Syn. ของรักของหวง
คนโปรด (adj.) most beloved See also: favourite
ดวงแก้ว (n.) beloved person See also: sweetheart, loved one, darling, heart, lover Syn. สุดที่รัก, ที่รัก, ดวงใจ, ดวงตา
ทูนหัว (n.) beloved See also: adoring one, dear, darling Syn. ที่รัก, สุดที่รัก
น้องที่รัก (n.) beloved younger brother or sister
ปริยานุช (n.) beloved younger brother or sister Syn. น้องที่รัก
พนิต (adj.) beloved See also: loved Syn. ที่รัก
มิ่งมิตร (n.) beloved woman See also: lover, sweetheart Syn. เมียรัก
มิ่งมิตร (n.) beloved woman See also: lover, sweetheart Syn. เมียรัก
ยอดสร้อย (n.) beloved
หัวแก้วหัวแหวน (adj.) most beloved See also: favourite Syn. คนโปรด
เมียรัก (n.) beloved woman See also: lover, sweetheart
เมียรัก (n.) beloved woman See also: lover, sweetheart
แก้วตา (n.) one´s beloved
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wonder if he ever loved meฉันสงสัยว่าเขาเคยรักฉันบ้างหรือเปล่า

loved ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心爱[xīn ài, ㄒㄧㄣ ㄞˋ, 心爱 / 心愛] beloved
亲爱[qīn ài, ㄑㄧㄣ ㄞˋ, 亲爱 / 親愛] Dear or beloved (way of starting a letter)
眷眷之心[juàn juàn zhī xīn, ㄐㄩㄢˋ ㄐㄩㄢˋ ㄓ ㄒㄧㄣ, 眷眷之心] nostalgia; home-sickness; longing for departed beloved

loved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one
乞婿[こいむこ, koimuko] (n) bridegroom who is loved by his bride
国民食[こくみんしょく, kokuminshoku] (n) (See ソウルフード) food universally loved by all citizens; comfort food
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.)
惚気[のろけ, noroke] (n) speaking fondly of a loved one
愛別離苦[あいべつりく, aibetsuriku] (n) {Buddh} the pain of separation from loved ones
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P)
愛し子;愛子;いとし子[いとしご, itoshigo] (n) beloved dear child
愛児[あいじ, aiji] (n) beloved child
愛妻[あいさい, aisai] (n) beloved wife
愛妾[あいしょう, aishou] (n) (See めかけ) beloved concubine; favourite concubine (e.g. of the shogun)
愛娘[まなむすめ, manamusume] (n) one's beloved daughter
愛嬢;愛孃[あいじょう, aijou] (n) one's beloved daughter
愛孫[あいそん, aison] (n) one's beloved grandchild
愛息[あいそく, aisoku] (n) (your) beloved son; cute boy
愛車[あいしゃ, aisha] (n) (one's) beloved car

loved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover FR:
ฉันท์[adj.] (chan) EN: pleasurable ; beloved ; preferable FR:
ดวงแด[n.] (dūangdaē) EN: sweetheart ; beloved FR:
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest FR: chérie [f]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
หัวแก้วหัวแหวน[n.] (hūakaēohūaw) EN: darling ; my beloved FR:
หัวแก้วหัวแหวน[adj.] (hūakaēohūaw) EN: beloved FR:
แก้วตา[xp] (kaēotā) EN: one's beloved ; darling FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
กันต์[adj.] (kan) EN: beloved FR:
กานต์[adj.] (kān) EN: dear ; beloved FR:
กานดา[n.] (kāndā) EN: beloved ; sweetheart FR:
การเต[n.] (kāntē) EN: beloved FR:
ขาดความรัก[adj.] (khāt khwām ) EN: in need of love ; unloved ; deprived of love ; deprived of affection FR: en mal d'amour ; en manque d'affection
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
ขวัญใจ[adj.] (khwanjai) EN: favourite ; favorite (Am.) ; beloved FR:
มิ่งมิตร[n.] (mingmit) EN: valued friend ; beloved woman FR: chérie [f]
น่าสวาท[adj.] (nā sawāt) EN: beloved FR:
พระปิยมหาราช[n. prop.] (Phra Piyama) EN: The Great Beloved King ; Chulalongkorn The Great FR:
ปิยะ[n.] (piya) EN: beloved FR:
ปิย-[pref.] (piya-) EN: beloved FR: bien aimé
ปริยานุช[n.] (priyānut) EN: beloved younger brother ; beloved younger sister FR:
สมร[n.] (samøn) EN: beautiful woman ; beloved beautiful woman FR:
สวาท[adj.] (sawāt) EN: lovely ; loveable ; beloved FR:
ที่รัก[n.] (thīrak) EN: darling ; dear ; beloved ; love ; honey FR: chéri [m] ; chérie [f] ; amour [m]
วัลลภ[n.] (wanlop) EN: friend ; beloved one FR:
ยาใจ[adj.] (yājai) EN: beloved ; darling FR: chéri ; charmant ; ravissant
ยอดรัก[n. exp.] (yøt rak) EN: sweetheart ; dear ; darling ; beloved ; love FR: chéri [m] ; chérie [f] ; bien-aimé [m] ; bien-aimée [f]
ยอดสร้อย[n.] (yøtsøi) EN: beloved FR: bien-aimé [m[ ; bien-aimée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loved
Back to top