ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

honey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *honey*, -honey-

honey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honey (n.) น้ำผึ้ง
honey (n.) ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ที่รัก Syn. darling, honeybun, sweetheart
honey bear (n.) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง มีถิ่นอาศัยในทวีปอเมริกากลางและใต้
honey-bearing (adj.) ซึ่งให้น้ำผึ้ง See also: ซึ่งผลิตน้ำผึ้ง Syn. sugared, sugary
honey-tongued (adj.) ที่ปากหวาน See also: ที่พูดจาดี, ที่พูดเอาใจเก่ง Syn. flattering
honeybee (n.) ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera) Syn. bee
honeybun (n.) ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ที่รัก Syn. darling, sweetheart
honeycomb (n.) รังผึ้ง See also: รวงผึ้ง Syn. hive
honeycomb (n.) สิ่งที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง
honeycomb radiator (n.) รังผึ้ง (รถ)
honeycombed (adj.) ที่โครงสร้างเป็นรูหรือช่องเล็กๆ
honeydew (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. winter melon
honeydew (n.) เมลอน (ผลไม้ประเภทเดียวกับแตงโม) Syn. cantaloupe
honeydew melon (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. honeydew, winter melon
honeyed (adj.) หอมหวาน See also: หวานฉ่ำ Syn. sweet, pleasing, tasty, delectable, palatable Ops. disgusting, unpalatable
honeyed word (n.) คำหวาน Syn. flattery
honeymoon (n.) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ See also: การไปฮันนีมูน
honeymoon (vi.) ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ See also: ไปฮันนีมูน
honeymoon stage (sl.) ช่วงแรกเริ่ม / ต้น (ก่อนมีปัญหา) See also: ช่วงฮันนีมูน
honeymooner (n.) คนเพิ่งแต่งงาน Syn. blushing bride
English-Thai: HOPE Dictionary
honey(ฮัน'นี่) n. น้ำผึ้ง,สิ่งที่ดีเด่น vi. เยินยอ,ประจบ., Syn. beauty,wonder,delight
honeybeen. ผึ้ง
honeybunchn. ที่รัก,น้ำผึ้ง
honeycomb(n. รวงผึ้ง,รังผึ้ง,สิ่งที่คล้ายรวงผึ้ง
honeyed(ฮัน'นีดฺ) adj. หวานเหมือนน้ำผึ้ง,เยินยอ,ประจบ,คล้ายหรือประกอบด้วยน้ำผึ้ง
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
honey(n) ความหวาน,น้ำผึ้ง,ที่รัก
honeybee(n) ผึ้ง
honeycomb(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
honeyed(adj) หวานราวกับน้ำผึ้ง
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
honeycomb collectorตัวเก็บรังสีแบบรังผึ้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honeyน้ำผึ้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอมขวัญ (n.) honey See also: sweetheart, darling Syn. มิ่งขวัญ, ยอดขวัญ, ยอดรัก, จอมใจ
จอมใจ (n.) honey See also: sweetheart, darling Syn. จอมขวัญ, มิ่งขวัญ, ยอดขวัญ, ยอดรัก
น้ำผึ้ง (n.) honey
น้ำหวาน (n.) honey See also: nectar Syn. น้ำผึ้ง
น้ำหวาน (n.) honey See also: nectar Syn. น้ำผึ้ง
มธุ (n.) honey See also: nectar Syn. น้ำหวาน, น้ำผึ้ง
มธุรส (n.) honey See also: nectar Syn. น้ำผึ้ง, น้ำหวาน
ยอดขวัญ (n.) honey See also: sweetheart, darling Syn. มิ่งขวัญ, ยอดรัก, จอมใจ
ยอดขวัญ (n.) honey See also: sweetheart, darling Syn. จอมขวัญ, มิ่งขวัญ, ยอดรัก
หัวน้ำ (n.) honey water
รวงผึ้ง (n.) honeycomb See also: beehive Syn. รังผึ้ง
คำหวาน (n.) honeyed word See also: sweet talk, sugary words Syn. คำไพเราะ
คำไพเราะ (n.) honeyed word See also: sweet talk, sugary words
ถ้อยคำไพเราะ (n.) honeyed words See also: sweet language, sweet words Syn. คำหวาน, วาจาไพเราะ
มธุรพจน์ (n.) honeyed words See also: sweet language, sweet words Syn. ถ้อยคำไพเราะ, คำหวาน, วาจาไพเราะ
วาจาไพเราะ (n.) honeyed words See also: sweet language, sweet words Syn. ถ้อยคำไพเราะ, คำหวาน
การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ (n.) honeymoon
ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ (v.) honeymoon Syn. ฮันนีมูน
น้ำผึ้งพระจันทร์ (n.) honeymoon Syn. ฮันนีมูน
ฮันนีมูน (n.) honeymoon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What you've saved is my life and my honey pot.สิ่งที่คุณได้บันทึก ไว้เป็น ชีวิตและหม้อน้ำผึ้งของฉัน คุณ มีแน่นอน
Excuse me, honey besides, I'm late for work.ขอตัวละ อีกอย่าง ผมสายแล้ว มีงานหนัก ๆ ต้องทำ
Stephanie, Honey I'm very happy for you but right now I'm busy making a movie about your adorable little sister.มาช่วยกันมอบของขวัญสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่กันเถอะ ฉันมีไอเดียนะ
Be cool, Honey Bunny, be cool.จะเย็นกระต่ายน้ำผึ้งจะเย็น
[ Honey Bunny ] Hey, what is it?[น้ำผึ้งกระต่าย] Hey, มันคืออะไร?
Unfortunately, honey pie, new people are only new for a day.ลูกรักจ๊ะ คนใหม่ๆ ก็ใหม่อยู่ได้แค่วันเดียว
Listen, honey this is the life we want....นี้ไงชีวิตที่เราต้องการ
Oh, honey don't touch that. It's for Kiki.โอ้ อย่าเอาไปกินนะลูก นั่นแม่ทำให้กิกี
We don't have any Royal Honey for you.เราไม่มีน้ำผึ้งท้องถิ่นให้คุณ
# So hard for it, honey #ซึ่งมันหนัก เพื่อเงิน
If you honey me again I'll make you work here.ถ้ายังเรียกฉันที่รัก ฉันจะให้เธอทำงานที่นี่เลย
WOW. WELL, IT'S A HONEY OF A BIKE.ว้าว มันเป็นมอเตอร์ไซน์ที่สวยมาก

honey ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水蜜桃[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, 水蜜桃] honey peach; juicy peach
蜜囊[mì náng, ㄇㄧˋ ㄋㄤˊ, 蜜囊] honey pouch
蜜桃[mì táo, ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, 蜜桃] honey peach; juicy peach
蜂巢[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, 蜂巢] beehive; wasp's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure
假的[jiǎ de, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜ˙, 假的] bogus; ersatz; fake; mock; phoney
[nǚ, ㄋㄩˇ, 籹] cakes of rice-flour and honey
哈密瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, 哈密瓜] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew
哈蜜瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, 哈蜜瓜] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew; also written 哈密瓜
蜂房[fēng fáng, ㄈㄥ ㄈㄤˊ, 蜂房] hive; honeycomb
蜂蜜[fēng mì, ㄈㄥ ㄇㄧˋ, 蜂蜜] honey
蜂蜜梳子[fēng mì shū zi, ㄈㄥ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄗ˙, 蜂蜜梳子] honeycomb
[mì, ㄇㄧˋ, 蜜] honey
蜜月[mì yuè, ㄇㄧˋ ㄩㄝˋ, 蜜月] honeymoon
蜜月假期[mì yuè jià qī, ㄇㄧˋ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧ, 蜜月假期] honeymoon
蜜露[mì lù, ㄇㄧˋ ㄌㄨˋ, 蜜露] honeydew
金银花[jīn yín huā, ㄐㄧㄣ ˊ ㄏㄨㄚ, 金银花 / 金銀花] honeysuckle

honey ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミード[, mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods
蜂蜜酒;はちみつ酒[はちみつしゅ, hachimitsushu] (n) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods
蜜穴熊[みつあなぐま;ミツアナグマ, mitsuanaguma ; mitsuanaguma] (n) (uk) (obsc) (See ラーテル) honey badger (Mellivora capensis)
[みぞれ, mizore] (n) (1) sleet (mixture of snow and rain); (2) shaved ice topped with honey
ハスカップ[, hasukappu] (n) Blue-berried honeysuckle (Lonicera caerulea subsp. edulis)
ハワイ蜜吸[ハワイみつすい;ハワイミツスイ, hawai mitsusui ; hawaimitsusui] (n) (uk) Hawaiian honeycreeper
三つ葉;三葉[みつば;ミツバ, mitsuba ; mitsuba] (n) (1) (uk) mitsuba (Cryptotaenia japonica); Japanese honewort; Japanese honeywort; Japanese chervil; Japanese parsley; (adj-no,n) (2) three-leaved; trefoil
三葉芹[みつばぜり;ミツバゼリ, mitsubazeri ; mitsubazeri] (n) (uk) (See 三つ葉・1) mitsuba (Cryptotaenia japonica); Japanese honewort; Japanese honeywort; Japanese chervil; Japanese parsley
口がうまい;口が上手い;口が巧い[くちがうまい, kuchigaumai] (exp,adj-i) honeymouthed; glib; fair-spoken; cajoling; talking glibly
口のうまい;口の上手い[くちのうまい, kuchinoumai] (adj-i) (See 口がうまい) honeymouthed; glib; fair-spoken
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery
突抜忍冬[つきぬきにんどう;ツキヌキニンドウ, tsukinukinindou ; tsukinukinindou] (n) (uk) trumpet honeysuckle; Lonicera sempervirens
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand
蜜吸い;蜜吸[みつすい;ミツスイ, mitsusui ; mitsusui] (n) (uk) honeyeater (any of a number of long-tongued Australasian songbirds, esp. the cardinal honeyeater, Myzomela cardinalis)
谷空木[たにうつぎ;タニウツギ, taniutsugi ; taniutsugi] (n) (uk) Weigela hortensis (species of deciduous shrub in the honeysuckle family)
酒盗[しゅとう, shutou] (n) dish of pickled skipjack tuna entrails sometimes mixed with sake, honey, mirin and onions (specialty of Kochi Prefecture)
骨休め[ほねやすめ, honeyasume] (n,vs) relaxation; recreation; recess
黄金色[こがねいろ, koganeiro] (n,adj-no) golden; gold-colored; gold-coloured; honey-colour

honey ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชันโรง[n.] (channarōng) EN: stingless bees ; stingless honey bees ; meliponines FR:
หัวน้ำ[n.] (hūanām) EN: honey water FR:
อีดูด[n.] (īdūt) EN: Siamese algae eater ; honey sucker ; sucking loach ; Chinese algae eater ; Gyrinocheilus aymonieri FR: Gyrinocheilus aymonieri
จอมใจ[n.] (jømjai) EN: honey FR:
จอมขวัญ[n.] (jømkhwan) EN: honey FR: chérie [f]
ข้าวมธุปายาส[xp] (khāo mathup) EN: sweet sticky rice mixed with honey and Thai sesame FR:
กินชัน[n.] (kinchan) EN: stingless bees ; stingless honey bees ; meliponines FR:
กระยาทิพย์[n.] (krayāthip) EN: peanut sesame and honey brittle FR:
แม่ไอ้แดง[n. exp.] (maē ai daēn) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ไอ้หนู[n. exp.] (maē ai nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่อีหนู[n. exp.] (maē ī nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ตาหวาน[n. exp.] (maē tāwān) EN: sweetheart ; darling ; honey ; honeybunch FR:
มธุ[n.] (mathu) EN: honey FR:
มธุรส[n.] (mathurot) EN: honey FR:
เมียขวัญ[n. exp.] (mīa khwan) EN: honey FR: trésor [m] (fam.)
หมีคน[n. exp.] (mī khon) EN: Malayan sun bear ; Honey bear ; Ursus malayanus FR: Ursus malayanus
หมีหมา[n. exp.] (mī mā) EN: Malayan sun bear ; Honey bear ; Ursus malayanus FR: Ursus malayanus
น้ำผึ้ง[n.] (nāmpheung) EN: honey FR: miel [m]
น้ำผึ้งมะนาว[n. exp.] (nāmpheung m) EN: honey lemon water FR:
นกฮันนีแบดเจอร์[n. exp.] (nok hannī b) EN: honey badger FR: Sibia de Blyth
ปากหวาน[v.] (pākwān) EN: use soft words ; honey up ; blandish FR:
ปากหวานก้นเปรี้ยว[v. exp.] (pākwān kon ) EN: A honey tongue, a heart of gall FR: être tout sucre, tout miel
ผึ้ง[n.] (pheung) EN: honey FR: miel [m]
ผึ้งโก๋น[n.] (pheungkōn) EN: Apis cerana ; Asiatic honey bee ; eastern honey bee FR: Apis cerana
ผึ้งหลวง[n. exp.] (pheung lūan) EN: Apis dorsata ; giant honey bee FR: Apis dorsata
ผึ้งม้าน[n. exp.] (pheung mān) EN: Apis andreniformis ; black dwarf honey bee FR: Apis andreniformis
ผึ้งพันธุ์ [n. exp.] (pheung phan) EN: Apis mellifera ; western honey bee ; European honey bee FR: Apis mellifera
ผึ้งโพรง[n. exp.] (pheung phrō) EN: Apis cerana ; Asiatic honey bee ; eastern honey bee FR: Apis cerana
พรวด[n.] (phrūat) EN: Asiatic honey bee ; Apis cerana FR: Apis cerana
ปลาผึ้ง[n.] (plā pheung) EN: Siamese algae eater ; honey sucker ; sucking loach ; Chinese algae eater ; Gyrinocheilus aymonieri FR: Gyrinocheilus aymonieri
ปลาสร้อยน้ำผึ้ง[n.] (plā sǿināmp) EN: Chinese algae eater ; honey sucker ; sucking loach ; Gyrinocheilus aymonieri FR: Gyrinocheilus aymonieri
สาลี่น้ำผึ้ง[n. exp.] (sālī nāmphe) EN: honey pear FR:
ส่วนตกค้างในน้ำผึ้ง[n. exp.] (suan tokkhā) EN: residues in honey FR: résidus dans le miel [mpl]
ตรลา[n.] (taralā) EN: honey FR:
ที่รัก[n.] (thīrak) EN: darling ; dear ; beloved ; love ; honey FR: chéri [m] ; chérie [f] ; amour [m]
ยาหยี[n.] (yāyī) EN: darling ; sweetheart ; sister ; my dear ; Baby ; Babe ; Honey FR:
เหยี่ยวผึ้ง[n. exp.] (yīo pheung) EN: Oriental Honey-Buzzard ; Oriental Honey Buzzard ; Crested Honey Buzzard ; Crested Honey-Buzzard FR: Bondrée orientale [f] ; Bondrée de Malaisie casquée [f] ; Bondrée huppée [f] ; Bondrée de Java
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account FR:
ช่วงเวลาฮันนีมูน[X] (chūang wēlā) EN: honeymoon period FR: lune de miel [f]
ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์[v. exp.] (deūm nāmphe) EN: honeymoon ; go on honeymoon FR:

honey ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bismarckweih {m} [ornith.]Black Honey Buzzard
Celebeswespenbussard {m} [ornith.]Barred Honey Buzzard
Schopfwespenbussard {m} [ornith.]Oriental Honey Buzzard
Amboinahonigfresser {m} [ornith.]Ambon Honeyeater
Schlichthonigfresser {m} [ornith.]Bismarck Honeyeater
Arfakhonigfresser {m} [ornith.]Mountain Red-headed Honeyeater
Liliputlaubpicker {m} [ornith.]Cassin's Honeybird
Wahlberglaubpicker {m} [ornith.]Wahlberg's Honeybird
Graubauch-Laubpicker {m} [ornith.]Green-backed Honeybird
Kardinalhonigfresser {m} [ornith.]Cardinal Honeyeater
Goldflügel-Honigfresser {m} [ornith.]Crescent Honeyeater
Diademhonigfresser {m} [ornith.]White-fronted Honeyeater
Feenhonigfresser {m} [ornith.]Graceful Honeyeater
Flitterwochen {pl} | in den Flitterwochen seinhoneymoon | to be on one's honeymoon
Flitterwöchner {pl}honeymoon couple
Gilliardhonigfresser {m} [ornith.]Gilliard's Honeyeater
Granthonigfresser {m} [ornith.]Painted Honeyeater
Guineahoniganzeiger {m} [ornith.]Willcocks' Honeyguide
Hochzeitsreise {f} | auf Hochzeitsreise sein | seine Hochzeitsreise machenhoneymoon (trip) | to be on one's honeymoon | to honeymoon
Schonzeit {f}honeymoon period
Bleikehl-Honigfresser {m} [ornith.]Leaden Honeyeater
Barthoniganzeiger {m} [ornith.]Least Honeyguide
Lombokhonigfresser {m} [ornith.]Lombok Honeyeater
Geradschnabel-Honigfresser {m} [ornith.]Lowland Straight-billed Honeyeater
Malaienhoniganzeiger {m} [ornith.]Malay Honeyguide
Gelbscheitel-Honigfresser {m} [ornith.]Mallee Honeyeater
Mayrhonigfresser {m} [ornith.]Mayr's Streaked Honeyeater
Meekhonigfresser {m} [ornith.]Meek's Streaked Honeyeater
Mimikahonigfresser {m} [ornith.]Large Spot-breasted Honeyeater
Laubhonigfresser {m} [ornith.]Obscure Honeyeater
Purpurnaschvogel {m} [ornith.]Purple Honeycreeper
Kurzschnabel-Honiganzeiger {m} [ornith.]Pygmy Honeyguide
Rotgesicht-Honigfresser {m} [ornith.]Red-faced Honeyeater
Warzenhonigfresser {m} [ornith.]Regent Honeyeater
Temminckhonigfresser {m} [ornith.]Reticulated Honeyeater
Scharlachhonigfresser {m} [ornith.]Scarlet Honeyeater
Seramhonigfresser {m} [ornith.]Spectacled Honeyeater
Seramlederkopf {m} [ornith.]Grey-necked Honeyeater
Azurnaschvogel {m} [ornith.]Shining Honeycreeper
Strichelhonigfresser {m} [ornith.]Striped Honeyeater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า honey
Back to top