ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่าย*, -ถ่าย-

ถ่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่าย (v.) transfer See also: pass on Syn. โยกย้าย
ถ่าย (v.) excrete See also: evacuate Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่ายทุกข์, ถ่ายอุจจาระ, อึ
ถ่าย (v.) take a picture See also: photograph Syn. ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป
ถ่ายความหมาย (v.) convey See also: communicate, disclose, tell, reveal
ถ่ายถอด (v.) transliterate
ถ่ายถอดเสียง (v.) transcribe See also: record
ถ่ายทอด (v.) broadcast See also: transmit, relay
ถ่ายทอด (v.) teach See also: instruct, pass on, impart Syn. สอน
ถ่ายทอดความรู้ (v.) pass on knowledge See also: teach
ถ่ายทอดความรู้ (v.) pass on knowledge See also: teach
ถ่ายทอดความรู้ (v.) pass on knowledge See also: teach
ถ่ายทอดวิชา (v.) pass on knowledge See also: teach Syn. ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดวิชา (v.) pass on knowledge See also: teach Syn. ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดวิชา (v.) pass on knowledge See also: teach Syn. ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดสด (v.) broadcast live
ถ่ายทำ (v.) shoot See also: file, make a movie Syn. สร้างภาพยนตร์
ถ่ายทุกข์ (v.) urinate See also: pass urine, void urine Syn. ถ่ายปัสสาวะ, ฉี่, เยี่ยว, ปัสสาวะ
ถ่ายทุกข์ (v.) excrete See also: evacuate Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่าย, ถ่ายอุจจาระ
ถ่ายปัสสาวะ (v.) urinate See also: make water, go to the toilet, pass urine, wee, piss Syn. ฉี่, เยี่ยว, เบา, ปัสสาวะ, ชิ้งฉ่อง, ลงพระบังคนเบา
ถ่ายภาพ (v.) take photographs See also: take a picture Syn. ถ่ายรูป, ชักรูป
ถ่ายภาพยนตร์ (v.) make movie See also: film, shoot a movie, take a motion picture Syn. ถ่ายหนัง
ถ่ายยา (v.) purge See also: purge (as with a drug), take a laxative, relive constipation Syn. กินยาถ่าย
ถ่ายรถ (v.) transfer to another bus See also: change bus Syn. เปลี่ยนรถ
ถ่ายรูป (v.) photograph See also: take a photograph, take a picture Syn. ฉายรูป, ชักรูป, ถ่ายภาพ
ถ่ายสำเนา (v.) copy See also: duplicate Syn. ก๊อบปี้
ถ่ายสินค้า (v.) transfer goods See also: ship goods Syn. ขนย้ายสินค้า, ขนสินค้า
ถ่ายหนัง (v.) shoot See also: film, make a movie Syn. ถ่ายภาพยนตร์
ถ่ายอาจม (v.) defecate See also: evacuate Syn. ปลดทุกข์, อึ, ขี้, ไปทุ่ง, อุจจาระ
ถ่ายอุจจาระ (v.) defecate See also: evacuate Syn. ปลดทุกข์, อึ, ขี้, ไปทุ่ง, ถ่ายอาจม, อุจจาระ
ถ่ายเดียว (adv.) only Syn. อย่างเดียว
ถ่ายเท (v.) ventilate See also: air Syn. ระบาย
ถ่ายเท (v.) unload See also: transmit, discharge, remove Syn. ขนถ่าย, ขนย้าย, เปลี่ยน
ถ่ายเท (v.) transfer See also: pass on, assign Syn. ยักย้าย, ยักย้ายถ่ายเท
ถ่ายเทป (v.) transcribe
ถ่ายเทอากาศ (v.) ventilate See also: air
ถ่ายเรือ (v.) transfer to another boats See also: change boats Syn. เปลี่ยนเรือ
ถ่ายเลือด (v.) transfuse blood See also: have a blood transfusion
ถ่ายเสียง (v.) transcribe See also: record Syn. ถ่ายถอดเสียง
ถ่ายเอกสาร (v.) copy See also: make a copy Syn. ทำสำเนา
ถ่ายแบบ (v.) copy See also: imitate Syn. ถอดแบบ, เอาอย่าง, เอาแบบอย่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
air-cool(แอร์' คูล) vt. ทำให้อากาศถ่ายเทเย็น. -air-cooler n., Syn. air-condition)
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
aperient(อะเพอ'เรียนท) adj.,n. ถ่าย, ระบาย, ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย (laxative)
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
astrophotography(แอสโทรโฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพดวงดาวและวัตถุในอวกาศ. -astrophotographic adj.
autogravure(ออโทกระววว'เออะ) n. วิธีการแกะสลักบล๊อกภาพถ่าย
autoradiograph(ออโทรเร'ดีโอกราฟ) n. ภาพถ่ายแสดงการมีสารกัมมันตภาพรังสีสะสมอยู่., Syn. radioautograph -autoradiography n.
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
bits per secondบิตต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า BPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
blood transfusionn. การถ่ายเลือด,การให้เลือด
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
bowel(เบา'เอิล) n. ลำไส้,ส่วนของลำไส้,ส่วนใน,ความสงสาร,ความเห็นใจ vt. ถ่ายท้อง
bowel movement)n. การถ่ายท้อง
bowel movementn. การถ่ายท้อง
baud(บอด) เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็ม 1 บอดเท่ากับจำนวนบิตที่ส่งได้ใน 1 ครั้ง ถ้าส่งได้ครั้งละ 2 บิต 1 บอดก็จะเท่ากับ 2 บิต โมเด็มจะดีหรือไม่ ก็ดูที่ความเร็วจากหน่วยวัดนี้ โดยปกติ เท่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีขนาดความเร็ว 300 บอด (ประมาณ 37 ตัวอักษร) และ 1,200 บอด (ประมาณ 150 ตัวอักษร)
bps(บีพีเอส) ย่อมาจาก bits per second หรือบิตต่อวินาที เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
bromide papern. กระดาษที่ชุบด้วยสารละลายซิลเวอร์โบรไมด์ในการอัดภาพถ่าย
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
cable tvระบบทีวีตามสาย โดยถ่ายทอดรายการไปยังเครื่องรับตามสายของลูกค้า
calomel(แคล'ะเมล) n. ผงสีขาวที่ใช้เป็นยาถ่ายและยาฆ่าเชื้อรา
camera(แคม'เมอระ) n. กล้องถ่ายรูป,เครื่องจับภาพของโทรทัศน -Phr. (in camera ส่วนตัว), See also: cameral adj.
castor oiln. น้ำมันละหุ่ง ใช้เป็นยาถ่าย
catharsis(คะธาร์'ซิส) n. การระบายท้อง,การถ่าย
ccd memoryหน่วยความจำแบบซีซีดีย่อมาจาก charge coupled device memory (หน่วยความจำแบบอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) หมาย ถึงหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ทำจากซิลิคอนชิป (silicon chip) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นประจุไฟฟ้า และสามารถบันทึกข้อมูลลงในจานแม่เหล็ก (disk) ได้ เหมาะสำหรับงานที่เรียกใช้ข้อมูลในหน่วยความจำตามลำดับ (sequential) หน่วยความจำชนิดนี้ทำงานช้ากว่าแรม (RAM) แต่เร็วกว่าแบบแม่เหล็ก
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
cinematographn. เครื่องฉายภาพยนตร์,กล้องถ่ายภาพยนตร์.
close-upn. ภาพถ่ายในระยะใกล้,การถ่ายภาพในระยะใกล้
colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcast {colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcasts}v.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
communicate(คะมิว'นิเคท) {communicated,communicating,communicates} vt. ให้ความรู้,ส่ง,ถ่ายทอด,ติดต่อ,บอกแจ้ง vi. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ, See also: communicator n., Syn. convey
communicative(คะมิว'นะเคทิฟว) adj. ชอบถ่ายทอด,เกี่ยวกับการสื่อสาร,เกี่ยวกับการติดต่อ., See also: communicativeness n. ดูcommunicative
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
English-Thai: Nontri Dictionary
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
cathartic(n) ยาถ่าย,ยาระบาย
CLOSE-close-up(n) การถ่ายภาพระยะใกล้
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
convey(vt) นำไป,ขน,พา,บรรทุก,แสดง,รับสั่ง,ถ่ายทอด,โอน
drainage(n) การระบายน้ำ,การถ่ายเทของเหลว
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
excrete(vt) ขับถ่าย
excretion(n) การขับถ่าย
excretory(adj) เกี่ยวกับการขับถ่าย
gene(n) ยีน,เซลล์สืบพันธุ์ที่ถ่ายทอดพันธุกรรม
laxative(n) ยาถ่าย,ยาระบาย
manipulate(vt) จัดทำ,จัดการ,ยักย้ายถ่ายเท
optics(n) ทรรศนศาสตร์,เครื่องเลนส์กล้องถ่ายรูป
packer(n) เครื่องบรรจุหีบห่อ,พนักงานขนถ่ายกระเป๋า
paraphrase(n) การแปลความ,การถ่ายความ,การถอดความ
photo(n) ภาพถ่าย,รูปถ่าย
photograph(vt) ถ่ายรูป,ถ่ายภาพ
photographer(n) ช่างถ่ายรูป,ตากล้อง,ช่างภาพ
photographic(adj) เกี่ยวกับการถ่ายรูป,เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,เหมือนจริง
photography(n) การถ่ายรูป,การถ่ายภาพ,เทคนิคการถ่ายภาพ
physic(n) วิชาแพทย์,แพทย์ศาสตร์,ยาถ่าย,ยาระบาย,ยา,เวชภัณฑ์
projection(n) การพุ่ง,การถ่ายภาพ,การวางแผน,การยิง,การฉาย
propagation(n) การเผยแผ่,การเผยแพร่,การแพร่พันธุ์,การถ่ายทอด
purgative(adj) ซึ่งทำให้สะอาด,ซึ่งถ่ายท้อง,ซึ่งชำระล้าง
purge(n) การถ่ายยา,การชำระล้าง
reject(vt) ถ่ายออก,ทิ้ง,อาเจียน,บอกปัด,ปฏิเสธ
relay(n) การสืบทอด,กองหนุน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอด
shoot(n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก
snapshot(n) ภาพถ่ายเร็ว
spool(n) หลอด,หลอดด้าย,ฟิล์มถ่ายรูป,ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
studio(n) ห้องทำงาน,ห้องศิลปะ,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
transcribe(vt) คัดลอก,ถ่าย,จด,อัดเสียง,ทำสำเนา,ถอดความ
transcription(n) การคัดลอก,การถ่ายสำเนา,การถอดความ
transfuse(vt) ถ่ายเท,ถ่าย(โลหิต),โยกย้าย
transfusion(n) การถ่ายเท,การถ่ายโลหิต,การโยกย้าย
translate(vt) แปลความ,แปลง,ถ่าย,ย้าย,พา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transferถ่ายโอน, โอน, เปลี่ยน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transitiveถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
urinateถ่ายปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aconuresisการถ่ายปัสสาวะไม่รู้ตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerial photograph; air photographรูปถ่ายทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allograft; graft, allogeneic; homograft; homotransplantเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anemophilous-ถ่ายเรณูอาศัยลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
angiocardiography; cardioangiographyการถ่ายภาพรังสีหัวใจและหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autoplast; autograft; graft, autochthonous; graft, autologousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catharticยาถ่าย, ยารุ [มีความหมายเหมือนกับ purgative ๒ และ purge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CCD (charge coupled device)ซีซีดี (อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chasmogamous-ถ่ายเรณูข้ามเมื่อดอกบาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chiropterophilous-ถ่ายเรณูอาศัยค้างคาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cineangiographyการถ่ายภาพยนตร์หลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross-pollinationการถ่ายเรณูข้าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
data transferการถ่ายโอนข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
defaecation reflex; reflex, defecation; reflex, rectalรีเฟล็กซ์ถ่ายอุจจาระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysuriaการถ่ายปัสสาวะลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumoencephalographyการถ่ายภาพรังสีโพรงสมองหลังฉีดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuation๑. การถ่ายออก, การขจัดออก๒. สิ่งถ่ายออก, สิ่งถูกขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excrement๑. อุจจาระ๒. สิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excreta และ excretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretaสิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excrement ๒ และ excretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excreteขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretion๑. การขับถ่าย๒. สิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excrement ๒ และ excreta] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretory-ขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excurrent ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excurrent๑. -นำออก [มีความหมายเหมือนกับ efferent]๒. -ขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excretory]๓. ช่วงเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exhaust airลมถ่ายออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
FTP (File Transfer Protocol)เอฟทีพี (เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gaseous transferการถ่ายโอนแก๊ส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graft๑. ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ๒. เนื้อเยื่อปลูกถ่าย๓. สิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterologous graft; graft, heteroplastic; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homograft; allograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intransitiveไม่ถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mammographyการถ่ายภาพรังสีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photo realismสัจนิยมแบบภาพถ่าย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purgative๑. -ทำให้ถ่ายท้อง๒. ยาถ่าย, ยารุ [มีความหมายเหมือนกับ cathartic และ purge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purge๑. ถ่ายท้อง๒. ยาถ่าย, ยารุ [มีความหมายเหมือนกับ cathartic และ purgative ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiography, medicalการถ่ายภาพรังสีการแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiophotographyการถ่ายภาพรังสีวาวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Close-Upถ่ายภาพใกล้ [การแพทย์]
Dysuriaถ่ายปัสสาวะขัด,ปัสสาวะลำบาก,ปัสสาวะเจ็บ,ปัสสาวะขัด,ปัสสาวะแสบ,ปวดขณะถ่ายปัสสาวะ,ปวดและแสบ,ถ่ายปัสสาวะลำบาก,การถ่ายปัสสาวะลำบาก [การแพทย์]
transferถ่ายโอน, [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Xeroxถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adoptive Transferเซลล์ผสมทั้งสองชุดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาถ่ายทอด [การแพทย์]
aerial photographaerial photograph, ภาพถ่ายทางอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Allograftอวัยวะที่นำมาปลูกฝังให้, การปลูกถ่ายผิวหนัง, เนื้อเยื่อปลูกข้ามคน [การแพทย์]
Apertureช่องกรอง, รู, รูรับแสง(ของกล้องถ่ายรูป), รูเปิด, ช่อง, อุปกรณ์ปิดเปิดหน้ากล้อง [การแพทย์]
Autoradiographภาพรังสีในตัว, ภาพบันทึกการกระจายของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต โดยวางวัตถุนั้นไว้ใกล้แผ่นฟิล์มถ่ายภาพหรือเยื่อไวแสง (emulsion) รังสีที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มหรือเยื่อไวแสง
Baggage handlingการขนถ่ายสัมภาระ [TU Subject Heading]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bio accumulation การสะสมทางชีวภาพ การที่สิ่งมีชีวิตได้รับสารเข้าตัวมากกว่าที่ ถ่ายออก [สิ่งแวดล้อม]
Black-and-white photographyการถ่ายภาพขาว-ดำ [TU Subject Heading]
Blood transfusionการถ่ายเลือด [TU Subject Heading]
Bowel and Bladder Controlการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ [การแพทย์]
Bronchial Angiographyการถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดบร็องเฆียล [การแพทย์]
busบัส, ระบบส่งถ่ายข้อมูลและคำสั่งระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Camera industryอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
carrierพาหะ, 1. สิ่งมีชีวิตที่นำเอาลักษณะทางพันธุกรรมหรือเชื้อโรคไปถ่ายทอดให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่น  2. อิเล็กตรอนซึ่งเป็นตัวพาประจุไฟฟ้าในตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cathartic Agentsยาถ่าย [การแพทย์]
Changing Agentsผู้ถ่ายทอดความรู้ [การแพทย์]
Cine Cameraกล้องถ่ายภาพยนต์ [การแพทย์]
Cinematographyการถ่ายภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Conjugationการจับคู่ถ่ายยีน [การแพทย์]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Coolantตัวทำให้เย็น, สารระบายหรือถ่ายโอนความร้อนที่หมุนเวียนในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น น้ำ น้ำมวลหนัก อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ โซเดียมเหลว และโลหะผสมโซเดียม-โพแทสเซียม [นิวเคลียร์]
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Dehydrationถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
developerสารทำให้เกิดภาพ, สารละลายที่ทำให้เกิดภาพบนฟิล์มถ่ายรูปที่บันทึกภาพแล้วหรือบนกระดาษอัดรูป  เช่น เมื่อนำฟิล์มขาวดำที่บันทึกภาพแล้วมาแช่ในสารละลายนี้ บริเวณที่ถูกแสงจะปรากฏเป็นสีดำมากน้อยตามปริมาณแสงที่ได้รับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Didacdic Methodวิธีการถ่ายทอดแบบทางเดียว [การแพทย์]
Diuresisการขับปัสสาวะ,การถ่ายปัสสาวะมาก,ปัสสาวะมาก,ปัสสาวะเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
DNAดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid)ดีเอ็นเอ มีชื่อเต็มคือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) มีหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มี 2 กระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ของดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยให้มีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปยังรุ่นลูก คือ
Excreteขับถ่าย [การแพทย์]
Excretionการขับถ่าย,สิ่งขับถ่าย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,การขับทิ้ง,น้ำคัดถ่าย,ขับถ่ายของเสีย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,ขับถ่าย [การแพทย์]
Excretoryขับถ่ายของเสียที่เกิดจากเซลล์,ขับถ่าย [การแพทย์]
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
faradฟารัด, หน่วยของความจุไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ F โดยกำหนดว่าความจุไฟฟ้า 1 ฟารัด คือค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ ซึ่งถ้ามีการถ่ายโอนประจุระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองในตัวเก็บประจุปริมาณ 1 คูลอมบ์ จะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
evacuate (vt.) ถ่าย (อากาศ) ออก See also: ทำให้เป็นสุญญากาศ (ทางฟิสิกส์) Syn. clear, empty, void
load (vt.) ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
transcribe (vt.) ถ่ายถอดอักษร See also: ถ่ายรูปอักษร
convey (vt.) ถ่ายทอด See also: ถ่ายเท Syn. conduct, transmit
pass (vt.) ถ่ายทอด See also: บอกต่อ, อธิบาย
relay (vt.) ถ่ายทอด See also: ส่งผ่าน Syn. pass on, send
transmit (vt.) ถ่ายทอด See also: ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
transmit (vt.) ถ่ายทอด See also: ออกอากาศ
phrase (vi.) ถ่ายทอดด้วยคำพูด See also: แสดงเป็นคำพูด, ใช้คำพูดหรือถ้อยคำแสดง Syn. formulate, word
put (vt.) ถ่ายทอดบางสิ่ง เช่น ความรู้สึก ออกไป
live (adj.) ถ่ายทอดสด Syn. unfilmed, untaped
live (adv.) ถ่ายทอดสด
unfilmed (adj.) ถ่ายทอดสด Syn. untaped
untaped (adj.) ถ่ายทอดสด Syn. unfilmed
relay (vt.) ถ่ายทอดสัญญาณ Syn. broadcast, transmit
propagate (vt.) ถ่ายทอดเสียงหรือภาพ
televise (vi.) ถ่ายทอดโทรทัศน์ Syn. send, communicate
televise (vt.) ถ่ายทอดโทรทัศน์ Syn. send, communicate
convey to (phrv.) ถ่ายทอดให้กับ See also: บอกให้รู้
run in the family (idm.) ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว See also: ถ่ายทอดไปให้ลูกหลาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You believe these photos are authentic?คุณเชื่อว่าภาพถ่ายเหล่านี้เป็นของแท้หรือ?
Can you please take a photo of me?คุณช่วยกรุณาถ่ายภาพให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Where would you like me to take it?คุณอยากให้ฉันถ่ายภาพให้ที่ไหนหรือ?
Do you mind if I take a picture with your car?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอถ่ายรูปกับรถคุณหน่อย?
Do you mind if I take a photo with it?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอถ่ายรูปกับมันหน่อย?
Don't just decide on your own!อย่าตัดสินตามความคิดของตนแต่เพียงถ่ายเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What did you do this time, film yourself lighting a fart?คุณทำอะไร เวลานี้ ถ่าย ตัวเอง แสง ผายลม หรือไม่
You hadn't taken a single day off. You're only human.คุณไม่ได้ ถ่าย วันเดียว ออก คุณ เพียง มนุษย์
All it does all day is eat, drink, and poop.มันทำได้แค่กิน ดื่ม และ ถ่าย เท่านั้น
All fish do are eat, excrete, and fornicate all in the same water.วันๆก็กิน ถ่าย แล้วก็เอากัน อยู่ในน้ำที่เดียว
And a picture with your lovely wife.ถ่ายกับภรรยาที่น่ารักสักภาพนะครับ
Record the walls, everything...ถ่ายกำแพงให้ทั่ว ถ่ายทุกอย่าง
Eh? ! If it's been cancelled then what about my performance?ถ้ายกเลิกไปแล้วการแสดงของฉันล่ะ?
Well,except for all thepee- your-pants terror,yeah.ถ้ายกเว้น ไอ้ตรงที่น่ากลัวหนะ, ใช่
How's it going?ถ้ายกเว้นเรื่องรอการเจริญเติบโตมากขึ้น
Mr. Jacobs, you probably don't want to hear this, but...ถ่ายคลิปโป๊ และทวีตเตอร์เรื่องชู้ตอนเมาด้วย
Shoot that shit, shoot it.ถ่ายคลิปไว้เพื่อน ถ่ายไว้เลย
I recorded it on my phone. Here.ถ่ายคลิปไว้ในมือถือด้วย
Another shot of you and the chanting masses.ถ่ายคุณกับคนประท้วงบ้านี่ อีกครั้งเหรอ
It's of the same location, taken 47 seconds... before the explosion.ถ่ายจากตำแหน่งเดียวกัน ถ่ายก่อนระเบิด 47 วินาที...
Was that shot from inside your closet?ถ่ายจากในตู้เสื้อผ้าเธอ
Ooh! Get one of me and the kid first.ถ่ายฉันคู่กับเจ้าเด็กนี้ก่อนนะ
Well, fucking film me, Jennifer!ถ่ายฉันสิ เจนนิเฟอร์
Um, I´m gonna keep taking the pictures. Um, let´s move to the stairs, yeah? Come on.ถ่ายดิ ไปต่อที่บันไดละกัน
You're supposed to film us working hard. Right, Max?ถ่ายตอนที่เราทำงานหนักสิ จริงมั้ย แม็กซ์
Keep rolling until I say "stop."ถ่ายต่อไปจนกว่าฉันจะสั่งให้หยุด
Test shot and lo and behold, it was the centerfold for December '87.ถ่ายทดลอง และทันใดนั้นเอง มันไปอยู่หน้ากลาง ฉบับเดือนธันวาคมปี 1987
My father is always there, the very dog.ถ่ายทอดความในออกมา ให้คนฟังแล้วมันส์หยด
Streaming to a hidden network.ถ่ายทอดภายผ่านระบบเครือข่ายที่ซ่อนไว้
President Snow, you're live!ถ่ายทอดสด ท่านปธน.สโนว์
Live, local, this is Hawaii News Now.ถ่ายทอดสด ในพื้นที่ นี่คือรายการข่าวสดฮาวาย
It's a live feed. Come on up, I'll prove it to you.ถ่ายทอดสดๆ มาสิจะพิสูจน์ให้ดู
Damn straight you do, biz-natch.ถ่ายทอดสดจากบิชแนทช์เลย
Live from Lima, Ohio, it's the Glee Holiday Spectacular!ถ่ายทอดสดจากลิมา-โอไฮโอ นี่คือกลีอัศจรรย์วันหยุด
Live from Hollywood, California, let's grab those shovels and go digging, 'cause the name of the game is "Treasure chest".ถ่ายทอดสดจากฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย มาร่วมกันเจาะและขุด เพราะเกมนี้มีชื่อว่า "เกมหีบสมบัติ"
These are all live.ถ่ายทอดสดทั้งหมดเลยนี่
We are live, Angie, this is it. Go.ถ่ายทอดสดแล้ว แองจี้ เริ่มได้
Broadcasting the signal now.ถ่ายทอดสัญญาณตอนนี้เลย
By putting you into a state of deep hypnosis,ถ่ายทอดเข้ามาในขณะจิตภวังค์ของคุณ
We can just use a double and just put in the close-ups later.ถ่ายทำแยกกันระหว่าผมกับตัวสแดงแทนก็แล้วกัน
It was taken at the lake, when you father... broke his arm, because of that silly motorcycle of his.ถ่ายที่ทะเลสาบ เมื่อตอนที่พ่อแขนหัก เพราะไอ้มอเตอร์ไซคันโง่ ๆ ของเขา
It's not very specific. The earth is two-thirds water.ถ่ายที่บ้านพักพวกเค้า บนเกาะเมอเซอร์
It was taken on Wilden's boat that summer in cape may.ถ่ายที่เรือของวิลเด้นที่แหลมเมย์
Oh, man, this is my third oil change today. Something's wrong with me.ถ่ายน้ำมันเครื่องสามรอบแล้วนะวันเนี้ย สงสัยจะมีอะไรผิดปกติ
Put all your weight behind it.ถ่ายน้ำหนักทั้งหมดไปที่มัน
What do you think, Driscoll? Dialogue's got some flow now, huh?ถ่ายน้ำหนักน่ะ แบบเวลาเรือโคลง

ถ่าย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph
撮る[とる, toru] Thai: ถ่ายรูป English: take a picture
撮影[さつえい, satsuei] Thai: การถ่ายทำ
移送[いそう, isou] Thai: ขนถ่าย English: transfer
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่าย
Back to top