ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfilmed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfilmed*, -unfilmed-

unfilmed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfilmed (adj.) ถ่ายทอดสด Syn. untaped

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfilmed
Back to top