ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

communicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *communicate*, -communicate-

communicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
communicate (vi.) เชื่อมติดกัน
communicate (vi.) ติดต่อสื่อสาร Syn. associate with, commune with
communicate (vt.) ส่งต่อ See also: ส่งผ่าน Syn. convey, transmit
communicate about (phrv.) ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ See also: พูดคุยเกี่ยวกับ, ส่งข่าวสารในเรื่อง
communicate on (phrv.) ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ See also: พูดคุยเกี่ยวกับ, ส่งข่าวสารในเรื่อง
communicate to (phrv.) สื่อข่าวสารให้กับ See also: ส่งข่าวสารให้กับ, บอกข่าวกับ
communicate with (phrv.) ติดต่อกับ See also: พูดคุยกับ, ส่งข่าวสารกับ, ติดต่อสื่อสารกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
communicate(คะมิว'นิเคท) {communicated,communicating,communicates} vt. ให้ความรู้,ส่ง,ถ่ายทอด,ติดต่อ,บอกแจ้ง vi. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ, See also: communicator n., Syn. convey
English-Thai: Nontri Dictionary
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communicateการติดต่อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดต่อสื่อสาร (v.) communicate See also: contact Syn. สื่อสาร, ติดต่อ
สื่อสาร (v.) communicate Syn. ติดต่อ, ติดต่อสื่อสาร
สื่อสาร (v.) communicate See also: chat, speak, talk, chatter, converse, utter Syn. ติดต่อสื่อสาร
เข้าผู้เข้าคน (v.) communicate See also: associate, get along with people Syn. เข้าสังคม, สังคม
คาบข่าว (v.) communicate the news See also: pass on the information (to someone), inform (others)
ถึงกัน (v.) communicate with See also: be in connect with, be in touch with
เข้าทรง (v.) communicate with spirit Syn. ทรงเจ้า, เข้าเจ้า, เข้าเจ้าเข้าทรง
เข้าเจ้าเข้าทรง (v.) communicate with spirit Syn. ทรงเจ้า, เข้าเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How do you all communicate?พวกคุณทั้งหมดติดต่อกันได้อย่างไร
The staff and I will remain here as we attempt to communicateทีมงานและฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เนื่องจากเราต้องพยายามติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They have lost the ability to communicate and reason.'พวกเขาเสียความสามารถ ในการสื่อสารและใช้เหตุผล'
I have proof. She's been trying to communicate ever since the moment of her death.ผมมีข้อพิสูจน์ เธอพยายามจะติดต่อ ตั้งแต่นั้นหลังเธอตาย
Maybe if we could communicate a little more.บางที ถ้าเราจะ คุณกันให้รู้เรื่องซักนิด
No, we have to communicate at least!อย่างน้อย เราจะต้องสื่อสารกันได้บ้า
Some people think that these things are a way to communicate with god.มีคนคิดว่าของพวกนี้เป็นทางติดต่อกับพระเจ้า
It's extremely frustrating to me to communicate over and over again, as clearly as I can.มันน่าสิ้นหวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับผม ที่ได้พยายามสื่อสารอย่างชัดเจน เท่าที่ผมจะทำได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
Learnt Sign Language, we could communicate with Japanese.การเรียนภาษามือทำให้เราสามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้
I will help connect people received - of blind people and to communicate with ghosts.กับสิ่งที่มองไม่เห็นและสื่อการกับผี
Over time, it tries to communicate with you.แต่นานๆ ไป มันก็จะพยายามติดต่อกับคุณอีก
If you are trying to play it with the Ouija-board, - creature can sense that you are trying to communicate with it.ถ้าคุณพยายามที่จะเล่นตามบทมัน สิ่งชั่วร้ายมันจะรู้สึกว่า กำลังติดต่อกับมัน
But please, I mean, if you don't communicate with me, how can I help you?แต่ขออย่างนะ ถ้าเธอไม่ให้ความร่วมมือกับฉัน ฉันก็ไม่รู้จะช่วยเธอยังไง
I'm not authorized to communicate with you except to tell you I can't communicate with you.ผมไม่มีสิทธ์สื่อสารกับคุณ เว้นแต่บอกว่า ผมไม่มีสิทธ์

communicate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沟通[gōu tōng, ㄍㄡ ㄊㄨㄥ, 沟通 / 溝通] communicate
转告[zhuǎn gào, ㄓㄨㄢˇ ㄍㄠˋ, 转告 / 轉告] pass on; communicate; transmit
转达[zhuǎn dá, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄚˊ, 转达 / 轉達] pass on; convey; communicate

communicate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミュニケート[, komyunike-to] (n,vs) communicate
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
書き綴る[かきつづる, kakitsuduru] (v5r,vt) to put into written form; to communicate or express by writing; to chronicle
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship
通じ合う[つうじあう, tsuujiau] (v5u) to communicate with; to understand
ペット病[ペットびょう, petto byou] (n) pet-communicated infection
ベル友[ベルとも, beru tomo] (n) person with whom one communicates by pager
交わし合う;交し合う[かわしあう, kawashiau] (v5u) to intercommunicate; to exchange (messages, vows, etc.)
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P)
申し伝える;申伝える[もうしつたえる, moushitsutaeru] (v1,vt) (hum) (See 言い伝える) to convey a message (e.g. to one's superior); to communicate; to pass on; to pass; to pass along; to put across
通い合う[かよいあう, kayoiau] (v5u) (often as 心が通い合う) to communicate; to commune
通じる[つうじる, tsuujiru] (v1,vi) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed; (P)
通ずる[つうずる, tsuuzuru] (vz) (See 通じる) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed

communicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ้งข่าวร้าย[v. exp.] (jaēng khāo ) EN: communicate bad news FR: annoncer une mauvaise nouvelle ; communiquer une mauvaise nouvelle
เข้าผู้เข้าคน[v.] (khaophūkhao) EN: be able to adapt oneself to any situation ; get along with people ; communicate FR: pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation
เข้าสังคม[v. exp.] (khao sangkh) EN: communicate FR:
เข้าทรง[v.] (khaosong) EN: be possessed (by) ; communicate with spirits FR:
สื่อ[v.] (seū) EN: communicate ; transmit ; convey ; conduct FR: communiquer
สื่อสาร[v.] (seūsān) EN: communicate ; chat ; speak ; talk ; chatter ; converse ; utter FR: communiquer ; converser ; entrer en communication ; faire passer
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายความหมาย[v. exp.] (thāi khwāmm) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal FR:
ติดต่อ[v.] (tittø) EN: contact ; associate (with) ; communicate (with) ; get in touch (with) ; keep in touch with ; connect ; reach ; deal with ; make a deal FR: contacter ; entrer en contact (avec) ; prendre contact (avec) ; être en contact (avec) ; être en rapport (avec) ; se mettre en rapport (avec) ; atteindre ; relier ; connecter ; adjoindre
ติดต่อสื่อสาร[v. exp.] (tittø seūsā) EN: communicate FR: communiquer
คว่ำบาตร[v.] (khwambāt) EN: excommunicate  FR: excommunier
ผู้สื่อสาร[n. exp.] (phū seūsān) EN: communicator FR: communicateur [m]
สมี[n.] (samī) EN: miscreant monk ; excommunicated priest FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า communicate
Back to top