ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรวจตรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรวจตรา*, -ตรวจตรา-

ตรวจตรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจตรา (v.) patrol Syn. ดูแล, ระวังระไว, เฝ้าดู, เฝ้า, ตรวจการ
ตรวจตรา (v.) examine See also: inspect, check Syn. ดูแล, ควบคุม, วิเคราะห์, ตรวจ, ตรวจสอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
oversee(โอ'เวอะซี) vt. คุมงาน,ควบคุม,ตรวจตรา,สำรวจ,มองลงสู่เบื้อล่าง, Syn. direct
supervise(ซูเพอะไวซ) vt. ดูแล,ควบคุม,จัดการ,อำนวยการ,ตรวจตรา, Syn. oversee
supervision(ซูเพอะวิช'เชิน) n. การดูแล,การควบคุม,การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจตรา
supervisory(ซูเพอไว'เซอรี) adj. เกี่ยวกับการดูแล,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการตรวจตรา., Syn. administrative
surveillance(เซอเว'เลินซฺ) n. การควบคุม,การตรวจตรา,การดูแล, Syn. watch,care,
surveillant(เซอเว'เลินทฺ,-เวล'เลินทฺ) adj. ควบคุม,ตรวจตรา,ดูแล. n. ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ดูแล, Syn. exercising surveillance
survey(เซอเว') vt.,vi.,n. (การ) สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveyor(เซอเว'เออะ) n. ผู้สำรวจรังวัด,ผู้สำรวจ,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ตรวจสอบ., See also: surveyorship n., Syn. overseer,supervisor
traverse(แทรฟ'เวิร์ส) vt. เดินข้าม,ขวาง,ขัดขวาง,ตัดผ่าน,ตัดทะลุ,กระโดดเชือก,เดินขึ้นลงข้ามเขา,ทำให้เดินขวาง,สำรวจ,พิจารณาอย่างละเอียด,ตรวจตรา,ต้าน,ปฎิเสธ,หันและเล็งปืนไปยัง. vi. เดินข้าม,ผ่าน,หันกระบอกปลายปืนไปยัง,ปืนเขาในรูปตัวZ,การเดินข้าม,การเดินผ่าน,การขวาง
English-Thai: Nontri Dictionary
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
inspect(vt) ตรวจ,สำรวจ,ตรวจตรา,ตรวจสอบ
oversee(vt) ตรวจตรา,ดูแล,ควบคุม,มองข้าม,เผลอ
patrol(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การเดินยาม
police(vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์
reconnaissance(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การสำรวจ,การสอดแนม
reconnoiter(vt) ลาดตระเวน,ตรวจตรา,สำรวจ,ตรวจสอบ,สอดแนม
supervise(vt) ควบคุม,ดูแล,อำนวยการ,จัดการ,ตรวจตรา
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา
supervisory(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการควบคุมดูแล,เกี่ยวกับการตรวจตรา
surveillance(n) ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bird-dog (sl.) ตรวจตรา See also: คอยควบคุม, ติดตาม, สอดส่อง
go over (phrv.) ตรวจตรา See also: สำรวจ, ตรวจอย่างละเอียด Syn. go through, look over, run over
look at (phrv.) ตรวจตรา See also: ตรวจสอบ Syn. take at
oversee (vt.) ตรวจตรา See also: สำรวจ Syn. supervise
patrol (vt.) ตรวจตรา See also: ลาดตระเวน, ดูแลความปลอดภัย Syn. guard, protect
see over (phrv.) ตรวจตรา See also: ตรวจสอบ Syn. look round
supervise (vi.) ตรวจตรา See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ Syn. oversee, control, manage, superintend
supervise (vt.) ตรวจตรา See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ Syn. oversee, control, manage, superintend
look over (phrv.) ตรวจตราอย่างละเอียด See also: ตรวจดูอย่างรอบคอบ
close watch (n.) การตรวจตรา See also: การควบคุมดูแล Syn. inspection, observation, supervision
directing (adj.) เกี่ยวกับการดูแลตรวจตรา See also: เกี่ยวกับการควบคุม, เกี่ยวกับการจัดการ Syn. managing, managerial
patrol (n.) การตรวจตรา See also: การลาดตระเวน, หน่วยลาดตระเวน
stakeout (n.) การตรวจตราเป็นพิเศษโดยตำรวจ Syn. surveillance
stakeout (n.) สถานที่ซึ่งตำรวจตรวจตราเป็นพิเศษ
superintendence (n.) การดูแลตรวจตรา See also: การควบคุม, การจัดการ Syn. guidance, management, control, direction
supervision (n.) การดูแลตรวจตรา See also: การควบคุม, การจัดการ Syn. guidance, management, control, direction, superintendence
supervisory (adj.) เกี่ยวกับการดูแลตรวจตรา See also: เกี่ยวกับการควบคุม, เกี่ยวกับการจัดการ Syn. directing, managing, managerial
surveillance (n.) การตรวจตรา See also: การควบคุมดูแล Syn. inspection, observation, supervision, close watch
surveillant (n.) ผู้ตรวจตรา See also: ผู้ควบคุมดูแล Syn. inspector, observer, supervisor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can put together a small investigative unit, set up wiretaps, around-the-clock surveillance.ผมตั้งหน่วยสืบสวน ติดเครื่องดักฟัง ตรวจตรา 24 ชั่วโมงได้
There are 12 cameras inside and out, monitored 24 hours a day.มีกล้องในและนอก 12 ตัว ตรวจตรา 24 ชั่วโมง
Full sprectrum surveillance.ตรวจตราการสื่อสารทุกช่องทาง
Scour every inch of this place.ตรวจตราทุกๆตารางนิ้ว ของที่นี่
Patrolling your area at Friday...ตรวจตราพื้นที่ของคุณที่ศุกร์ ...
What are the chances of recovering the 500 million?ตรวจตราอย่างละเอียด ก่อนปล่อยเงินกู้
Here. Outside, you go there. Guards patrolls there.ตรงนี้ พาไปด้านนอกนั่น จะมียามคอยตรวจตรา
I'm in a community-watch program...ชั้นเป็นสมาชิกในโครงการตรวจตราชุมชนหน่ะค่ะ
Try to keep your eyes open in class! See you!นายก็มาตรวจตราในห้องบ่อย ๆ สิวะ แล้วเจอกัน
The body of internationally renowned author Anna Rivers was discovered last night by a security guard making a routine visit to the disused pier 16, three miles upriver from where her car was found abandoned five weeks ago on Argyle Avenue.ศพของนักปีพันธ์ผู้โด่งดัง แอนนา ริเวอร์ส ถูกพบเมื่อคืนนี้ โดยรปภ.ขณะตรวจตราตามปกติ... ...ที่ท่าเรือร้างที่ 16 ห่างไป 3 ไมล์
About a sixth of a mile. Why?เราไม่สามารถตรวจตราได้หมดทุกเส้นทางหรอก
We've been informed that you obtained a copy of the surveillance tape entered as evidence in the Lincoln Burrows trial.เราได้รับแจ้งว่า คุณได้รับเทปสำเนาการตรวจตรา หลักฐานการพยายามฆ่า ของ ลินค์คอน เบอร์โรว์
Your supervisor could monitor him the entire time.ผู้คุม จะตรวจตราเขาตลอดเวลา
We should go eat some candy too....แล้วก็ไป "ตระเวณตรวจตรา" หาพวกขนมหวานๆกัน
We got guys on 8th Street, 3rd Street, then the alley.เรามีคนตรวจตราที่ถนน 8 และ 3 แล้วก็ที่ตรอก
Why are you working here? Surveillance.มาตรวจตรา จะได้เฝ้าดูคุณตอนทำงานได้
We can reacquire the subject and she'll be unaware of our surveillance.เรารู้ว่า เธอไม่ค่อยระวังตัว จากการตรวจตราเท่าไหร่
I want roving death squads around the perimeter 24/7.ส่งกองลาดตะเวนตรวจตรารอบๆ บริเวณตลอด 24 ชั่วโมง
He said he was walking foot patrol, saw a rifle barrel sticking out of a window, went upstairs to investigate, and shot Swagger.เขาบอกว่าเขาเดินตรวจตราอยู่ เห็นกระบอกปืนโผล่มาจากหน้าต่าง จึงเดินขึ้นไปตรวจสอบ และยิงสแว๊กเกอร์
Watch him.เราตรวจตราพวกเขา เราติดตามพวกเขา การโจมตีของพวกเขายังดำเนินต่อไป
If one of you killed another one of you defending one of us, you don't thinkไม่แน่ชัด จะตรวจตราดูรึ
Conduct door-to-door searches. Increase your presence in the town.เพิ่มการตรวจตราในเมืองให้มากขึ้น
When I supervised 32 cosตอนฉันตรวจตรา 32 COs
You do music? That's cool!ฉันตรวจตราและบริหารทั้งหมด ของบริษัทค่ายใหญ่ๆ
We need to go back To hudson street.เรามีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ คอยตรวจตราทางเข้าออก
I got a lead off the surveillance tapes of Charm Acers.แม่เจอเบาะแสจากวีดีโอบันทึกการตรวจตรา ที่ชาร์ม เอเซ่อร์ นั่น
One of my analysts spotted Sylar on a surveillance camera near K Street.นักวิเคราะห์ของเราคนหนึ่งตรวจพบไซลาร์ จากกล้องตรวจตรา ใกล้ถนน K
Soon Ahmad and his men will be on their way back to Khalid's Afghani hideout, and we can begin our covert surveillance in earnest.เร็วๆนี้ อัลมาด และคนของเขา จะเดินทางกลับ ไปยังที่ซ่อนของคาล์ลิค เราสามารถแอบเข้าไป โดยผ่านการตรวจตราอย่างเข้มงวดได้
I want every inch under surveillance.ฉันต้องการให้ตรวจตราทุกตารางนิ้ว
County's increased patrols at the airportมีการตรวจตราเพิ่มขึ้นที่สนามบิน
Uh, what is she patrolling for? His tonsils?เธอจะตรวจตราหาอะไร ต่อมทอนซิลเขาเหรอ
We still need people for 9:00 to midnight on Thursday.เรายังต้องการคนตรวจตราวันพฤหัสตอนสามทุ่มถึงเที่ยงคืน
So stake out the past crime scenes.และเราควรกลับไปตรวจตรา สถานที่เกิดเหตุเดิม
Then, for the time being, why don't we have the teachers patrol the route to and from school?งั้นตอนนี้ ทำไมเราไม่ลองให้อาจารย์ตรวจตราตามเส้นทางแถวโรงเรียนดูล่ะคะ
You have to patrol properly, you know.นายต้องตรวจตราอยู่รู้มั้ย
You checking up on the old man?ลูกมาตรวจตราชายแก่ๆรึ?
I'll monitor the perimeter defenses from the central security station.ข้าจะตรวจตราการอารักขาโดยรอบ จากสถานีรักษาความปลอดภัยส่วนกลาง
No one's gonna snoop around a nuclear reactor.ไม่มีใครมาตรวจตราแถวโรงปฏิกรนิวเคลียร์หรอก
Security sweeps and patrols have been intensified.หน่วยลาดตระเวนตรวจตราอย่างเข้มงวด การแก้โปรแกรมตรงกำหนดการ
It's worse downtown where police have cordoned off the train station and are searching all passengers.เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดสถานีรถไฟ เพื่อตรวจตราผู้โดยสารทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรวจตรา
Back to top