ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชาน*, -ชาน-

ชาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาน (n.) porch See also: terrace, balcony, loggia, verandah Syn. ระเบียง, เฉลียง, มุข, หน้ามุข, เทอเรซ
ชาน (n.) bagasse See also: trash, quid, dross, refuse, dregs, waste Syn. ชานอ้อย, ชานหมาก
ชานชลา (n.) platform
ชานชาลา (n.) platform Syn. ชานชาลาสถานี
ชานชาลา (n.) courtyard See also: yard, patio Syn. ลาน
ชานชาลาสถานี (n.) platform
ชานบ้าน (n.) terrace See also: patio, yard Syn. ลาน, นอกชาน
ชานหมาก (n.) bagasse See also: trash, quid, dross, refuse, dregs, waste Syn. ชานอ้อย
ชานอ้อย (n.) bagasse See also: trash Syn. กากอ้อย
ชานเมือง (n.) outskirts See also: suburb Syn. นอกเมือง, ปริมณฑล
ชานเรือน (n.) balcony See also: terrace, veranda
English-Thai: HOPE Dictionary
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา,พลับพลา,ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled,chancelled adj., Syn. platform
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
chanciness(ชาน'นิเนส) n. ภาวะอันตราย,ภาวะที่ไม่แน่นอน
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
chandelier(ชานดะเลียร์') n. โคมระย้า,โคมกิ่ง
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.
chanteuse(ชานทูส') n. นักร้องหญิง
chantress(ชาน'เทรส) n. นักร้องหญิง
chantry(ชาน'ทรี) n. ปัจจัยที่ถวายพระ,โบสถ์เล็ก ๆ ในสังกัด
chaunt(ชอนท', ชานทฺ) n.,vt.,vi.= chant
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
dock(ดอค) {docked,docking,docks} n. อู่เรือ,ท่าเรือ,โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน,ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ,เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า,เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
environs(เอนไว'เรินซ) n.,pl. สิ่งที่ล้อมรอบ,ส่วนที่ล้อมรอบ,ชานเมือง,เขตรอบเมือง., Syn. suburbs,
greater(เกรท'เทอะ) adj. เกี่ยวกับเมืองและชานเมือง
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
mischance(มิสชานซฺ',-แชนซฺ') n. โชคร้าย,อุบัติเหตุ, Syn. mishap
outskirt(เอาทฺ'สเคิร์ท) n. ชานเมือง,เขตภายรอบนอก,ขอบ,ริม
perchance(เพอชานซฺ') adv. อาจจะ,บางที,โดยบังเอิญ, Syn. perhaps
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา
shan(ชาน,แชน) n. ไทยใหญ่,ภาษาไทยใหญ่
shant(ชานทฺ) abbr. shall not
suburb(ซับ'เบิร์บ) n. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,ส่วนที่อยู่รอบนอก., See also: suburbed adj.
suburban(ซะเบิร์น'เบิน) adj. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,คับแคบ,ลูกทุ่ง,เกี่ยวกับบริ-เวณชานเมืองหรือรอบนอกเมือง. n. ผู้ที่อาศัยอยู่แถวชานเมือง. = station wagon (ดู)
unchancy(อันชาน'ซี่) adj. โชดไม่ดี,ดวงไม่ดีอันตราย,เคราะห์ร้าย
villa(วิล'ละ) n. บ้านพัก (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่) ,บ้านพักชานเมืองหรือชนบท,คฤหาสน์
English-Thai: Nontri Dictionary
environs(n) บริเวณโดยรอบ,บริเวณรอบเมือง,ชานเมือง
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
outskirts(n) รอบนอก,ขอบเขตภายนอก,ชานเมือง,ริม
platform(n) ชานชาลา,เวที,ยกพื้น,แท่น,ดาดฟ้า
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง
suburb(n) รอบนอกเมือง,ชานเมือง
suburban(adj) เกี่ยวกับรอบนอก,เกี่ยวกับชานเมือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suburbชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apperceptionวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognitionประชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
creative theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสร้างสรรค์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idealistic theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perceptionสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pop artศิลปะประชานิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal assentพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-consciousnessอัตพิชาน, ความสำนึกตน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suburbanแบบชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bagasseชานอ้อย [TU Subject Heading]
Consciousnessพิชาน [TU Subject Heading]
popพ็อป, pop มาจากตำว่า pop pular music หรือ pop music บัญญัติศัพท์ว่า เพลงประชานิยม [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Pop artศิลปะประชานิยม [TU Subject Heading]
Populismประชานิยม [TU Subject Heading]
Suburban lifeการดำเนินชีวิตในชานเมือง [TU Subject Heading]
Tectonics ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน วิชาธรณีวิทยาสาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะโครงสร้าง ของเปลือกโลกส่วนบนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ต่อกัน การกำเนิด และประวัติการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้ วิชานี้มีลักษณะใกล้เคียง กับวิชาธรณีวิทยาโครงสร้างมาก แต่แยกออกจากกันได้โดยวิชาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จะเน้นที่การศึกษาลักษณะโครสร้างขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Trash ขยะกากแห้ง เช่น ชานอ้อยแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
platform (n.) ชานชาลา See also: ชานชาลาสถานี
porch (n.) ชานบ้าน See also: ลาน, ระเบียง, เฉลียง, มุข, หน้ามุข Syn. doorstep, gallery, veranda, piazza
bagasse (n.) ชานอ้อย Syn. pulp
burbs (n.) ชานเมือง
faubourg (n.) ชานเมือง See also: เขตปริมณฑล, แถบนอกเมือง Syn. suburb, vicinity
suburb (n.) ชานเมือง See also: รอบนอกเมือง Syn. district, suburbia
suburbia (n.) ชานเมือง See also: รอบนอกเมือง Syn. district
bagasse (n.) กระดาษชานอ้อย
commuter (n.) คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง Syn. resident
patio (n.) นอกชาน See also: ลานบ้าน Syn. courtyard, deck, porch, terrace, veranda
suburbanite (n.) คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง Syn. commuter, resident
villadom (n.) บ้านพักตามชานเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why are you acting so cold?ทำไมถึงทำตัวเย็นชานัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Seol Gong Chan – The youngest Director in Hotel Industry''โซล กอง ชาน - ผู้บริหารที่หนุ่มที่สุดในอุตสาหกรรมโรงแรม'
Of course, you're right. If she had truly loved Gong-chan, how could she have left him in that circumstance to play tennis?แน่นอน เธอพูดถูก ถ้าหล่อนรัก กอง ชาน จริง หล่อนจะเห็นเทนนิสดีกว่าเขาได้ยังไงกัน
You know how busy Gong-chan is.เธอรู้ไหมว่า กอง ชาน เขายุ่งมากเลย
I wish there was something I could do to help you, but...ไปเซียงไฮ เฟง ชาน อพาร์ทเมนท์ 1 406
To be an action actor surpassing Jackie Chan and make movies 'til I get old and die.เป็นนักแสดงที่เก่งกาจ เหมือนแจ๊คกี้ ชาน และสร้างหนัง จนกว่าสังขารจะโรยราและตายจากโลกนี้ไปในที่สุด
Kristy Chan is salivating for your position.คริส ชาน กำลังน้ำลายไหลรอเสียบแทนคุณ
I'm Go Eun Chan and working at Coffee Prince.ผม โก อึน ชาน ทำงานที่ร้าน Coffee Princeฮะ
Eun Chan, you came too.อึน ชาน นายมาด้วยเหรอ
The same as Rachel Solando and Dolores Chanal. - Your tactics, they're not going to work on me.และโดโรเร ชาน ชื่อทั้งหมด
Frank Chan recommended you.แฟรงค์ ชาน แนะนำคุณมา
Melanie Chen, financial advisor.เมลานี่ ชาน ที่ปรึกษาการเงิน
Melanie Chen, who's appealing a custody decision.เมลานี ชาน กำลังขอสิทธิ์เลี้ยงดู
Good morning, Chan. What the hell? I apologize for last night.สวัสดี ชาน อะไรเนี่ย?
Chan Ho Yin -- just a struggling street performer until a few years ago, when Mr. Chan began to exhibit moderate pyrokinetic abilities.ชาน โฮ ยิน... เป็นแค่นักมายากลตามถนน จนถึงเมื่อปีสองปีก่อน เขาก็เริ่มสร้างและควบคุมไฟได้ ในระดับปานกลาง
Poor little chan ho yin may have believed your lies,ชาน โฮ ยินตัวน้อยผู้น่าสงสาร อาจจะเชื่อคำโกหกของคุณ
At the transfer station's terminal, it started to become crowded with people returning home from work.ชานชาลาของสถานีที่ต้องเปลี่ยนรถเริ่มพลุกพล่านด้วยกลุ่มคนทำงานที่กำลังมุ่งหน้ากลับบ้าน
Over half the platforms are flooded and service has been suspended on all trains.ชานชาลาถูกน้ำท่วมไปกว่าครึ่ง รถไฟต้องหยุดให้บริการ
Platform 2, north bound, half an hour. John Luther didn't do that to you, I'm afraid.ชานชาลาที่ 2 นอร์ทบอนด์ ครึ่งชั่วโมง ฉันเกรงว่าจอห์น ลูเธอร์ จะไม่ได้เป็นคนทำแบบนั้นกับคุณหรอก
Launch platform is straight down that corridor.ชานชาลาที่จะออก เดินตรงไปตามทางเดินนั่น
This the platform to Hogwarts?ชานชาลานี้ไปฮอกวอร์ตป่ะ
Shanti you done true.ชานติ คุณ ไม่ซื่อสัตย์
Shanti are you fine?ชานติ คุณสบายดีหรือเปล่า
Shanti priya shanti priya!ชานติ ปรียา ชานติ ปรียา
Shanti. Hey stop where are you going?ชานติ เฮ้ หยุดนะ คุณจะไปไหน
Shanti... don't cry baby you care about your eye liner, she is mad mommy.ชานติ... หนูน้อยอย่าร้องไห้ ระวังดินสอเขียนขอบตาของลูก คุณแม่คะ เธอเป็นคนบ้า
Our shanti is not like that.ชานติของเราไม่ใช่คนแบบนั้น
Shanti will be ready in 10 minutes, get your shot ready.ชานติจะพร้อมในอีก 10 นาที จัดฉากของคุณให้พร้อม
Shanti is alone there, please go and save her.ชานติอยู่คนเดียวที่นั่น, ได้โปรดไปช่วยเธอด้วย
Shanti was just 16 years old back then.ชานติเพิ่งจะผ่านพ้นวัย16ปีได้เมือไม่นาน
Chan Young, where are you? I'm at school right-ชานยอง นายอยู่ไหนเหรอ ฉันมาถึงโรงเรียนแล้ว...
Chan Young, it's me, the debtor.ชานยอง นี่ฉันเอง ลูกหนี้ของนายไง
Chan Young! Young Do finally lost his mind.ชานยอง ในที่สุดชอยยองโดเป็นบ้าไปแล้ว
What are Chan Young and Tan doing?ชานยองกับคิมทันทำอะไรกันอยู่เนี่ย
Chan Young might have found out that I dated Kim Tan.ชานยองอาจจะรู้ว่าฉันเคยไปเดทกับคิมทัน
Chan Young is lucky to have you as his father.ชานยองโชคดีนะครับ ที่มีพ่ออย่างคุณ
Chan Young isn't answering his phone.ชานยองไม่รับโทรศัพท์เลย
Pool deck's fine.ชานรอบสระ ไม่เป็นไร แต่ถ้าเหยียบไปถึงหญ้า
Chan Wook, that World Cup video you made has a lot of views!ชานวุค วีดีโอเวิร์ลคัพที่นายทำนี่สุดยอดไปเลย
Chance, you're suiting up. -Come on. -Don't let it on the ship!ชานส์ เตรียมสวมชุดซะเร็วเข้า จัดการมัน พร้อมแล้วยังชานส์
Shana, they know I'm hiding something.ชาน่า พวกเขารู้ว่าฉันซ่อนบางอย่างไว้

ชาน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ชานเมือง English: outskirts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชาน
Back to top