ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commuter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commuter*, -commuter-

commuter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commuter (n.) คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง Syn. resident
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commuter ผู้ไปกลับเป็นประจำ บุคคลที่เดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย ไปยังสถานที่ทำงานเป็นประจำ [สิ่งแวดล้อม]

commuter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミューター[, komyu-ta-] (n) commuter
コミューターサービス[, komyu-ta-sa-bisu] (n) commuter service
コミューターマリッジ[, komyu-ta-marijji] (n) commuter marriage
コミューター航空[コミューターこうくう, komyu-ta-koukuu] (n) commuter aviation
パスケース[, pasuke-su] (n) (See 定期券) commuter pass (wasei
押し屋[おしや, oshiya] (n) commuter train packer
ツーキニスト[, tsu-kinisuto] (n) (abbr) (See 自転車ツーキニスト) bike-commuter
定期乗車券[ていきじょうしゃけん, teikijoushaken] (n) season ticket; commutation (commuter) ticket
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake
自転車ツーキニスト[じてんしゃツーキニスト, jitensha tsu-kinisuto] (n) (See 通勤) bike-commuter

commuter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthān) EN: traveler ; traveller ; voyager ; passenger ; commuter FR: voyageur [m] ; navetteur [m] (Belg.)
ผู้เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน[n. exp.] (phūdoēnthān) EN: subway commuters FR:

commuter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzgänger {m}frontier commuter
Einzugsgebiet {n}commuter belt
Pendelverkehr {m}commuter traffic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commuter
Back to top