ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

courtyard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *courtyard*, -courtyard-

courtyard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
courtyard (n.) สนามรอบบ้าน See also: ลานบ้าน Syn. court, lawn
English-Thai: HOPE Dictionary
courtyard(คอร์ท'ยาร์ด) n. ลานบ้าน (โดยเฉพาะที่ปิดทั้ง4ด้าน)
English-Thai: Nontri Dictionary
courtyard(n) สนาม,ลานบ้าน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtyard housesบ้านเดี่ยว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชานชาลา (n.) courtyard See also: yard, patio Syn. ลาน
ลานบ้าน (n.) courtyard See also: yard, lawn, ground
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If that damn dog craps in the courtyard one more time...ถ้าหมาบ้านั่นอึในลานอีกครั้งเดียว
Bathes the courtyard in goldประดับตนเองด้วยแสงทอง
By 2:00,everyone should be out in the courtyard for the lunchtime soccer game.ตอนบ่าย 2 ทุกคนน่าจะอยู่ที่ลานกว้าง เพื่อกินข้าวแล้วก็ดูบอล
I saw the two of you in the courtyard this morning.ฉันเห็นแกสองคน/Nที่ลานเมื่อเช้านี้
Make your way directly across the courtyard to the main barracks.กรุณาเดินเป็นแถวตรง ข้ามสนามเพื่อไปยังอาคารใหญ่
...make your way directly across the courtyard to the main barracks......เดินเดินข้าม.. สนามไปยังอาคารใหญ่...
Practice... cross the torches in the courtyard to.พลังจะยิ่งมีอานุภาพ จงฝึกฝน.. จุดตะเกียงทั้งหมดในลานบ้าน แล้วข้าจะมาดูในพรุ่งนี้เช้า
They're in the courtyard here and here. But there's a complication.พวกมันอยู่ในลานตรงนี้และตรงนี้ แต่มีเรื่องยุ่งยากอยู่อย่างหนึ่ง
And on the ground, at the courtyard outside...และตรงบนพื้น ที่ลานสนามข้างนอก...
Yeah, the, uh, the apartment across the courtyard opened up.ย้ายไปหอพัก ตรงข้ามกับลานบ้าน
I saw him tapping his foot when we busted it out in the courtyard the day before...ผมเห็นเขากระดิกเท้าตอนเราแสดง ในลานเมื่อวันก่อน
In the courtyard of the presidential palace?ในลานหน้าบ้านของประธานาธิบดีใช่มั้ยคะ

courtyard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四合院[sì hé yuàn, ㄙˋ ㄏㄜˊ ㄩㄢˋ, 四合院] courtyard house (type of Chinese residence)
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, 大院] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution
中庭[zhōng tíng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥˊ, 中庭] courtyard
[chí, ㄔˊ, 墀] courtyard
天井[tiān jǐng, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥˇ, 天井] courtyard; patio; skylight; name of acupoint TB10
庭院[tíng yuàn, ㄊㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 庭院] courtyard
[yuàn, ㄩㄢˋ, 院] courtyard; institution
院子[yuàn zi, ㄩㄢˋ ㄗ˙, 院子] courtyard
前庭[qián tíng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ, 前庭] front courtyard; vestibule
倒座儿[dào zuò er, ㄉㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 倒座儿 / 倒座兒] in siheyuan (traditional Chinese rectangular courtyard), the north-facing room opposite the master's)
宅院[zhái yuàn, ㄓㄞˊ ㄩㄢˋ, 宅院] house; house with a courtyard
[chǎng, ㄔㄤˇ, 场 / 場] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams
外院[wài yuàn, ㄨㄞˋ ㄩㄢˋ, 外院] outer courtyard
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, 廷] palace courtyard

courtyard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コートヤード[, ko-toya-do] (n) courtyard
中庭[なかにわ, nakaniwa] (n) courtyard; quadrangle; middle court; (P)

courtyard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า courtyard
Back to top