ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrace*, -terrace-

terrace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrace (n.) ระเบียง See also: ระเบียงกลางแจ้ง, ดาดฟ้า, นอกชาน Syn. balcony, platform
terrace (n.) เนินที่ลาดเอียง See also: ที่ราบเป็นขั้นลดหลั่น, ที่ราบเป็นขั้นบันได Syn. green, plot, lawn
terrace (vt.) ทำเป็นระเบียง
terrace (vt.) ทำให้ลดหลั่นเป็นชั้น See also: ทำเป็นชั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
terrace(n) ชั้น,หลั่น,ดาดฟ้า,ระเบียง,ที่ดินขั้นบันได
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
terrace๑. ขั้นบันได๒. ตะพัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terrace ขั้นบันได ที่ราบแบบขั้นบันไดซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณลาด ชันสูง มีคันดินเป็นขอบ เพื่อป้องกันการกร่อน ควบคุมการไหลของน้ำ และรักษาความชุ่มชื้นของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชานบ้าน (n.) terrace See also: patio, yard Syn. ลาน, นอกชาน
เทอร์เรซ (n.) terrace See also: veranda, balcony, open passage, porch, portico, gallery, corridor Syn. นอกชาน, ระเบียง
เทอเรซ (n.) terrace See also: veranda, balcony, open passage, porch, portico, gallery, corridor Syn. เทอร์เรซ, นอกชาน, ระเบียง
กรรภิรมย์ (n.) five-terraced umbrella
กันพิรุณ (n.) five-terraced umbrella Syn. กรรภิรมย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They sat on the terrace and many fishermen made fun of the old man.พวกเขานั่งอยู่บนระเบียงและ หลาย ของชาวประมงที่ทำสนุกของ ชายชรา
He used to come to the terrace sometimes in the olden days too.เขาใช้ที่จะมาถึงระเบียงบางครั้ง ในสมัยก่อนมากด้วย
AH, PRETTY SURE THE TERRACE FITS EIGHT TABLES OF TEN.ผมผิดว่าระเบียงน่าจะพอสำหรับแขกแปดสิบคน
We need to get everybody out on the terrace so we can do this thing.เราต้องการให้ทุกคนออกไปที่ ระเบียงเราถึงจะสามารถทำสิ่งนี้ได้
Northumberland Terrace is a five-minute walk from here.นอร์ธธัมเบอร์แลนด์ 5 นาที เดินจากที่นี่
¶ I'll get a terrace apartmt ¶# ฉันจะได้อพาร์ทเมนต์ที่มีระเบียง #
I went out to the terrace and saw the sea coming in land.ผมไปที่ระเบียงและเห็นน้ำทะล
I was up on the terrace when somebody hit me on the head.ผมอยู่ที่ดาดฟ้า ตอนใครบางคนตีหัวผม
I need SAC P.D. to 1065 Oak Terrace fast as they can.ฉันต้องการตำรวจแคลิฟอร์เนีย ที่ถนน 1065 โอ๊คเทอร์เรซ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
And breakfast is served on the terrace between 7:00 and 10:00, Miss Beech.อาหารเช้าบริการที่ระเบืยง ระหว่าง 7 ถึง 10 โมงเช้า นะคะคุณบีช
"Can I offer you a beer on the terrace?" The boy asked.ฉันสามารถให้คุณเบียร์บน ระเบียงหรือไม่? เด็กชายถาม
Martin. At the terrace.นกนางแอ่น ที่ระเบียง

terrace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花坛[huā tán, ㄏㄨㄚ ㄊㄢˊ, 花坛 / 花壇] flower terrace; parterre
平台[píng tái, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, 平台 / 平臺] platform; terrace; flat-roofed building
[tái, ㄊㄞˊ, 台 / 臺] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.)
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, 回采 / 回採] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back
排屋[pái wū, ㄆㄞˊ , 排屋] terraced house
看台[kàn tái, ㄎㄢˋ ㄊㄞˊ, 看台] terrace; spectator's grandstand; viewing platform

terrace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
山葵田[わさびでん, wasabiden] (n) wetland wasabi terrace
海岸段丘[かいがんだんきゅう, kaigandankyuu] (n) coastal terrace
千枚田[せんまいた, senmaita] (n) type of rice terrace; upland

terrace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาลา[n.] (chālā) EN: platform ; open verandah ; porch ; terrace FR:
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; open porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda ; verandah ; deck FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: terrace ; topmost floor ; flat roof FR: terrasse [f]
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke ; earth wall ; terrace FR: levée de terre [f] ; digue [f]
ข่วง[n.] (khūang) EN: terrace ; open area FR:
มุข[n.] (muk) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
นอกชาน[n.] (nøkchān) EN: open porch ; terrace ; veranda ; deck FR:
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงบ้าน[n. exp.] (rabīeng bān) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ชั้น[n.] (chan) EN: [class.: layer ; tier ; stratum ; terrace] FR:
กรรภิรมย์[n.] (kanphirom) EN: five-terraced umbrella FR:
กรรม์ภิรมย์[n.] (kanphirom) EN: five-terraced umbrella FR:
กันภิรมย์[n.] (kanphirom) EN: five-terraced umbrella FR:
กันพิรุณ[n.] (kanphirun) EN: five-terraced umbrella FR:
นาขั้นบันได[n. exp.] (nā khan ban) EN: rice terraces FR:
นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์[n. exp.] (nā khan ban) EN: the Rice Terraces of the Philippine Cordilleras FR:

terrace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz {m} (Gelände)terrace
Terrassenfeldbau {f}terrace cultivation
terrassenförmig {adj}terraced

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrace
Back to top