ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดหมาย*, -จุดหมาย-

จุดหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดหมาย (n.) aim See also: purpose, goal, intention, objective, target Syn. จุดหมายปลายทาง, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย
จุดหมายปลายทาง (n.) destination See also: terminal point, goal Syn. จุดหมาย, เป้าหมาย, ความมุ่งหมาย Ops. จุดเริ่มต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
gad(แกด) vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างไม่หยุด,ร่อนเร่,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย. n. คนที่เร่ร่อนไปมา,ปฏักหรือด้ามแทงสำหรับไล่วัวควาย,เครื่องมือปลายแหลมสำหรับเจาะหาหินแร่. vt. เจาะผ่าด้วยเครื่องมือดังกล่าว, Syn. idle,rove,roam
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
homing(โฮ'มิง) adj. กลับบ้าน,ไปบ้าน,ไปสู่จุดหมายปลายทาง., See also: homily ไปบ้าน adv.
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity , roundaboutness ###A. undeviation
maunder(มอน'เดอะ) vi. พูดเพ้อเจ้อ,พูดพล่อย,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย,กระทำอย่างกับใจไม่อยู่กับตัว., See also: maunderer n., Syn. grumble
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว,การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้,การแท้งลูกโดยธรรมชาติ,การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure,abortion
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ
object languageภาษาจุดหมายหมายถึง ชุดคำสั่งที่เป็นภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันที่ถ้าผ่านการเชื่อมโยง (link) โดยปกติ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาระดับสูง (high level language) หรือที่เรียกว่าภาษาต้นฉบับ (source language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจและจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องหรือภาษาจุดหมายก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด,การยุติ,การลงเอย,การลงท้าย,การจบลง,จุดหมาย,ปลาย,สุดเขต,ขอบเขต,ส่วนท้าย,ส่วนปลาย,ข้อสรุป,ผล,คำลงท้าย,ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
terminus(เทอ'มะนัส) n. ปลายทาง,สุดทาง,สถานีปลายทาง,สุดเขต,ส่วนท้าย,จุดหมาย,จุดประสงค์,เครื่องหมายเขต,เสาเขต,ขอบเขต, See also: Terminus n. เทพเจ้าโรมันแห่งเขตแดน pl.termini,terminuses
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray,roam
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming,rambling
object programโปรแกรมจุดหมายโปรแกรมภาษาเครื่องหมายถึงโปรแกรมที่แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว การแปลนี้จะใช้ตัวแปลที่เรียกว่า compiler ทั้งนี้ เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาเครื่องนั้นยากเกินความสามารถของมนุษย์ธรรมดา เราจึงเขียนกันด้วยภาษาที่เรียกว่าภาษาเชิงมนุษย์ (human-oriented language) ซึ่งง่ายกว่า แล้วเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า "โปรแกรมต้นฉบับ" (source program) เมื่อตัวแปลทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับนี้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่องแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามได้ดู compiler, ประกอบดู source program เปรียบเทียบ
place(เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
English-Thai: Nontri Dictionary
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
erratic(adj) จาริก,ไม่มีจุดหมาย,ผิดปกติ,เอาแน่ไม่ได้,ไม่อยู่กับร่องกับรอย
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย
homing(adj) กลับบ้าน,ไปยังบ้าน, ไปสู่จุดหมายปลายทาง
mark(n) เครื่องหมาย,จุดหมาย,คะแนน,มาตราเงินของเยอรมัน
termination(n) การสิ้นสุด,การลงเอย,จุดหมายปลายทาง,ขอบเขต,ปัจจัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
object languageภาษาจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object programโปรแกรมจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aimlessไร้จุดหมาย [การแพทย์]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
destination (n.) จุดหมายปลายทาง See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย Syn. final intention, end objective, goal, end, target, mission
end objective (n.) จุดหมายปลายทาง See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย Syn. final intention, goal, end, target, mission
final intention (n.) จุดหมายปลายทาง See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย Syn. end objective, goal, end, target, mission
adrift (adj.) ซึ่งไม่มีจุดหมาย See also: คว้าง, เคว้งคว้าง Syn. directionless
aimless (adj.) ไม่มีจุดหมาย See also: เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย Syn. purposeless, pointless
aimless wander (n.) การเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากจุดหมาย
aimlessly (adv.) อย่างไม่มีจุดหมาย See also: อย่างไม่มีเป้าหมาย, อย่างเลื่อนลอย
approach (n.) วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย Syn. method, program, procedure
converge (vi.) ไปยังจุดหมายเดียวกัน
directionless (adj.) ซึ่งไม่มีจุดหมาย See also: คว้าง, เคว้งคว้าง
dirft (vi.) ร่อนเร่ไปไม่มีจุดหมาย Syn. roam, wander
drift along (phrv.) ล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมาย See also: แล่นไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย
drifting (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roving, roaming, traveling
en route (adv.) ระหว่างทางไปถึงจุดหมายปลายทาง
gad (vi.) ร่อนเร่ไปไม่มีจุดหมาย Syn. roam, wander, dirft
gadabout (n.) คนชอบเที่ยวหาความสำราญอย่างไร้จุดหมาย See also: คนชอบเที่ยวเตร่ไปวันๆ Syn. rover, rambler
pointless (adj.) ไร้จุดหมาย Syn. aimless, purposeless, undirected Ops. purposeful
roam (n.) การเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากจุดหมาย Syn. aimless wander
roaming (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roving, traveling, drifting
rove (vi.) ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย See also: ร่อนเร่, เตร็ดเตร่ Syn. roam, wander
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fool! Guided by pointless queries.แนะนำโดยคำถามที่ไม่มี จุดหมาย คุณเป็นคนตาบอด
It is not the destination so much as the journey, they say.ว่ากันว่า จุดหมาย ไม่สำคัญเท่าการเดินทาง
Bus 22 southbound to Fort Wayne will now begin loading.รถล่องใต้สาย 22 จุดหมาย ฟอร์ดเวนย์ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
Her goal is to condemn as many souls to hell as possible.จุดหมาย คือการพาดวงวิญญาณไปนรกให้มากที่สุด
Our destination, the other galaxy.จุดหมายของพวกเรา กาแล็คซี่ต่างๆ
The thing about souls, if you've got one, of course... is they're predictable.จุดหมายของวิญาญาณ ถ้านายมีนะ แน่นอนว่า... มันเป็นเรื่องที่ทำนายได้
Our destination is Hill 209 in the Tra Khuc Valley.จุดหมายของเรา คือเนิน 209 ใกล้แม่น้ำ
Our mission is to assurw the continuity of our species.จุดหมายของเราคือทำให้ เผ่าพันธุ์ของเราดำรงอยู่
Our destination. oh, no.จุดหมายของเราแล้วนะ ไม่นะ
Destination is Waterloo Station.จุดหมายคือ สถานีวอเตอร์ลู
In effect, cutting the head off the beast.จุดหมายคือการตัดหัวอสูร
I need footage going back two hours.จุดหมายคือตึกkresge ชั้นต้องการดูเทปย้อนหลังจากนี้ไป2ชม.
Uh, destination Glenwood and Eagle Crest.จุดหมายคือเกลนวู้ดและอีเกิ้ลเครส
Aim for a day when His Majesty leaves the palace?จุดหมายคือเมื่อไหร่ที่องค์ชายจะเสด็จออกจากวัง
Next stop, Te Fiti.จุดหมายต่อไป เทฟิตี!
And next stop on Matchie the matchbook's magical journey down the rainbow path is... the dreaded chocolate swamp.จุดหมายต่อไปของมัชชี่ บันทึกการเดินทางวิเศษของตำราเลข ที่สุดถนนสายรุ้งคือ หนองน้ำชอคโกแลตที่แห้งผาก
What precisely is the goal of the game that we're playing now?จุดหมายที่แท้จริงของเกมคืออะไร แล้วเราเล่นมันยู่หรือ
I'm at a critical point in my social development and those are two fine-looking, hot women you have behind you, and let's face it, you can't date them both.จุดหมายที่แท้จริงคือ การพัฒนการเข้าสังคมของฉันเอง ตรงนั้นมีสาวสวย 2 คนยืนอยู่ข้างหลังนาย นายคิดดูนะนายไม่มีทางได้แอ้มพร้อมกัน 2 คนหรอก
You want somewhere that doesn't attract American tourists.จุดหมายปลายทาง ไปประเทศที่คนอเมริกันไม่สนใจ
Your destination is on the right.จุดหมายปลายทางของคุณ อยู่ด้านขวามือ
Your destination, the Mathis train station.จุดหมายปลายทางของคุณคือ
The destination is Sirius, 8.6 light-years away.จุดหมายปลายทางคือซิริอุส 8.6 ปีแสงจากที่นี่
The destination would be Jeju island resort...จุดหมายปลายทางคือที่รีสอร์ทบนเกาะเซจู
Southampton Police. Yes, I need to speak with, um, Detective Lasky, please.จุดหมายสถานนีตำรวจ แฮมป์ตัน
Our next stop is Antiquities.จุดหมายหน้าคือห้องสมุด
Magnificent was a simple purpose.จุดหมายอันแสนยิ่งใหญ่... แต่ทว่าเรียบง่าย
The colony's not far, faster!จุดหมายเราอยู่อีกไม่ไกล เร่งหน่อย
We might make it yet.เราอาจยังไปไม่ถึงจุดหมาย
GRANDFATHER: "Westley didn't reach his destination.เวสต์ลีย์ไปไม่ถึงจุดหมาย
Two and a half hours and we'll be there.ประมาณ 2 ช.ม.ครึ่งจะถึงจุดหมาย
They wait to get on boats or planes, with destination France.รอขึ้นเรือหรือเครื่องบิน: จุดหมายไปยังฝรั่งเศส
That's the point. Belief!และนี่ล่ะคือจุดหมาย ความเชื่อ
"You're almost there with much at stake... but now the ground begins to quake."เจ้าเกือบถึงจุดหมาย เข้าไปทุกที... ...เสียแต่บัดนี้แผ่นดินกำลังจะไหว?
What is your point?/ จุดหมายของนายเป็นแบบไหน?
And it's for her that I decide one day to fight against my bad luck and travel all over without a destinationลุกขึ้นสู้กับความซวย เดินทางไปเรื่อยไม่มีจุดหมาย
What? That would be wasting it...หางเสือเรือผมหัก และผมถูกพาไปอย่างไร้จุดหมาย
The wind, town and flowers, we all dance one unityสายลม เมือง และดอกไม้ ทุกสิ่งล้วนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน
I've heard her called a quitter for leaving an aimless wanderer.มีคนว่าเธอเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ... เป็นคนร่อนเร่ไร้จุดหมาย
But not all who wander are aimless.แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ร่อนเร่จะไร้จุดหมาย
The Lysithea will travel way beyond Pluto after this, but the specific destination seems to be a secret.ยานเลซิเทียจะเดินทางต่อไป ไกลกว่าดาวพลูโตซะอีกจากนี้ แต่จุดหมายปลายทางนั้น ดูเหมือนจะเป็นความลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดหมาย
Back to top