ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเจริญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเจริญ*, -ความเจริญ-

ความเจริญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจริญ (n.) prosperity See also: growth, adulthood, seniority, intelligence Syn. ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่
ความเจริญ (n.) development See also: growth, progress Syn. ความก้าวหน้า
ความเจริญ (n.) prosperity See also: abundance Syn. ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์
ความเจริญ (n.) civilization Syn. อารยธรรม
ความเจริญ (n.) prosperity See also: goodness, progress, virtue Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง
ความเจริญ (n.) prosperity See also: success, achievement Syn. ความสำเร็จ, ความงอกงาม
ความเจริญ (n.) growth See also: development, extension, augmentation, enlargement, advancement Syn. การเจริญเติบโต, การขยายตัว Ops. ความคงที่, ความถดถอย
ความเจริญ (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความเจริญ (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความเจริญ (n.) progress See also: advance Syn. ความเจริญก้าวหน้า, ความรุ่งเรือง Ops. ความถดถอย
ความเจริญ (n.) progress See also: growing, development, advance Syn. ความก้าวหน้า, ความเจริญรุ่งเรือง Ops. ความเสื่อมถอย
ความเจริญ (n.) prosperity See also: flourish, success Syn. ความรุ่งเรือง Ops. ความหายนะ, ความวิบัติ
ความเจริญก้าวหน้า (n.) progress See also: growing, development, advance Syn. ความก้าวหน้า, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ Ops. ความเสื่อมถอย
ความเจริญงอกงาม (n.) growth Syn. ความงอกงาม
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) happiness Syn. ความดี, ความดีงาม Ops. เสนียด, อัปมงคล
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) evolution See also: progress Syn. วิวรรธน์, พัฒนา
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) prosperity See also: goodness, progress, virtue Syn. ความดีงาม, ความเจริญ
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) glory See also: brilliance, brightness, splendor Syn. ความรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญ, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญ, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) progress See also: growing, development, advance Syn. ความก้าวหน้า, ความเจริญ Ops. ความเสื่อมถอย
English-Thai: HOPE Dictionary
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
headwayn. การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญก้าวหน้า,ช่วงระยะเวลาระหว่างรถไฟสองขบวนที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันบนรางเดียวกัน
luxuriance(ลักซู' เรียนซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,ความเจริญรุ่งเรือง., See also: luxuriancely adv. luxuriant adj., Syn. richness ###A. barrenness
maturity(มาทัว'ริที) n. ความเจริญเติบโตเต็มที่,ความสุก,ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด,เวลาที่กำหนด, Syn. ripeness
opulence(ออพ'พิวเลินซฺ) n. ความมั่งคั่ง,ความเจริญรุ่งเรือง., Syn. opulency
philistine(ฟิล? ลิสทีน,-ไทน์) n. ชาวป่าผู้ไม่รู้จักความเจริญ,ผู้ไม่เอาใจใส่ในศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์,ผู้ไร้วัฒนธรรม,ผู้ต่อต้านวัฒนธรรม. adj. ไร้วัฒนธรรม,ต่อต้านวัฒนธรรม,ไม่รู้จักความเจริญ,ไม่เอาใจใส่ในศิลปะ
progress(โพร'เกรส) n. ความก้าวหน้า,การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญ,การเดินหน้า,การคืบหน้า -Phr. (in progress เดินหน้า คืบหน้า) vi. (โพรเกรส') ก้าวหน้า,เดินหน้า,คืบหน้า, Syn. advance
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ,ความมั่งคั่ง,ความเฟื่องฟู, Syn. wealth,success,riches,boom
savor(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
savour(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
speed(สพีด) {sped/speeded,speeding,speeds} n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความสำเร็จ,ความเจริญรุ่งเรือง. vt.,vi.เร่ง,กระตุ้น เร่งความเร็ว,ส่งเสริม,กระตุ้น,เร่งความเร็ว,ทำให้ประสบความสำเร็จ.,ไปด้วยความรวดเร็ว,ปรับอัตราความเร็ว,ประสบความสำเร็จ,เจริญรุ่งเรือง.
stumbling blockn. อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ถ่วงความเจริญ, Syn. obstacle
upbeat(อัพ'บีท) n. จังหวะขึ้น,ความเจริญรุ่งเรือง.adj. รื่นเริง. มีความหวัง
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness
English-Thai: Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
civilization(n) อารยธรรม,ความเจริญ
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
evolution(n) วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,การพัฒนา,พัฒนาการ
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
growth(n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต
headway(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,ความเจริญก้าวหน้า
progress(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความคืบหน้า,การเดินหน้า,ความรุดหน้า
progression(n) ความเจริญ,การดำเนิน,อันดับ,ขบวน,ทิวแถว
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
precocityความเจริญก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maturationวุฒิภาวะ, ระดับวุฒิภาวะ, ร่างกายโตเต็มที่, การเจริญเต็มวัย, สมบูรณ์เต็มที่, การเติบโตเป็นผู้ใหญ่, ความเจริญเต็มที่, การเจริญเติบโตเต็มขั้น, การเจริญเต็มขั้น, การพัฒนาการของร่างกาย, การเจริญเติบโต [การแพทย์]
Maturityวุฒิภาวะการบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
meristemเนื้อเยื่อเจริญ, กลุ่มเซลล์ที่สามารถ แบ่งตัวเองเพิ่มจำนวนเซลล์ได้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่พืช มักพบตามยอดและปลายรากของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Sunrise Industry อุตสาหกรรมตะวันรุ่ง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Sunset Industry อุตสาหกรรมตะวันตกดิน ดู Sunrise Industry (Sunrise Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ ) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
passage (n.) ความเจริญก้าวหน้า Syn. progression Ops. regression
boom (n.) ความเจริญรุ่งเรือง See also: ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ Syn. flourish Ops. slump
back country (n.) เขตด้อยความเจริญของประเทศ See also: เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง
block (vi.) ถ่วงความเจริญ Syn. hinder
boondocks (sl.) พื้นที่ห่างไกลความเจริญ See also: ชนบท, เขตรอบนอกเมือง, ชานเมือง
Hellenism (n.) วัฒนธรรมหรือความเจริญรุ่งเรืองของกรีกโบราณ
hinterland (n.) เขตด้อยความเจริญของประเทศ See also: เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง Syn. back country
impedimenta (n.) สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี) See also: สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า Syn. hindrance, obstacle, obstuction
obstuction (n.) สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี) See also: สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า Syn. hindrance, obstacle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Progress was a wonderful thing, it just went on too long.ความเจริญก้าวหน้าเป็นเรื่องที่ดี มันแค่ใช้เวลานานไปหน่อย
"A nation that flourished.ความเจริญของประเทศชาิิติ
We have developed speed but have shut ourselves in.เรามีความเร็วในด้านความเจริญ แต่ถูกปิดเอาไว้
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี
Let's talk about the rich and prosperous Mr. Butch.ขอพูดคุยเกี่ยวกับความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนายบุทช์
Such devotion to progress is to be commended.การยอมรับความเจริญ เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพค่ะ
This really is the middle of nowhereห่างไกลความเจริญจริงๆ
In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.ในการแสวงหาความมั่งคั่งและความเจริญ เราสร้างสิ่งที่จะหันมาทำลายล้างเรา
Go away! You're dragging me down!เลิกตามซะทีเถอะน่า แกเป็นตัวถ่วงความเจริญของฉัน
I disobeyed your orders, and now I'm only a few miles from civilization.ฉันฝ่าฝืนคำสั่งนาย.. ตอนนี้เลยอยู่ไม่ไกลจากความเจริญแล้ว
For Thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen.เพื่ออาณาจักรของท่าน เพื่อพลังและความเจริญรุ่งเรืองตราบชั่วกาลนาน สาธุ
You're the one that dragged us down. You hear me?คุณถ่วงความเจริญของเรา ได้ยินชัดมั้ย
The other reason is that if we do the right thing, then we're gonna create a Iot of wealthอีกเหตุผลหนึ่งคือถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้อง เราก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
All right, due to the booming economy of our fine school,เอาล่ะ เนื่องจากความเจริญลงของระบบ ของโรงเรียนเรา
Well, I tell you what, this Communism didn't slow him down, did it?จะบอกไรให้ คอมมิวนิสม์ ไม่ได้ช่วยถ่วงความเจริญมันเลยเหรอ?
Your great gift insures the glory and prosperity of Akkad...ของขวัญชิ้นใหญ่ของพวกท่าน เพื่อความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ และความเจริญของอัคคาด...
Is that to further your yogurt career, or are you angling towards something bigger?นั่นเพื่อความเจริญก้าวหน้าในงานขายโยเกิร์ต หรือว่าเธอกำลังเตรียมตัว สำหรับ อะไรที่ใหญ่กว่านั้น?
It's far away from everything.ที่นี่มันห่างไกลจากความเจริญน่ะ.
Given enough time, RIPLEY is gonna tie half the goddamn civilized world to this thing.ให้เวลาพอ ริปลี่จะเปลี่ยน ครึ่งนึงของความเจริญในโลก ให้เป็นแบบนี้
This is a radically new type of urban growth, driven by the urge to survive rather than to prosper.นี่คือการเติบโตของเมือง ในรูปแบบใหม่ที่รุนแรง, เกิดจากการดิ้นรนเพื่ออยู่รอด มากกว่าความเจริญมั่งคั่ง
I wouldn't want you to spoil your appetite.ฉันไม่อยากทำลาย ความเจริญอาหารของคุณ
Our moon of Pantora is the only civilization in this system.ดวงจันทร์แพนทอร่าของเรา เป็นเพียงความเจริญเดียวเท่านั้นในระบบดาวนี่
It is obvious these creatures are not covered by the convention of civilized systems.เห็นได้ชัดว่าสัตว์พวกนี้ไม่ได้ปฏิบัติตาม ธรรมเนียมของระบบดาวที่มีความเจริญ
This town's a cultural desert.เมืองนี้มันช่างห่างไกลความเจริญ
And before they made their way Back to civilization,และก่อนที่พวกเขาจะได้กลับมาสู่ความเจริญ
Once on the ground, they will be afforded all America has to offer in return for what everyone hopes will be a prosperous exchange... there is no way that we had time to do a proper threat assessment.ในเรื่องพื้นฐานเรื่องหนึ่ง พวกเขาเสนอจะให้ความช่วยเหลือ แก่ชาวอเมริกาทุกคน เพื่อให้กลับคืนในสิ่งที่ทุกคน ได้ตั้งหวังเอาไว้ นั่นก็คือ การแลกเปลี่ยนความเจริญไพบูลย์... ไม่มีทางเสียหรอก เรายังพอมีเวลาประเมิน ภัยคุกคามได้ก่อน
Camelot will enter a new era of prosperity.ถ้าการเจรจานี้ประสบความสำเร็จ \ Camelot จะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญครั้งใหม่
She doesn't have much in the way of career prospects.เธอไม่มีโอกาสมีความเจริญนักในอาชีพ
That would make them the number one all-time advanced civilization.นั้นน่าจะใช่ ที่ทำให้พวกนั้นเป็นที่หนึ่งด้าน ความเจริญก้าวหน้านะ
♪ Spoken with the same depth of feeling Doo-dah day ♪จะเป็นภัยร้ายแรง ต่อวิถีความเจริญ
They attempted to advance every branch of science-พวกเขาพยายามที่จะหาความเจริญในวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
150 years of community, prosperity, family.150 ปีแห่งความเป็นชุมชน ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นครอบครัว
To their legacy.เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพวกเรา
That would make them the number one all-time advanced civilization.นั้นคงทำให้พวกเขา กลายเป็นอันดับหนึ่ง\ ในด้านความเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลาที่ผ่านมา
We believe he left civilization and forged a home for himself right here in the wilderness.เราเชื่อว่าเขาละทิ้งความเจริญ และสร้างบ้านขึ้นเองในป่ารก
You can't do that with a sick person holding you back.มีฉันไว้ก็ถ่วงความเจริญ
People who read fairy tales are always a sort of becoming a hideous burden compared to people like me.คนที่อ่านหนังสือนิทานส่วนใหญ่มักจะกลายเป็น ตัวถ่วงความเจริญเมื่อเทียบกับคนแบบฉัน
For men in our position, holding grudges can be an encumbrance, don't you think?สำหรับชายในตำแหน่งเช่นเรา การคิดแค้นอาจเป็น เครื่องถ่วงความเจริญ ท่านว่าไหม
You think because you're out here in the toolies you can gouge people?แกคิดว่าอยู่ห่างไกลความเจริญอย่างนี้ แล้วจะโกงกันได้หรือไง
No, it's in the middle of nowhere.ไม่, มันอยู่ห่างไกลความเจริญมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเจริญ
Back to top