ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regression

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regression*, -regression-

regression ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regression (n.) การเสื่อมถอย See also: การถอยกลับ Syn. relapse, reversion
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regression๑. การถดถอย, การถอยกลับ, การกลับคืน, การถอยหลัง๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ abatement; subsidence ๒]๓. การเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ degeneration; depravation; deterioration; retrogression]๔. การฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Algernon's regression doesn't prove it will happen to Charly.แอลจะโนน ถดถอย ไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจะเกิดขึ้นกับ ชาลี
I'll be your dad if you feel a bit of regression coming on.เป็นพ่อนายก็ได้ถ้านายอยากกลับไปเป็นเด็กอีก
Personality matrix suggests a 78.3% chance of... regression to old behavior patterns, grand theft auto...เมทริกซ์บุคลิกภาพ ชี้ให้เห็นโอกาส 78.3% of ... ถดถอยไปสู่​​พฤติกรรมที่เก่า รูปแบบการขโมยอัตโนมัติแกรนด์ ...
He's our regression therapist.เขาเป็นหมอด้านอาการหดหู่ของเรา
I'm thrilled to be joining everyone here at the Better Way, but I have to admit, I'm a little rusty on my regression therapy.ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ ร่วมงานที่ทางที่ดีกว่า แต่บอกตรงๆ ว่าฉันลืมเรื่อง บำบัดคนไข้หดหู่ไปแล้ว
Dr. Palmer hypnotizes patients during his regression therapy.ดร.ปลามเมอร์สะกดจิตคนไข้บำบัด
He's taken me through deep-regression hypnosis.จากงานวิจัยผม ผมทำงานใกล้ชิดกับ ชายคนหนึ่งชื่อ Dr Heitz Werber
Take him back to my ship for mind regression.เอาตัวมันไปอ่านจิตที่ยานข้า
Clothing and objects get her into it... and begin the regression.เสื้อผ้ากับของเก่าพวกนั้น จะพาเธอเข้าไปในนั้น และเริ่มกระบวนการถอดจิต
Either the reason is predicated on a series of sub-reasons leading to an infinite regression, or it tracks back to arbitrary axiomatic statements, or it's ultimately circular, i.e.I'm moving out because I'm moving out.หรืออีกอย่างเหตุผลที่เป็นนัยบนลำดับภายใต้เหตุผลรองที่นำไปสู้การเสื่อมถอยแบบไม่สิ้นสุด หรือ การกลับสู่การยอมรับในตัวมันเอง หรือ มันเป็นวงกลมไม่สิ้นสุด

regression ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回视[huí shì, ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ, 回视 / 回視] regression

regression ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リグレッションテスト[, riguresshontesuto] (n) {comp} regression test
回帰テスト[かいきテスト, kaiki tesuto] (n) {comp} regression test
回帰モデル[かいきモデル, kaiki moderu] (n) regression model
回帰分析[かいきぶんせき, kaikibunseki] (n) {math} regression analysis
回帰分析解析[かいきぶんせきかいせき, kaikibunsekikaiseki] (n) {math} regression analysis
回帰式[かいきしき, kaikishiki] (n) regression equation
多項回帰[たこうかいき, takoukaiki] (n) {comp} polynomial regression
海退[かいたい, kaitai] (n) coastline regression
退縮[たいしゅく, taishuku] (n,vs,adj-no) regression (of cancer); involution (of an organ); atrophy
重回帰[じゅうかいき, juukaiki] (n) {comp} multiple regression
Japanese-English: COMDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression
回帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis
多項回帰[たこうかいき, takoukaiki] polynomial regression
重回帰[じょうかいき, joukaiki] multiple regression

regression ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเสื่อมถอย[n. exp.] (kān seūam t) EN: regression ; degeneration FR:
การถดถอย[n.] (kān thotthø) EN: regression ; going back ; retreat ; depletion FR: retrait [m] ; régression [f]
การถดถอยเชิงเดียว[n. exp.] (kān thotthø) EN: simple regression FR:
การถดถอยเชิงเส้น[n. exp.] (kān thotthø) EN: linear regression FR: régression linéaire [f]
การถดถอยพหุคูณ[n. exp.] (kān thotthø) EN: multiple regression FR:
การวิเคราะห์การถดถอย[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: regression analysis FR:
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: linear regression analysis FR:
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: multiple regression analysis FR:
สมการถดถอย[n. exp.] (samakān tho) EN: regression equation FR:
สัมประสิทธิ์การถดถอย[n. exp.] (samprasit k) EN: regression coefficient FR:

regression ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückwärtsbewegung {f}backward movement; regression
Regressionskoeffizient {m} [math.]regression coefficient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regression
Back to top