ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

growth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *growth*, -growth-

growth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
growth (n.) การเจริญเติบโต See also: การเป็นผู้ใหญ่, สิ่งที่งอกขึ้น Syn. increase Ops. decrease, reduction
growth (n.) การพัฒนา See also: การขยายตัว, การเพิ่มขึ้น, การแพร่กระจาย Syn. increase Ops. decrease, reduction
growth (n.) แหล่งกำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development,increase,product
growth hormoneเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต และเกี่ยวข้องกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
English-Thai: Nontri Dictionary
growth(n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
growthการเติบโต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Growthการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
Growth hormoneฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขยายตัว (n.) growth See also: development, extension, augmentation, enlargement, advancement Syn. การเจริญเติบโต, ความเจริญ Ops. ความคงที่, ความถดถอย
การขยายใหญ่ (n.) growth See also: expansion, extension, development
การเจริญเติบโต (n.) growth Syn. การเติบโต
การเติบโต (n.) growth
การเติบใหญ่ (n.) growth See also: expansion, extension, development Syn. การขยายใหญ่
ความงอกงาม (n.) growth
ความเจริญ (n.) growth See also: development, extension, augmentation, enlargement, advancement Syn. การเจริญเติบโต, การขยายตัว Ops. ความคงที่, ความถดถอย
ความเจริญงอกงาม (n.) growth Syn. ความงอกงาม
ความเติบโต (n.) growth See also: development, extension, augmentation, enlargement, advancement Syn. การเจริญเติบโต, ความเจริญ, การขยายตัว Ops. ความคงที่, ความถดถอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, the growth was deep-rooted. An operation would have been no earthly use at all.ครับมะเร็งลุกลามไปมากแล้ว ต่อให้ผ่าตัดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ
As I understand it, Madam Sprout has a very healthy growth of Mandrake.เท่าที่ฉันรู้ มาดามสเปราต์ เพิ่งจะปลูกต้นแมนเดรก
The Civil War and the Industrial Revolution created enormous growth in corporations.สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้บรรษัทเติบโตขึ้นมาก
One of the first stories that Jane came up with was the revelation that most of the milk in the state of Florida and throughout much of the country was adulterated with the effects of bovine growth hormone with Monsanto I didn't realize how effectively a ข่าวเรื่องแรก ๆ ที่เจนขุดคุ้ย คือการเปิดโปงว่านมส่วนใหญ่ ในรัฐฟลอริดา
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย.
Monsanto's engineered growth hormone did not comply with safety requirements....ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของบรรษัทมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น, สหราชอาณาจักร) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ฮอร์โมนนี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
The cellular growth is enough to regenerate her but not enough to cause mutation.-ใช่ เชื้อเจริญเติมโตพอที่จะรักษาเธอ... ...แต่ไม่เพียงพอที่ทำให้เธอกลายพันธ์
He looks like he's got a two or three-day growth now.แต่ตอนนี้เขาดูเหมือนไม่ได้โกนหนวดมา 2-3 วัน
If I stop the growth of Gu-Da, and receive the loyalty and tribute of Gae-Ma, wouldn't that be killing two birds with one stone?ถ้าข้าหยุดการเติบโตของกูดาได้ และได้รับความภักดีและเครื่องบรรณาการจากเมืองแกมา นั่นจะไม่ฆ่านกสองตัวด้วยหินเพียงก้อนเดียวหรือ?
The growth depends on the rate of mitosis versus apoptosis--การเจริญเติบโตขั้นอยู่กับไมโตซิส
What I lack is growth hormone.แต่ฉันขาด โกร์ธฮอร์โมน (โกร์ธฮอร์โมน=ฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโต)

growth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺激素[cì jī sù, ㄘˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, 刺激素] growth hormone
增长率[zēng zhǎng lǜ, ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, 增长率 / 增長率] growth rate
年轮[nián lún, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, 年轮 / 年輪] growth ring
成长率[chéng zhǎng lǜ, ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, 成长率 / 成長率] growth rate
生长激素[shēng zhǎng jī sù, ㄕㄥ ㄓㄤˇ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, 生长激素 / 生長激素] growth hormone
[sēn, ㄙㄣ, 椮 / 槮] lush growth (trees); fishing using bundled wood (archaic)
次生林[cì shēng lín, ㄘˋ ㄕㄥ ㄌㄧㄣˊ, 次生林] secondary growth of forest
形成层[xíng chéng céng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ, 形成层 / 形成層] vascular cambium (layer of tissue responsible for growth inside wood)
年均增长率[nián jūn zēng zhǎng lǜ, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, 年均增长率 / 年均增長率] annual rate of growth
茂密[mào mì, ㄇㄠˋ ㄇㄧˋ, 茂密] dense (of plant growth); lush
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 发展 / 發展] development; growth; to develop; to grow; to expand
经济增长[jīng jì zēng zhǎng, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄗㄥ ㄓㄤˇ, 经济增长 / 經濟增長] economic growth
赘生[zhuì shēng, ㄓㄨㄟˋ ㄕㄥ, 赘生 / 贅生] excrescence; abnormal superfluous growth
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, 繁茂] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth
增殖[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增殖] growth; increase
发育[fā yù, ㄈㄚ ㄩˋ, 发育 / 發育] growth; development
[wǎn, ㄨㄢˇ, 菀] luxuriance of growth
霉病[méi bìng, ㄇㄟˊ ㄅㄧㄥˋ, 霉病] mildew; fungal growth
混交[hùn jiāo, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ, 混交] mixed (growth of wood)
快速发展[kuài sù fā zhǎn, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 快速发展 / 快速發展] rapid growth; rapid expansion
[mǎng, ㄇㄤˇ, 莽] thick weeds; luxuriant growth; Illicium anisatum, a shrub with poisonous leaves; impertinent
猛增[měng zēng, ㄇㄥˇ ㄗㄥ, 猛增] sharp increase; rapid growth
骨刺[gǔ cì, ㄍㄨˇ ㄘˋ, 骨刺] spur; bony outgrowth
肿块[zhǒng kuài, ㄓㄨㄥˇ ㄎㄨㄞˋ, 肿块 / 腫塊] swelling; growth; tumor; lump

growth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピタキシー[, epitakishi-] (n) (See エピタキシャル成長) epitaxy; epitaxial growth
オーキシン[, o-kishin] (n) auxin (plant growth hormone)
グロースリセッション[, guro-surisesshon] (n) growth recession
ヒト成長ホルモン[ヒトせいちょうホルモン, hito seichou horumon] (n) human growth hormone
マイナス成長[マイナスせいちょう, mainasu seichou] (n) negative growth
上皮細胞成長因子[じょうひさいぼうせいちょういんし, jouhisaibouseichouinshi] (n) epidermal growth factor; EGF
安定成長[あんていせいちょう, anteiseichou] (n) stable growth
弥生[やよい(P);いやおい, yayoi (P); iyaoi] (n) (1) (obs) third month of the lunar calendar; (2) (いやおい only) (arch) thick growth (of grass, etc.); (3) Yayoi period (ca. 300 BCE - 300 CE); (P)
悪性新生物[あくしょうしんせいぶつ, akushoushinseibutsu] (n) malignant growth
成長ホルモン;生長ホルモン[せいちょうホルモン, seichou horumon] (n) growth hormone (esp. somatotropin in animals and auxins in plants)
成長を阻む[せいちょうをはばむ, seichouwohabamu] (exp,v5m) to hinder the growth of (e.g. plants, someone); to hamper the growth of
成長曲線[せいちょうきょくせん, seichoukyokusen] (n) logistic curve; growth curve
成長期[せいちょうき, seichouki] (n) growth period; growing season
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] (n) {comp} exponential growth
植え込み;植込み;植込(io)[うえこみ, uekomi] (n) thick growth of plants; plantation; shrubbery; thicket
気相エピタキシー[きそうエピタキシー, kisou epitakishi-] (n) (See 気相エピタキシャル成長) vapor phase epitaxy; VPE; vapor phase epitaxial growth
知恵熱[ちえねつ;ちえぼとり, chienetsu ; chiebotori] (n) (1) teething fever; (2) developmental fever; fever that brings with it an intellectual or psycho-developmental growth spurt
経済成長予測[けいざいせいちょうよそく, keizaiseichouyosoku] (n) economic growth forecast
腋生[えきせい, ekisei] (n,vs) axillary growth
茫々;茫茫[もうもう;ぼうぼう, moumou ; boubou] (n) (1) wide expanse of flat surface (e.g. sea, plains); (2) endless; (3) rampant growth of (weeds, hair)
高度成長[こうどせいちょう, koudoseichou] (n,adj-no) (See 高度経済成長) rapid growth (e.g. of the economy); advanced maturity
高度経済成長[こうどけいざいせいちょう, koudokeizaiseichou] (n) rapid economic growth (esp. that of Japan in the post-WWII period)
エピタキシャル成長[エピタキシャルせいちょう, epitakisharu seichou] (n) (See エピタキシー) epitaxial growth; epitaxy
ゼロ成長[ゼロせいちょう, zero seichou] (n) zero growth; zero economic growth; no-growth economy
下草[したくさ, shitakusa] (n) undergrowth; weeds beneath a tree
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P)
出来物[できもの;でけもの, dekimono ; dekemono] (n) tumour; tumor; growth; boil; ulcer; abscess; rash; pimple
化生[けしょう, keshou] (n,vs,adj-no) growth; metamorphosis
増し[まし(P);マシ, mashi (P); mashi] (adj-na) (1) (esp. マシ) better; less objectionable; preferable; (n-suf) (2) more; increase; extra; (n) (3) (arch) increase; growth; (P)
太り過ぎ[ふとりすぎ, futorisugi] (n,adj-no) overgrowth; overweight
平年[へいねん, heinen] (n-adv,n) (1) non-leap year; (2) normal year (esp. as pertains to weather patterns, vegetative growth, harvest yields, etc.); (P)
教養小説[きょうようしょうせつ, kyouyoushousetsu] (n) novel about one's education, spiritual growth, etc.; Bildungsroman
昭和元禄[しょうわげんろく, shouwagenroku] (n) the flourishing mid-Showa period (1960s and early 1970s) of peace, rapid economic growth, and life of ease
気相エピタキシャル成長[きそうエピタキシャルせいちょう, kisou epitakisharu seichou] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxial growth; vapor-phase epitaxy; VPE
液相エピタキシャル成長[えきそうエピタキシャルせいちょう, ekisou epitakisharu seichou] (n) (See 液相エピタキシー,液相成長) liquid phase epitaxial growth; liquid phase epitaxy; LPE
生い立ち(P);生立ち;生いたち[おいたち, oitachi] (n) (1) growth; development; (2) one's early life; upbringing; personal history; (P)
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P)
百日鬘[ひゃくにちかずら;ひゃくにちかつら, hyakunichikazura ; hyakunichikatsura] (n) long-haired wig used in kabuki (used metaphorically to refer to a thick growth)
粗密;疎密[そみつ, somitsu] (n) coarseness and fineness; sparse or dense (growth)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth

growth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการเติบโต[n. exp.] (attrā kān t) EN: growth rate FR: taux de croissance [m] ; niveau d'augmentation [m]
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ดัชนีการเติบโต[n. exp.] (datchanī kā) EN: growth rate FR:
การเจริญ[n.] (kān jaroēn) EN: growth FR: croissance [f] ; développement [m]
การเจริญเติบโต[n.] (kān jaroēn ) EN: growth ; progress FR: croissance [f] ; développement [m]
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān jaroēn ) EN: economic growth FR: croissance économique [f]
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn ) EN: sustainable growth FR: croissance soutenable.[[f]
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion growth ; intensive growth FR:
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth FR: expansion économique [f]
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān phattha) EN: economic development ; economic growth FR: développement économique [m]
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēm k) EN: increase ; growth FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของพลเมือง[n. exp.] (kān phoēm k) EN: population growth FR:
การเพิ่มขึ้นของประชาชน[n. exp.] (kān phoēm k) EN: population growth FR:
การรวมตัวของกิจการ[n. exp.] (kān rūam tū) EN: integrative growth FR:
การเติบโต[n. exp.] (kān toēptō) EN: growth FR: croissance [f]
การเติบโตเชิงเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān toēptō ) EN: economic growth ; GDP FR: croissance économique [f]
การเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān toēptō ) EN: economic growth ; GDP FR: croissance économique [f]
การเติบโตอย่างรวดเร็ว[n. exp.] (kān toēptō ) EN: explosive growth FR:
การเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān toēptō ) EN: sustainable growth FR: croissance durable [f]
ความเจริญเติบโต[n. exp.] (khwām jaroē) EN: growth FR: croissance [f] ; développement [m]
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām jaroē) EN: economic growth FR: croissance économique [f] ; développement économique [m]
ความงอกงาม[n.] (khwām ngøk-) EN: growth FR: croissance [f]
กลยุทธ์การเติบโต[n. exp.] (konlayut kā) EN: growth strategy FR: stratégie de croissance [f]
ก้อนเนื้องอก[n. exp.] (køn neūa-ng) EN: tumor ; neoplasm ; new growth FR: néoplasie [f]
โกรทฮอร์โมน[n. exp.] (krōt hǿmōn) EN: growth hormone (GH or HGH) FR: hormone de croissance [f] ; somatotropine [f] ; somatropine [f]
เนื้องอก[n.] (neūa-ngøk) EN: tumor ; polyp ; neoplasm ; morbid growth FR: tumeur [f] ; polype [m] ; néoplasme [m]
พัฒนาการ[n.] (phatthanākā) EN: development ; growth ; progress FR: développement [m] ; progrès [m]
พงหญ้า[n. exp.] (phong yā) EN: thick growth of weeds ; mass of grasses FR: hautes herbes [fpl]
โรคเนื้องอก[n. exp.] (rōk neūa-ng) EN: tumor ; polyp ; neoplasm ; morbid growth FR: tumeur [f] ; polype [m] ; néoplasme [m]
ศักยภาพการเติบโต[n. exp.] (sakkayaphāp) EN: growth potential FR: potentiel de croissance [m] ; potentiel de développement [m]
ศักยภาพการเติบโตในระยะยาว[n. exp.] (sakkayaphāp) EN: long-term growth potential FR: potentiel de croissance à long terme [m] ; potentiel de développement à long terme [m]
ศักยภาพการเติบโตสูง[n. exp.] (sakkayaphāp) EN: strong growth potential FR: potentiel de croissance élevé [m] ; fort potentiel de développement [m]
เส้นโค้งการเติบโต[n. exp.] (sen khōng k) EN: growth curve FR:
อุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว[n. exp.] (utsāhakam t) EN: growth industry FR: industrie en pleine croissance [f]
วัฒนะ[n.] (watthana ) EN: development ; prosperity ; progress ; growth FR: développement [m] ; progrès [m] ; l'essor [m]
วัฒน-[pref. (n.)] (watthana-) EN: development ; prosperity ; progress ; growth FR:
วัฒนา[n.] (watthanā) EN: progress ; growth FR:
วงปี[n. exp.] (wong pī) EN: annual ring ; growth ring FR: cycle annuel [m]
วุฒิ[n.] (wutthi = wu) EN: prosperity ; growth ; adulthood ; seniority ; intelligence FR:
งอก[n.] (ngøk) EN: sprout ; outgrowth FR: pousse [f] ; rejet [m] ; surgeon [m] ; drageon [m] ; cépée [f]

growth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epitaxiewachstum {n}; Aufwachsen einer Halbleiterschicht [electr.]epitaxial growth
Zellwachstum {n} [biol.]cell growth
Streckungswachstum {n}elongation growth
Wachstumsfaktor {m}factor of growth
saftig; grün; üppig {adj} | üppiger Wuchslush | lush growth
Wachstumsindex {m}growth index
Wachstumsrate {f}growth rate
wachstumsfördernd; wachstumsanregend; wachstumsstimulierend {adj}growth stimulating
wachstumshemmend; wachstumsverzögernd {adj}growth retarding
Dehnungstoleranz {f}growth allowance
Wachstum {n} (Reifen)growth (tyre)
Verdienstspanne {f}margin growth; profit margin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า growth
Back to top