ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obstuction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obstuction*, -obstuction-

obstuction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obstuction (n.) สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี) See also: สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า Syn. hindrance, obstacle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obstuction
Back to top