ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสบาย*, -ความสบาย-

ความสบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสบาย (n.) happiness See also: cheerfulness, delight, enjoyment Syn. ความสุข, ความสำราญ Ops. ทุกข์, โศก
ความสบาย (n.) convenience See also: facility, easiness, smoothness, expedience facility, expedience Syn. ความคล่อง, ความง่ายดาย Ops. ความยากลำบาก
ความสบาย (n.) happiness See also: well-being, contentment Ops. ความทุกข์
ความสบาย (n.) happiness See also: pleasure Syn. ความสำราญ Ops. ความทุกข์
ความสบายใจ (n.) comfortableness See also: consolation, solace, relief Ops. ความกลุ้มใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
plush(พลัช) n. สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว,ความหรูหราฟุ่มเฟือย,ความสบาย
rose(โรซ) n. กุหลาบ,นางงาม,ความสบายแห่งชีวิต -v. กริยาช่อง 2 ของ rise
welfare(แวล'แฟร์) n. สวัสดิการ,สวัสดิภาพ,ความสุข,ความสบาย,งานสวัสดิการ, See also: Welfare หน่วยงานสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ, -Phr. (on welfare เป็นผู้รับสวัสดิการ), Syn. weal,well being
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,
whew(วิว) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสบายใจหรืออื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
ease(n) ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล,ความสะดวก,ความคล่องแคล่ว
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comfort air conditioningการปรับอากาศเพื่อความสบาย มีความหมายเหมือนกับ comfort cooling [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assuagement (n.) ความสบายกาย See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, coziness Ops. discomfort, uneasiness, distress
comfort (n.) ความสบายกาย See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, assuagement, coziness Ops. discomfort, uneasiness, distress
coziness (n.) ความสบายกาย See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, assuagement Ops. discomfort, uneasiness, distress
assuagement (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress
comfort (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress
complancence (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency Ops. discomfort, uneasiness, distress
pleasantly (adv.) ด้วยความสบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Comfort food-- that's something I'm good at.ความสบายของอาหาร - - ที่สิ่งที่ฉันดีที่
Thank you.ความสบายทั้งหลายเช่นที่บ้านควรมี
Just lie back.ความสบายเล็กน้อย เอนหลังไปเถิด
This is not to be borne. Miss Bennet, I insist on being satisfied!สิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้น มิสเบนเน็ต ฉันขอยืนยันเพื่อความสบายใจ
First scout consolation prize.ให้รางวัลความสบายใจแก่ลูกเสือคนแรก
But, considering your psychological situation... making the worst preparation your cells will be kept by me.แต่เพื่อความสบายใจ เพื่อเตรียมตัว... ... รับสถานการณ์ที่เลวร้าย โทรศัพท์ของพวกเธอจะถูกเก็บไว้ที่ครู
I didn't agree to work with you for the comforts.ผมไม่ได้ตกลงจะทำงานกับคุณ เพื่อความสบายหรอกนะ
He spends hours enjoying the comforts of his victims' homes.เขาใช้เวลาอย่างมีความสุข จากความสบายในบ้านเหยื่อ
He think he can just show up and everything's supposed to be fine and dandy.เขาคิดว่าเขาแค่แสดงตัว กับเปิดเผยเรื่องต่างเพื่อความสบายใจหรือคำชมเชย
In such circumstances, a man sometimes seeks comfort elsewhere.ด้วยสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ชาย บางทีก็จะหาความสบายใจจากที่อื่น
John, we have to do something. We have to move this along.และเพื่อความสบายใจ จอห์น เราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่าง
I like to get comfortable before I purchase.ผมอยากได้ความสบายใจก่อนจ่ายน่ะ
Whether it's something warm and cozy...ไม่ว่าจะเป็นความอบอุ่นและความสบาย
We stole her comfort from her.เราขโมยความสบายใจของเธอมา
He could have lived peacefully as from tomorrow onwards.เขามีความสบายใจ,ทำไม?
Imagine your loved ones living out the rest of their natural lives in a world where they are always happy, always content, and always taken care of.นึกภาพถึงคนที่คุณรัก ได้อยู่ไปตลอดชีวิตที่เป็นธรรมชาติ ในโลกที่มีแต่ความสุข ความสบายใจ และไม่เคยขาดการดูแล
If it's any consolation,ถ้าเผื่อเพื่อทำให้เกิด ความสบายใจ
How's that any consolation?จะเป็นความสบายใจ ได้ไงล่ะ?
That's of little comfort to a nation attempting to scrape burning feces off its shoes.ไม่สนใจความสบายใจเล็กน้อยของคนในชาติเลย ผมต้องขุดอึที่ไหม้ไฟออกจากรองเท้าเลยนะครับ
It is intended for their mutual joy, and for the help and comfort given one another in prosperity and adversity.มันเป็นความตั้งใจ ของทั้ง2ฝ่าย และสำหรัีบการช่วยเหลือ และความสบายใจให้อีกฝ่าย ในความสำเร็จและเคราะห์กรรม
I have no interest in hospitality or comfort.ข้าไม่ได้สนหรอกเรื่องการต้อนรับ หรือความสบาย
But there are times when these small comforts are up against big challenges.แต่มันก็มีช่วงเวลาที่ความสบายเล็กๆนี้ ต้องเผชิญกับการท้าทายอันใหญ่หลวง
The truth is no matter what comfort surrounds you, it will always be an illusion.ความจริงก็คือไม่ว่า รอบตัวลูกจะมีความสบายแค่ไหน
"Lydia, please give up my spare house key at your earliest convenience..." ลิเดีย ขอกุญแจสำรองบ้านผมคืนเถอะ เพื่อความสบายใจของคุณ...
I was just trying to comfort him the best I could.ชั้นแค่พยายามให้ความสบายกับเค้า เท่าที่ชั้นทำได้
Then you won't mind if we search you, for our peace of mind and your safety.ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ฉันขอค้นตัวคุณหน่อย เพื่อความสบายใจของเรา และเพื่อความปลอดภัยของคุณ
Look like you are feeling quite stressful.การข่มขู่และความสบายใจของเธอนี่มันเป้นสิง่ที่เธอทำเป็นปกติ
Comfort is what I was thinking about.ผมคิดถึงความสบายเท่านั้น
Nigel meets the young and beautiful Naomi, finds her irresistible.เนื่องจากต้องแต่งงาน เพื่อความสบาย ไนเจลเจอสาวสวย และเด็กอย่างนาโอมิ
So I am here to offer you some relief.ฉันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเสนอความสบายใจบางอย่างให้
No, wait! This is not about our comfort.ไม่ รอก่อน นี่ไม่เกี่ยวกับความสบายใจของเรานะ
I mean, this is supposed to be, like, a place of comfort.คือที่นี่สมควรจะเป็น สถานที่ที่ให้ความสบาย
It is a place of comfort. I'm very comfortable.มันก็เป็นสถานที่ที่ให้ความสบายนี่ ฉันรู้สึกสบายมากๆ เลย
There must be some small comfort knowing that justice was sewed.มันน่าจะมีความสบายใจที่ได้รู้ว่ามีความยุติธรรม
But, for her own sake, I have to tell her what she wants to hear.แต่เพื่อความสบายใจ ผมต้องบอกเธอ ในสิ่งที่เธออยากได้ยิน
Forgive me, but your company's rather dubious reputation doesn't offer much comfort.ขออภัยค่ะ, แต่บริษัทคุณค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่น่าแคลงใจ ซึ่งไม่ได้ให้ความสบายใจนัก
"with nothing in it to sit down on or to eat -- it was a hobbit-hole, and that means comfort."ด้วยความที่ไม่มีอะไรเลย จะนั่งพักหรือหาอะไรกิน มันเคยเป็นบ้านของฮอบบิต และนั่นคือความสบายอย่างที่สุด
They even give it physical and emotional comfort by intensely grooming it.ทำได้แม้กระทั่งให้ความสบาย ทั้งทางกายและทางใจ โดยการมอบให้อย่างเต็มความสามารถ
You don't know what a relief it is to suck at studying.นายคงไม่รู้ถึงความสบาย ของการเรียนห่วยสินะ
Bit of comfort never hurt anyone.{\cHFFFFFF}ความสบายเล็กๆน้อยๆไม่เคยทำร้ายใคร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสบาย
Back to top