ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expedience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expedience*, -expedience-

expedience ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
expedience(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness

expedience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na,n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P)
便宜[べんぎ, bengi] (adj-na,n,adj-no) convenience; accommodation; advantage; expedience; (P)
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na,n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expedience
Back to top