ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

facility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *facility*, -facility-

facility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
facility (n.) สิ่งอำนวยความสะดวก
facility (n.) คุณสมบัติพิเศษของเครื่องจักรหรือการบริการต่างๆ Syn. extra feature
English-Thai: HOPE Dictionary
facility(ฟะซิล'ลิที) n. ความสะดวก,ความง่าย,ความคล่องแคล่ว,สิ่งอำนวยความสะดวก,กิริยาที่ละมุนละไม, Syn. dexterity,skill
English-Thai: Nontri Dictionary
facility(n) ความสะดวก,ความง่าย,ความแคล่วคล่อง,สิ่งอำนวยความสะดวก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
facilityสิ่งอำนวยความสะดวก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
facility agreementความตกลงเกี่ยวกับสถานที่ (รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ) [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบริการความสะดวก (n.) facility See also: facilitation, accommodation Syn. การให้ความสะดวก
การอำนวยความสะดวก (n.) facility See also: facilitation, accommodation Syn. การบริการความสะดวก, การให้ความสะดวก
การให้ความสะดวก (n.) facility See also: facilitation, accommodation Syn. การบริการความสะดวก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This facility is more than adequately stocked for a comfortable 17 months of below-ground existence.ที่นี่เป็นฐานลับที่ปลอดภัย มีเสบียงพออยู่ได้นานกว่า 17 เดือน
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 ..
He's heading for the facility below the Olympic construction site.เขาเป็นผู้นำสำหรับโรงงานภายใต้ ที่ตั้งโครงสร้างโอลิมปิกสเตเดียม
"The Message from Vega" has caused thousands of believers and non-believers to descend upon the VLA facility here in the desert of New Mexico.ข้อความจากเวก้า ได้ก่อให้เกิด พันของบรรดาผู้ศรัทธา และผู้ศรัทธาที่ไม่ใช่ ที่ลงมาเมื่อสิ่งอำนวยความ สะดวก วีเอลแอ
It is with regret that Ginei Studios, Ltd... announces its studio facility is obsolete and will be closed.น่าเศร้าสำหรับ จิเนอิ สตูดิโอ ... ประกาศว่า เครืองไม้เครื่องมือของสตูดิโอ พ้นสมัยไปแล้วและจะต้องถูกปิดลง.
Having escaped from a correctional facility outside Los angeles six days ago,หลบหนีออกมาจากทัณฑสถานหญิง นอกเมืองลอสแองเจลิส เมื่อ 6 วันที่ผ่านมา
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย... ...ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง" ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา...
Take her to the Raccoon City facility and assemble the team.เอาเธอไปที่แร็คคูนซิตตี้ ... แล้วจัดทีมขึ้นมา
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง"... ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... ...อาวุธชีวะภาพ
I was one of seven scientists chosen to serve in a secret facility stationed outside of Berlin before the start of the First World War.ผมเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ 7 คน ซึ่งถูกเลือกให้ไปปฏิบัติงานอย่างลับๆ ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกเขตเบอร์ลิน ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
And you, what is your corectional facility of your choice?แล้วคุณหละ ทางเลือกไหนถูกหละ
All it says is that there was a detention facility at Larkhill approximately 10 miles north of Salisbury.มีบันทึกไว้แค่ว่าที่นั่น เป็นสถานกักกัน ที่ลาร์คฮิล... ...ประมาณ 10 ไมล์ ไปทางเหนือของ ซเลสเบอรี่.

facility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公益事业 / 公益事業] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility
生产设施[shēng chǎn shè shī, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄕ, 生产设施 / 生產設施] production facility
受保障监督的设施[shòu bǎo zhàng jiān dū de shè shī, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˋ ㄕ, 受保障监督的设施 / 受保障監督的設施] safeguarded facility
传输设备[chuán shū shè bèi, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 传输设备 / 傳輸設備] transmission facility; transmission equipment

facility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイルファシリティー[, oirufashiritei-] (n) oil facility
オンライン検査機能[オンラインけんさきのう, onrain kensakinou] (n) {comp} online test facility
キャラバンカー[, kyarabanka-] (n) van or truck with a display, retail, etc. facility (wasei
クアハウス[, kuahausu] (n) multi-purpose health facility (ger
クレジットファシリティ[, kurejittofashiritei] (n) credit facility
セレモニーホール[, seremoni-ho-ru] (n) facility providing funeral services
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] (n) {comp} direct call facility
パークセンター[, pa-kusenta-] (n) business, conference, etc. facility in a park (wasei
レジャー施設[レジャーしせつ, reja-shisetsu] (n) recreational facility
公共施設管理公社[こうきょうしせつかんりこうしゃ, koukyoushisetsukanrikousha] (n) public corporation set up to administer a public facility
実用語[じつようご, jitsuyougo] (n) practical language; language used for day-to-day activity (in contrast to official languages); facility language
岩盤浴[がんばんよく, ganbanyoku] (n) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock
岩盤風呂[がんばんぶろ, ganbanburo] (n) (See 岩盤浴) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock
更正施設[こうせいしせつ, kouseishisetsu] (n) correctional facility
産業廃棄物処理施設[さんぎょうはいきぶつしょりしせつ, sangyouhaikibutsushorishisetsu] (n) (See 産業廃棄物処理場・さんぎょうはいきぶつしょりじょう) industrial waste disposal facility; wastes treatment facility
社会福祉施設[しゃかいふくししせつ, shakaifukushishisetsu] (n) social welfare facility
貯水場[ちょすいじょう, chosuijou] (n) reservoir; water-storage facility
防風[ぼうふう, boufuu] (n) (1) anti-wind (device, facility or measure); (2) (uk) Saposhnikovia divaricata (species of umbellifer used in Chinese medicine); (3) (uk) (See 浜防風) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine)
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
ピッキング[, pikkingu] (n) (1) picking (esp. distributor picking up merchandise from a storage facility); (2) lock picking; (P)
下水処理施設[げすいしょりしせつ, gesuishorishisetsu] (n) sewage treatment facility; sewage treatment works
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool
収容所[しゅうようじょ, shuuyoujo] (n) internment camp; detention facility; POW camp; refugee camp; (P)
機能[きのう, kinou] (n,vs) function; facility; faculty; feature; (P)
社交上手[しゃこうじょうず, shakoujouzu] (n,adj-na) social ease (facility, skills); being a good mixer
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility
ロックアウト機能[ろっくあうときのう, rokkuautokinou] lock-out facility
排他ディスパッチ機構[ひたディスパッチきこう, hita deisupacchi kikou] EDG, Exclusive Dispatching Group Facility
施設[しせつ, shisetsu] facility
直接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility
相手選択接続機能[あいてせんたくせつぞくきのう, aitesentakusetsuzokukinou] virtual call facility
製造施設[せいぞうしせつ, seizoushisetsu] manufacturing facility
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation
機能[きのう, kinou] facility, function, feature
節電機能[せつでんきのう, setsudenkinou] power conservation (facility)

facility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบริการความสะดวก[n. exp.] (kān børikān) EN: facility FR:
การให้สินเชื่อ[n. exp.] (kān hai sin) EN: granting credit facility FR:
ความสะดวก[n.] (khwām sadūa) EN: convenience ; facility ; accommodation FR: commodité [f] ; convenance [f] ; facilité [f]
กิจการวิเทศธนกิจ[n. exp.] (kitjakān wi) EN: international banking facility (IBF) FR:
โรงงาน[n.] (rōng-ngān) EN: factory ; workshop ; plant ; industrial plant ; facility FR: usine [f] ; entreprise [f] ; manufacture [f] ; atelier [m] ; fabrique [f]
สถานบริการ[n. exp.] (sathān børi) EN: entertainment spot ; service facility FR:
วงเงินที่ได้รับ[n. exp.] (wong-ngoen ) EN: overdraft facility FR:

facility ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umschalteinrichtung {f}changeover facility
Positioniereinrichtung {f}positioning facility
Abwasserbeseitigungsanlage {f}sewerage facility
Gebäudeintegration {f}facility integration
Gebäudemanagement {n}facility management

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า facility
Back to top