ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

easiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *easiness*, -easiness-

easiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
easiness (n.) ความไร้กังวล See also: ความง่ายดาย, ความสะดวก Syn. carelessness, facility
English-Thai: HOPE Dictionary
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort
English-Thai: Nontri Dictionary
easiness(n) ความง่าย,ความสะดวกสบาย,ความสะดวก,ความไร้กังวล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคล่อง (n.) easiness Syn. ความคล่องตัว, ความสะดวกสบาย, ความคล่องแคล่ว
ความคล่องตัว (n.) easiness Syn. ความสะดวกสบาย, ความคล่องแคล่ว
ความสะดวกสบาย (n.) easiness Syn. ความคล่องตัว, ความคล่องแคล่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My uneasiness suddenly increased.ความรู้สึกกระวนกระวายเกิดขึ้นทันที

easiness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, 安神] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind
不自在[bù zì zai, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, 不自在] uneasiness; feel uncomfortable

easiness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不安[ふあん, fuan] (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P)
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
不安材料[ふあんざいりょう, fuanzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reasons for uneasiness
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P)
懸念材料[けねんざいりょう, kenenzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reason for uneasiness
焦燥[しょうそう, shousou] (n,vs) impatience; uneasiness; irritation; (P)
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future)
疑懼;疑惧[ぎく, giku] (n,vs) (uk) (arch) apprehension; uneasiness
簡易[かんい, kan'i] (adj-na,n,adj-no) simplicity; convenience; easiness; quasi-; (P)
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition

easiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคล่อง[n.] (khwām khløn) EN: easiness FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความคล่องตัว[n. exp.] (khwām khløn) EN: easiness FR:
ความสะดวกสบาย[n. exp.] (khwām sadūa) EN: easiness ; welfare ; comfort FR: confort [m]
ความกังวล[n.] (khwām kangw) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern ; alarm FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m] ; alarme [f]
ความกังวลใจ[n.] (khwām kangw) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า easiness
Back to top