ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความคิด*, -ความคิด-

ความคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคิด (n.) though See also: idea, notion Syn. ความนึกคิด
ความคิดความอ่าน (n.) thinking See also: contemplation, consideration Syn. ความคิด, ความตรึกตรอง
ความคิดคำนึง (n.) thinking See also: imagination, thought Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ, ห้วงคำนึง
ความคิดต่ำ (n.) wicked idea See also: low intellect, evil intellect Syn. ปัญญาเลว, ปัญญาชั่ว, โง่เขลา
ความคิดถึง (n.) miss See also: regard, consideration Syn. การนึกถึง, ความระลึกถึง, ความนึกถึง
ความคิดฝัน (n.) autism See also: imagination, melancholy, conjecture Syn. ความเพ้อฝัน
ความคิดรวบยอด (n.) concept See also: idea, abstract notion
ความคิดริเริ่ม (n.) intuitiveness See also: origination
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (n.) initiation See also: originality, beginning, start, commencing Syn. ความคิดริเริ่ม
ความคิดล่องลอย (n.) autism See also: imagination, melancholy, conjecture Syn. ความคิดฝัน, ความเพ้อฝัน
ความคิดสร้างสรรค์ (n.) creativity
ความคิดอ่าน (n.) thinking See also: contemplation, consideration Syn. ความคิด, ความตรึกตรอง, ความคิดความอ่าน
ความคิดเห็น (n.) opinion See also: view, sentiment Syn. ความเห็น
English-Thai: HOPE Dictionary
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
bee(บี) n. ผึ้ง,งานสังสรรค์,กวี,ความคิดที่แปลก
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
budge(บัดจฺ) {budged,budging,budges} vt. เคลื่อน,เริ่มเคลื่อน,เปลี่ยนความคิดเห็น,เปลี่ยนตำแหน่ง. vt. ทำให้เคลื่อน
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume
cliche(คลิเ?') n. สำนวนซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อ,ความคิดที่เก่าคร่ำครึ adj. คร่ำครึ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่า, Syn. platitude
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
complex(คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ, Syn. complicated,maze ###A. integral
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า,สีผิว,คุณลักษณะ,เค้า,ความคิดเห็น,ความเชื่อ
computernikชาวคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งคนที่ชอบใช้อินเตอร์เน็ต หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ด้วย คนกลุ่มนี้มักจะมีความคิดเห็น ความสนใจไปในทางเดียวกัน
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concept(คอน'เซพทฺ) n. ข้อคิดเห็น,ความคิด,มโนคติ,มโนภาพ, Syn. thought,idea
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
conceptual(คันเซพ'ชวล) adj. เกี่ยวกับความคิด,เกี่ยวกับการสร้างความคิด, Syn. thoughtful
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
consensus(คันเซน'ซัส) n., (pl. -suses) ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ความคิดเห็นของส่วนใหญ่,มติมหาชน, Syn. unanimity
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
crank(แครงคฺ) {cranked,cranking,cranks} n. ข้อเหวี่ยง,ที่หมุน,ด้ามหมุน,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย,ความคิดที่ประหลาด,คนระห่ำ vt.,vi. งอเป็นรูปด้านหมุน,หมุนข้อเหวี่ยง,หมุนมือหมุน,บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน,บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย,พลิกง่าย,คว่ำง่าย,ร่าเริง,มีชีวิตชี
creative(ครีเอ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์., See also: creativeness n. ดูcreative, Syn. prolific,productive,inventive ###A. barren
crotchet(ครอท'ชิท) n. ตะขอเล็ก ๆ ,เครื่องมือหรือส่วนที่มีลักษณะเป็นตะขอ,เครื่องมือผ่าตัดรูปตะขอ,ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดวิตถาร,โน๊ตดนตรีที่แบ่งเสียง 4, Syn. vagaru
crotchety(ครอท'ชีที) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ หรือวิตถาร, See also: crotchetiness n.
daydreamvi.,n. (การ) ฝันกลางวัน,ปล่อยความคิดไปตามอารมณ์, See also: daydreamer n. ดูdaydream daydreamy adj. ดูdaydream, Syn. wish
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์
depth(เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด, Syn. bottom ###A. surface
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
doxy(ดอค'ซี) n. ความคิดเห็น,ทฤษฎี,ความคิดเห็นทางศาสนา,ภรรยาลับ,หญิงชู้,โสเภณี, Syn. doxie
English-Thai: Nontri Dictionary
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
concept(n) มโนภาพ,ความคิด,มโนคติ
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
creative(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,ในเชิงประดิษฐ์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์
crotchet(n) ตะขอ,โน้ตเพลงรูปตะขอ,ความคิดวิตถาร
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด
heterodoxy(n) ความนอกศาสนา,ความคิดนอกคอก,ความนอกรีต
estimate(n) การประมาณ,การตีราคา,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
eye(n) นัยน์ตา,จักษุ,การมอง,การมองเห็น,สายตา,ทัศนะ,ความคิด,ช่อง
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ
headless(adj) ไม่มีหัว,โง่,ไม่มีสมอง,ไม่มีความคิด,ไม่มีหัวหน้า
heresy(n) ความนอกศาสนา,บาป,ความคิดนอกคอก
idea(n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน,เจ้าความคิด,ซึ่งนึกเอาเอง
mentality(n) จิตใจ,ความคิด,เชาวน์,ปัญญา
mentally(adv) ทางจิตใจ,ทางความคิด,ทางใจ,ทางปัญญา
mind(n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ
notion(n) ความคิดเห็น,ความนึกคิด,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์
opine(vi) ออกความเห็น,แสดงความคิดเห็น
opinion(n) ความคิดเห็น,ทัศนะ,ข้อเสนอ
originality(n) ความคิดริเริ่ม,ความแหวกแนว
phantasm(n) ความคิดฝันไป,ภาพหลอน,ความเพ้อฝัน,การฝันเฟื่อง
plagiarism(n) การคัดลอกผลงาน,การขโมยความคิด
plagiarize(vt) ลอกคัดผลงาน,ขโมยความคิด
poll(n) การสำรวจความคิดเห็น,การออกเสียงเลือกตั้ง,รายหัว,หัว
preconception(n) ความคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
profundity(n) ความคิดลึกซึ้ง,ความเต็มที่,การหลับสนิท
pronouncement(n) การประกาศ,การกล่าว,คำวินิจฉัย,คำแถลง,ความคิดเห็น
remembrance(n) ความทรงจำ,ความคิดถึง,การรำลึกถึง
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง
sentiment(n) อารมณ์,ความรู้สึกทางใจ,ความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ideaความคิด, มโนคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
referential idea; idea of referenceความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thinking, abstractความคิดเชิงนามธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centristกลุ่มที่มีความคิดเห็นกลาง ๆ, กลุ่มสายกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conceptแนวคิด, แนวความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
framework, conceptualกรอบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideal๑. -ความคิด, -มโนคติ๒. อุดมคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion๑. ความคิดเห็น, ความเห็น๒. มติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public hearing; hearing๑. การให้มาชี้แจง (ต่อคณะกรรมาธิการของสภา)๒. การสืบพยาน๓. การฟังความคิดเห็นของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought blockingอาการความคิดชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambivalenceความคิดสองจิตสองใจ, ความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย, อารมณ์รวนเร [การแพทย์]
Conceptความคิด หรือ การออกแบบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Initiativeความคิดริเริ่ม ริเริ่ม [การแพทย์]
originalityความคิดริเริ่ม, ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thought and thinkingความคิดและการคิด [TU Subject Heading]
Confusionจิตสับสน,สับสน,ความคิดสับสน,งุนงง,อาการสับสน,บุคลิกเปลี่ยนแปลงสับสน [การแพทย์]
Insightความรู้จักตน, ความคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง, การหยั่งรู้สภาพของตนเอง, การรู้จักตนเอง, การหยั่งรู้ [การแพทย์]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
myxedemaมิกซีดีมา, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนไทรอกซินในระยะโตเต็มวัยแล้วอาการสำคัญของโรคคือ อ่อนแอ จิตใจหดหู่ ความคิดเชื่องช้า อ้วนง่ายแม้กินอาหารน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
postulate [axiom]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
Public Hearing ประชาพิจารณ์ การประชุมร่วมระหว่างเจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ ผู้ได้เสีย และนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเพื่อหาทางออก ที่ดีที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
sketchภาพร่าง, ภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spider mapแผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[แผนผังใยแมงมุม], ผังที่ใช้สรุปความคิดรวบยอด โดยกำหนดหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหัวข้อรองและหัวข้อย่อย ตามลำดับ มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bombard (vt.) ระดม (คำถาม ความคิด คำวิจารณ์) เข้าใส่ Syn. assail
domain (n.) ขอบเขตของความรู้ ความคิด ความสนใจ Syn. sphere, area, territory
ideogram (n.) ตัวเขียนแทนความหมาย / ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น) See also: สัญลักษณ์แทนความหมาย / ความคิด Syn. ideograph
ideograph (n.) ตัวเขียนแทนความหมาย / ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น) See also: สัญลักษณ์แทนความหมาย / ความคิด Syn. ideogram
conceit (n.) ความคิด Syn. idea, thought, concept
concept (n.) ความคิด See also: ความคิดรวบยอด, กรอบความคิด Syn. idea, notion, thought
conception (n.) ความคิด See also: กรอบความคิด Syn. idea, notion
feeling (n.) ความคิด See also: ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ความเชื่อ Syn. opinion, belief
idea (n.) ความคิด See also: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ Syn. concept, opinion, thought
ideo (prf.) ความคิด
notion (n.) ความคิด See also: ความเชื่อ, แนวคิด Syn. belief, concept, idea
soul (n.) ความคิด See also: จิตใจ Syn. intellect, thought, mind
thought (n.) ความคิด See also: ความนึกคิด, ความสามารถในการคิด, ปัญญา Syn. philosophy, outlook, speculation, reflection, deliberation
opportunism (n.) ความคิดฉวยโอกาส
spiritualism (n.) ความคิดด้านปรัชญาหรือศาสนาที่ยึดหลักเทววิทยา See also: เทวหลักการ
theosophy (n.) ความคิดด้านปรัชญาหรือศาสนาที่ยึดหลักเทววิทยา See also: เทวหลักการ Syn. spiritualism
brainwave (n.) ความคิดดีที่นึกได้ทันที Syn. brainstorm
stream of consciousness (n.) ความคิดต่อเนื่อง
association (n.) ความคิดที่เชื่อมโยง See also: ความเห็นที่เชื่อมโยง Syn. train of thought, chain of ideas
chain of ideas (n.) ความคิดที่เชื่อมโยง See also: ความเห็นที่เชื่อมโยง Syn. train of thought
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The best idea right now is to stay in their homesความคิดที่ดีที่สุดในตอนนี้คือให้พวกเขาอยู่กับบ้าน
It's based on the idea that..มันขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่า
He tried to gather his thoughtsเขาพยายามที่จะรวบรวมความคิดของเขา
That's a good ideaนั่นเป็นความคิดที่ดี
I agree with your opinionฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
I don't think this is a good ideaฉันไม่คิดว่านี่เป็นความคิดที่ดี
I might have a different opinionฉันอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
I'd like to hear more of your ideasฉันอยากฟังความคิดของคุณมากกว่านี้
You are entitled to your own opinionคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของคุณ
It's a good idea not to work too muchเป็นความคิดที่ดีที่ไม่ต้องทำงานหนักมากนัก
He has many strange ideas in his mindเขามีความคิดแผงๆ มากมายในหัว
What we read influences our thinkingสิ่งที่เราอ่านให้อิทธิพลกับความคิดของเรา
Do you have any thoughts of your own on this matter?คุณมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่?
That's such a silly idea!ช่างเป็นความคิดที่งี่เง่าอะไรอย่างนี้
Don't just decide on your own!อย่าตัดสินตามความคิดของตนแต่เพียงถ่ายเดียว
I want to hear everyone's opinions, so just tell us your idea!ฉันอยากฟังความเห็นของทุกคน ดังนั้นจงบอกความคิดของพวกนายออกมา
You seem to be in deep thoughtดูเหมือนเธอจมอยู่กับความคิดอยู่นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It wasn't my idea.lt ไม่ได้ ความคิด ของฉัน
It wasn't my idea. I didn't want to do it to you.มันไม่ได้เป็น ความคิด ของฉัน ฉัน ไม่ได้ ต้องการที่จะทำ เพื่อ คุณ
Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy.ภายใต้หน้ากากนี้มันคือ, ความคิด คุณครีดี้
Since we're talking about surfing why don't you give us your thoughts about surfing.ในเมื่อเราคุยกันเรื่อง โต้คลื่น ทำไมคุณไม่ให้เรา ความคิด เกี่ยวกับ โต้คลื่น
I could hear every thought from every person in the entire city.ผมได้ยิน ทุกๆ ความคิด จากทุกๆคน ในเมืองนี้เลย
We're still very viable, and evidence continues -- new evidence continues to support the ideas that we put forth 15 years ago.เรายังคงทำงานได้มากและหลักฐาน อย่างต่อเนื่อง หลักฐานใหม่ยังคงสนับสนุน ความคิด ที่เราใส่มา 15 ปีที่ผ่านมา
Maybe the unsub symbolically is destroying the thoughts and memories of the victims.บางทีอาจมาจากอันซับต้องการ สัญลักษณ์แห่งการทำลาย ความคิด ความทรงจำของเหยื่อ
But if I do, I get his memories, his thoughts, his feelings.แต่ถ้าผมกินสมองเขา ผมก็จะได้สัมผัสควมทรงจำ ความคิด และความรู้สึกของเขา
I don't know where he came up with the idea, but he's pretty set on it.ผมไม่ทราบว่าเขามากับ ความคิด แต่เขาก็ตั้งสวยบน.
You don't know what it's like-- the thoughts and the images that won't go away.คุณไม่มีวันรู้ ว่ามันเป็นยังไง ความคิด ทุกอย่าง มันไม่มีวันจะหายไปได้
The Ironborn thought you were some kind of god.ความคิด Ironborn คุณเป็นพระเจ้าแบบไหน
Think Diana, princess of the people.ความคิด ของเจ้าหญิงไดอาน่า เจ้าหญิงของประชาชน
My most personal and innermost thoughts and feelings.ความคิด ความรู้สึกส่วนตัว และลึกซึ้งสุดของพี่
I'm worse than her?ความคิด ตัวเธอ กายเธอ
Thoughts shape reality.ความคิด ปั้นแต่งความเป็นจริง
The idea that you're the only intelligent species, on the only inhabitable planet in a universe so full of planets that you don't even have a number to describe how many there are?ความคิด ว่าคุณเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดเท่านั้น, ในโลกเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในจักรวาล เพื่อให้เต็มรูปแบบของดาวเคราะห์ ว่าคุณไม่ได้มีจำนวน ที่จะอธิบายว่ามีหลาย?
Sydney, open up.ความคิด อารมณ์ ลักษณะ
Ideas that aren't easy to reconcile.ความคิด ไม่ง่ายที่จะได้รับการยอมรับ
My ideas may seem weird,ความคิดก็อาจเพี้ยนไปบ้าง
Your thoughts betray you, Viceroyความคิดกำลังล่อลวงท่าน อุปราช
It was all Hoshino's idea.ความคิดของ Hoshino คนเดียว
The mind of an inmate works differently than someone on the outside.ความคิดของคนถูกขัง แตกต่างจากบางคนที่อยู่ข้างนอก
The shifting of one's thoughts being like thunder or like a thief.ความคิดของคนน่ะ เปลี่ยนแปลงเหมือนสายฟ้า... ไม่ก็เหมือนขโมย
And he's designed his God helmet to produce that sense on demand.ความคิดของความวิตกกังวล กลายเป็น เหตุการณ์ที่ไม่ ดร. เพอซิงเออ เชื่อ
What's your idea of being a fuckin' shrink?ความคิดของคุณ ของการเป็นจิตแพทย์มันคืออะไรล่ะ
Your idea, the 'Read and Rest Lounge' will open soon.ความคิดของคุณ เรื่อง'Read and Rest Lounge' ใกล้จะเริ่มแล้ว
Any idea of yours is mine.ความคิดของคุณเป็นของฉัน ใด ๆ ที่ คิดว่าคุณมีฉันเป็นเจ้าของมัน
The very idea of cosmos out of chaos, a universe governed by the order of natural laws that we can actually figure out.ความคิดของจักรวาลออกมา จากความสับสนวุ่นวาย จักรวาลภายใต้คำสั่งของกฎธรรมชาติ ที่จริงเราสามารถคิดออก
Therefore my attitude, my thinking, my likings are all British.ความคิดของฉัน, ความชอบของฉันเป็นอังกฤษหมดเลย
My thoughts are its thoughts.ความคิดของฉันคือของมัน
My thinking is progressing, but not yet to the point of breakthrough.ความคิดของฉันคือความคืบหน้า แต่ไม่ใช่ประเด็นของความคืบหน้า
All of my ideas...ความคิดของฉันทั้งหมด
I totally thought it would go a different way.ความคิดของฉันมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
Has your mindset changed about him?ความคิดของท่านเปลี่ยนไปไหม
The thought of her ever upon my mind.ความคิดของนาง ยังอยู่ในจิตใจข้าตลอด
My horse is hitched to a post that is closer to Asperger's and autistics than narcissists and sociopaths.ความคิดของผมจดจ่อ ผมคึดว่ามันใกล้เคียงกับออทิสติก ไม่ก็ Asperger's [อาการย้ำคิดย้ำทำ+เข้าสังคมยาก] มากกว่าที่จะเป็นกลุ่มโรคจิต หรือ พวกหลงตัวเอง
The policemen and E.R. Personnel are on the exact same 24-hour shift schedule.ความคิดของผมสับสนไปหมด
My mind is open, Professor.ความคิดของผมเปิดกว้าง ศาสตราจารย์
So, I try to pull images from different places and sort them out.ความคิดของผู้คน พวกเขาทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน
All those thoughts, they're like millions of needles in my brain.ความคิดของผู้คนมากขนาดนั้น มันเหมือนเข็มเป็นล้านเล่ม ทิ่มแทงมาที่สมองผม

ความคิด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice
意見[いけん, iken] Thai: ความคิดเห็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความคิด
Back to top