ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขจัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขจัด*, -ขจัด-

ขจัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขจัด (v.) expel See also: get rid of, wipe out, dispel, drive away, eliminate, eradicate, remove Syn. กำจัด, ขับไล่
ขจัดขจาย (v.) scatter See also: disperse, dispel, spread around Syn. กระจัดกระจาย, กลาดเกลื่อน, เกลื่อน, กระจาย
ขจัดคราบ (v.) wipe See also: clean, brush, rub Syn. กำจัดคราบ
ขจัดปัญหา (v.) eliminate (a problem) See also: get rid of (a problem) Syn. แก้ไขปัญหา, แก้ปัญหา, แก้ไข
ขจัดปัดเป่า (v.) exorcise See also: remove, obviate, get rid of Syn. ขจัด
ขจัดปัดเป่า (v.) relieve See also: allay, alleviate, dispel, remove, ease Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง
ขจัดปัดเป่า (v.) relieve See also: allay, alleviate, dispel, remove Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง
ขจัดพลัดพราก (v.) scatter See also: disperse, spread Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย Ops. เป็นระเบียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.
acopic(อะโค' พิค) adj. ซึ่งขจัดความเหน็ดเหนื่อย
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
bleach(บลีชฺ) {bleached,bleaching,bleaches} vt. ทำให้สีซีด,ฟอกจัด,ขจัดสีออก,ทำให้สีตก vi. สีตก,สีซีด,กลายเป็นขาว n. การฟอกให้ขาว,ยาฟอกขาว,ปริมาณความซีด
blot(บลอท) n.,vt.,vi. (ทำให้เป็น,เป็น) จุด,ดวง,รอยเปื้อน,มลทิน,การลบออก ,ขจัดออกหมด,ทำลาย
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
burl(เบิร์ล) {burled,burling,burls} n. ก้อนเส้นด้าย,จุดด่าง,จุดเงื่อน,ตาไม้,แผ่นไม้ที่มีตาไม้ -v. ขจัดปมผ้าออก
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
clearage(เคลีย'เรจฺ) n. การชำระสะสาง,การขจัด
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
couch(เคาชฺ) {couched,couching,couches} n. ที่นอน,เก้าอี้นอน,เก้าอี้ยาว,ถ้ำสัตว์. vt. ทำให้นอนลง,เอนลง,ขจัดออก,แสดงด้วยถ้อยคำ,เขียนด้วยคำพูด vi. นอนลง,ก้มลง,หมอบ,กอง, Syn. express
debugแก้จุดบกพร่องหมายถึง การขจัดปัญหาและจุดบกพร่องต่าง ๆ ในโปรแกรมให้หมดไป ก่อนที่จะนำโปรแกรมนั้นไปใช้ ที่ใช้ศัพท์คำนี้เพราะนักเขียนโปรแกรมจะเรียก จุดบกพร่องของโปรแกรมว่า bug ดู bug ประกอบ
debunk(ดิบังคฺ') vt. ขจัดหรือลบล้างคำกล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง,ทำลายชื่อเสียง, See also: debunker n. ดูdebunk
decaffeinate(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decaffeinize(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decolorize(ดิคัล'ละไรซ) vt. ขจัดสีออก, See also: decolourization,decolorization,decolorisation,decolourisation n. การขจัดสีออก decolouriser ,decoloriser,decolourizer,decolorizer n. สิ่งที่ขจัดสีออก
decolourise(ดิคัล'ละไรซ) vt. ขจัดสีออก, See also: decolourization,decolorization,decolorisation,decolourisation n. การขจัดสีออก decolouriser ,decoloriser,decolourizer,decolorizer n. สิ่งที่ขจัดสีออก
deep-six(ดีพ'ซิคซฺ) vt. ขว้างลงทะเล,ขจัดทิ้ง
defecate(เดฟ'ฟะเคท) vi. ถ่ายอุจจาระ. vt. ขจัดสิ่งโสโครกออก., See also: defecation n. ดูdefecate defecator n. ดูdefecate
defuse(ดิฟิวซฺ') vt. ปลดเอาชนวนออก,ขจัดภัย
degauss(ดิกอส') vt. ทำให้เป็นกลางด้วยขดลวดที่มีสนามแม่เหล็ก,ขจัดอำนาจแม่เหล็กให้หมดไป,
dehydrate(ดีไฮ'เดรท) vt. ขจัดน้ำออก. vi. สูญเสียน้ำหรือความชื้น., See also: dehydration n. dehydrator n.
demagnetise(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
demagnetize(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
demist(ดิมิสท') vt. ขจัดหมอก,เอาหมอกออก
demystifyvt. ขจัดความลึกลับ,ทำให้ไม่ลึกลับ
depilate(เดพ'พะเลท) vt. ขจัดขนออก
desegregate(ดิเซก'ระเกท) vt.,vi. ขจัดการแบ่งผิว., See also: desegregation n.
desensitise(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
desensitize(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
desexvt. ตอน,ตัดอัณฑะออก,ขจัดความต้องการทางเพศ
desexualizevt. ตอน,ตัดอัณฑะออก,ขจัดความต้องการทางเพศ
desiccatevt. ทำให้แห้งสนิท,เก็บอาหารโดยการขจัดน้ำทิ้ง vi. แห้งสนิท., See also: desiccated adj. ดูdesiccate desiccation n. ดูdesiccate desiccative adj. ดูdesiccate desiccator n. ดูdesiccate
deterge(ดีเทอจ') vt. ขจัด,ล้าง,ชำระล้าง
detoxicate(ดีทอค'ซะเคท) vt. ขจัดพิษ,ทำลายพิษ, See also: detoxicant n. adj. ดูdetoxicate detoxication n. ดูdetoxicate detoxicator n. ดูdetoxicate, Syn. detoxify
detoxify(ดีทอค'ซิไฟ) {detoxified,detoxifying,detoxifies) vt. ขจัดพิษ,ทำลายพิษ, See also: detoxification n. ดูdetoxify, Syn. detoxicate
disabuse(ดิสอะบวิซ') vt. แก้ไขให้ถูกต้อง,แก้ไข,ขจัดข้อผิดพลาดออก,-disabusal n.
English-Thai: Nontri Dictionary
evacuate(vt) ทำให้ว่างเปล่า,ถอนไป,อพยพ,โยกย้าย,ขับออก,ขจัด
deodorize(vt) ดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น
dispel(vt) ขับไล่,กำจัด,ขจัด,ทำให้กระจาย,ทำให้หมดไป
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง
doff(vt) ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิก,เปลื้อง,ถอด
efface(vt) ลบล้าง,ขจัด,ทำนาย
eliminate(vt) ขจัด, ขับไล่,ตัดทิ้ง,ลบทิ้ง
elimination(n) การขจัด,การขับไล่,
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด
foreclose(vi,vt) กีดกั้น,ยึด,ริบ,ถอนสิทธิ์,ตัดสิทธิ์,ขัดขวาง,ขจัด,ป้องกัน
inextinguishable(adj) ขจัดไม่ได้,ดับไม่ได้,หยุดยั้งไม่ได้
obliterate(vt) ลบล้าง,กำจัด,ขจัด
obviate(vt) หลบเลี่ยง,ปัดเป่า,ลบล้าง,ขจัด
preclude(vt) ทำให้หมดโอกาส,ขจัด
raze(vt) ลบล้าง,ทำลาย,เผาผลาญ,ขจัด,รื้อถอน
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู
repulse(vt) ขจัด,ไล่,ขับไล่,ผลักไส
repulsion(n) การขจัด,การไล่,ความสะอิดสะเอียน,การผลักไส,การขับไล่
rid(vt) สลัด,กำจัด,ขจัด
riddance(n) การขจัด,การกำจัด,การสลัดทิ้ง
shake(vt) โยก,เขย่า,ไหว,ทำให้สั่นสะเทือน,ขจัด
shear(vt) เล็ม,ตัด,ฟั่น,ขจัด,กำจัด
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detoxicate; detoxifyขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxify; detoxicateขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
causal prophylaxisการป้องกันโรคโดยขจัดเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dehydration๑. การเสียน้ำ, การขจัดน้ำ๒. ภาวะขาดน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ hydropenia; hypohydration] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desensitize; desensitise๑. ขจัดภูมิไว๒. ลดความรู้สึก (กลัว, เกลียด ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxification; detoxicationการขจัดพิษ, การถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuation๑. การถ่ายออก, การขจัดออก๒. สิ่งถ่ายออก, สิ่งถูกขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Defoamingการขจัดฟอง [การแพทย์]
Deodorant Productsผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นตัว [การแพทย์]
Deodorized Soapสบู่อาบน้ำที่ขจัดกลิ่นตัว [การแพทย์]
Desalination การขจัดเกลือ [สิ่งแวดล้อม]
Detoxificationการล้างพิษ,การถอนพิษยา,ขบวนการขจัดพิษ,กำจัดพิษ,การกำจัดพิษ,รูปที่ไม่มีฤทธิ์ยา,ทำลายสิ่งที่เป็นพิษ,การทำให้สารเป็นพิษลดน้อยลง,การถอนยา [การแพทย์]
Displacementการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด [การแพทย์]
Predatory pricingการกำหนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขัน [TU Subject Heading]
Antidandruff Agentsสารป้องกันรังแค, สารขจัดรังแค [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
de - (prf.) ขจัด See also: กลับกัน, ลด
eliminate (vt.) ขจัด See also: กำจัด, ถอนราก Syn. get rid of, take out
fend off (phrv.) ขจัด Syn. stave off, ward off
free (vt.) ขจัด See also: กำจัด, ปลดเปลื้อง
get out (phrv.) ขจัด See also: ทำความสะอาด
get rid of (vt.) ขจัด See also: กำจัด, ถอนราก Syn. take out
purge from (phrv.) ขจัด See also: ชำระจาก, เอาออกจาก
rid (vt.) ขจัด See also: กำจัด, ทำให้หมดไป Syn. clear, disburden, relieve
shrug off (phrv.) ขจัด See also: ขับไล่
smooth away (phrv.) ขจัด See also: กำจัด, ทำให้หมดไป
stave off (phrv.) ขจัด See also: กำจัด Syn. fend off, ward off
sweep away (phrv.) ขจัด See also: ทำให้เสีย
ward off (phrv.) ขจัด See also: ป้องกัน, ยับยั้ง Syn. fend off, stave off
purge of (phrv.) ขจัด (ความรู้สึก)
desegregate (vt.) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์ Syn. unite, bond, link Ops. segregate, separate
desegregate (vi.) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์ Syn. unite, bond, link Ops. segregate, separate
clear the air (idm.) ขจัดข้อสงสัย
dehydrate (vt.) ขจัดน้ำออกไป (จากอาหาร) See also: ทำให้คายน้ำ, ทำให้ระเหย Syn. dry, smoke Ops. moisten
detox (vi.) ขจัดสารพิษออกจากร่างกาย Syn. detoxify
detoxify (vi.) ขจัดสารพิษออกจากร่างกาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a hard-bodied, hairy-chested, rooting tooting shooting, parac' hutting demolition double-cap crimping frogman.ฉันยากฉกรรจ์ขนอก ขจัด ทูทิง ยิง พาระชูทิง การรื้อถอนคู่หมวกมนุษย์กบ จีบ
Take all that guilt, take that fear, that being pissed off, take it out.ขจัดความกลัว ทำเหมือนต้อนกำลังฉี่อออกมา ปล่อยออกมาให้หมด
Draws away weakness to intensify your strength.ขจัดความอ่อนล้า เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้คุณ
...disinvesting problems of power... and removing their ability to make us afraid.ขจัดปัญหาของพลัง และปัดเป่าความกลัวของคุณเอง
Finally releasing the kingdom from all evil.ขจัดภัยร้ายที่ปกคลุมดินแดนแห่งนี้มาช้านานลงได้
Clean 21 years.ขจัดมลทินออกไปได้ 21 ปี
Remove this filth from my ship.ขจัดสิ่งสกปรกนี้มาจากเรือของฉัน
Clears up anaemia and strengthens red corpuscles. It builds the blood.ขจัดโลหิตจาง เพิ่มเม็ดเลือดแดง
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย
We must remove untouchability from our hearts and from our lives.เราต้องขจัดความจัณฑาลออกไป จากจิตใจและชีวิตของเรา
Simply to survive by avoiding the weaknesses of an unchanging system.ก็เพื่อการดำรงอยู่, -- โดยการขจัดผู้อ่อนแอออกจากระบบ.
Katie and I have moved way past being able to stand each other.เคที่ กับฉัน ขจัดวิธี ที่จะสามารถทนกัน และกันออกไป
Scotchgard?ใช้น้ำยาขจัดคราบมั้ง
And wanted to remove some of the constraints that had historically been placed on the corporate form.และต้องการขจัดข้อบังคับบางอย่าง ที่สร้างข้อจำกัดแก่รูปแบบของบรรษัท
"That show we get rid of the effluent from the paper mills.""นี่เป็นวิธีที่เราขจัดของเสียจากโรงงานกระดาษ"
I put my heart and soul into busting them up.ข้าทุ่มเททั้งหัวใจและวิญญาณ ที่จะขจัดพวกเขา
She says the same thing they say here about dismantling your reality to see the big picture.เธอพูดเหมือนพวกนี้พูด เรื่องขจัดความเป็นตัวตนของเรา แล้วมองภาพใหญ่ ต่างกันตรงไหน
The duty of upholding world peace and punishing evil will be yours.หน้าที่ป้องกันชาวโลก ขจัดทุกข์ บำรุงสุข หมอบให้แกดีไหม
Thus from my lips, by yours, my sin is purged.จากปากฉัน โดย คำขอของคุณ ความบาป ได้ ถูกขจัดหมดไป
They got different names for things in the Corps when they trying to get rid of you.พวกเขามีชื่อที่แตกต่าง\สำหรับสิ่งต่างๆในคณะ เมื่อพวกเขาพยายามขจัดคุณ.
I will clean out every Death Note.ฉันจะขจัดมันเอง เดทโน๊ธทั้งหมด
For tougher spots, I use a 50-50 mix of denatured alcohol and water.สำหรับรอยที่ขจัดได้ยาก ผมจะใช้แอลกอฮอร์ผสมน้ำ 50: 50
Apes, if you believe the Democrats.การรักษาด้วยแอลกอฮอลล์ช่วยขจัด ปัญหาเรื่องหัวใจและไข้
If you're right this time,You purge yourself Of past ghosts.ถ้าครั้งนี้คุณคิดถูก,คุณจะขจัด เรื่องร้ายในอดีตไปได้
As you can see, human pollution is one of the greatest threats to the environment out here.ที่ต้องมาเจอมลพิษทางอารมณ์ นี่เป็นมาตรการขจัดขยะอารมณ์ ให้พ้นไปจากความรู้สึก
I've gotta get rid of this feeling of panic.ผมอยากขจัดความกลัวออกไป
..just to get rid of her?...คิดจะขจัดเธอรึงัย?
In the back of my heart, the existence of Tada-san that has been pushing at me is something I couldn't get rid of.ในหัวใจผม การมีตัวตนของทาดะซังกดดันผม เหมือนบางอย่างที่ขจัดออกไปไม่ได้
To avoid future confusion, I love you, and I want to spend the rest of my life with you.เพื่อให้ขจัดความสงสัย ฉันรักคุณ และต้องการใช้ชีวิตร่วมกับคุณ
I need to get rid of all of it.เราจะต้องขจัดมันทิ้งให้หมด
This Emmett guy's been busting my... preconceptions.ผู้ชายที่ชื่อเอ็มเหม็ดนี้ขจัด... ความคิดอคติ
To be ready for change, we steady our hearts, curb our fears, muster our forces, and look for signs in the stars.เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/Nเราทำจิตใจให้มั่นคง ขจัดความกลัว รวบรวมพลังกล้า และมองหาสัญญาณในหมู่ดาว
In knowing you helped dismantle this country's greatest threatที่ได้ช่วยขจัดสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อ
It speeds up the removal of thallium from the body, but he's too sick to swallow it, so they had to insert a feeding tube.มันช่วยเร่งการขจัดแธลเลียมออกจากร่างกาย แต่เขากลืนมันไม่ไหว, เราเลยต้องให้ยาผ่านสายยางให้เขา
Like a career in law enforcement precludes violent behavior?อย่างคนในหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ขจัดพฤติกรรมรุนแรงเหรอ?
These sophisticated machines will eliminate theเครื่องจักรล้ำยุคเหล่านี้จะขจัด\ ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
This is your opportunity to clear the air, tell me everything that you... think doesn't work in our relationship.นี่คือโอกาสของเธอ ขจัดความข้องใจ บอกฉันทุกอย่างที่เธอ... คิดว่าไปกันไม่ได้ ในความสัมพันธ์ของเรา
... anddowhateveritisyou'regonnado without me just clearing the air first.โดยที่ไม่มีฉัน ขจัดข้อสงสัยก่อน คือ เอ่อ คือ เพื่อให้กระจ่างนะ

ขจัด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขจัด
Back to top