ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obviate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obviate*, -obviate-

obviate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obviate (vt.) ป้องกัน See also: ปัดเป่า, ขจัด Syn. preclude, eleminate
obviated (adj.) ซึ่งกีดขวาง Syn. stopped
English-Thai: HOPE Dictionary
obviate(ออบ'วิเอท) vt. ป้องกันหรือขจัด,ทำให้ไม่จำเป็น,ปัดเป่า,หลีกเลี่ยง., See also: obviable adj. obviation n. obviator n., Syn. avert
English-Thai: Nontri Dictionary
obviate(vt) หลบเลี่ยง,ปัดเป่า,ลบล้าง,ขจัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obviate
Back to top