ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การละ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การละ*, -การละ-

การละ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การละ (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การงดเว้น, การเลิก, การยกเลิก, การละเว้น
การละคร (n.) drama See also: play, stage, performance Syn. การแสดง
การละทิ้ง (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การทิ้ง, การจาก, การเลิก
การละลาย (n.) dissolution See also: melt Syn. การหลอมเหลว Ops. การแข็งตัว
การละวาง (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การขัด, การฝ่าฝืน
การละเมิดประเพณี (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท
การละเล่น (n.) amusement See also: entertainment, recreation Syn. มหรสพ
การละเลย (n.) desertion See also: neglect, abandonment Syn. การละทิ้ง, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง Ops. การเอาใจใส่, การดูแล
การละเว้น (n.) exemption See also: exception, exclusion Syn. การเว้น
การละเว้น (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การงดเว้น, การเลิก, การยกเลิก
English-Thai: HOPE Dictionary
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
deliquescence(เดล'ละเควสเซินซฺ) n. การละลาย,ของเหลวที่เกิดจากการละลายตัว, See also: deliquescent adj.
desertion(ดิเซิร์ท'เชิน) n. การทอดทิ้ง,การละทิ้ง,ภาวะที่ถูกทอดทิ้ง,การหนีทัพ
diffluencen. การไหลไป,การละลาย,การแยกไหลไป
dilution(ดิลู'เชิน) n. การละลาย,ภาวะที่ถูกละลาย,สิ่งที่ถูกละลาย
elision(อิลิซ'เชิน) n. การตัดออก,การละทิ้ง,การไม่เอา
elute(อีลิวทฺ') vt. แยกออกโดยการละลายล้าง
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
infraction(อินแฟรค'เชิน) n. การทำให้แตก,การละเมิด,การฝ่าฝืน, Syn. violation
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การล่วงล้ำ (breach,violation)
isotonic(ไอซะทอน'นิค) adj. เกี่ยวกับการละลายที่มีความดันออสโมซิสเท่ากัน
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
omission(โอมิส'เชิน) n. การละเว้น,การละเลย, Syn. neglect
omissive(โอมิส'ซิฟว) adj. เป็นการละเว้น,เป็นการละเลย,
piracy(ไพ'ระซี) n. การกระทำที่เป็นโจรสลัด,การปล้นความคิด,การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของคนอื่น
play(เพล) n. การเล่น,การละเล่น,การหยอกล้อ,การหยอกเย้า,การแสดง,การบรรเลง,ละคร,เรื่องละคร,การปฏิบัติ vt.,vi. เล่น,ล้อเล่น,หยอกเย้า,แสดง,บรรเลง,เล่นละคร,ปฏิบัติ,พนัน, See also: playable adj. playability,n.
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind,revoke
repertory(เรพ'เพอทอรี) n. = repertoire (ดู) ,รายการละครทั้งหมดที่แสดงประจำ,คลังเก็บสินค้า,คลังแห่งความรู้, See also: repertorial adj.
resolvent(รีซอล'เวินทฺ) adj. เกี่ยวกับการละลายหรือการแตกแยก n. ยาที่ทำให้การบวมหรือการอักเสบหายไป,วิธีแก้ปัญหา
solution(ซอลลิว'เชิน) n. ทางออก,วิธีแก้,การแก้ปัญหา,การอธิบาย,คำตอบ,วิธีการ,สารละลาย,การละลาย,ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันของสารตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป., Syn. mix,mixture,compound,explanation
solvency(ซอล'เวินซี) n. การละลาย,ความ สามารถในการละลายตัว,ความสามารถในการ ชำระหนี้ทั้งหมด
temperance(เทม'เพอเรินซฺ) n. การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง,การละเว้นสิ่งมึนเมา,ความพอควร, Syn. moderation,self-restraint
tort(ทอร์ท) n. การละเมิด,การละเมิดสิทธิของคนอื่น}
toy(ทอย) n. ของเล่น,เครื่องเล่น,ของเด็กเล่น,สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย,ของกระจอก,สัตว์ที่มีขนาดเล็ก,บุคคลร่างเตี้ย,สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การผ่อนคลายอารมณ์,การละเล่น,หมวกผู้หญิงสก๊อตแลนด์สมัยก่อนที่มีส่วนที่ยาวคลุมถึงไหล่. adj. ใช้เป็นของเล่น,เหมือนของเล่น. vi. เล่น
truancy(ทรู'เอินซี) n. การหนีโรงเรียน,การละทิ้งหน้าที่., Syn. truantry
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
contravention(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การต่อต้าน
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ
dilution(n) การเจือจาง,การละลาย,สิ่งที่ถูกละลาย
dramatics(n) การละคร,การแสดงละคร,การสร้างบทละคร,เรื่องละคร
ellipsis(n) การละคำในประโยค
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
infraction(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
lapse(n) การหมดอายุ,การพลั้งพลาด,การถลำตัว,การละเมิด
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
omission(n) การเว้น,การละเลย,การละเว้น,การคัดออก
piracy(n) การปล้นสะดมทางทะเล,การโจรกรรม,การละเมิดลิขสิทธิ์
play(n) การเล่น,การละเล่น,บทละคร,การบรรเลง,การหยอกล้อ
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
repertoire(n) รายการละคร,รายการแสดง,องค์ประกอบศิลป์
repudiation(n) การบอกปัด,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ
solubility(n) ความสามารถในการแก้ปัญหา,ความสามารถในการละลาย
solution(n) การละลายน้ำ,การแก้ปัญหา,ทางออก,คำตอบ,วิธีแก้
solvency(n) การละลาย
thaw(n) การละลาย,การบรรเทา
transgression(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การล่วงล้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contempt of Congress; Congress, contempt ofการละเมิดอำนาจรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ellipsisการละความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
infringementการละเมิดสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nonfeasanceการละเว้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
omissionการละเว้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ratการละทิ้งพรรค, ผู้ละทิ้งพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tortการละเมิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desertion๑. การละทิ้งหน้าที่๒. การทอดทิ้งไป๓. การละทิ้งร้างคู่สมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infractionการฝ่าฝืนกฎหมาย, การละเมิด (กฎหมาย สัญญาหรือหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lysis๑. การสลาย, การแยกสลาย, การละลาย, การทำลาย๒. อาการค่อย ๆ ทุเลาของโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noctambulation; somnambulance; somnambulation; somnambulismอาการละเมอเดิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somnambulism; noctambulation; somnambulance; somnambulationอาการละเมอเดิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
waiverการสละสิทธิ์, การละเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autolysisการละลายตัวเอง, การเสื่อมสลายตัวเอง, การแตกเอง, สลาย, ตายหมด, ละลายตัวเอง [การแพทย์]
Board gamesการละเล่นบนกระดาน [TU Subject Heading]
Contempt of courtการละเมิดอำนาจศาล [TU Subject Heading]
Dereliction of Dutyการละเลยต่อหน้าที่ [การแพทย์]
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]
Ellipsisการละ [TU Subject Heading]
Gamesการละเล่น [TU Subject Heading]
infringementการละเมิด [การทูต]
Omission, Criminalการละเว้นทางอาญา [TU Subject Heading]
Absorbการดูดแสง, ดูดซึม, ดูด, การดูดซึม, ดูดกลืน, ดูดซับ, ถูกดูดซึมได้, การดูดซับ, การละลายตัวเอง [การแพทย์]
Cytolysisการเสียหายของผิวเซลล์,การสลายตัวของเซลล์,การละลายของเซลล์,เซลล์เนื้องอกสลายตัว,เซลล์แตกทำลาย,การแตกสลายของเซลล์,การสลายตัวของเซลล์,การแตกสลายของเซลล์,ซัยโตลัยลิส [การแพทย์]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Sinkhole หลุมยุบ หลุมลึกบนแผ่นดินที่ปากเกือบกลม และมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 20 ถึงกว่า 200 ม. เกิดจากน้ำละลายเอาหินเกลือ หินยิปซัม หรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปเสีย ทำให้พื้นดินตอนบนยุบตัวลง เป็นหลุมใหญ่ หากการละลายสารดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง [สิ่งแวดล้อม]
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Solvent ตัวทำละลาย หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ของเหลวที่ละลายสารอื่น อาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ตัวทำลายนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในสารละลาย หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของเหลวที่ใช้ในการละลายสาร [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
theater (n.) การละคร See also: เรื่องละคร
theatre (n.) การละคร See also: เรื่องละคร
abnegation (n.) การละทิ้ง See also: การสละ Syn. denial, self-denial, self-renunciation
self-renunciation (n.) การละทิ้ง See also: การสละ Syn. denial, self-denial
truantry (n.) การละทิ้งความรับผิดชอบ
cop-out (n.) การละทิ้งความรับผิดชอบ (คำสแลง)
dereliction (n.) การละทิ้งหน้าที่ Syn. negligency, laxity
negligency (n.) การละทิ้งหน้าที่ Syn. laxity
meltage (n.) การละลาย
elision (n.) การละสระ พยัญชนะหรือพยางค์ในการออกเสียงหรือเขียน (ทางภาษาศาสตร์)
tort (n.) การละเมิด See also: การล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่น
cheating (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. copying
copying (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. cheating
piracy (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. cheating, copying
neglect (n.) การละเลย See also: การเพิกเฉย, การถูกทอดทิ้ง
omission (n.) การละเลย See also: การละไว้, การปล่อยไว้ Syn. neglect, oversight
celibacy (n.) การละเว้นจากการร่วมเพศ Syn. chastity, sexual abstention
sexual abstention (n.) การละเว้นจากการร่วมเพศ Syn. chastity
ellipsis (n.) การละไว้ (มีสัญลักษณ์คือจุดสามจุด...)
dramatics (n.) ศิลปการละคร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a... little more regal.การละครดังมากนะเมืองนี้ ใช่มั๊ย
To throw that away is sacrilege.การละทิ้งสายสัมพันธ์นั้น คือการลบหลู่ความเชื่อของแวมไพร์
Abandoning a new vampire is no different.การละทิ้งแวมไพร์แรกเกิด ก็ไม่ต่างกัน
A meltdown at the nuclear power plant.การละลาย ที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
Sleepwalkers demonstrate a difficulty handling aggression.การละเมอเดินเป็นข้อบงชี้ที่ดีถึงความยาก
A violation of the rules causes a penaltyการละเมิดกฎ ก็ต้องรับการลงโทษ
This kind of moral anarchy cannot be allowed.การละเมิดกฎหมาย หลักศีลธรรมแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องถูกต้อง
Security violation, Level 6.การละเมิดการรักษาความ ปลอดภัยระดับ 6
Security breach. It's on you.การละเมิดความปลอดภัย นายนั้นเอง
Well a real lapse in judgment.การละเมิดที่แท้จริงในการตัดสิน
These legal breaches, those are violations of the laws you just told me you were complying with.การละเมิดนี้ นี่เป็นการละเมิดกฏหมาย คุณเพิ่งบอกผมว่าคุณไม่ได้ทำผิด
Clear violation of his 8th amendment right:การละเมิดสิทธิข้อ 8 ของเขาอย่างชัดเจน
The breach was caused by the update drives, which, last time I checked, were part of your system.การละเมิดเกิดจาก การปรับปรุงไดรฟ์ ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ผมตรวจสอบ พบว่ามันเป็นส่วนของระบบของคุณ
A breach like this raises serious questions.การละเมิดเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง
The breaches have been filled.การละเมิดได้รับการเติม
It's practically a parlor game.การละเล่นฆ่าเวลาชัดๆ
Neglecting duties, an unfriendly attitude towards people, poor communication skills...การละเลยการปฏิบัติหน้าที่... ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรกับประชาชน การสื่อสารคุณแย่มาก
Neglecting duties, unfriendly attitude towards people.การละเลยหน้าที่ ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้คน
This wanton level of neglect falls well within your legal obligations and you are, therefore, in breach.การละเลยเช่นนี้ ฝ่าฝืนข้อบังคับ ที่คุณมีพันธะ
Why, Corporal Dooley?ทำไมโท ดูลี? พวกเขาได้รับการละเลยเท้าของ พวกเขา?
Once more unto the breach, dear Meanies!อีกครั้งแก่การละเมิด, มีนีส ที่รัก!
We have a curfew violation.เรามีการละเมิดเคอร์ฟิว
I promise you, Sir Evelyn Blount, that I will do all in my power... to protect him from this abuse.ฉันสัญญาว่าคุณเซอร์ เอฟลึน เบลอท ที่ฉันจะทำทั้งหมดในอำนาจของฉัน ... เพื่อปกป้องเขาจากการละเมิดนี้
However, after the trial you experienced what we might term an emotional meltdown:ยังไงก็ตาม หลังจากการประชาทัณฑ์... ...คุณได้ประสบกับสิ่งที่อาจถูกเรียกว่า การละลายความรู้สึก
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ
Oh, I do wish we could go out into the town, and be seen at plays and assemblies.โอ ฉันปรารถนาให้พวกเราเข้าไปในเมือง แล้วไปดูการละเล่นและฝูงชน
We've got a security breach here.ใช่ฉันได้ยิน เราได้มีการละเมิดความ ปลอดภัยที่นี่
She alleges that you're not sending your grandson to school, in violation of state and federal codes, and that you have involved him in illegal activities.เธออ้างว่า คุณไม่ยอมส่งหลาน ไปโรงเรียน เป็นการละเมิดกฎของรัฐ และนอกจากนี้... ...คุณยังให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องผิดกฎหมาย
And for that matter, all masturbatory emissions... where his sperm was clearly not seeking an egg... could be termed reckless abandonment.แล้วยิ่งกว่านั้นนะ การหลั่งจากการปรนเปรอตัวเองแต่ละครั้งล่ะ ซึ่งเห็นๆอยู่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดการปฏิสนธิแต่อย่างใด อาจจะเรียกว่าเป็นการละทิ้งบุตรก็ได้
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
Do what you want.ทำตามที่ต้องการละกัน
And we're going to address that right now.- โอเคมั้ย - คุณจัดการละกัน
Various kinds. Songs. plays...เยอะแยะจิปาถะ ทั้งดนตรี การละเล่น...
As far as I'm concerned,you passed your qualification.มันไม่ใช่แค่การละทิ้งลูกๆ มันเป็นอะไรที่ทำให้เค้าได้รู้ถึงความผิดพลาดของตัวเอง
Building B C is the place where the people who major in theatre and dance are.ตึก BC เป็นตึกเรียนของพวกที่เรียนเอกการละครและการเต้น
Because the Prince majors in theatre, last time, the number of people increased in the building.เนื่องจากเจ้าชายเรียนอยู่เอกการละคร จึงทำให้ตึกเรียน BC มีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก
I have filled out the papers formally charging you with dereliction of duty.ฉันเขียนรายงาน การละทิ้งหน้าที่
I have been in direct communication with HQ in Paris over your little escapade.ฉันติดต่อศูนย์บัญชาการในปารีส เรื่องการละเมิดคำสั่ง
And within this next half century those 40% of the people on Earth are gonna face a very serious shortage because of this melting.และภายในครึ่งศตวรรษต่อไป ประชากร 40% บนโลก กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการขาดแคลนอย่างรุนแรง เพราะการละลายนี้
And so, as the surrounding water gets warmer, it speeds up the melting of the ice.น้ำโดยรอบจึงอุ่นขึ้น มันเพิ่มความเร็วในการละลายของน้ำแข็ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การละ
Back to top