ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

denial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *denial*, -denial-

denial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
denial (n.) การปฎิเสธ See also: การไม่ยอมรับ Syn. disovowal, rejection
denial of God (n.) ความไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า See also: ความไม่เชื่อในพระเจ้า Syn. agnosticism
English-Thai: HOPE Dictionary
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
denialการปฏิเสธ, คำปฏิเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denialไม่ยอมรับรู้,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับความเป็นจริง,การปฏิเสธ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your vehement denial has been duly noted.การปฏิเสธของเธอได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะ
Please. I'm still in a state of denial about that.น่าๆ พ่อยังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องนั้นเลยนะ
And, you know, there are a Iot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem.รู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายที่ตรงดิ่งจากการปฏิเสธ กลับไปเป็นสิ้นหวัง โดยไม่มีการหยุดระหว่างกลาง
I also know denial is the first stage of the grieving processรู้ด้วยว่าการปฎิเสธเป็นขั้นแรก ของการไว้อาลัย
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humaniไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว
Don't let denial get in the way of that.อย่าเพิ่งปฏิเสธคำแนะนำผม
They say a strong denial is like an affirmation.ถ้าพูดอย่างหนักแน่นว่า 'ไม่' มันก็เหมือนกับว่า 'ใช่'
Let's go right from denial to acceptance. Oh, my- oh, my god, you son of a bitch. - nathan.จงทำใจแล้วยอมรับมันซะ ไม่ ไม่...
You need to leap over denial phase and get right into the acceptance of this whole thing.เริ่มด้วยการที่ลูก ต้องท่องคำกล่าวปฏิเสธ ว่าไม่มีพี่เขาแล้ว และเริ่มเปิดใจยอมรับความจริง ต่อเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
Whatever the physical characteristic-- the color of the eyes, the skin type-- if the baby doesn't have it, he or she ends up in the foster care system, wives of sexual sadists need outlets as a denial mechanism to cope with what their partners are doing.ไม่ว่าจะมีลักษณะทางกายภายยังไง... . สีของตา, สีผิว
Active denial system.- ระบบปฏิเสธการเคลื่อนไหว
I think you have a serious case of denial going, and I want you to know that I'm here for you no matter what, and...ผมคิดว่าคุณอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิต และผมอยากให้คุณรู้ว่า ไม่ว่ายังไง ผมก็จะอยู่ช่วยคุณ และ..

denial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ˋ, 分布式拒绝服务 / 分佈式拒絕服務] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack

denial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] (n) {comp} denial of service
サービス不能攻撃[サービスふのうこうげき, sa-bisu funoukougeki] (n) {comp} denial of service attack
サービス妨害攻撃[サービスぼうがいこうげき, sa-bisu bougaikougeki] (n) {comp} denial of service attack
サービス拒否攻撃[サービスきょひこうげき, sa-bisu kyohikougeki] (n) {comp} denial of service attack
拒否処分[きょひしょぶん, kyohishobun] (n) (judicial) denial
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.)
克己心[こっきしん, kokkishin] (n) spirit of self-denial
克己精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n,vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n,vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright)
否認[ひにん, hinin] (n,vs) denial; negation; repudiation; disapproval; (P)
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P)
抹殺[まっさつ, massatsu] (n,vs) erasure; denial; obliteration; ignoring (an opinion); (P)
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal

denial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปฏิเสธ[n.] (kān patisēt) EN: denial ; refusal ; repudiation FR: refus [m] ; rejet [m]
คำปฏิเสธ[n.] (kham patisē) EN: refusal ; denial FR:
ปฏิเสธข่าวลือ[v. exp.] (patisēt khā) EN: issue a denial FR:
จาคะ[n.] (jākha) EN: donation ; philanthropy ; giving ; charity ; generosity ; sacrifice ; self-denial ; liberality ; munificence; benefaction FR: charité [f]
เนกขัม[n.] (nēkkham) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
เนกขัมมะ[n.] (nēkkhamma) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
วิรัติ[n.] (wirat) EN: abstinence ; indifference ; temperance ; self-denial FR: abstinence [f]

denial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dementi {n} | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial
Unverträglichkeit {f}alternative denial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า denial
Back to top