ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

copying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *copying*, -copying-

copying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
copying (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. cheating
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การก๊อปปี้ (n.) copying See also: duplication, imitation Syn. การเลียนแบบ, การลอกเลียน
การลอกเลียน (n.) copying See also: duplication, imitation Syn. การเลียนแบบ
การเลียนแบบ (n.) copying See also: duplication, imitation Syn. การลอกเลียน

copying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿纸 / 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice)
影印[yǐng yìn, ˇ ˋ, 影印] photographic reproduction; photocopying; photo-offset

copying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device)
丸写し[まるうつし, maruutsushi] (n,vs) copying in entirety (verbatim)
写経[しゃきょう, shakyou] (n,vs) hand-copied sutras; copying of a sutra
意臨[いりん, irin] (n) (See 臨書) copying calligraphy without sticking to the model (calligraphy); copying freely
謄写器[とうしゃき, toushaki] (n) copier; copying machine
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] (n) {comp} anti-copying technology (software)
コピー用紙[コピーようし, kopi-youshi] (n) copier paper; photocopying paper
写真複写機[しゃしんふくしゃき, shashinfukushaki] (n) (See 複写機) photocopying machine; photocopier
手抄[しゅしょう, shushou] (n,vs) excerption; manual copying; excerpt
複写機[ふくしゃき, fukushaki] (n) photocopying machine
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software)

copying ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจำลอง[n.] (kān jamløng) EN: duplication ; copying ; simulation FR: reproduction [f] ; simulation [f]
การคัดลอก[n. exp.] (kān khat lø) EN: reproduction ; copying ; plagiarism FR: copie [f] ; reproduction [f] ; plagiat [m]
การเลียนแบบ[n.] (kān līen ba) EN: copying ; simulation ; emulation ; travesty FR: simulation [f] ; émulation [f]
เครื่องถ่ายเอกสาร[n. exp.] (khreūang th) EN: copier ; copying machine FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f] ; copieur [m]

copying ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürokopiergerät {n}office copier; copying machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า copying
Back to top