ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-renunciation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-renunciation*, -self-renunciation-

self-renunciation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-renunciation (n.) การละทิ้ง See also: การสละ Syn. denial, self-denial

self-renunciation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舍己[shě jǐ, ㄕㄜˇ ㄐㄧˇ, 舍己 / 捨己] selfless; self-sacrifice (to help others); self-renunciation; altruism

self-renunciation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己犠牲[じこぎせい, jikogisei] (n,adj-no) self-sacrifice; self-renunciation
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) {Buddh} anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-renunciation
Back to top