wide

แปลว่า


adj กว้าง
ความหมายเหมือนกับ: broad , extensive , vast
คำที่เกี่ยวข้อง: กว้างขวาง
คำตรงข้าม: narrow
adv กว้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: กว้างขวาง
n ลูกคริกเก็ตที่ตีออกห่างจากประตู (กีฬาคริกเก็ต)

ตัวอย่างประโยค


How wide is this bridge? สะพานนี้กว้างเท่าไหร่